Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?

2021-09-19 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt ny bil, som har flera månaders leveranstid på bilfirma, där Försäljaren råkat skrivit under på köparens plats och jag på säljarens. Upptäckte det först när jag kommit hem. Gäller köpeavtalet ändå eller bör jag få det omskrivet där vi båda skriver på rätt plats?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag i frågor om avtal och dess giltighet är Avtalslagen. Eftersom ni slutit avtalet med samstämmiga viljeförklaringar så är avtalets innehåll bindande (se 1§ Avtalslagen). Det saknar betydelse att fel namn är angivet på säljar- respektive köpardelen eftersom detta faktum (vem som köpt respektive sålt bilen) enkelt kan bevisas civilrättsligt genom andra dokument (exvis finansieringsavtal för belopp som motsvarar köpeskillingen som anges i köpeavtalet, bankkontoutdrag etc.). Värt att nämna är att även muntliga avtal är bindande förutom i fall där lagen ställer upp uttryckliga formkrav (exvis såsom för testamente eller för köp av fast egendom), och i detta fall saknas formkrav. I vissa fall kan felskrivningar eller befordringsfel medföra att ett avtals bindande verkan inte inträder, men i detta fall är det varken fråga om felskrivning eller befordringsfel - det är snarare en bristande formalitet som inte inverkat på era avsikter vid avtalets ingående, och den formalitet som brister utgör som jag redan nämnt inte ett hinder för att avtalet ska vara bindande. Avtalet är alltså giltigt. Men bör du "för säkerhets skull" ändå be bilfirmans säljare träffa dig för att "rätta till" avtalet? Det är upp till dig hur du känner. Om bilfirman ligger nära (eller om du behöver ta dig dit igen för att hämta bilen) så föreslår jag att du ringer dem och ordnar så att de snabbt och enkelt kan ge dig ett nytt avtal. Även om avtalet är bindande så är det ju ändå skönt att "sätta pricken över i".Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig i mitt svar.

Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA |Gåva till barn - pengar till köp av bostadsrätt Jag vill ge min dotter ca 300 000 kronor att användas till köp av en bostadsrätt. Min dotter har två barn med sin sambo. Dottern och sambon kommer båda att bidra till kontantinsatsen, men genom min gåva kommer dottern att lägga in mer pengar än sambon. Så här tänker jag: Jag tänker att upprätta ett gåvobrev med lydelsen att gåvan, och det som kommer i gåvans ställe, alltså en del av bostadsrättens värde, ska vara min dotters enskilda egendom. I fall av att de separerar och ska dela på bostadsrätten ska min dotter få ut sin del av kontantinsatsen, uppräknad med samma värde som prisbasbeloppet har ökat. Är det en lämplig skrivning? Jag vill att själva penninggåvan ska värdesäkras, men ev. värdeökning av bostadsrätten ska tillfalla dem båda. Gåvan ska vara förskott på arv, eftersom jag har ytterligare två barn.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du vill ge bort en gåva till ditt barn som du önskar ska vara hennes enskilda egendom så behöver du upprätta ett gåvobrev som anger detta. Genom att villkora gåvan att den ska vara enskild egendom skyddas den från en eventuell framtida bodelning (4 § och 8 § sambolagen). Du kan ange i gåvobrevet att summan om 300 000 kronor ska vara hennes enskild egendom. Vid en eventuell bodelning så är det denna summa som din dotter kommer att ha skyddad. Precis som du skriver blir alltså penninggåvan säkrad medan värdeökningen på bostaden blir din dotters och hennes sambo. Eftersom gåvan är till ditt barn så antas det automatiskt vara ett förskott på ditt arv, detta är därför inte något som du behöver skriva i gåvobrevet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal

