Fråga om uppsägningstid enligt LAS

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en arbetsrättslig fråga. Jag har ingått ett anställningsavtal med en statlig myndighet. Enligt anställningsavtalet är det en allmän visstidsanställning enligt LAS 5 § p. 1. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag under anställningstiden vill säga upp avtalet i förtid?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddFör både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Bestämmelsen är dock semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal (11 § första stycket lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden brukar knytas samman med den sammanlagda anställningstiden, alltså den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om du omfattas av kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som står där, såvida du inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Vanligtvis är uppsägningen mellan 1-3 månader från det att du säger upp dig. Omfattas du inte av något kollektivavtal och om ni inte kommit överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet har du själv en månads uppsägningstid. Uppsägningen börjar löpa från det att du bekräftar uppsägningen skriftligt. Jag skulle rekommendera dig att kolla över ditt anställningsavtal. Omfattas du av ett kollektivavtal kan du kontakta fackförbundet och höra med dem. Hoppas du fick svar på din fråga!

Tysk arbetsrätt

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har ni kunskap om tysk arbetsrätt och med avseende på vad som gäller när arbetsgivaren vill säga upp en chef?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I Sverige har vi en lag om anställningsskydd (LAS). I Tyskland finns motsvarande lagstiftning som kallas ''Kündigungsschutzgesetz''. Dessvärre är min kunskap begränsad till den svenska lagstiftningen och hur motsvarande fråga hade kunnat besvarats inom svensk arbetsrätt. Däremot så finns det lättläst och väldigt bra information om Kündigungsschutzgesetz att läsa här. Mitt tips till dig är att boka en tid med en av våra duktiga jurister genom att klicka här.Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Diskriminering på arbetsplats

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,För två dagar sedan (7/9) sjukanmälde jag mig från jobbet på grund av psykisk ohälsa på arbetsplats vilket jag även fått läkarintyg rörande, läkaren sa dessutom att jag bör sjukanmäla mig. Igår (8/9) valde företaget att säga upp uppdraget/kontraktet med en månads uppsägningstid. Jag har flertals gånger nämnt för chefen att jag utsatts för vuxenmobbning samt även att samtalsämnen kring islam i negativt syfte förekom kontinuerligt. Chefens svar var alltid att hon ser seriöst på detta och att åtgärder ska tas vid - jag såg aldrig någon skillnad.Min fråga är därmed ifall företaget jag jobbade för har rätt till att göra på detta vis utan några konsekvenser? Efter detta besked mår jag ännu sämre och måste återigen besöka läkaren på grund av psykisk ohälsa på arbetsplatsen/arbetsmiljön.Jag kan tillägga att jag jobbat som konsult (heltidstjänst) och är/var inte medlem i något fack.
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga angående arbetsplatsen arbetsmiljö använder vi oss av Arbetsmiljölagen (1977:1160) [AML]. Arbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt uppnå en god affärssed (1 kap. 1 § AML). Arbetsmiljön På en arbetsplats är det ytterst viktigt att du och din arbetsgivare kan samverka för att skapa en god arbetsmiljö (3 kap. 1 a § AML). Din arbetsgivare har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen (3 kap. 2 § 1 st. AML). Med hänsyn till denna skyldighet måste arbetsgivaren därmed systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller de föreskrivna kraven på en god arbetsmiljö (3 kap. 2 a § AML). Detta innebär att arbetsgivaren måste ständigt analysera de olika riskfaktorerna som finns / kan förekomma på arbetsplatsen och därefter vidta skäliga åtgärder. I ditt fall innebär detta att din arbetsgivare ska i enlighet med AMLs bestämmelser vidta olika åtgärder för att du som arbetstagare ska känna att du kan trivas på din arbetsplats. Av det du har angivit framkommer det att din arbetsgivare är medveten om ditt mående samt arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det framkommer även att hen har inte vidtagit några åtgärder för att avhjälpa problematiken. Genom att avstå från att vidta åtgärder, handlar hen i strid med bestämmelserna i AML. Du kan därför kontakta arbetsmiljöverket som kan i sin tur pröva om de ska ge din arbetsgivare ett föreläggande eller ett förbud (7 kap. 7 § 1 st. 1 p. AML). Ett beslut om föreläggande eller ett förbud kan även förenas med vite (7 kap. 7 § 2 st. AML). Diskriminering Du har angivit att det förekommer kontinuerligt konversation kring islam i negativt syfte känner att du blir utsatt för vuxenmobbning. Med anledning av detta kan du hävda diskriminering i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) [DL]. För att det ska vara fråga om en diskriminering krävs det att omständigheterna kan knytas an till en diskrimineringsform, en diskrimineringsgrund och en diskrimineringsförbud. De omständigheter du anger utgör en form av direkt diskriminering (1 kap. 4 § 1p. DL). Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att de behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. För att diskriminering ska bli aktuellt måste missgynnandet ha ett samband med någon av de olika diskrimineringsgrunderna. Dessa grunder är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § DL). Det som kan aktualiseras i ditt fall är att du blir missgynnat pga din religion. Vidare gäller det även ett repressalieförbud som innebär att din arbetsgivare får inte direkt eller indirekt straffa dig för att du har delat med dig om hur du har känt och mått på jobbet (2 kap. 18 § 1 st. 1 p. DL ). Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att företaget har agerat felaktig och i strid med de nämnda bestämmelserna. Detta innebär att du som arbetstagare kan ha rätt till skadestånd för diskrimineringen. Du kan även ha rätt till ekonomisk skadestånd med anledning av det förlorade uppdraget, däremot är denna slutsats svårt att dra utan mer kontext. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjukpenning som arbetssökande?

