Kan man bli av med sin rätt att få ersättning vid ”vård av barn” (vab)

2021-11-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag är anställd med månadslön, när jag vabbar så får jag ändå min behålla min månadslön pga att jag istället jobbar helger, kvällar och dagar jag inte vabbar. Nu vill försäkringskassan ha uppgifter från min arbetsgivare om min frånvaro - kan detta innebära att jag inte har rätt till vab? Jag menar de är väl min arbetsgivare som bestämmer vad min månadslön är oavsett dagar/tid osv? Eller måste man göra avdrag?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det handlar om rätten till ersättning vid vård av barn (vab).Du kan få ersättning för vab då ditt barn är mellan åldrarna: 8 månader till dess att hen är 12 år. Det finns dock vissa undantag då du även kan få för både äldre och yngre barn. Enligt Försäkringskassan kan "du få ersättning för vab i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk." Detta innebär att det finns vissa begräsningar. Anledningen till att Försäkringskassan vill ha information om din frånvaro från din arbetsgivare är för att ersättningen för att du vabbar kommer från dom. En arbetsgivare ska om försäkringskassan ber om det: 1. Lämna svar på inkomstförfrågan, 2.Intyga att medarbetaren har varit hemma med sjukt barn och ange i vilken omfattning. Så anledningen de ber om uppgifter om din frånvaro är troligtvis en kontroll för att se att du verkligen har vabbat.Din arbetsgivare bestämmer självklart din månadslön som utgångspunkt, men eftersom vab är en form av rättighet vi har i Sverige så kommer den delen av din lön från Försäkringskassan. Detta för att det eventuellt skulle finnas arbetsplatser som inte gav denna rättighet om det var upp till företaget. Det skulle även kunna finnas en möjlighet att arbetsplatser inte skulle anställa personer med barn eller liknande om de var tvungna att stå för denna kostnad som de blir för arbetsplatsen när en person är borta. Det man kan göra om sitt barn är sjuk oftare än 120 dagar på 1 år, är att någon annan tar vabben, vilket kan vara både den andra föräldern (om det finns) eller annan närstående. Det finns också tillfällen då man kan ha andra rättigheter när ens barn får en långvarig sjukdom eller liknande, men då det ej framgår här så går jag inte in på det. SammanfattningEn person har rätten att få ersättning för max 120 dagar på 1 år för vab. Anledningen till att Försäkringskassan kontaktar din arbetsgivare är troligtvis för att kontrollera att du verkligen har vabbat. Alla information ovan samt mer gällande vab hittar du på Försäkringskassans hemsida, HÄR. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Räknas rätten till tio lediga dagar vid barnets födsel in i en av de tre perioderna för föräldraledighet?

2021-09-07 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Om man som icke-gravid förälder varit ledig de första 10 dagarna i samband med förlossning, räknas då den "perioden" som 1 av det 3 perioderna av föräldraledighet som man har rätt till under ett år?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldraledighetslagen (FLL) och socialförsäkringsbalken (SFB). Huvudregeln är att föräldraledigheten får delas upp i högst tre perioder för varje kalenderår (FLL 10 § första stycket). Däremot omfattas inte pappans rätt till sina tio pappadagar i anslutning till barnets födsel av begränsningen av tre perioder. Detta eftersom du som pappa har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med sitt barns födsel (FLL 10 § andra stycket jämte 8 § första stycket första punkten och SFB 13 kap. 10 §). En skillnad görs alltså mellan föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Sammanfattningsvis, rätten till ersättning för tio dagars ledighet i samband med barnets födsel för den förälder som inte föder barnet kallas för tillfällig föräldrapenning. Dessa tio dagar omfattas inte av begränsningen om att man bara får vara föräldraledig i max tre perioder per kalenderår. Du utnyttjar alltså inte en av de tre perioderna för föräldraledighet när du är är ledig i tio dagar vid barnets födsel.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vi ska adoptera – har vi rätt att vara hemma med barnet utan att ta ut föräldrapenning?

