Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?

2021-10-21 i Sjuk
FRÅGA |Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. Sjuklöneperioden börjar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Sjukintyg ska alltså lämnas på den åttonde dagen.Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Från och med den 1 november gäller dock tidigare regler för sjukintyg. 10a § lag om sjuklön upphävdes genom lag 2020/190 och kommer återigen att träda i kraft i maj 2021. Där stadgas det att under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än på den åttonde dagen. Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden som intyg saknas. I ditt fall är det sannolikt att förutsättningarna inte är uppfyllda, då det rör sig om mindre på varandra följande sjukdagar.Allting kan vara komplicerat på grund av den rådande pandemin men det är snart över, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa de till oss.MVH,

Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan

2021-10-21 i Övrigt
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva att alla anställd ska dagligen anmäla sig om kommer eller inte på jobbet under sjukdom eller vab?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet för en arbetsgivare att kräva att du som arbetstagare ska anmäla din eventuella frånvaro från arbetet. Detta faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt.Med vänlig hälsning

Vad händer om jag inte arbetar under min uppsägningstid?

2021-10-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om jag slutar jobba innan min uppsägningstid har gått ut och arbetsgivaren vägrar låta mig gå tidigare?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om inget annat är överenskommet mellan dig och din arbetsgivare är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Om du låter bli att arbeta under din uppsägningstid anses det vara ett brott mot anställningsavtalet och du kan enligt 38 § lagen om anställningsskydd bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som din arbetsgivare drabbas av p.g.a. att du inte arbetat under din uppsägningstid; det är upp till arbetsgivaren att visa att den eventuella ekonomiska skadan är en följd av att du inte arbetat under uppsägningstiden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

2021-10-14 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan, jag har fått höra av min trafikskola att det är kränkande att en arbetsgivare frågar om körkort för manuelt eller automatväxel, och inte bara frågar efter körkort oavsett växellåda. Men jag såg nu en arbetsgivare som frågar efter manuel körkort, men det kanske finns undantag? Här är länken: *länk*
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får arbetsgivare ha krav på manuellt körkort?Arbetsgivare har en generell rätt att ställa upp krav för tjänsten efter vad arbetsgivaren anser lämpligt för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Däremot får arbetsgivaren inte ställa upp sådana krav som är diskriminerande. Förbudet mot diskriminering gäller såväl mot den som redan är anställd som den som söker jobb (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Diskrimineringsförbudet gäller däremot bara vissa grunder för diskriminering (1 kap. 1 § DL). Dessa är diskriminering på grund av:- kön- könsöverskridande identitet eller uttryck- etnisk tillhörighet- religion eller annan trosuppfattning- funktionsnedsättning- sexuell läggning - ålderAtt ställa upp ett krav om att ha manuellt körkort kan möjligen vara indirekt diskriminering. Ett sådant krav kan framstå som neutralt men det egentligen särskilt missgynnar exempelvis personer med en funktionsnedsättning. Detta på grund av att vissa med funktionsnedsättningar endast har möjlighet att ta automatkörkort. Under vissa omständigheter är dock ett sådant missgynnande inte förbjudet. Så är det i de fall där körkortskravet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § DL). Om kravet på manuellt körkort inte skulle ha betydelse för arbetsuppgifterna eller annars ha betydelse för tjänsten kan det tala för att det inte finns ett berättigat syfte med kravet och därför inte är okej. Frågan om kravet har ett berättigat syfte måste däremot avgöras från fall till fall. Det är alltså svårt att säga generellt om ett krav på manuellt körkort är diskriminerande eller inte. Frågan om manuellt körkort i ditt fall och vad du kan göraI det här fallet har du länkat en annons om en tjänst där arbetsuppgifterna till stora delar består av att köra bil och med vad det verkar som, företagets egna bil/bilar. Det kan vara så att bilen/bilarna i fråga endast har manuell växel och därför inte kan köras utav de med automatkörkort. Detta talar emot att det är fråga om en otillåten indirekt diskriminering. Om du skulle vilja veta mer om diskriminering i arbetslivet eller känner dig diskriminerad skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Karensdag vid timanställning

2021-10-21 i Sjuk
FRÅGA |Vi har en timanställd som har schemalagd tid. Igår 12/10 sjukanmälde hon sig. Den dagen var hon ledig men idag 13/10 skulle hon ha jobbat. Skall 13/10 räknas som karensdag?
Hanna Haavisto |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Regler om sjuklön regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön.Enligt 7 § börjar sjuklöneperioden räknas från den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. Vid en timanställning är arbetsgivaren skyldig att utge ersättning för de timmarna den anställda skulle ha arbetat. Endast det inkomstbortfall som uppstår på grund av arbetstidsminskning ersätts. Därför blir den första inlagda arbetsdagen som sjuk karensdagen, det vill säga den 13/10 precis som du trodde. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.Med vänliga hälsningar,

Vad har jag för rättigheter när min arbetsgivare inte betalt ut min lön?

