Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?

2019-12-26 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Jag är helt föräldraledig till min bebis på 8 månader. Jag ska börja jobba i januari och tänkte jobba 2 dagar i veckan (jobbar normalt 100% fördelat jämnt på 5 dagar). Chefen sade att det inte går att jobba 2 dagar i veckan då det skulle motsvara 40%. Det måste vara antingen 25, 50 eller 75%. Stämmer det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Arbetande föräldrars rätt till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (FLL). Din tanke är att du ska vara delledig. Omfattningen på ledigheten man kan begära som förälder beror på om man uppbär föräldrapenning eller inte. En förälder som inte tar ut föräldrapenning har rätt till en förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år (se 7 § FLL). Om du istället tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din arbetstid med 75%, 50%, 25% eller 12,5%. Det krävs då att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning (se vidare 6 § FLL). Det som din arbetsgivare säger stämmer alltså. Då rätten till delledighet måste överensstämma med nivån du tar föräldrapenning på, och dessa nivåer är just 75%, 50%, 25% och 12,5%, finns det ingen rätt att välja att vara delledig på 60%.Observera i övrigt att du dock har rätt att sprida din valda ledighet över veckans alla dagar eller att endast förlägga den till vissa dagar (se 12 § FLL). Om du och din arbetsgivare inte skulle komma överens om ledighetens förläggning ska arbetsgivaren som huvudregel förlägga den i enlighet med dina önskemål. Detta gäller förutom om en sådan förläggning medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet (se 14 § andra stycket FLL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor?

2019-11-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ska vara tillgänlig för att svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när man är föräldraledig?
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel, det innebär lagen ska tillämpas till din fördel och inte kan avtalas bort enligt 2 § första meningen FLL. Det går dock att göra vissa avvikelser från lagen genom kollektivavtal enligt 2 § andra och tredje stycket FLL. Den som är föräldraledig har rätt till sin ledighet. Det vilket innebär att arbetsgivaren inte kan beordra arbetstagaren att delta i den dagliga verksamheten ex. svara på frågor. Arbetsgivaren får inte på något sätt missgynna arbetstagaren för att denne är föräldraledig enligt förbudet mot missgynnande i 16 § FLL. För att sammanfatta har av det som framgår av din fråga inte din arbetsgivare någon rätt att kräva att du ska svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när du är föräldraledig. Du har rätt till din föräldraledighet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får arbetsgivaren omplacera efter att jag tagit ut föräldraledighet?

2019-08-10 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Efter att ha varit mammaledig vill nu min arbetsgivare göra om min tjänst. Det känns som att arbetsgivaren vill göra om tjänsten så att den skall göra mitt liv svårare i syfte att jag självmant skall säga upp mig själv. Kan man göra såhär? Exempelvis har jag inte haft några resdagar tidigare och nu vill man göra om tjänsten så att jag kommer vara ute och resa. Detta är såklart svårt med ett barn på förskola.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår dig undrar du hur vittgående befogenheter din arbetsgivare har att leda och fördela arbetet, efter att du haft föräldraledighet. Jag kommer att utgå ifrån att du har en "vanlig" anställning, och att du inte har ett speciellt avvikande avtal i just din anställning som gör att vanliga arbetsrättsliga principer och regler inte gäller. Arbetsgivaren har en omfattande rätt att leda och fördela arbetetHuvudregeln i svensk arbetsrätt är att arbetstagaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning genomföra allt sådant arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det står arbetsgivaren fritt att leda och fördela arbetet. Det står även arbetsgivaren fritt, såvida inte något annat uttryckligen har avtalats, att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter, så länge de ligger inom ramen för arbetsskyldighet (såsom jag beskrivit den ovan).Det finns dock begränsningar i hur arbetsgivaren får använda sin arbetsledningsrätt.Arbetsgivaren får dock inte genom sitt sätt att leda och fördela arbetet missgynna någon på grund av att denne varit eller är föräldraledigRegler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (hädanefter FL). Enligt 16 § första stycket sjätte punkten FL får en arbetsgivare inte missgynna en anställd av skäl som har samband med föräldraledigheten, när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Att utan någon verksamhetsrelaterad anledning tvinga på en nyligen föräldraledig anställd ovanliga och obekväma arbetsuppgifter i syfte att förmå denne att säga upp sig, är ett självklart exempel på missgynnande i lagens mening.Det är dock omöjligt för mig att utröna exakt varför din arbetsgivaren valt att leda och fördela arbetet på det sätt denne har gjort. Det är fullt möjligt att det är som du säger, och att det är en sorts "bestraffningsåtgärd" för att du varit föräldraledig. Men det är ju också tänkbart, att arbetsgivaren hade vidtagit dessa åtgärder oavsett om du varit föräldraledig eller ej. Att arbetsgivare väljer att strukturera om verksamheten och omfördela arbetsuppgifter är trots allt inte ovanligt. I en eventuell rättsprocess, kan det vara värt att veta att det enligt 24 § FL gäller en omvänd bevisbörda - om du visar omständigheter som ger anledning att anta att du utsatts för ett missgynnande som har samband med föräldraförsäkringen, är det alltså ARBETSGIVAREN som skall bevisa att du inte utsatts för missgynnande. Utan att veta mer om situationen, kan jag inte svara på om du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till mammaledighet. Om du uppfattar det som att du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, så är det möjligt att anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen. SammanfattningArbetsgivaren har en omfattande rätt att fördela och leda arbetet; denna rätt är dock begränsad på så vis, att arbetsgivaren inte får missgynna någon av skäl som har samband med föräldraledighet. Det är omöjligt för mig att veta om så skett utan mer information. Det tidsmässiga sambandet mellan omplaceringen och din ledighet, talar dock för att det kan finnas ett orsakssamband. Om du uppfattar det som att du diskriminerats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, kan du anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen.Lyckönskningar och hälsningar,

