Kan jag köpa ut en delägare av fastighet med tvång?

2020-09-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger vårt föräldrahem tillsammans sedan 7 år tillbaka. Nu har vi kommit i ett läge där vi inte kan komma överens. Kan jag kräva att få köpa ut henne?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din syster äger 50 % vardera av en fastighet och att ni därmed samäger den enligt samäganderättslagen (här). På grund av att ni inte kommer överens vill du veta om det finns någon möjlighet för dig att köpa hennes andel mot hennes vilja. I mitt svar har jag utgått ifrån att ni inte har något samäganderättsavtal. Om det skulle vara så att ni har ett sådant avtal kan ni ha avtalat bort en del av bestämmelserna som finns i samäganderättslagen (här). Offentlig auktionDet finns ingen bestämmelse i lagen som kan tvinga din syster att sälja sin andel eller att hon i så fall måste sälja sin andel till dig. Som delägare kan du däremot kräva att fastigheten ska säljas på offentlig auktion och en sådan ansökan gör man hos tingsrätten. Din syster kan bara undvika att fastigheten tvångsförsäljs om det finns synnerliga skäl, se 6 § samäganderättslagen (här). Det ska mycket till för att det ska anses finnas synnerliga skäl mot en tvångsförsäljning.Även om fastigheten säljs på offentlig auktion har du alltså ingen förköpsrätt enligt lagen. Övriga delägare har endast förköpsrätt till en delägares andel om det finns avtalat i ett samäganderättsavtal. Detta betyder att både du, din syster och utomstående kan lägga bud på fastigheten. SammanfattningEnligt lagen kan du alltså inte kräva att du ska få köpa ut din syster från er samägda fastighet. Om ni inte skulle komma överens om att hon ska sälja sin andel och att hon ska sälja sin andel till dig, finns möjligheten att hos tingsrätten ansöka om offentlig auktion. Detta kan dock vara riskfyllt eftersom du kan riskera att förlora fastigheten till någon annan. Mitt råd är därför att du ändå försöker komma överens med din syster om hur ni ska förvalta fastigheten eller att ni kommer överens om att du ska få köpa ut henne, även om det inte är din rättighet.Vänligen,

Kan jag skriva en fullmakt för att anhöriga i framtiden ska få sköta mina ärenden?

2020-04-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vår Mamma har insjuknat och för att säkra framåt tänkte jag kolla om det är möjligt att få till en fullmakt för att utföra hennes saker bl. a.- Räkningar- Bankärenden- Mina vårdkontakterVi är tre syskon och är överens om detta, så även Mamma. Vad krävs för att få till detta?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon typ av fullmakt er mamma kan upprätta för att försäkra att hennes angelägenheter tas om hand om i fall hon på grund av sjukdom inte kan ta hand om dem på egen hand.FramtidsfullmaktSedan den 1 juli 2017 kan man utse en eller flera personer som ska ta hand om sina angelägenheter om man i framtiden inte längre har möjlighet att ta hand om dem på egen hand, se lagen om framtidsfullmakten (här). Framtidsfullmakten börjar gälla först när fullmaktsgivaren (det vill säga din mamma) inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Detta betyder alltså att en framtidsfullmakt är en fullmakt i förebyggande syfte som räknas som en giltig fullmakt först när fullmaktsgivaren behöver hjälp.Hur upprättar man en framtidsfullmakt?Det finns vissa formella krav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, bortsett från att fullmaktsgivaren ska vara över 18 år. Din mamma måste också kunna ta hand om sina angelägenheter vid upprättandet av fullmakten, vilket såklart innebär att framtidsfullmakten inte kan träda i kraft så fort den är upprättad. Vidare ska det av fullmakten framgå att det är en framtidsfullmakt, den ska vara skriftlig, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska också framgå. De angelägenheter som fullmakten ska gälla för kan vara både personliga och ekonomiska, som till exempel att hämta ut receptbelagda mediciner eller betala räkningar, hyra eller att förvalta tillgångar på banken etc.Dessutom måste fullmakten bevittnas av två personer och dessa vittnen får inte vara de personer som fullmakten gäller för, det vill säga du eller dina syskon om framtidsfullmakten ska avse er alla. Formkraven framgår av lagens 3-5 §§ (här).Om fler än en person ska vara fullmaktshavareOm er mamma vill att ni alla tre syskon ska vara fullmaktshavare, är det viktigt att hon beskriver ert inbördes förhållande. Det kan man exempelvis göra genom att ge olika personer olika uppdrag. Annars kan man utse fullmaktshavare i en viss turordning, vilket innebär att den andre i turordningen har rätt att utföra uppdraget endast om den förste i turordning inte kan eller vill ta på sig uppdraget. Ytterligare alternativ är såklart att ni alla har samma behörighet eller att ni alla måste agera gemensamt.Lawline kan hjälpa er att upprätta en framtidsfullmaktOm ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt hjälper Lawline juristbyrå gärna till. Du kan boka tid med en jurist här. Vänligen,

Jag har tecknat ett mobilabonnemang för min kompis som inte betalar, vad ska göra?

