Avtalsbundenhet vid systemfel i samband med elektroniska meddelanden

Kan en internetbutik häva köp för att de angett fel pris? köpt en tv, betalat och dessutom fick den levererad. Jag har TVn hemma. Dagen efter så fick jag email från butiken som säger: Dessvärre så har vi upptäckt att beställningen har gått igenom på vår hemsida med fel pris, och det beror på systemfel hos oss. Jag hade kontaktat butiken innan jag fick TVn o lämnat ordernummer o frågade om leveransen, kundtjänsten nämnde inget om fel pris etc. Nu vill butiken att jag antigen lämnar tillbaka TVn eller betala mellanskillnaden som är väldigt mycket. Har butiken rätt att göra det? tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så jag förstår de omständigheter du angett har internetbutiken på grund av ett systemfel angett ett felaktigt pris och din fråga är om internetbutiken på grund av detta kan häva avtalet eller annars begära betalning för mellanskillnaden.


Rättsutredning

Huvudregeln är att avtal ska hållas. Innan man kan gå in på denna huvudregel måste man dock först utreda huruvida något bindande avtal från första början kommit till stånd. Den lag som här blir aktuell är lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (hädanefter "avtalslagen"). Denna lag tar bl.a. upp frågor som när ett avtal anses komma till stånd. Det är viktigt att notera att lagen är från år 1915 och således innan det fanns något internet, följden blir att det inte finns någon regel som specifikt reglerar hur man ska hantera systemfel vid elektroniska meddelanden. Det finns dock en regel i 32 § avtalslagen som delvis liknar din situation. 

I bestämmelsens första stycke framgår då att en viljeförklaring inte blir bindande om viljeförklaringen till följd av ett misstag från avgivaren sida fått ett annat innehåll än avsett om mottagaren insett eller borde insett detta misstag (ond tro). Bestämmelsen kan även tolkas motsatsvis (e contrario) vilket innebär att om mottagaren istället varken insett eller borde insett misstaget (god tro) blir avgivaren bunden trots misstaget. Bestämmelsens andra stycke reglerar befordringsfel alltså när viljeförklaringen fått ett annat innehåll i samband med att de förts fram muntligen genom bud eller telegram. Här saknar det betydelse om mottagaren varit i god tro gällande misstaget, viljeförklaringen blir oberoende av detta inte bindande. 

Bestämmelsen i fråga är dock till sin ordalydelse inte direkt tillämplig på din situation, det rör sig ju nämligen om ett systemfel och således inte ett fel från avgivarens sida (första stycket inte direkt tillämplig) och felet beror heller inte på ett bud eller telegram (andra stycket inte direkt tillämpligt). Det har dock förts diskussioner om man, i en situation som din, kan tillämpa bestämmelsen analogt. Innebörden av att tillämpa en bestämmelse analogt är att man använder en bestämmelse trots att bestämmelsen inte är uttryckligen tillämplig. En förutsättning för en analogi är är dock att analogin är lämplig. Min uppfattning av rättsläget är att den dominerade uppfattningen är att bestämmelsen inte bör tillämpas analogt då en sådan analogi inte är lämplig (se bl.a. SOU 1996:40 s. 133 ff och Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 56 f). Frågan blir hur vi då ska lösa en situation som din när det inte finns någon lagregel att ta fäste i. Här är rättsläget inte helt klart. Ett förslag som dock har redovisats i doktrinen (rättsvetenskaplig litteratur) är att det inte uppstår ett bindande avtal men att en att en mottagare i god tro gällande misstaget istället kan skyddas genom skadestånd för eventuella skador som uppstått i samband med detta. 


Bedömning i ditt fall

Vad innebär då detta för dig? Min uppfattning är att vi inte kan använda 32 § avtalslagen och följden skulle då bli att något bindande avtal inte kan anses ha kommit till stånd eftersom det inte förelegat någon viljeförklaring från företagets sida (som skulle innebära internetbolaget utfäst sig att sälja TV:n för priset i fråga). Att kundservice inte påpekat priset påverkar inte denna bedömning. Vad detta innebär är att företaget har rätt att begära tillbaka TV:n/alternativt erbjuda dig att köpa TV:n för mellanskillnaden. Möjligtvis har du rätt att kräva skadestånd om du lidit skada exempelvis till följd av kostnader för att installera TV:n eller liknande men rättsläget är här inte helt klart. 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”