Kan vi vara föräldralediga samtidigt utan att ta ut föräldrapenning?

2019-05-23 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Har jag och min fru rätt att vara föräldralediga samtidigt, utan att ta ut föräldrapenning, med vår son som är under 18 månader gammal?
Joar Lindén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! AllmäntSvaret är disponerat på så vis att jag först besvarar din direkta fråga angående föräldraledighet. Jag observerar att frågan angår att föräldrapenning ej uppbärs; av allmänt upplysande skäl framlägger jag dock viss allmän information om samtidigt uppbärande av föräldrapenning. LedighetFöräldraledigheten är individuell medan föräldrapenningen visserligen är individuellt uppburen men gemensamt reglerad på så vis att den enes nyttjande påverkar den andres rätt. Härav råder inga direkta hinder för samtidig föräldraledighet men möjligheterna till samtidigt uppbärande av föräldrapenning är begränsade. Enligt 3 § 2 p. och 5 § föräldraledighetslagen råder rätt till hel ledighet med eller utan föräldrapenning intill barnet blivit 18 månader (hädanefter förkortas lagen som FLL). Om barnet är adopterat gäller istället rätten till ledighet intill 18 månader från tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård, dock högst tills barnet har fyllt 8 år (5 § FLL). Ingen begränsning råder för föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt inom denna tidsram. FöräldrapenningSom allmän information kan framföras att föräldrar har rätt till samtidig föräldrapenning i 30 dagar under barnets första levnadsår (12 kap. 4a § socialförsäkringsbalken, hädanefter förkortad SFB). Dessa dagar kan åt gången tas ut som en hel, halv, fjärdedels eller åttondels dag (12 kap. 9 § SFB). Exemplifierat är innebörden att fyra fjärdedelsdagar förbrukningsmässigt summeras till en hel dag och så vidare (12 kap. 32 § SFB). En förutsättning är att bägge föräldrarna tar ut föräldrapenning i samma omfattning för samma dagar samt att ansökan görs gemensamt (110 kap. 5a § SFB). SammanfattningJa, ni kan vara föräldralediga samtidigt med ert barn som är yngre än 18 månader. Ni måste inte ta ut föräldrapenning när barnet är under 18 månader men möjligheten till samtidigt uppbärande finns för totalt 30 dagar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Nekad anställning pga. graviditet

2019-12-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej.Har en arbetsgivare rätt att neka en gravid person en anställning (ett vikariat) om personen bara kan jobba halva vikariatet? Finns det någon prejudicerande dom kring detta? Tack!
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Sammantaget är svaret på din fråga är: Nej, det är förbjudet att neka någon anställning pga. att denna är gravid, eftersom det är diskriminering mot kvinnor.Fallet C-177/88 Dekker från EU-domstolen fastslår att all form av diskriminering mot gravida är också, per definition, direkt diskriminering mot kvinnor. Detta beror på att endast kvinnor kan vara gravida, och att detta är en väsentlig del av att vara kvinna. Förbudet har inte inskränkts i senare domar, vilket gör detta till en av de starkaste prejudikat-reglerna inom EU-rätten.I fallet slogs det vidare fast att de ekonomiska svårigheter som potentiella arbetsgivare upplever pga. gravida anställda inte lever upp till sådan nivå att de kan motivera att gravida prioriteras bort under anställningsurval. Därför tror jag att den ökade administrativa bördan av att anställa en till vikarie efteråt, inte heller motiverar nekad anställning.Ifall denna fråga är ställd på förekommen anledning rekommenderar jag att du tar kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, som kan föra talan om detta inför domstol. På så sätt kan du kringå riskerna med kostnader för rättegång, och, ifall bevisningen brister, kostnader för biträde.Jag hoppas att du har fått det svar du sökte.Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare lämnar in intyg om att hen faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning?