2021-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har blivit lurad till att skriva på ett uppsägningsavtal.Jag har haft kontakt med facket tidigare, och min chef och facket hade möte i förrgår. Chefen kommer till mig dagen efter och säger att facket ej kan hjälpa mig, i vilket jag säger upp mig. I efterhand visar det sig att han har ljugit för både mig och facket, och haft som uppsåt att jag ska säga upp mig.Vad gör jag nu?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din situation som att din chef lämnat oriktiga uppgifter till dig i syfte att du skulle ingå ett uppsägningsavtal, och att du efter ingående av avtalet fick vetskap om chefens lögner.Ogiltigförklarande av avtal man blivit lurad att ingå enligt avtalslagenFör att besvara din fråga kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst finns i avtalslagen. Dessa regler kan tillämpas på alla typer av avtal, däribland uppsägningsavtal.Om någon svikligen förleder annan att ingå avtal, gäller inte avtalet mot den förledde (30 § avtalslagen). Att medvetet lämna oriktiga uppgifter eller att medvetet förtiga omständigheter av betydelse är två exempel på svikliga förledanden. Ett avtal är alltså inte gällande mot någon som ingått avtalet efter att ha blivit lurad att göra det.Det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtaletAvgörande för bedömningen i ditt fall är om chefen faktiskt ljugit, om chefen ljög i syfte att lura dig att ingå avtalet, samt om chefens lögner hade betydelse för dig vid ingående av avtalet. Enligt dina uppgifter verkar så vara fallet, vilket innebär att det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet. Arbetsdomstolen har i ett fall från 2011 ogiltigförklarat ett uppsägningsavtal på dessa grunder (Arbetsdomstolens dom nr 92 år 2011).Du kan ha rätt till lön och andra anställningsförmåner om ditt uppsägningsavtal förklaras ogiltigt, även fast inget arbete har utförts (se Arbetsdomstolens dom nr 10 år 2017, som är en fortsättning på 2011 års fall ovan). Detta eftersom ditt anställningsavtal då fortfarande anses gällande.Kontakta facketDetta är ett ärende som ditt fack bör ha ett intresse av att driva. Min rekommendation till dig är därför att kontakta ditt fack för hjälp med att driva ärendet vidare. Som ovan nämnt finns det goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet.Om facket inte kan eller vill hjälpa dig i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är löfte om gåva av fastighet bindande?

2021-09-14 i Gåva
FRÅGA |Min farbror har dött och har lovat mig sitt hus. Inget är skrivit bara muntligt. Han var ensam och hade inga barn.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.När det gäller gåvor av fastigheter hittar man reglerna i jordabalken (JB). För att en gåva av fastighet ska vara giltig krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 29 § JB). Kraven för att gåvan ska vara bindande är följande: Gåvoavtalet måste ingås skriftligen Både gåvogivaren och gåvomottagaren måste underteckna gåvobrevet En överlåtelseförklaring måste finnas med. Skulle dessa krav inte vara uppfyllda så är gåvan ogiltig (4 kap. 1 § JB). Eftersom din farbror bara har gett dig ett muntligt löfte om gåvan av huset är kraven inte uppfyllda. Detta då gåvoavtalet behöver vara skriftligt. Det spelar därför ingen roll om han inte har några barn. Tyvärr är farbrors muntliga löfte inte bindande.Med vänliga hälsningar,