2019-10-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har skrivit på ett mobilabonemang åt en kompis som han vägrar betala en tid hargått och nu har jag hamnat hos kronofogden och utmätning .Hur ska jag göra ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du tecknat ett mobilabonnemang för din kompis och att det därför är du som har ingått avtalet med operatören. Du och din kompis har sedan kommit överens om att han ska betala dig för att du ska betala till operatören. Jag tolkar det som att ni har ett muntligt avtal om att du ska stå på avtalet och att din kompis ska betala för det.Ansöka om betalningsföreläggandeI och med att du har tecknat avtalet med mobiloperatören är det du som ansvarar för att räkningen betalas. Eftersom att du och din kompis har kommit överens om att han ska betala för abonnemanget har han en skuld till dig. Operatören har alltså ingenting att göra med överenskommelsen mellan dig och din kompis. För att försöka driva in pengarna från din kompis kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, men då krävs det att du kan bevisa att ni har avtalat om att kompisen är skyldig dig pengar. Vad gäller dina skulder du har hos Kronofogden på grund av detta är det tyvärr så att det inte finns så mycket att göra. Det är din skyldighet som avtalspart i det här fallet att betala för abonnemanget.Vänligen,

När kan en underårig rättshandla?

2019-03-19 i Omyndiga
FRÅGA |Ange två exempel på när en underårig kan rättshandla. Ge lagstöd om det finns.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en huvudregel i Föräldrabalken 9 kap 1 § som säger att den som är underårig är omyndig (under 18 år) och saknar rättshandlingsförmåga om inte annat följer av lag eller villkor vid gåva/testamente/förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. En underårig har alltså en begränsad rättshandlingsförmåga men kan rättshandla i vissa fall. Jag tolkar din fråga som att du vill ha exempel på dessa situationer:1. För det första gäller vid gåva att det krävs att det uttryckligen framgått att den underårige ska få råda över gåvan. Att den underårige får råda över gåvan innebär alltså att hen får rättshandla med den, exempelvis sälja den.2. Enligt 9 kap 3 § FB finns en begränsad rättshandlingsförmåga för den som hunnit fylla 16 år, men inte 18 år. När man är 16 år får man nämligen råda över pengar man själv tjänat genom eget arbete, exempelvis genom att köpa något för pengarna. Den underårige får dock endast köpa saken direkt, dvs. inte på avbetalning eftersom dessa avtal inte är bindande och ogiltiga. En underårig får alltså inte skuldsätta sig, även om det skulle vara med egna pengar. Vänligen,

Vad måste ett gåvobrev vid gåva av pengar innehålla?

2020-08-31 i Gåva
FRÅGA |Om jag ger bort en penninggåva till mina barn som förtida arv skall jag då upprätta gåvobrev? Hur formuleras ett sådant gåvobrev och skall det stå att det är personligt till mottagaren?Hur mycket kan jag ge bort skattefritt och skall gåvobrevet bevittnas av någon ojävig person?Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett gåvobrev för penninggåvan, vad ett sådant gåvobrev i så fall ska innehålla och om det finns någon begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort innan det ska beskattas.Det finns inget krav på gåvobrev vid penninggåvaNär man under sin livstid ger bort gåvor till sina barn eller barnbarn, presumeras att dessa gåvor är förskott på arvet. Detta betyder att man antar att en sådan gåva ska räknas av från barnets arvslott när man avlidit för att alla barn ska ha fått en lika stor del av arvet, se 6 kap 1 § ärvdabalken (här). Om man som gåvogivare vill vara helt säker på att t.ex. en penninggåva ska räknas som ett förskott på arvet, är det fördelaktigt om man skriver ett gåvobrev där man särskilt anger att gåvan ska vara förskott på arv. Eftersom det inte finns något krav på att man måste skriva ett gåvobrev gällande en penninggåva, finns det inte heller några krav på vad ett sådant måste innehålla för att vara giltigt. Gåvan är alltså giltigt oavsett om gåvobrevet bevittnats eller inte. Däremot finns det vissa saker man kan göra för att skydda gåvotagaren mot framtida tvister med andra arvingar, t.ex. sina syskon. Ska man skriva ett gåvobrev kan jag tänka mig att det bör framgå vad gåvan avser (i det här fallet vilket belopp), hur och när gåvan överlämnas/fullbordas, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare (med underskrifter), om gåvan har några villkor (t.ex. att det ska vara förskott på arv eller om det ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Det kan även vara fördelaktigt att ha opartiska vittnen som skriver under gåvobrevet för att begränsa syskonens möjlighet att kunna hävda att gåvan är ogiltig eller liknande, t.ex. med hänvisning till att gåvotagaren handlade under påverkan av en psykisk störning. Gåvor är skattefriaGåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005 vilket innebär att gåvotagaren inte är skattskyldig för gåvan. Det finns alltså ingen skatterättslig begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort utan att gåvotagaren ska beskattas.SammanfattningDet finns inga regler som säger vad ett gåvobrev vid gåva av pengar måste innehålla för att vara giltigt. Det finns dock flera fördelar med att upprätta ett gåvobrev även för penninggåvor, då man kan skydda gåvotagaren från framtida tvister med andra arvingar. Jag rekommenderar dig därför att upprätta ett gåvobrev. Du är varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister om du vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev. Boka tid kan du göra här.Vänligen,

Måste ett gåvobrev mellan sambos registreras för att vara giltigt?