2021-10-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hallå,Vilka rättigheter har jag när min tidigare arbetsgivare inte har betalat mig alla mina löner. Anställningsavtalet var för en bestämd period och löpte ut den 15 augusti 2021. En del av slutlönen betalades ut den 23 september 2021 men övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvaringsbonusar är obetalda.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har när din arbetsgivare inte betalt ut alla de löner du ska ha fått. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS), räntelagen (RL), och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.Vilka rättigheter har jag när min arbetsgivare inte betalat mig alla mina löner?Arbetsgivarens främsta skyldighet gentemot dig som arbetstagare är att betala ut lönen för ditt arbete. Detta kan också sägas innebära att du som arbetstagare har rätt att få ut lönen för ditt arbete. I ditt fall har din arbetsgivare inte fullgjort denna skyldighet eftersom du inte fått ut hela den lön du har rätt till. Arbetsgivaren har härigenom gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott, som i regel innebär att du som anställd har rätt att omedelbart frånträda din anställning (4 § LAS). Eftersom din anställning löpt ut verkar det dock inte vara riktigt aktuellt, men det är en rätt du haft.Kort sagt så har du rätt till din lön. Denna rätt tar sig till uttryck som att du får en fordran mot din arbetsgivare. Fordringen som du får utgörs av de delar av lönen du ännu inte fått utbetald, i ditt fall: övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvatningsbonusar. Denna fordran kan du göra gällande mot din arbetsgivare. Fordringen räknas som förfallen till betalning den dag som lönen egentligen skulle ha betalats ut. Och från förfallodagen kan du, förutom själva lönen, även kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL).För att få ut fordringen som avser lönen är i regel det första steget att kontakta arbetsgivaren och påtala att man har en innestående lön som ska betalas ut. Om man inte lyckas med det så kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om s.k. betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten ålägger din arbetsgivare att betala din lön (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För att få till ett betalningsföreläggande måste du skriftligen ansöka om ett sådant. Ansökningen sker till Kronofogdemyndigheten och ska som sagt vara skriftligen, innehålla ditt yrkande, dvs. vad du vill ska hända, samt grunden för detta yrkande. Vidare måste du ha med uppgifter om summan, förfallodagen för fordringen (då lönen skulle betalats ut) samt dina och din arbetsgivares personuppgifter (9-11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mitt tips är att gå in på Kronofogdemyndighetens hemsida och använda dig av den vägledning som finns där, t.ex. olika färdiga blanketter. Jag lägger här en länk dit: https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt.SammanfattningDina rättigheter är att omedelbart frånträda anställningen, något som du dock redan gjort. Sedan är din främsta rätt att faktiskt få ut den lön du ska ha. För detta kan du vända dig till arbetsgivaren och försöka få ut lönen på den vägen. Om det inte går kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket är lättast att göra via deras hemsida som är länkad i svaret.Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig med lönen!Med vänliga hälsningar,

När får man säga upp provanställda?

2021-10-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en fråga; jag anställdes som en provanställning på 6 mån på ett företag. När jag hade varit på företaget i 1 1/2 vecka fick jag beskedet att provanställningen upphör på innevarande dagen eftersom jag tydligen saknade kompetens för tjänsten. Hur man kan bedömma det efter 1 1/2 känns väldigt orimligt. Jag fick i alla fall lön i 3 mån men var arbetsbefriad från den dagen jag fick beskedet. Får man verkligen göra så ??
Viktor Vårlid |Hejsan! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att din arbetsgivare inte är ansluten till facket genom kollektivavtal. Regler avseende provanställningar kan regleras genom kollektivavtal, om det skulle finnas ett sådant i ditt fall. Jag antar också att du inte upplevt att du blivit diskriminerad. Om du upplever att du blivit diskriminerad, dvs att beslutet tagits baserat på ditt kön, din etniska tillhörighet, din ålder eller dylikt (för diskrimineringsgrunderna, se 1 kap 5 § diskrimineringslagen) rekommenderar jag att du kontaktar Diskrimineringsombudsmannen (DO).Ditt fall regleras genom anställningsskyddslagen (LAS). Där framgår att provanställningar får avbrytas före prövotidens slut, om inte annat avtalats (6 § tredje stycket LAS). Jag antar att annat inte avtalats i ditt fall, men det kan så klart vara värt att dubbelkolla i ditt anställningsavtal.Svaret på din fråga är således att arbetsgivaren faktiskt har rätt att ta det beslutet redan efter 1 1/2 vecka. Ingen uppsägningstid eller uppsägningsgrund behöver föreligga.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad har jag för rättigheter gällande tjänstledigt för studier?