2021-05-23 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska adoptera ett barn genom internationell adoption. Barnet kommer ha en ålder på ca 3-5 år. Par som själva föder barn har rätt att vara föräldralediga i 18 månader efter förlossningen med eller utan föräldrapenning, enligt femte paragrafen i föräldraledighetslagen. Vi vill vara hemma med vårt barn i 18 månader när vi får det, men vi har svårt att avgöra om vi BEHÖVER ta ut föräldrapenning för att ha rätt att vara hemma. Vår fråga är alltså: Har vi rätt att vara hemma UTAN att ta ut föräldrapenning de första 18 månaderna med vårt adopterade barn? När vi läst på Försäkringskassans hemsida blir vi inte kloka på informationen. Hälsningar Blivande adoptivförälder
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterFörst av allt vill jag gratulera er till adoptionen!Jag kommer att hänvisa till föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken (SFB) i mitt svar till dig.Ni har rätt till föräldraledighet utan föräldrapenningSvaret på din fråga är ja – som adoptivföräldrar har ni rätt att vara hemma utan att ta ut föräldrapenning under de första 18 månaderna med barnet (5 § första stycket föräldraledighetslagen). Det gäller under förutsättning att er internationella adoption har godkänts av socialnämnden där ni bor (1 § andra stycket, fjärde punkten föräldraledighetslagen).De 18 månaderna kommer att räknas från tidpunkten då ni får barnet i er vård, istället för att räknas från barnets födelse (5 § första stycket föräldraledighetslagen). Anmäl ledigheten till era arbetsgivare Ni behöver anmäla ledigheten till era respektive arbetsgivare minst två månader innan ledigheten ska börja, eller så snart som möjligt (13 § första stycket föräldraledighetslagen). Eventuella kollektivavtal hos era arbetsgivare kan ange en annan tidpunkt för när anmälan ska ske (2 § andra stycket föräldraledighetslagen).Ni har också rätt till ledighet med föräldrapenningUtöver ledigheten utan föräldrapenning har ni rätt till ledighet med föräldrapenning (5 § andra stycket föräldraledighetslagen och 12 kap. 8 § SFB). Är barnet yngre än fyra år när ni får hen i er vård har ni sammanlagt rätt till föräldrapenning under högst 480 dagar (12 kap. 12 § första stycket och 11 kap. 7 § andra stycket SFB). När barnet har fyllt fyra år har ni sammanlagt rätt till föräldrapenning under högst 96 dagar (12 kap. 12 § tredje stycket SFB).Information från FörsäkringskassanFörsäkringskassans hemsida saknar förmodligen den information som ni söker eftersom myndigheten inte är involverad när föräldraledigheten inte kombineras med föräldrapenning.På hemsidan finns det dock information om föräldraledighet med föräldrapenning vid adoption.SammanfattningNi har rätt att vara hemma utan att ta ut föräldrapenning under de första 18 månaderna med barnet, från den tidpunkt då ni får hen i er vård. Ni måste anmäla ledigheten till era respektive arbetsgivare. Utöver detta har ni rätt till ledighet med föräldrapenning, vilket ni ansöker om hos Försäkringskassan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

föräldraledighet under semesterperioden?