2020-01-29 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag vill ge min sambo en bostadsrätt. Bostads rätten är helt och hållet betald.Vad måste jag tänka på.Sambon har inga anmärkningar och har inga problem med att bli medlem i föreningen.Ska gåva brevet det registreras nånstans? Hos vem ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har en obelånad bostadsrätt som du vill ge till din sambo. Du undrar därför om gåvobrevet måste registreras för att vara giltigt.Din sambo måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningenDet finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att gåvan ska anses vara fullbordad. När det gäller gåvor om bostadsrätter anges dessa krav i bostadsrättslagen (här). Ett gåvobrev om en bostadsrätt ska vara skriftligt och skrivas under av både dig och din sambo samt innehålla vilken lägenhet som avses, se 6 kap 4 § bostadsrättslagen (här). Om gåvotagaren nekas medlemskap i föreningen blir gåvan ogiltig vilket betyder att din sambo måste godkännas av föreningen för att gåvan ska bli giltig, se 6 kap 5 § bostadsrättslagen (här). Gåvobrev mellan sambor behöver inte registrerasGåvobrev registreras hos Skatteverket. Skatteverket kan endast registrera gåvor mellan makar. För att gåvan om bostadsrätten ska vara giltig mellan er behöver ni alltså inte registrera gåvobrevet. Däremot bör detta förvaras på ett säkert ställe, t.ex. i ett bankfack.Min rekommendation är att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev och att din sambo ansöker om medlemsskap i föreningen för att gåvan ska bli giltig. Använd gärna vår avtalsmotor för att säkerställa att gåvobrevet uppfyller formkraven. Använd den här länken för att komma direkt till avtalsmotorn.Vänligen,

Ansvar i en totalentreprenad

2019-08-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Totalentreprenadansvar är det ett "hitte-på"-ord eller har det en juridisk betydelse och vad innebär det i så fall?Tacksam för svar gärna med hänvisning till lämplig litteratur.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalentreprenad är en upphandlingsform för entreprenader. När det gäller en totalentreprenad anlitas ett byggföretag för att ansvara för hela projektet - både projektering och genomförande. I en totalentreprenad har byggföretaget, dvs. totalentreprenören (TE), ett helhetsansvar för projektet gentemot tin beställare, dvs. byggherren. Sedan kan byggföretaget anlita exempelvis konstruktörer och underentreprenörer som då har byggföretaget som sin beställare och ansvarar därför gentemot dem.Såhär skriver advokaterna Magdalena Berg och Anna Sundblad om totalentreprenad i en artikel (här):"Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.Vad gäller totalentreprenader är syftet att de ska genomföras på så sätt att beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick. Beställaren har till entreprenören angett ett funktionskrav. Entreprenören ska därefter utreda och projektera det erforderliga arbetsutförandet för att entreprenaden ska uppfylla den funktion som beställaren ställt på entreprenaden.Entreprenörens funktionsansvar innebär att entreprenören, inom ramen för sitt åtagande gentemot beställare, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har redovisat för entreprenören. Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret, det vill säga entreprenören ansvarar dels för fel som uppkommer i entreprenaden, dels att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna"Jag tolkar "totalentreprenadansvar" som en term som syftar på ansvarsförhållandena mellan beställaren, TE och underleverantörer i en totalentreprenad. Det är inget ord man använder som en juridisk term så jag skulle därför säga att det är ett hitta-på-ord. Skillnaderna mellan de olika upphandlingsformerna är bland annat vem som ansvarar för vad. Vid en totalentreprenad används i regel ABT06. Om du vill läsa mer om entreprenader rekommenderar jag boken Entreprenadjuridik av Rolf Höök. Vänligen,

Vad ska man göra med skuldebrevet när skulden är betald?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Vad gör man med upprättat skuldebrev vid slutbetalning av skuld?Tacksam för svar.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta man ska göra av själva skuldebrevet när hela skulden har betalats. När hela skulden är betald bör låntagaren kräva att få tillbaka skuldebrevet för att riva det själv. Långivaren bör alltså inte behålla det. Om det skulle vara så att det rör sig om delbetalningar av skulden, är det viktigt att det antecknas på skuldebrevet att delbetalningar gjorts. Annars riskerar man att låntagaren kan behöva betala samma skuld flera gånger. Vänligen,