Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Fråga om hur föräldraledighet räknas, en sammanhängande period eller inte? Jag har ansökt om föräldraledighet , obs 2 månader i förväg, varje fredag i april & maj. Räknas det som en period eller räknas det som nio st perioder eftersom det är 9 fredagar totalt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur föräldraledighet beräknas. Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Enligt FFL gäller att tre perioder är den längsta du kan ansöka om föräldraledighet för per kalenderår (10 § FLL). Bestämmelsen kan dock frångås genom kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder. Arbetstagaren ska två månader innan den planerade ledigheten amäla föräldraledighet (13 § FLL). Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har du begärt delledighet samtliga fredagar i april och maj anses detta utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för till exempel två på varandra följande fredagar anses varje fredag som en period. Det som menas är alltså att om du ansökt om heltidsföräldraledighet har du redan vid tre varpå följande fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Om förarbeten till föräldraledighetslagen

2020-01-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Angående FöräldraledighetslagenHej, Gällande 10 § i Föräldraledighetslagen så står det inget om vad som kan göra avbrott i en ledighetsperiod. Ni har i tidigare frågor gällande detta svarat att i förarbetena till denna lagen ska det finnas uttryckt att sjukdom, semester eller återgång i arbete på arbetsgivarens initiativ. Se t.ex. frågan Vad definierar en period i föräldraledighetslagen? 2017-03-14 i Föräldraledighet https://lawline.se/answers/vad-definierar-en-period-i-foraldraledighetslagen? Jag har även sett denna tolkning på fler ställen, t.ex. så skriver Arbetsgivarverket samma sak men jag ser ingen hänvisning till var denna texten finns mer än i förarbetena. Var kan jag hitta detta i text?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var finns texten?För att hitta den nämna lydelsen måste man se tillbaka ändå till Prop. 1977/78:104. På sida 46 börjar frågan om ledighetens förläggning behandlas (som då var 6 § istället för nuvarande 10 §). På sida 47 i propositionen kan du finna texten:"Avbrott i påbörjad ledighet skall dock inte medföra att en period förbrukas om arbetstagaren under ledigheten blir sjuk eller tar semester. Avbrott skall inte heller anses föreligga om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran tillfälligt inträder i arbete för att sedermera återgå till föräldraledigheten".Det bör vara härifrån de andra frågebesvararna och Arbetsgivarverket fått informationen ifrån.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Nekad anställning pga. graviditet

2019-12-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej.Har en arbetsgivare rätt att neka en gravid person en anställning (ett vikariat) om personen bara kan jobba halva vikariatet? Finns det någon prejudicerande dom kring detta? Tack!
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Sammantaget är svaret på din fråga är: Nej, det är förbjudet att neka någon anställning pga. att denna är gravid, eftersom det är diskriminering mot kvinnor.Fallet C-177/88 Dekker från EU-domstolen fastslår att all form av diskriminering mot gravida är också, per definition, direkt diskriminering mot kvinnor. Detta beror på att endast kvinnor kan vara gravida, och att detta är en väsentlig del av att vara kvinna. Förbudet har inte inskränkts i senare domar, vilket gör detta till en av de starkaste prejudikat-reglerna inom EU-rätten.I fallet slogs det vidare fast att de ekonomiska svårigheter som potentiella arbetsgivare upplever pga. gravida anställda inte lever upp till sådan nivå att de kan motivera att gravida prioriteras bort under anställningsurval. Därför tror jag att den ökade administrativa bördan av att anställa en till vikarie efteråt, inte heller motiverar nekad anställning.Ifall denna fråga är ställd på förekommen anledning rekommenderar jag att du tar kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, som kan föra talan om detta inför domstol. På så sätt kan du kringå riskerna med kostnader för rättegång, och, ifall bevisningen brister, kostnader för biträde.Jag hoppas att du har fått det svar du sökte.Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare lämnar in intyg om att hen faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning?