2021-04-01 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag rätt att ta ut föräldradagar under företagets ordinarie semester w 28 - 31och ta ut semesterdagarna senare eller spara semestern till nästa semesterperiod som börjar 2022-04-01.
Sara Pedersen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för semester är att du i samråd med arbetsgivaren och så att verksamheten kan fortgå, kan förlägga semestern hur du vill. Jag misstänker då att din arbetsplats styrs av kollektivavtal eller ett lokalt avtal som medför att det finns en period under sommaren då företaget kanske stänger eller liknande, och arbetstagarna då måste ta ut ledighet då. Arbetsrätten är ett område som styrs i stor utsträckning av kollektivavtal och lokala avtal. Det är därför inte alltid svaret finns i lagstiftningen, utan det bästa är att prata med facket eller arbetsgivaren om ens arbetsplats är ansluten till ett kollektivavtal. Med det sagt ska jag kort redogöra för vad lagstiftningen säger.Föräldraledighet eller semesterledig?Utgångspunkten för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. Utgångspunkten är att arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär (11§ föräldraledighetslagen). Detta måste som utgångspunkt anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledigheten börjar (13§ föräldraledighetslagen). Dock ska man så gott som det går samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning, och ledigheten ska förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå, om det inte utgör en olägenhet för arbetstagaren (14§ föräldraledighetslagen). Utgångspunkten är alltså att du har rätt att själv välja när du vill förlägga din föräldraledighet, och arbetsgivaren kan inte som utgångspunkt neka dig detta. Det finns dock möjlighet att reglera detta i kollektivavtal och då reglera bland annat ledighetens förläggning (2§ föräldraledighetslagen). Företag som exempelvis stänger under vissa veckor, kan reglera vissa av dessa regler i kollektivavtal eller i lokala avtal, och kan i vissa fall lägga ut arbetstagarens semester under denna tid, utifrån att arbetsgivaren ska kunna styra och planera verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså planera in att stänga företaget eller liknande. Men som utgångspunkt har du rätt att ta ut föräldraledighet istället för semesterdagar, men det kan regleras i kollektivavtal eller lokala avtal att man måste ta ut semesterdagar, och inte föräldradagar. Spara semesterdagar?Du kan spara semestern till senare, eller till nästa semesterperiod, men oftast bara högst fem semesterdagar per år, men detta varierar också beroende på arbetsplats och avtal (2a§ semesterlagen). Men den rättsliga utgångspunkten är att man får spara sina semesterdagar, om man har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön. Då får man spara en eller flera av dessa dagar till ett senare semesterår (18§ semesterlagen). Den måste dock tas ut inom fem år. Arbetstagaren har då rätt att förlägga de sparade semesterdagarna till det året som arbetstagaren själv väljer, såvida annat inte har avtalat (20§ semesterlagen). Sammanfattning och rådDet är tyvärr svårt för mig att besvara din fråga med full säkerhet, då jag inte vet om och vilket kollektivavtal eller lokala avtal som din arbetsplats är ansluten till. Om det är så att det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats, så gäller avtalsfrihet mellan dig och arbetsgivaren, och du kan då inte få sämre villkor än vad föräldraledighetslagen och semesterlagen medger. Men utgångspunkten är att du kan ta ut föräldraledighet under semestertiden, och att arbetsgivaren sällan kan neka detta. Det bästa är om du ansöker om föräldraledighet så snart som möjligt, med två månaders framförhållning, så att förutsättningarna är bättre för dig. Du har också som utgångspunkt rätt att spara dina semesterdagar till nästa semesterår. Men vissa företag har lokala avtal som säger att man måste ta ut semesterdagar under semestertiden, för att kunna styra verksamheten och produktionen. Jag rekommenderar dig då att prata med din arbetsgivare, men om de inte är tillmötesgående rekommenderar jag dig att kontakta din fackliga representant eller facket direkt, och fråga. De har bättre koll på vad som gäller i din specifika situation. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! Om något är oklart är du välkommen att återkomma till mig på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Kan arbetsgivaren ställa in löneökning under föräldraledighet?