2019-10-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |HejKan jag som arbetsgivare kräva att en medarbetare lämnar in ett intyg på att denne faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB) när hen har anmält det på jobbet?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om du som arbetsgivare kan kräva av din arbetstagare att denne ska lämna in intyg för att styrka rätten till ledighet för vård av sjukt barn (VAB). Vilka uppgifter kan en arbetsgivare kräva av en arbetstagare som ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB)?Om arbetstagaren till följd av barnets sjukfrånvaro stannar hemma längre än sju dagar - är hen skyldig gentemot Försäkringskassan att uppvisa ett läkarintyg. Däremot har inte arbetstagare denna skyldighet gentemot sin arbetsgivare.Om kollektivavtal finnsOm du tillämpar kollektivavtal på arbetsplatsen kan det möjligen finnas reglerat att anställda ska uppvisa ett utdrag från Försäkringskassan över det antal dagar man är hemma med föräldrapenning, bl.a. för att du i egenskap som arbetsgivare ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Råd till dig i egenskap som arbetsgivare Jag skulle råda dig att i första hand kontakta arbetstagaren och fråga om du kan få ett utdrag från Försäkringskassan som visar att hen har ansökt och fått utbetalning för den tillfälliga föräldrapenningen (VAB). Du kan även kontakta Försäkringskassan och stämma av att utbetalning avseende VAB har registrerats och begära om att få ett intyg om detta.I domstol har man för övrigt slagit fast att en arbetsgivare aldrig kan kräva att få ut ett läkarintyg som avser barnets sjukdom och skälet till VAB (AD 2013 nr 63). Som arbetsgivare kan du alltså aldrig kräva mer än ett få ett utdrag som visar att utbetalning av VAB har registrerats från Försäkringskassan.Sammanfattningsvis kan du antingen kontakta arbetstagaren och fråga hen om du kan få ett utdrag över att ansökan skett eller kontakta Försäkringskassan för att kontrollera att utbetalning av VAB har registrerats och begära att få intyg om det. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen

Vård av barn på grund av att förskolan stänger

2019-06-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej. Om mina barns förskola stänger igen akut för sanering, på grund av en magepidemi, får jag då inte vabba för mina barn den dagen? Jag kan ju inte ta ut föräldraledigt med så kort varsel, när allt beslutas från en dag till en annan.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, att förskolan stänger akut på grund av en sanering medför inte att du har rätt att vabba. VAB, vård av barn, gäller om du behöver vara hemma och ta hand om ett sjukt barn. Om förskolan har stängt kan du istället ta ut föräldrapenning. Jag förstår att det ställer till det när förskolan behöver stänga med så kort varsel, men enligt min erfarenhet så har arbetsgivare stort överseende med detta och det är oftast inga problem att få vara hemma. Om det nu blir problem rekommenderar jag dig att du kontaktar ditt fack och ber om hjälp.Försäkringskassan har svar på just dessa frågor (VAB och att förskolan har stängt). Det är även den myndigheten som handlägger begäran om ersättning för både VAB och föräldrapenning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Förälders rätt att vara ledig från arbetet i samband med förlossning

2019-05-12 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag och min fru väntar vår första barnJag undrar om har jag rätt att få en kort ledigt från min arbetsgivare att vara med henne när hon ska födda barnet en vecka till exempel och hur fungerar det? Jag har tänkt mig att fråga min arbetsgivare att få en vecka från min semester och då de kan räkna det ut från min semester! Tack i förhand
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du har rätt till ledighet från ditt arbete i samband förlossningen. För att besvara din fråga kan vi titta i föräldraledighetslagen samt socialförsäkringsbalken (SFB). Du har rätt att vara ledig från arbetet under tiden du får tillfällig föräldrapenningSom förälder till barnet har du rätt att vara ledig från din anställning under de 10 dagar som du får tillfällig föräldrapenning (föräldraledighetslagen 8 §). Du har alltså rätt till en kort ledighet i samband med att barnet föds, när du får tillfällig föräldrapenning. Om du istället vill ta ut semesterdagar måste du komma överens om detta med din arbetsgivare. Du har rätt till ersättning från FörsäkringskassanOm du är ledig från ditt arbete i samband med förlossningen kan du få ersättning i 10 dagar. Ersättningen kommer från Försäkringskassan och kallas för tillfällig föräldrapenning (SFB 13 kap. 2 § och 13 kap.10 §). Förutom att närvara vid förlossningen kan du få tillfällig föräldrapenning för att sköta hemmet eller vårda barn. Det kan vara bra att veta att du måste ta ut dina 10 dagar före det har gått 60 dagar från det att barnet har kommit hem efter förlossningen (SFB 13 kap. 14 §). Det är möjligt för dig att i detta sammanhang få tillfällig föräldrapenning samtidigt som din fru får föräldrapenning.Hur stor ersättning du kan få beräknas individuellt, men vanligtvis utgår en summa som motsvarar 80 % av lönen. Mitt råd till dig är att du kontaktar Försäkringskassan om du har frågor om just din möjlighet till ersättning. Det är även hos Försäkringskassan som du anmäler om du vill ta ut dina 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,