2019-10-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |HejKan jag som arbetsgivare kräva att en medarbetare lämnar in ett intyg på att denne faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB) när hen har anmält det på jobbet?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om du som arbetsgivare kan kräva av din arbetstagare att denne ska lämna in intyg för att styrka rätten till ledighet för vård av sjukt barn (VAB). Vilka uppgifter kan en arbetsgivare kräva av en arbetstagare som ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB)?Om arbetstagaren till följd av barnets sjukfrånvaro stannar hemma längre än sju dagar - är hen skyldig gentemot Försäkringskassan att uppvisa ett läkarintyg. Däremot har inte arbetstagare denna skyldighet gentemot sin arbetsgivare.Om kollektivavtal finnsOm du tillämpar kollektivavtal på arbetsplatsen kan det möjligen finnas reglerat att anställda ska uppvisa ett utdrag från Försäkringskassan över det antal dagar man är hemma med föräldrapenning, bl.a. för att du i egenskap som arbetsgivare ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Råd till dig i egenskap som arbetsgivare Jag skulle råda dig att i första hand kontakta arbetstagaren och fråga om du kan få ett utdrag från Försäkringskassan som visar att hen har ansökt och fått utbetalning för den tillfälliga föräldrapenningen (VAB). Du kan även kontakta Försäkringskassan och stämma av att utbetalning avseende VAB har registrerats och begära om att få ett intyg om detta.I domstol har man för övrigt slagit fast att en arbetsgivare aldrig kan kräva att få ut ett läkarintyg som avser barnets sjukdom och skälet till VAB (AD 2013 nr 63). Som arbetsgivare kan du alltså aldrig kräva mer än ett få ett utdrag som visar att utbetalning av VAB har registrerats från Försäkringskassan.Sammanfattningsvis kan du antingen kontakta arbetstagaren och fråga hen om du kan få ett utdrag över att ansökan skett eller kontakta Försäkringskassan för att kontrollera att utbetalning av VAB har registrerats och begära att få intyg om det. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen

Semestergrundande föräldraledighet

2020-02-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Är föräldraledig semestergrundade?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring semester finns i semesterlag (1977:480) (SL). Enligt denna är 120 dagar av föräldraledigheten semesterlönegrundande. För en ensam vårdnadshavare gäller istället 180 dagar (17a § SL) Om man har kollektivavtal kan andra regler finnas i detta. Eftersom semesterlagens regler är minimiregler kan kollektivavtalets regler dock aldrig göra att man har färre semestergrundande dagar (2 § SL). Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?

2019-12-26 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Jag är helt föräldraledig till min bebis på 8 månader. Jag ska börja jobba i januari och tänkte jobba 2 dagar i veckan (jobbar normalt 100% fördelat jämnt på 5 dagar). Chefen sade att det inte går att jobba 2 dagar i veckan då det skulle motsvara 40%. Det måste vara antingen 25, 50 eller 75%. Stämmer det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Arbetande föräldrars rätt till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (FLL). Din tanke är att du ska vara delledig. Omfattningen på ledigheten man kan begära som förälder beror på om man uppbär föräldrapenning eller inte. En förälder som inte tar ut föräldrapenning har rätt till en förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år (se 7 § FLL). Om du istället tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din arbetstid med 75%, 50%, 25% eller 12,5%. Det krävs då att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning (se vidare 6 § FLL). Det som din arbetsgivare säger stämmer alltså. Då rätten till delledighet måste överensstämma med nivån du tar föräldrapenning på, och dessa nivåer är just 75%, 50%, 25% och 12,5%, finns det ingen rätt att välja att vara delledig på 60%.Observera i övrigt att du dock har rätt att sprida din valda ledighet över veckans alla dagar eller att endast förlägga den till vissa dagar (se 12 § FLL). Om du och din arbetsgivare inte skulle komma överens om ledighetens förläggning ska arbetsgivaren som huvudregel förlägga den i enlighet med dina önskemål. Detta gäller förutom om en sådan förläggning medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet (se 14 § andra stycket FLL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor?