2021-09-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag arbetar inom ästra Götalandsregionen som undersköterska. Jag har varit anställd sedan 2002. 2007 födde jag tvillingar och ca två år senare ett barn till. Var således föräldraledig i tre år. I genomsnitt har jag haft en löneökning på 750kr per år. Inför lönesamtalet i år ville jag veta vad jag haft för löneökning och fick ett utdrag från lönekontoret. Det visade sig att jag inte erhållit någon löneökning alls under ett av åren jag var föräldraledig. Anledningen till att jag inte uppmärksammade det då var att jag hade fullt upp med tre små blöjbarn och allt vad det innebär samt hade min inkomst då ifrån försäkringskassan. Jag insåg att jag blivit bortglömd först nu när jag fick se utdraget från lönekontoret. Jag tror att det berodde på att det var strul med att tillsätta ny chef på avdelningen i samma veva, år 2009 samt att jag var föräldraledig och glömdes bort. Med tanke på att jag i alla års lönerevisioner har legat över genomsnittet verkar det inte rimligt att jag skulle bli helt utan löneökning ett år. Jag känner att jag blivit missgynnad enligt föräldraledighetslagen då jag varit föräldraledig och har förlorat en hel del i inkomst sedan dess samt till min pensionsrätt. Hur kan jag gå vidare?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du årligen fått löneökningar men att du inte fått löneökning ett av de åren du varit föräldraledig. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din arbetsgivare är skyldig att ge dig löneökning samt om en underlåtenhet att göra så kan vara i strid mot föräldraledighetslagen. Din fråga regleras i kollektivavtal och föräldraledighetslag (FrL). Har arbetsgivaren någon skyldighet att ge dig löneökning? Inledningsvis ska konstateras att det finns ingen legal skyldighet för arbetsgivaren att ge dig löneökning. Däremot så kan det framgå av kollektivavtal. Du bör därför förvissa dig om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal som reglerar din rätt till löneökning. Din arbetsgivare är skyldig att följa kollektivavtal, om denne inte gör det riskerar denne att bli ersättningsskyldig för den skada som överträdelsen inneburit (54 § MBL). Det kan även finnas särskilda sanktionsbestämmelser i kollektivavtalet. Det finns en överhängande risk att du har missat din rätt till skadestånd med anledning av att skadan, enligt min bedömning, har inträffat för mer än 10 år sedan. Den allmänna preskriptionsfristen är 10 år och därefter förlorar man sin rätt att kräva ersättning (2 § PreskL). Huruvida det är preskiberat får däremot utredas vidare. Kan det vara missgynnande enligt föräldraledighetslagenMissgynnande regleras i 16 § FrL. Om din löneutveckling inte har varit densamma under din föräldraledighet kan det utgöra ett missgynnande enl. 16 § 5 punkten FrL (prop. 2005/06:185 s. 124). En arbetsgivare som bryter mot bestämmelser i FrL kan bli skadeståndsskyldig (22 § FrL). Dessvärre gäller samma preskriptionsfrister som ovan. Slutsats Med anledning av att överträdelsen skedde för mer än 10 år sedan finns det en överhängande risk att din rätt att göra skadestånd gällande är preskiberad. Det bör däremot inte hindra dig från att föra en dialog med din arbetsgivare och försöka nå en lösning i samförstånd. Om din arbetsgivare inte är samarbetsvillig ska du i första hand vända dig till facket, om ni inte är fackligt anslutna är du välkomen att vända dig till oss med ditt ärende. Om ni önskar en ytterliggare hjälp med erat ärende är ni välkomna att kontakta mig per mail: andre.blomquist@lawline.se och boka en tid med en av våra jurister. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Diskriminering av arbetssökande p.g.a. graviditet