2021-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Jag har ej haft en inkomst på över 10 års tid, annat än snälla anhöriga.Är registrerad som arbetssökande.Har jag rätt till sjukpenning?Tack för svar
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har rätt till sjukpenning om man är arbetslös och arbetssökande.Som arbetslös kan man få sjukpenning om man inte kan söka/ta jobb på grund av att man är sjuk. Man måste vara sjuk minst 1/4 av tiden som man skulle ha sökt jobb/arbetat. Ytterligare krav är att man ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande, man ska vara försäkrad i Sverige samt ha arbetat tidigare (så att man har en sjukpenninggrundande inkomst).Ansökan om sjukpenning görs hos Försäkringskassan. Där sjukanmäler du dig, ansöker om sjukpenning och skickar in ett läkarintyg. Mer om detta kan du läsa på Försäkringskassans hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. 'Vänliga hälsningar,

krav på tillräckliga kvalifikationer

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,Jag har haft permanent anställning hos Postnord i 19 år. Då jag anställdes fanns det inget krav på körkort.Nu vill Postnord att alla ska nu ha körkort även de som har ett jobb där man inte kör bil.Deras resonemang är att alla oavsett arbetsuppgifter har anställts som brevbärare.De ska ge ett bidrag på 5000:- med uppvisning av ett körkort dock innan 23/12-2021. Om man inte har skaffat ett körkort innan dess får man inget bidrag och dessutom riskerar bli uppsagt enligt LAS. Hur kan det vara lagligt för ett företag att tvinga sina anställda ha en kompetens som de inte ordnar och betalar för själv? Och som inte behövs i mitt arbete?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga berör arbetstagarens rättigheter är lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS] tillämplig. En huvudprincip inom arbetsrätt är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Denna princip ger arbetsgivare en förstärkt makt som ger dem rätten att vidta åtgärder och fatta beslut som de anser är enliga med företagets bästa intresse. Med tanke på det anförda kan vi konstatera att din arbetsgivare har rätt att begära att alla anställda har en rad olika kvalifikationer och kompetenser. Vilken kompetensnivå en arbetsgivare kan kräva bestäms av arbetets utformning. Som brevbärare kan man tänka sig att krav på körkort är inte helt omöjligt att begära då arbetet kräver en hel del transport. En viktig princip som beakta är däremot att arbetsgivaren måste ha ställt denna krav för de nyanställda också. Vidare vad gäller de kostnader som uppstår i samband med de nya ställda kraven, kan vi konstatera att det förekommer ingen skyldighet för arbetsgivare att betala för olika utbildningar. Med det sagt, framgår det av din fråga att din arbetsgivare är villig att ge ett bidrag på 5 000 kr för skaffning av körkort. Slutsatsen som kan dras av situationen är att din arbetsgivare har rätt att kräva att alla arbetstagare har körkort med hänsyn till arbetets karaktär. Detta innebär att om du inte skaffar körkort inom den angivna tidsramen kan du riskera att bli uppsagd från din anställning (7 § LAS). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön för schemalagda dagar vid uppsägning?