2019-11-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ska vara tillgänlig för att svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när man är föräldraledig?
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel, det innebär lagen ska tillämpas till din fördel och inte kan avtalas bort enligt 2 § första meningen FLL. Det går dock att göra vissa avvikelser från lagen genom kollektivavtal enligt 2 § andra och tredje stycket FLL. Den som är föräldraledig har rätt till sin ledighet. Det vilket innebär att arbetsgivaren inte kan beordra arbetstagaren att delta i den dagliga verksamheten ex. svara på frågor. Arbetsgivaren får inte på något sätt missgynna arbetstagaren för att denne är föräldraledig enligt förbudet mot missgynnande i 16 § FLL. För att sammanfatta har av det som framgår av din fråga inte din arbetsgivare någon rätt att kräva att du ska svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när du är föräldraledig. Du har rätt till din föräldraledighet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får arbetsgivaren omplacera efter att jag tagit ut föräldraledighet?

2019-08-10 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Efter att ha varit mammaledig vill nu min arbetsgivare göra om min tjänst. Det känns som att arbetsgivaren vill göra om tjänsten så att den skall göra mitt liv svårare i syfte att jag självmant skall säga upp mig själv. Kan man göra såhär? Exempelvis har jag inte haft några resdagar tidigare och nu vill man göra om tjänsten så att jag kommer vara ute och resa. Detta är såklart svårt med ett barn på förskola.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår dig undrar du hur vittgående befogenheter din arbetsgivare har att leda och fördela arbetet, efter att du haft föräldraledighet. Jag kommer att utgå ifrån att du har en "vanlig" anställning, och att du inte har ett speciellt avvikande avtal i just din anställning som gör att vanliga arbetsrättsliga principer och regler inte gäller. Arbetsgivaren har en omfattande rätt att leda och fördela arbetetHuvudregeln i svensk arbetsrätt är att arbetstagaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning genomföra allt sådant arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det står arbetsgivaren fritt att leda och fördela arbetet. Det står även arbetsgivaren fritt, såvida inte något annat uttryckligen har avtalats, att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter, så länge de ligger inom ramen för arbetsskyldighet (såsom jag beskrivit den ovan).Det finns dock begränsningar i hur arbetsgivaren får använda sin arbetsledningsrätt.Arbetsgivaren får dock inte genom sitt sätt att leda och fördela arbetet missgynna någon på grund av att denne varit eller är föräldraledigRegler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (hädanefter FL). Enligt 16 § första stycket sjätte punkten FL får en arbetsgivare inte missgynna en anställd av skäl som har samband med föräldraledigheten, när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Att utan någon verksamhetsrelaterad anledning tvinga på en nyligen föräldraledig anställd ovanliga och obekväma arbetsuppgifter i syfte att förmå denne att säga upp sig, är ett självklart exempel på missgynnande i lagens mening.Det är dock omöjligt för mig att utröna exakt varför din arbetsgivaren valt att leda och fördela arbetet på det sätt denne har gjort. Det är fullt möjligt att det är som du säger, och att det är en sorts "bestraffningsåtgärd" för att du varit föräldraledig. Men det är ju också tänkbart, att arbetsgivaren hade vidtagit dessa åtgärder oavsett om du varit föräldraledig eller ej. Att arbetsgivare väljer att strukturera om verksamheten och omfördela arbetsuppgifter är trots allt inte ovanligt. I en eventuell rättsprocess, kan det vara värt att veta att det enligt 24 § FL gäller en omvänd bevisbörda - om du visar omständigheter som ger anledning att anta att du utsatts för ett missgynnande som har samband med föräldraförsäkringen, är det alltså ARBETSGIVAREN som skall bevisa att du inte utsatts för missgynnande. Utan att veta mer om situationen, kan jag inte svara på om du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till mammaledighet. Om du uppfattar det som att du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, så är det möjligt att anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen. SammanfattningArbetsgivaren har en omfattande rätt att fördela och leda arbetet; denna rätt är dock begränsad på så vis, att arbetsgivaren inte får missgynna någon av skäl som har samband med föräldraledighet. Det är omöjligt för mig att veta om så skett utan mer information. Det tidsmässiga sambandet mellan omplaceringen och din ledighet, talar dock för att det kan finnas ett orsakssamband. Om du uppfattar det som att du diskriminerats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, kan du anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen.Lyckönskningar och hälsningar,