Från vilken dag gäller uppsägningstiden?

2021-10-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag sa upp mig via sms 2021-09-28. Fick svar dagen efter att uppsägning via sms inte är giltig eftersom att det står i vårat anställningsavtal. Sa idag upp mig via Mail. Vi har 1 månads uppsägningstid men vill nu veta vilket datum jag har rätt att gå.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar från vilken dag uppsägningstiden räknas, och därav när din sista arbetsdag enligt uppsägningstiden är.Regeln för uppsägningstid är att det är samma dag som uppsägningen lämnas in, som ska vara sista anställningsdag i månaden när uppsägningstiden löper ut.I ditt fall utförde du en korrekt uppsägning 2021-09-29 och med en månads uppsägningstid kommer därför din sista anställningsdag vara 2021-10-29.Viktigt att veta är att uppsägningstiden börjar först när arbetsgivaren tagit emot uppsägning, varav ovanstående bara gäller om arbetsgivaren tagit emot ditt mail 2021-09-29.Du och din arbetsgivare kan även komma överens om vilken dag som är din sista anställningsdag, men om ni inte har gjort det är det den 29/10 (förutsatt att arbetsgivaren tog emot ditt mail samma dag som du skickade det).Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om något var oklart eller du har fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?

2021-10-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en tillsvidare anställning inom kommunal verksamhet där jag enligt mitt anställningsavtal är anställd dagtid på 100%. Nu vill min arbetsgivare att jag ska schemaläggas dag, kväll och helg. Är jag skyldig att bara acceptera detta eller har jag några rättigheter utifrån min nuvarande anställningsform att motsäga mig dessa förändringar? Och i så fall hur? Jag har haft anställningen sedan januari 2015.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Arbetsgivarens möjligheter till förändring av arbetstagarens arbetstiderSom huvudregel hör förläggningen av arbetstider till din arbetsgivares så kallade arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren har alltså rätt att bestämma när du som arbetstagare skall arbeta. Detta rätten hos arbetsgivaren är dock begränsad genom kollektivavtal.I kollektivavtalen står det olika beroende på vilket avtal som gäller för din arbetsplats. Eftersom du arbetar inom kommunen finns det ett kollektivavtal men det ser olika ut beroende på vilken sektor du arbetar inom och om du är tjänsteman eller inte, jag kan därför inte uttala mig om hur det ser ut på just din arbetsplats.Arbetsgivaren får inte enskilt genomföra långtgående ändring av arbetstidenÄven om din arbetsgivare rent formellt har rätt att bestämma över din arbetstid och även om hen skulle ha den rätten inom ramen för kollektivavtalet finns det vissa åtgärder man i arbetsdomstolen sagt trotts allt inte ingår i arbetsgivarens frihet. Bland annat har man sagt att arbetsgivaren inte själv kan bestämma om en långtgående förändring av arbetstagarens arbetstider. Vad som är viktigt i bedömningen om det i ditt fall rör sig om en långtgående förändring beror på hur ditt enskilda anställningsavtal ser ut och vad det säger om dina arbetstider. Är detta inte specificerat i ditt enskilda avtal kan man se på hur förhållanden kring arbetstiden såg ut på din arbetsplats vid tillfället då du anställdes.SlutsatsArbetsgivarens möjligheter till omplacering och att ändra din tjänst är omfattande och långtgående. Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så håller arbetsgivaren sig till sin givna rätt. Detta innebär följaktligen att om du inte går med på de nya arbetstiderna har arbetsgivaren full rätt att säga upp dig. Mitt råd är dock att du försöker föra ett samtal med arbetsgivaren så att ni kan nå en kompromiss. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du vart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Komplettering krävs