Skoluppgift avtalsrätt

2021-09-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Fruktgrossisten AB är leverantör till ett tiotal olika matvarubutiker. I ett e-postmeddelande har man nyligen erbjudit en av butikerna att köpa ett större parti apelsiner med 25 procents rabatt eftersom Fruktgrossisten AB i sin tur fått löfte om en ovanligt billig leverans från Brasilien. Dagen efter får Fruktgrossisten AB meddelande om att leveransen från Brasilien blivit förstörd vid transporten över Atlanten. Man skickar därför omedelbart ett nytt mejl till matvarubutiken i vilket man drar tillbaka rabatterbjudandet och säger att det normala priset gäller. Samma dag kommer dock ett svar per brev från butiken att man accepterar rabatterbjudandet. Brevet är daterat samma dag som det ursprungliga erbjudandet. Vad gäller? Har parterna ett avtal? Och i så fall – med vilket innehåll?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar som att din fråga är en skoluppgift. Vi har som policy på Lawline att inte besvara skoluppgifter. Jag hänvisar dig därför till relevant kurslitteratur och lagtext för att lösa frågan, ett tips är att titta på första kapitlet i avtalslagen.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag läste att att löfte om gåva är bindande om gåvogivaren ufäst gåvan inför stor publik. Vad räknas som stor publik? Finns det några avgöranden från hd som svarar på detta?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett löfte om gåva är bindande.Löfte om gåva av fast egendomInledningsvis kan anföras att det är viktigt att göra skillnad mellan löfte om gåva av fast och lös egendom. Gåva av fast egendom förutsätter att vissa formkrav är uppfyllda, vilket framgår av (4 kap. 29 § jordabalken). Detta innebär att ett löfte om att ex. skänka bort ett hus till någon annan inte är giltigt förrän samtliga formkrav är uppfyllda. Kraven som måste vara uppfyllda återfinns även i (4 kap. 1 § jordabalken). Löfte om gåva av lös egendomGåvor och regelverket kring dessa återfinns i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). I 1 kap. 1 § framkommer att ett löfte om gåva är bindande, om den gjorts skriftligt i en urkund som överlämnats till gåvotagaren. Förenklat innebär detta om ett löfte gjorts skriftligt om att gåva ska utgå varpå detta sedan överlämnats till den som ska motta gåvan, så är löftet därmed bindande ur svensk rätt.I din bakgrundsinformation saknas mer detaljerad information beträffande hur löftet framkommit. Min uppfattning av frågan, är att det inte har betydelse huruvida utfästelsen skett inför en så kallad "stor publik" eller inte, vilket är en av frågeställningarna som du lyfter. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Framtidsfullmakt efter dödsfall

2021-09-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Gällande framtidsfullmakt som gäller även efter fullmaktsgivarens död.Har framtidsfullmakt enligt ovan. Banken nekar dock fullmakten och hänvisar till att denna fullmakt skulle lämnats in till banken innan fullmaktsgivaren gick bort. (Är min mamma som gått bort). Stämmer detta?Ska tillägga att framtidsfullmakten aldrig behövdes användas då min mamma var fullt frisk innan hennes hastiga bortfall. Är nu efter hennes bortgång som fullmakten behövs.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Din fråga berör en framtidsfullmakt, vilket gör lagen om framtidsfullmakter tillämplig. Framtidsfullmakt Definitionen av en framtidsfullmakt kan återfinnas i lagens 1 § och lyder enligt följande: "En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser."Fullmakten börjar att gälla när fullmaktsgivaren inte längre kan ha hand om sina angelägenheter. När denna tidpunkt inträffar är upp till fullmaktshavaren att avgöra, om inte fullmaktsgivaren har skrivit i fullmakten att beslutet ska fattas av en domstol (9 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens död Enligt 28 § lag om framtidsfullmakter ska 21 § i avtalslagen tillämpas när fullmaktsgivaren dör. Detta innebär att framtidsfullmakten gäller trots dödsfallet, om inte särskilda omständigheter medför att den inte ska gälla. Vad sådana omständigheter kan vara har diskuterats i lagens förarbeten och diskuterats av Högsta domstolen (se NJA 2020 s. 446). Det handlar om sådana omständigheter som har ett starkt samband med fullmaktsgivarens person då denne levde och som därmed förlorar sin mening i och med dödsfallet. Exempelvis kan fullmaktsgivaren, i det enda syftet att skaffa en för sina personliga förhållanden lämpad bostad, ha gett någon fullmakt att köpa bostaden. Om fullmaktsgivaren sedan dör innan köpet har ägt rum bör fullmakten genom fullmaktsgivarens dödsfall förlora sin giltighet. I ditt fall framgår det inte att några sådana omständigheter föreligger. En framtidsfullmakt gäller inte heller efter fullmaktsgivarens död om detta anges i fullmakten. Så länge det inte framgår av framtidsfullmakten att den inte ska gälla vid dödsfall och det annars inte finns särskilda skäl mot att den ska gälla vid dödsfall så är fullmakten fortsatt giltig även efter fullmaktsgivarens död. Med andra ord har fullmaktshavaren rätt att fortsätta att agera i fullmaktsgivarens ställe även efter dennes död. Sammanfattning Om det inte framgår av fullmakten att den upphör att gälla vid fullmaktsgivarens död så är den fortsatt gällande. Det framgår ingenting av frågan som tyder på att det finns några särskilda omständigheter som gör att fullmakten annars skulle upphöra att gälla. Detta verkar inte heller vara bankens argument mot att acceptera den. Det korta svaret är därför att framtidsfullmakten fortfarande gäller och det finns därför inga juridiska hinder mot att du fortfarande kan använda den. Om du behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några funderingar kring mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

