Blir du inlasad även om du går på föräldraledighet?

2021-01-15 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har ett vikariat som sträcker sig till april 2022 och kommer i september 2021 att bli inlasad (har då arbetat 2år). Nu är jag gravid och kommer gå på föräldraledighet från juli 2021. Kommer jag ändå att bli inlasad i september?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställning och inlasning finns i lag om anställningsskydd (LAS).Inlasning Angående vikariat, så övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (LAS 5a § tredje stycket). Det är antalet anställningsdagar som har betydelse för anställningstidens längd. Det ska dock även poängteras att fack och arbetsgivare kan komma överens om avvikelser från LAS 5a § genom kollektivavtal (LAS 2 § tredje stycket). Du bör därmed kolla om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som kan innebära att de anställda inte alls blir inlasade efter två år utan det kan vara så att parterna har kommit överens om en längre tid.Anställningstid Det är som sagt antalet anställningsdagar som avgör anställningstidens längd. Enligt förarbetena till LAS så kan arbetstagare tillgodoräkna sig anställningstid även om den anställde har varit tjänstledig (prop. 1981/82:71 sida 117). I den juridiska litteraturen så uttalas det även att i allmänhet gäller att en arbetstagare får tillgodoräkna sig varje dag som ett anställningsförhållande har förelegat, oberoende av om han eller hon då har utfört något arbete eller inte eller om arbetet har utförts på heltid eller deltid, i tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning. Även tid då en arbetstagare exempelvis har varit sjuk, permitterad, föräldraledig, studieledig eller tjänstledig av någon annan orsak eller t.o.m. deltagit i en strejk får räknas, förutsatt att ett anställningsförhållande har förelegat. Sammantaget, så bör du därmed bli inlasad i september. Detta eftersom du skriver att du har arbetat i två år i september. Tiden då du är föräldraledig ska som utgångspunkt räknas med i anställningstiden och därmed har det ingen betydelse att du går på föräldraledighet innan det har gått två år. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Måste jag ta ersättning från försäkringskassan när jag är hemma och vabbar?

2020-10-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Kan man vara hemma från jobbet och vårda sjukt barn utan att begära ersättning från försäkringskassan? Alltså att man anmäler vab till arbetsgivaren men inte begär ersättning från försäkringskassan, hemma utan betalt med andra ord.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du kan absolut vara hemma och vårda sjukt barn utan att begära ersättning från försäkringskassan. Din arbetsgivare har ingen rätt att begära att du tar ut ersättning från försäkringskassan och de kan inte heller begära intyg på om du gör det.Därmed är det fritt fram för dig att vabba utan ersättning från vare sig arbetsgivare eller försäkringskassan, det är upp till dig om du vill göra det gratis!Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?

2020-08-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om en anställd är föräldraledig. Kan hon/han då kräva av sin arbetsgivare att få gå in och jobba ett pass då och då när det passar henne/honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall en föräldraledig arbetstagare har rätt att komma in och jobba utan någon vidare kommunikation med arbetsgivaren. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) har föräldrar rätt att jobba deltid. Hur mycket man får gå ner i tid beror på om den anställde tar ut föräldrapenning eller inte, 5-6§§ föräldrarledighetslagen. I jämförelse med semesterlagen ger föräldrarlagen arbetstagarna en större rätt att bestämma över ledighetens förläggning. I detta fall krävs att den anställde lämnat sin anmälan om ledighet två månader i förväg och även att den anställde samrått med arbetsgivaren om hur denna vill arbeta, 13-14§§ föräldrarledighetslagen. Svaret på din fråga blir därför att det inte behöver vara tillåtet för en föräldraledig att komma in och arbeta då och då, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda som bl.a. medgivande från arbetsgivaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Får jag ta ut föräldraledighet för barn över 18 månader (yngre än 8 år) utan att ta ut föräldrapenning för den tiden?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen.Om du vill vara helt ledigDin fråga beror på om du vill vara helt eller delvis ledig. Det finns möjlighet att vara helt föräldraledig efter att barnet fyllt 18 månader, men detta förutsätter att du också tar ut hel föräldrapenning för tiden (5 § föräldraledighetslagen). Om det är din situation blir svaret alltså nej.Möjlighet till att vara delvis ledigVill du endast vara delvis ledig finns det möjlighet att göra detta utan att ta ut föräldrapenning under tiden. Det finns dock en gräns på att du högst kan begränsa din arbetstid med en fjärdedel om ditt barn är över 18 månader men under 8 år och du vill vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning (7 § föräldraledighetslagen). Du får alltså ta ut föräldraledighet under de omständigheterna, men inte med mer än 25% av din normala arbetstid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan du ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden när du har sagt upp dig själv?