2021-10-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag hade en anställning med fast månadslön som efter en månad sades upp pga "otillräcklig kompetens". Jag blec erbjuden att säga upp mig själv för att slippa uppsägningstid på 2 veckor. Jag hade en avtalad lön på 30 000 kr. Kan min arbetsgivare på något sätt minska min lön eller göra något för att förhindra att jag får den utlovade lönen? Jag har inte fått min lön ännu utan ska ju få den 25te månaden efter. Vill bara se till att ha all korrekt information för att vara förberred ifall det blir komplikationer angående min löneutbetalning.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!I och med att det inte framgår vilken anställningsform du har är det svårare att ge dig ett tydligt var kring din fundering. Ställ gärna en fråga på nytt där du klargör om du är tillsvidareanställd eller t.ex provanställd.Med vänlig hälsning

Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

2021-10-23 i Övrigt
FRÅGA |Om min arbetsgivare säg har betalat ut fel lön i 7-8 månader 1000-2000kr varje månad för mycket. Kan de kräva tillbaka detta då?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregel och kvittningSom huvudregel gäller principen condictio indebiti. Principen innebär att en betalning som skett av misstag ska återbetalas. Den som felaktigt utbetalat ett för högt belopp har alltså som utgångspunkt en rätt att få betalningen åter. I dessa situationer vill arbetsgivare normalt göra en justering på den kommande lönen, d.v.s. att arbetsgivaren kvittar sin fordran mot arbetstagarens lön. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (2- 3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Undantag från huvudregelnI vissa fall behöver man inte betala tillbaka det extra beloppet. För att inte anses återbetalningsskyldig krävs det att du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen. Med god tro menar man att du inte insåg eller borde ha insett att lönen var för hög. Att du inrättat dig efter betalningen innebär att du redan använt pengarna. God tro bedöms i det enskilda fallet; arbetstagare har bl.a. ett krav på sig att kontrollera sina lönebesked och se till att de är korrekt. Om du är medlem i ett fackförbund är min rekommendation är att vända dig till dom då de har kännedom om ditt kollektivavtal och vad som gäller i ditt fall. De kan även hjälpa dig mot din arbetsgivare, vilket ingår i avgiften du betalar till facket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Får en arbetsgivare ändra en tillsvidareanställning till en timanställning?

2021-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Min arbetsgivare har ändrat min anställning från tillsvidare till timanställning utan att meddela mig, är det verkligen okej?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler om ändring av anställningsform och övriga frågor om anställningsförhållandet finns i lag om anställningsskydd (LAS).En anställning gäller tills vidare (4 § LAS) Utgångspunkten är att anställningsavtalet gäller och eventuella ändringar ska godkännas av både arbetstagare och arbetsgivare. En arbetsgivare kan däremot ensidigt ändra en anställning genom att det sker en uppsägning eller ett avskedande med ett erbjudande om en ny anställning. För detta krävs dock att det föreligger sakliga skäl (7 § LAS). En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att begära att arbetsgivaren uppger grunderna för uppsägningen enligt 9 § LAS.I ditt fallFramgår det att din arbetsgivare ändrat din anställning från tillsvidare till timanställning utan ditt samtycke, vilket anses vara en uppsägning från arbetsgivarens sida med ett erbjudande om ny anställning. Utan mer information kan jag inte uttala mig om det finns en uppsägningsgrund i ditt fall. Min rekommendation att vända dig till din arbetsgivare och skriftligen få grunden för uppsägningen. Är du med i ett fackförbund rekommenderar jag att du vänder dig dit för vidare hjälp.Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Kan man få ersättning för skada på jobbet?