2021-09-14 i Omyndiga
FRÅGA |Får man som minderåriga hyra en kvartetslokal och ha en fest där alkohol finns inblandat? Vem äger ansvaret om något skulle hända? Vad skulle kunna hända om ex grannar klagar, polisen?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först gå in på frågan om en minderårig får hyra en lokal och sedan vad som gäller alkoholkonsumtion av minderåriga. Jag kommer tillämpa föräldrabalken (FB) och alkohollagen. Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol? En minderårig är den som är under 18 år och denna får inte åta sig förbindelser på egen hand. Ett hyresavtal är en sådan förbindelse och en minderårig får i princip inte ingå i ett sådant avtal (9 kap. 1 § FB). Om den omyndiges förmyndare, vilket ofta är föräldrarna, godkänner avtalet blir det gällande (9 kap. 7 § FB). En minderårig kan alltså inte hyra en lokal själv, det är du som förälder som får hyra lokalen åt dem. Gällande frågan om alkohol har inte du som arrangör av festen något ansvar över personer som dricker alkohol. Detta är under förutsättning att det inte säljs alkohol på själva festen och att det inte är du som tillhandahållit alkoholen. Att gästerna tar med sig alkohol är inte någonting som du som arrangör kan ansvara för. Däremot kan du behöva stå som ansvarig för andra saker som kan hända på en fest, exempel på detta är skador som uppkommer på lokalen och som är svåra klargöra vem som egentligen orsakat skadan. Att dricka alkohol är inte olagligt i sig, men det är förbjudet att lämna ut alkohol till personer under 20 år (18 år gäller för folköl) (3 kap. 7 § och 3 kap. 9 § alkohollagen). Om det under fetsten finns personer under 18 år som dricker alkohol har polisen rätt att komma dit och beslagta eller hälla ut alkoholen (12 kap. 1 § alkohollagen). Polisen kan även undersöka hur och vem det är som har serverat drickan, detta kan leda till böter eller fängelse för den som köpt alkoholen (11 kap. 7 § alkohollagen). Sammanfattning En minderårig kan inte ingå i ett hyresavtal för en lokal. Om denna ändå gör detta så kan detta avtalet vara giltigt om barnets förmyndare godkänner det. Om du inte är den som tillhandahållit eller är den som säljer alkoholen på festen ser jag inte att du skulle kunna hållas ansvarig. Jag vill däremot understryka att saker kan gå snett när omyndiga konsumerar stora mänger av alkohol och att det därför alltid viktigt att du som arrangör vet att du kan stå ansvarig för exempelvis skador på lokalen. Du är inte ansvarig för de minderåriga som dricker alkohol på festen, men polisen kan som sagt komma efter klagomål från grannar etc och hälla ut drickan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,