2021-10-11 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag som arbetstagare rätt till om jag vill börja studera?———————-Jag jobbar på ett mindre företag, gjort i snart 2 år. Företaget har inget kollektivavtal.Nu har tanken att börja studera slagit mig. När jag informerar min chef om detta så får jag som svar att jag måste säga upp mig och att dem inte kan ge mig studieledigt då det jag tänkt studera inte alls har med det jag jobbar med. Får dem göra så?Jag har 2 månaders uppsägning och kommer få svar om jag kommer in på mina studier knappt en månad innan programstart.Behöver också förtydliga att jag informerade om detta då det var mindre än 6månader till att programmet jag ville studera skulle börja. Har förstått att om gjort detta med mer än 6 månaders framförhållning så hade mina odds varit högre?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtbildningEnligt 1 § studieledighetslagen har du som anställd rätt att få tjänstledigt för studier. Vad som räknas som studier framgår av tidigare rättsfall och förarbetena till lagen. Typiskt sett är det utbildningar som arrangeras av folkhögskolor, universitet och högskolor. Även studiecirklar räknas. Det du tänker studera behöver inte ha någon anknytning till ditt nuvarande arbete.Du har rätt att ta ledigt så länge du vill och den omfattning som behövs.Vad krävs för att få ledigtFör att du ska kunna ansöka om ledighet krävs det att du har varit anställ i minst sex månader, eller i 12 månader under två års tid, se 3 § studieledighetslagen.Hur du ansökerPrecis som du skriver måste du ansöka i god tid, senast sex månader innan du planerat att vara ledig. Du måste även ange i vilken omfattning du önskar vara ledig, och om du önskar arbeta under den tid som studierna har uppehåll, exempelvis under sommaren. Ansök för hela den tid du önskar vara ledig annars kan du tvingas göra en ny ansökan, och du kan då få avslag om någon annan också ansöker eller om du ansöker för sent.Du skriver att din ansökan gjordes senare än sex månader innan. Din arbetsgivare har då rätt att skjuta upp ansökan, vilket innebär i praktiken att du missar din utbildning denna gång. Arbetsgivaren måste ange en anledning varför du nekas ledighet, se 4 § studieledighetslagen. Hade ni varit anslutna till kollektivavtal skulle din arbetsgivare vara tvungen att få samtycke från arbetstagarorganisationen som är aktuell. I ditt fall kan arbetsgivaren hävda att ansökan kom in för sent.UppsägningOm din arbetsgivare säger upp dig till följd av att du söker tjänstledigt, eller om du blir uppsagd av en exempelvis arbetsbrist, kan det tolkas som fingerad uppsägning, vilket är ogiltigt enlig 7 § lagen om anställningsskydd. Du kan då få rätt till skadestånd, se 13 § studieledighetslagen. Skadeståndet baserar sig på hur länge du varit anställd och vad du har för förmåner se, 39 § lagen om anställningsskydd.TvisterTvister i domstol angående studieledighet avgörs i många fall innan domstolsprövning, genom förlikning. Det är vanligt att arbetsgivaren köper ut arbetstagaren.SammanfattningDu har rätt att söka ledigt för studier i den omfattning du behöver, och under hur lång tid som du behöver. Du skriver att du lämnat in din ansökan senare än sex månader innan studierna startar, vilket gör att din arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten. Skulle du vid ett senare tillfälle nekas ledighet kan du vända dig till en domstol för en prövning om du inte beviljats ledighet inom två år. Din arbetsgivare får inte säga upp dig med anledning av du söker tjänstledigt, arbetsgivaren kan inte heller helt plötsligt hävda arbetsbrist som saklig grund. Det kallas fingerad arbetsbrist, vilket innebär att den bakomliggande orsaken är din ansökan om ledighet. Din arbetsgivare kan då bli skadeståndsskyldig. Eftersom din arbetsgivare inte är ansluten till kollektivavtal, kan det vara en god idé att kontakta en av våra jurister på Lawline om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Vänligen,