2021-10-26 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej Lawline, det är så att jag jobbar på lager och är ganska ny på det jobbet. Igår så råkade jag tappa en pall på händerna och skadade mig därmed. Jag undrar om jag på nåt sätt kan kräva skadestånd efter det här och alltså få ersättning för skadan?? Min chef har inte sagt någonting om det till mig så därför vänder jag mig till er..
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om en arbetsskada kommer jag först att redogöra för vad som gäller vid ersättning för arbetsskador och därefter redogöra för vad som gäller i ditt fall, och slutligen sammanfatta svaret.Om man skadar sig på sitt arbete och skadan klassificeras som en arbetsskada, så har man rätt till en arbetsskadeersättning, enligt 40 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB). I ditt fall rör dig som en arbetsskada eftersom en sådan är oftast en skada eller sjukdom som uppkommit till följd av olycksfall eller på annat vis orsakats av arbetet. Det kan också röra sig om en skada som inträffat på väg till eller från ditt arbete. (39 kap. 3 § & 7 § SFB)Om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och har tecknat försäkring hos AFA Försäkring, kan du också ha rätt till deras trygghetsförsäkring. Det du då kan få ersättning för är exempelvis sveda och värk, bestående besvär och ärr samt inkomstförlust. Vidare kan denna försäkring täcka det som arbetsskadeersättningen inte ersatte.Utöver ovanstående möjligheter kan du även ha rätt till allmänt skadestånd. För att ha rätt till det krävs det att arbetsgivaren agerat med uppsåt eller vårdslöst och då för man en skadeståndstalan gentemot företaget i enlighet med skadeståndslagens regler. I ditt fall Min bedömning är att du omedelbart ska underrätta din arbetsgivare om att du drabbats av en arbetsskada enligt 42 kap. 7 § SFB. Din arbetsgivare är därefter skyldig att på en gång anmäla denna skada till Försäkringskassan, som sedan prövar rätten till arbetsskadeersättning. (42 kap. 10, 11 § SFB). För att få ersättning enligt trygghetsförsäkring via AFA Försäkring behöver du själv anmäla arbetsskadan.SammanfattningOm man skadar sig på jobbet finns det olika ersättningar man har rätt till. Ersättningen kan bestå av arbetsskadeersättning från Försäkringskassan men även genom trygghetsförsäkring via AFA Försäkring om arbetsgivaren tillämpar kollektivavtal. Vidare finns det även möjlighet till allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen om arbetsgivaren har agerat oaktsamt. Som arbetsgivare har man en skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och för att få ersättning via AFA behöver den som skadat sig, själv anmäla skadan.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Omfattas jag av min arbetsplats kollektivavtal trots att jag inte är medlem i ett fackförbund?

2021-10-25 i Fackförening
FRÅGA |Har jobbat på samma arbetsplats i 7år, när jag anställdes hade företaget inget kollektivavtal och anställningsavtalet jag skrev under hänvisade inte till något kollektivavtal.Efter att jag arbetat där i 4år tecknar min arbetsgivare ett kollektivavtal för arbetsplatsen och samtidigt fusioneras företaget jag är anställd hos med dess moderbolag och jag börjar få lön från det företaget istället.Skriver aldrig under något nytt anställningsavtal eller informeras muntligt om detta utan lönen kommer bara från ett annat företag, vilket de nu gjort i ytterligare 3år.Är ej medlem i något fackförbund.Omfattas jag av kollektivavtalet som arbetsplatsen har?Anledningen till att jag undrar är för att jag hade behövt veta hur lång uppsägningstid jag har om jag skulle säga upp mig själv?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du omfattas av det kollektivavtal som din arbetsgivare tecknat trots att du själv inte är med i något fackförbud och företaget inte var anslutet till kollektivavtal när du började jobba. Jag tolkar dig även som att du undrar om detta har inverkan på sin uppsägningstid. Reglerna om kollektivavtal finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Reglerna om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Omfattas du av kollektivavtalet trots omständigheterna? Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation (ett fackförbund) gäller tvingande för fackförbundets medlemmar på arbetsplatsen (26 § MBL). Du omfattas inte uttryckligen av kollektivavtalet men å andra sidan har ett kollektivavtal på en arbetsplats något som kallas för normerande verkan. Det innebär att även om avtalet inte uttryckligen omfattar oorganiserade arbetstagare, som du själv, anses det ändå indirekt påverka dessas anställningsavtal. Detta har utvecklats genom praxis och framkommer inte uttryckligen i lag. Det innebär att dina anställningsförmåner och andra villkor bör överensstämma med dem som framkommer i kollektivavtalet för arbetsplatsen. Om så inte är fallet är risken att arbetsgivaren anses bryta mot kollektivavtalet. Detta gäller även om ditt anställningsavtal är äldre än kollektivavtalet. Om ditt avtal enligt arbetsgivaren skulle avvika från kollektivavtalet kan det innebära att ditt avtal kan jämkas (jämkning bedöms enligt 36 § avtalslagen). Vid en tvist så måste dessvärre talan om detta föras av arbetstagaren själv, dvs fackförbundet kommer inte föra talan åt dig så länge du inte är medlem. Finns andra regler som påverkar din uppsägningstid? I LAS finns vissa minimikrav för uppsägningstider för både arbetsgivare och arbetstagare. Du som arbetstagare som har jobbat i 7 år på samma arbetsplats har rätt till minsta uppsägningstid om 4 månader, om du exempelvis skulle bli uppsagd (11 § andra stycket tredje punkten LAS). Den uppsägningstid som arbetsgivaren har rätt till om du skulle säga upp dig är minst 1 månad (11 § LAS), men detta kan alltså vara reglerat i det kollektivavtal som har inverkan på din anställning.Sammanfattning: Även om du inte uttryckligen enligt lag omfattas av kollektivavtalet på din arbetsplats så har det en normerande verkan för din anställning. Det innebär att villkoren indirekt gäller även dig. Uppsägningstiden är, som du själv skriver, förmodligen reglerad i kollektivavtalet. Annars finns vissa minimikrav för uppsägningstid i LAS. Mitt råd till dig är att ta reda på vad som gäller enligt kollektivavtalet och utgå från att det gäller även dig. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur fungerar turordningsreglerna?

