Hur fungerar ramtid och normalarbetstid?

2020-09-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej, Nedan finner ni mitt beslut från A-kassan.Jag har arbetat fulltid 40h/veckan de senaste 6 månaderna. (innan detta saknade jag arbete) Nu säger a-kassan att jag har en genomsnittlig arbetstid på 20h/veckan baserat på ramtid? Klarar mig ju knappast på halva lönen. Är detta rätt? Fick uppfattningen av att jag skulle få full grundersättning när jag jobbar fulltid.Vårt beslutUnionens arbetslöshetskassa beviljar dig ersättning från och med den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid är 20 timmar per vecka, din genomsnittliga inkomst är 677,88 kronor per dag och din ersättning är 543,00 kronor per dag. Din ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om du har barn som är under 18 år när dag 300 i ersättningsperioden infaller förlängs perioden till 450 dagar. För ersättning som avser tid före den 30 mars dras karens innan du kan få ersättning. Karensen är som mest 6 dagar. För ersättning som avser tiden 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 dras ingen karens. Förklaring till beslutetErsättningen från a-kassan baseras på de senaste 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Denna tid kallas ramtid. Din ramtid är den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid har beräknats på den tid som du har arbetat under ramtiden. Din genomsnittliga inkomst har beräknats på inkomsterna under samma tid. Vi har räknat med sjuklön i din genomsnittliga arbetstid och inkomst.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För att ha rätt till arbetslöshetsersättning gäller för det första att personen som söker ska uppfylla medlemsvillkoret (7 § ALF) det allmänna villkoret (9 § ALF) samt arbetsvillkoret (12 § ALF). Nästa steg i bedömningen är att fastställa ramtiden, vilken utgörs av de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös (se vidare 15 a § ALF). Ersättningen man får som arbetslös är baserad på tidigare förvärvsinkomst och bestämt utifrån den sökandes normalarbetstid (se vidare 25 § ALF). Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid (se 23 b § ALF).Din normalarbetstid under den 12 månader långa ramtiden blir således 20 timmar per vecka i och med att du inte arbetade något alls under sex månader och efter det arbetade 40 timmar per vecka. Din A-kassa verkar således ha gjort en korrekt bedömning i ditt ärende.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

I've been laid off because of coronavirus. What do I do?

2020-04-03 i A-kassan
FRÅGA |Kan du kontakta och hjälpa mig på engelska. Idag Jag fick ett uppsägningsmeddelande och jag skulle vilja ha lite juridisk hjälp. Min svenska är inte tillräckligt bra för att förstå de här juridiska frågorna.Om det inte är möjligt kommer jag att försöka förklara via översättarenJag har arbetat i ett år på mitt nuvarande företag och de har sagt upp mig med 1 månads uppsägningstid per kontrakt. Jag skulle vilja veta vad jag kan göra och vad ska jag göra för att få stöd från att Arbetsförmedlingen eller från den nuvarande situationen med COVID19. Eller åtminstone om det finns några steg som jag kan följa eller tillämpaJag inte medlem i en fackförening eller A-Kassa, eftersom företaget inte tillhör någon fackförening och alla fackföreningar jag har försökt bli medlem sa att de inte var den rätta.Tack så mycket
Adam Novak |Hello!Thank you for turning to Lawline with your question. I have taken the liberty of changing your question a bit, in order to clarify it for others who might find it. I have made sure to keep the original meaning of the question intact as best possible.If I have understood your question correctly you need help because you have recieved a 1 month notice of termination. You also are not a member of any trade union or unemployment insurance.Your jobYou have been let go because the company you work at have seen their incoming business reduced. Therefore they have found that there was not enough work to motivate keeping you on. This may or may not be true, it is up to the employer to determine that for themselves in Sweden. Employees have to accept the employer's decision regarding this normally. The law states that in order to terminate someone's employment the employer needs to present adequate and relevant reasons for doing so(7 § LAS: Employment Protection Act). This has been divided into "personal reasons" and "lack of business". Both place the burden of proof on the employer, but "lack of business" is accepted unless there's reasonable suspicion that the employer is targeting one of their employees specifically for other reasons.In your case there is no reason to suspect the employer of being dishonest, so you will have to accept that your job is lost. You should start looking for a new one as soon as possible.ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen is a public institution that is meant to help jobseekers find work. In order to enlist their help you just need to contact them and set up a meeting. You can visit their homesite here. They provide you with everything you could need in order to find a new job. Most of all they have job listings that you can look through here. Just type in the searchfield to start looking, it works mostly like Google, but for job listings.Trade unions and unemployment benefitIn Sweden the law actually states very little regarding specifics on employment. There is for example no legal minimum wage. Most of the specifics are agreed on between employers and trade unions through collective bargaining. This is achieved through a high level of unionisation and laws that encourage membership. In Sweden most of your rights as an employee can only be effectively enforced through the unions' help.Trade unions are organised according to professions. For example people who work as teachers are organised in the teacher's union. This is likely the reason the trade unions rejected you. You probably turned to the ones that organise a different industry.There are three "over-unions" that organise the unions themselves on a higher level. These are SACO(academics), TCO(office emplyees/clerks) and LO(industrial/service workers). The appropriate union for any job is organised under one of these three. Contact them to ask, and one of them will have the correct union for you to join.Regarding A-kassa(unemployment benefit) the swedish model for this is similar to regular insurance. Unions typically have their own A-kassa that you can join at the same time you join the union itself. For those who are unable to find one there is Alfa-kassan. This one can be joined by anybody, and will help you out even if you are not a paying member. In that case they will give you less money than if you were however, but still more than nothing. COVID-19The coronavirus is wreaking havoc on the world, and the swedish state has organised a response that aims to help people by reduced barriers to enter unemplyment benefit, helping companies pay sick leave, and giving them state backed loans. This help can be accessed through turning to the institutions that would normally handle the problems caused by unemplyment and bad business. The institutions have recieved additional funding to handle the increased influx of people in need of help. I hope this answears all you questions. If there is anything else you wonder feel free to turn to us again.Yours truly,