2020-12-02 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har tänkt att säga upp mig själv och byta jobb. Idag har jag en uppsägningstid på 3 månader. Kan jag ta ut föräldraledighet under min sista uppsägningsmånad om jag säger till i samband med min uppsägning dvs två månader innan föräldraledighet. Har företaget rätten att neka mig föräldraledighet i samband med min egna uppsägning? Tack på förhand!
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Rätt till föräldraledighetArbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning under vissa specifika förutsättningar som framgår i föräldraledighetslagen (FLL 1 § första stycket). Du är fortfarande anställd under uppsägningstiden och rätten till föräldraledighet gäller som vanligt även om du har sagt upp dig själv. Anmälan om föräldraledighetFör att du ska ha rätt att utnyttja din rätt till föräldraledighet så måste du dock anmäla detta till företaget som du arbetar för minst två månader i förväg, från den dag som du vill att föräldraledigheten ska börja (FLL 13 § första stycket). Du bör därmed uppfylla detta krav, eftersom du skriver att du planerar att anmäla föräldraledigheten till din arbetsgivare i samband med att du säger upp dig själv och att uppsägningstiden är tre månader men att du endast vill vara föräldraledig den sista månaden. Anmälan bör därmed komma in två månader i förväg och inom rätt tid. Högst tre ledighetsperioder för varje kalenderårDärutöver framgår det inte att du har haft tre ledighetsperioder tidigare under året, som skulle hindra dig från att ta ut föräldraledighet (FLL 10 §). Kan företaget neka föräldraledighet?Det är en rättighet att utnyttja sin föräldraledighet. Företaget kan därmed inte neka dig rätten till föräldraledighet om ledigheten tas ut i enlighet med föräldraledighetslagen eller kollektivavtal. Det är i princip arbetstagaren som bestämmer när ledigheten ska tas ut (FLL 11 §). Arbetstagaren och arbetsgivaren ska dock egentligen samråda när ledigheten ska tas ut (FLL 14 §). Eftersom du dock ska säga upp dig så finns det inte så mycket valmöjligheter, och det bör inte heller innebära en påtaglig störning av verksamheten för att du är föräldraledig under den sista månaden. Detta eftersom du faktiskt ska sluta och ska säga upp dig. SammanfattningDu har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Om du säger till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig i samband med att du säger upp dig så har du även anmält att du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet två månader i förväg. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig rätten till föräldraledighet under förutsättning att du agerar i enlighet med föräldraledighetslagen så som jag ovan har skrivit.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Uppsagd på grund av arbetsbrist, men hinner gå på ledighet innan uppsägningstiden har löpt ut

2020-09-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag har blivit varslad om uppsägning pga arbetsbrist. Uppsägningen beräknas vara klar imorgon 30/9.Om en månad är jag beräknad att föda. Enligt lag har jag rätt till tre månaders uppsägningstid. Men vad händer när jag går på mammaledighet innan dessa tre månader löpt ut?Mvh Sara
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förbjudet att säga upp någon endast på grund av att den anställde är gravid eller för att en person är föräldraledig. Det finns dock inga hinder i lagen mot att säga upp en person under en pågående graviditet eller en föräldraledighet, men skälet måste vara sakligt grundad. Många kan dock bli uppsagda på ett företag till följd av arbetsbrist och då även föräldralediga, men deras uppsägningstid börjar inte räknas förens de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå. Om du säger upp dig själv under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden normalt räknas från uppsägningsdagen.Vänligen,

Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?

2020-06-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om föräldraledighet hittar du i Föräldraledighetslagen. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Enligt 13 § ska en arbetstagare som vill vara föräldraledig anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg enligt 13 §. Arbetstagaren ska enligt 14 § samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens ska ledigheten förläggas enligt arbetstagarens önskemål om inte detta medför en påtaglig störning i verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså neka ledighet både om du har deltidstjänst eller heltidstjänst, men det krävs mycket för att vara en påtaglig störning. Mindre arbetsplatser är vanligtvis känsligare och kan lättare drabbas av påtagliga störningar än större arbetsplatser.Vänligen,

Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Fråga om hur föräldraledighet räknas, en sammanhängande period eller inte? Jag har ansökt om föräldraledighet , obs 2 månader i förväg, varje fredag i april & maj. Räknas det som en period eller räknas det som nio st perioder eftersom det är 9 fredagar totalt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur föräldraledighet beräknas. Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Enligt FFL gäller att tre perioder är den längsta du kan ansöka om föräldraledighet för per kalenderår (10 § FLL). Bestämmelsen kan dock frångås genom kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder. Arbetstagaren ska två månader innan den planerade ledigheten amäla föräldraledighet (13 § FLL). Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har du begärt delledighet samtliga fredagar i april och maj anses detta utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för till exempel två på varandra följande fredagar anses varje fredag som en period. Det som menas är alltså att om du ansökt om heltidsföräldraledighet har du redan vid tre varpå följande fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,