2021-07-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hur ser det ut nu under covid när det gäller att bli nekad anställning pga graviditet?Jag skulle få en visstidsanställning inom skola för höstterminen 2021. Jag informerade arbetsgivaren (kommun) om att jag är gravid och i graviditetsvecka 20 vid terminsstart. Rektorn kollade med HR som sa nej till anställning.Jag sa att jag hade covid i december och kommer att vara fullt vaccinerad vid terminsstart.Kan de göra så här?
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminering av arbetssökande p.g.a. graviditetVid fall av diskriminering blir diskrimineringslagen (DL) tillämplig. För att diskriminering ska anses ha förekommit måste den vara grundad på någon av de sju diskrimineringsgrunderna vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Utifrån din fråga låter det som om graviditeten är orsaken till att du inte fick anställningen vilket rör sig om direkt diskriminering på grund av kön och är därmed inte en godtagbar anledning för att neka anställning (1 kap. 4 § samt 2 kap. 1 § DL).Som förälder till ditt ofödda barn omfattas du dessutom av föräldraledighetslagen. Det är inte tillåtet för en arbetsgivare att missgynna dig som arbetssökande på grund av din graviditet (16 § 1 st. föräldraledighetslagen). Rekommendationer i ditt fallOm du är ansluten till ett fack kan du i första hand vända dig till dem då de bör ha ett intresse i att driva frågan. Om du vill gå vidare med ditt ärende kan du också lämna in ett tips/klagomål till diskrimineringsombudsmannen (DO) via DO's hemsida. DO kan inleda en opartisk tillsyn av verksamheten för att ta reda på om diskriminering har förekommit.

Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?

2021-04-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Har båda föräldrarna rätt till 120 dagar var per barn eller är det 120 dagar tillsammans?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om föräldraledighet enligt semesterlagen. Denna lag anger att 120 dagar av en föräldraledighet är semesterlönegrundande. Dessa dagar är för respektive förälder, det vill säga att båda föräldrarna har rätt till 120 dagar var per barn (17a § semesterlagen).Notera dock att dessa dagar är en miniminivå och att ett kollektivavtal kan ange fler dagar. Om du är osäker kring vad som anges i ditt kollektivavtal om sådant finns, bör du fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats (2 § semesterlagen).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Föräldraledighet på deltid

2021-03-01 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag ska börja jobba 80% efter min föräldraledighet, men enligt HR-avdelningen är det inte möjligt enligt föräldraledighetslagen. De menar att jag måste söka föräldraledigt 20% varje vecka och att detta då ska räknas som en tillfällig föräldraledighet som ex. när man tar ledigt under ett skollov. Enligt HR får jag välja på att jobba 75% eller 100% för att det är så det står i lagen. Till saken hör att jag kommit överens med min chef om att jag ska jobba 80% och det funkar för verksamheten, men HR säger alltså nej till det. Hur ska man tolka lagen egentligen? De stöttar sig alltså mot paragraf 6.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har du rätt att vara ledig på deltid från ditt arbete fram till att barnet är åtta år. Du som förälder kan själv välja om du vill vara föräldraledig på deltid med föräldrapenning eller utan föräldrapenning. Om du väljer att vara föräldraledig med föräldrapenning har du rätt att vara ledig i den omfattning som du tar ut föräldrapenningen, vilket regleras i 6 § föräldraledighetslagen. Föräldrapenning kan betalas ut antingen på 100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller 12,5 %. Det är dessa regler som gör att det inte går att ta ut föräldrapenning på 20 % rakt av och jobba och få lön för resterande 80 %. Om du däremot väljer att vara föräldraledig på deltid utan föräldrapenning finns det inget som hindrar att du är ledig 20 %. Det finns ingen bestämmelse i lagen som hindrar att du jobbar 80 % utan det handlar alltså om Försäkringskassans regler om vilken procent du kan ta ut föräldrapenning på. Har du fått det godkänt av din chef och verksamheten tillåter det borde det inte finnas något problem med att vara ledig i den omfattningen, om du löser själva ersättningsfrågan med Försäkringskassan. Det du kan göra för att "pussla ihop" till 20 % föräldraledighet är att ta ut föräldraledighet på olika tillåtna % per dag, t ex 25 % fyra dagar i veckan. Men dessa frågor kan Försäkringskassan bättre hjälpa dig med, så jag föreslår att du vänder dig till dem för att få hjälp med just detta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!