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är timanställd på ett vaccinationscenter och efter en konflikt med min chef blev jag ombedd att gå hem för dagen samt senare ett meddelande om att jag inte skulle komma tillbaka. Nu säger min chef att jag inte ska få betalt för dem timmar jag var schemalagd (men som jag inte fick jobba). Jag vet att jag har rätt till den lönen men behöver hjälp med vad för lagar/reglar/kollektivavtal jag ska referera till. Kan ni hjälpa mig?Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån informationen du gett så antar jag att du är anställd på viss tid som timvikarie. Du omfattas därför av lagen om anställningsskydd (LAS). Det låter som att din chef har sagt upp dig eller till och med avskedat dig. UppsägningFör att en uppsägning ska vara giltig krävs att din chef haft saklig grund, din chef måste alltså ha haft godtagbara skäl till att säga upp dig. En konflikt mellan er kan knappast vara sådan saklig grund. (7 § LAS) Uppsägningen ska också göras skriftligt. (8 § LAS) Även om denna uppsägning skulle vara giltig, för att chefen har haft saklig grund, så har du rätt till din uppsägningstid. Uppsägningstiden är olika enligt LAS beroende på hur länge du har jobbat.(11 § LAS) Men har du kollektivavtal bör uppsägningstiden för dig även framgå där. Är du inte med i kollektivavtal kan du utgå ifrån LAS som stöd. Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner. Som du säger har du därmed rätt till lön för de schemalagda dagarna som hamnar inom din uppsägningstid. Detta har du rätt till även om du inte får något arbete under arbetstiden. (12 § LAS) SkadeståndOm din chef inte beaktar din uppsägningstid har du rätt till skadestånd, utöver den lön du har rätt till. (39 § LAS) AvskedandeFör att chefen ska kunna avskeda dig så krävs det att du har grovt åsidosatt dina arbetsuppgifter. Detta är därmed mycket allvarligare än bara saklig grund. Om man blir avskedad har man ingen uppsägningstid eller rätt till lön. Men din chef har absolut ingen rätt att avskeda dig pga av konflikt mellan er. Är du med i en fackförening?Om du har kollektivavtal kan du alltid vända dig till fackföreningen och få hjälp i din sak. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har man företrädesrätt till återanställning efter avslutat vikariat?

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har anmält intresse av företrädesrätt när jag blev uppsagd pga arbetsbrist. Jag fick återanställning på ett vikariat som jag jobbar på nu. När vikariatet är avslutat efter 6 månader har jag då rätt till företräde till återanställning igen? Gäller det i så fall från det datum mitt vikariat avslutades eller från den dag jag blev arbetslös efter min uppsägningstid?Tack på förhand!
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har företrädesrätt till återanställning och från vilket datum det gäller. Svaret hittar vi i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Företrädesrätt till återanställning efter tidsbegränsad anställningEtt vikariat är en tidsbegränsad anställning (5 § 2 punkten LAS). Företrädesrätten till återanställning omfattar även arbetstagare som anställs för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte får fortsatt anställning förutsatt att arbetstagaren varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren samt har tillräckliga kvalifikationer (25 § 1 stycket LAS). Företrädesrätten gäller från då uppsägningen skedde eller besked lämnades eller ska ha lämnats enligt 15 § LAS och nio månader framåt (25 § 2 stycket LAS). Enligt 15 § har arbetsgivaren en skyldighet att lämna besked till den anställde om denna inte kommer få fortsatt anställning när anställningen upphör minst en månad innan anställningstidens utgång förutsatt att arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren.Du har en tidsbegränsad anställning, jag utgår från att du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och att du har tillräckliga kvalifikationer. Förutsatt att vikariatet inte förlängs på grund av arbetsbrist har du därför företrädesrätt till återanställning och detta börjar löpa från den tidpunkt du får besked om att din anställning inte kommer fortsätta efter anställningstidens slut och nio månader framåt.Anmäla företrädesrätt till återanställningDet besked som arbetsgivaren lämnar om du inte får ny anställning ska vara skriftligt och innehålla information angående om du har företrädesrätt till anställning och huruvida denna rätten kräver anmälan för att gälla (16 § LAS). Du måste du anmäla din företrädesrätt till arbetsgivaren för att göra anspråk på den (27 § LAS).SammanfattningOm ditt vikariat upphör på grund av arbetsbrist, du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och har tillräckliga kvalifikationer har du företrädesrätt till återanställning. Denna börjar då gälla från den dagen du får besked om att du inte får ny anställning efter att vikariatet upphör och nio månader framåt. För att göra anspråk på denna rätt måste du anmäla den till arbetsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Uppsägning utan saklig grund?

2021-09-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har blivit uppsagd utan någon anledning! Min chef har bara skickat ett uppsägningspapper där mycket kort framgår att jag är uppsagd. Får man bli uppsagd så ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskydd(LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare blivit uppsagd. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, 1 § LAS.Enligt 7 § LAS kan inte en arbetsgivare säga upp en arbetstagare utan anledning, det måste alltid föreligga saklig grund för uppsägningen. Därför har du som arbetstagare rätt att få veta varför du blivit uppsagd, och denna information ska vara skriftlig om man som arbetstagare begär det (9 § LAS).En uppsägning kan antingen grundas på personliga skäl eller på arbetsbrist. Om uppsägningen skett av personliga skäl får dessa skäl inte enbart vara sådana som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader. Det framgår heller inte om din chef nämnt något om din uppsägningstid i brevet. Du har nämligen rätt till uppsägningstid enligt 11 § LAS.Min rekommendationJag rekommenderar dig att i första hand prata med din chef där du kräver att hen anger om uppsägningen skett av personliga skäl eller p.g.a. arbetsbrist då jag utifrån den information du angett inte kan se att det föreligger en saklig grund för att avsluta din anställning. Vidare råder jag dig att även ta kontakt med ditt fackförbund (om du är medlem). Återkom gärna om du har fler funderingar! Vänligen,