2021-10-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |För att kringgå turordnings regler vid uppsägning vad gäller.Hur många anställda får det max vara?Orsak måste det finnas det?Vad mera skall man tänka på?
Cornelia Aebeloe |Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga undrar du hur turordningsreglerna fungerar rent allmänt. Jag kommer nedan göra mitt bästa för att förklara vad det är för något! För att besvara din fråga får vi titta på lagen om anställningsskydd (LAS). Vad är turordningsreglerna?Vid en uppsägning av en anställd krävs enligt lagen att uppsägningen är sakligt grundad (7 § stycke 1 LAS). Det innebär att uppsägningen antingen ska ske med anledning av arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren. Det är när uppsägningen beror på arbetsbrist som turordningsreglerna aktualiseras (22 § stycke 1 LAS). Dessa regler fastställer att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde (22 § stycke 4 LAS). Det finns dock som du själv nämner vissa undantag från denna regel. UndantagEn arbetsgivare som har högst tio anställda får enligt lagen undanta två arbetstagare från turordningslistan. För att få göra så finns krav på att dessa två ska vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ingen annan orsak än så måste anges (22 § stycke 2 LAS). Vidare finns det arbetstagare som helt och hållet undantas från tillämpningen av LAS. Det innebär att dessa personer inte omfattas av reglerna om turordning, och behöver därför inte avskedas vid arbetsbrist. De som undantas från LAS är arbetstagare med företagsledande eller jämförlig ställning,arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, ocharbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning (1 § st 2 LAS). Avslutningsvis finns undantag för arbetstagare som p.g.a. nedsatt arbetsförmåga getts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren. En sådan arbetstagare ska, om det inte medför allvarliga oangelägenheter, få undantas från turordningsreglerna och fortsätta sin anställning (23 § LAS). SammanfattningTurordningsreglerna aktualiseras vid arbetsbrist. Huvudregeln är att arbetstagare med längst anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid, dvs sist in först ut. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder förtur till fortsatt anställning. De som undantas från LAS genom 1 § behöver ej sägas upp. Vid max tio anställda får arbetsgivaren dessutom välja två arbetstagare som ska undantas från turordningen, förutsatt att dessa två är av särskild betydelse för fortsatt verksamhet. Sist men inte minst kan, men behöver inte, arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga undantas från turordningsreglerna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Om du har fler frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänlig hälsning,