Har jag som student rätt till a-kassa under sommaren?

2019-09-20 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag Studerar heltid en 2årig Yh-utbildning med sommaruppehåll, jag blev först sjukskriven tre veckor och efter det arbetslös/inskriven på AF 17juni ansökte då om ersättning av Alfakassan men fick avslag pågrund av att jag studerar men det är inga studier under sommaren. Jag har inte kunnat betala mina hyror på tre månader jag och min dotter som bor hos mig på heltid blir bostadslös nu i slutet på Augusti, hoppas på hjälp av er! vill inte tro att det stämmer det här. Har försökt hitta själv men det är för svårt att förstå.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är du antagen och studerande på en 2-årig YH-utbildning med sommaruppehåll. Under sommaren blev du sjukskriven tre veckor och efter det inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du ansökte om ersättning från A-kassan (Alfa) men fick avslag på grund av att du studerar. Du undrar nu om du hade rätt till A-kassa under sommaren, eftersom det inte var några studier under sommaren.Regel om A-kassa finns främst i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För rätt till ersättning från A-kassan krävs vid arbetslöshet krävs det att den sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Det krävs även att vederbörande är arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 § ALF). Grundförsäkringen utbetalas till den som inte är medlem i en a-kassa eller är medlem i en a-kassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning (6 § ALF). Inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning uppfyllt arbetsvillkoret (7 § ALF). Arbetsvillkoret innebär att den sökande under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under 80 timmer per kalendermånad, eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (12 § ALF).Ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring utbetalas däremot inte i regel till en sökande som deltar i utbildning (10 § första stycket p1 ALF). Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar: ditt arbete får inte ha upphört på grund av studierna, studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete, studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd och du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete. I ditt fall är du förvisso arbetslös under sommaren (och inskriven på Arbetsförmedlingen), däremot är du inte arbetslös i lagen om arbetslöshetsförsäkrings mening. Eftersom att din utbildning endast har uppehåll under sommaren räknas du fortfarande som studerande under den tiden. Det är endast om du avbrutit eller avslutat dina studier som du kan ha rätt till a-kassa.Sammanfattningsvis har du tyvärr inte rätt till ersättning från a-kassan under sommaruppehållet då du enligt den tillämpliga lagen inte räknas dom arbetslös utan som studerande. De alternativ som står till buds för det fall att du inte har möjlighet att få ett arbete under sommaren är att du vänder dig till socialtjänsten i din kommun och ansöker om försörjningsstöd (jfr 4 kap. 1 § socialtjänstlagen).Om något är oklart i ovanstående svar är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk?

2018-11-30 i A-kassan
FRÅGA |kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkt för svaret:Det kortfattade svaret är att arbetsförmedlingen inte kan tvinga dig till att arbeta, underlåtenhet att arbeta i den mån arbetsförmåga föreligger kan dock föranleda indragna bidrag. Den enda som i egentlig bemärkelse kan tvinga någon att arbeta är arbetsgivaren förutsatt att det handlar om uppgifter som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet, det vill säga vad en är anställd för att utföra. Nedan kommer redogöras för under vilka omständigheter det kan begäras att du arbetar för att bibehålla ersättning i form av sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.Arbetskrav för rätt till ersättning:Arbetskrav för sjukpenning?Av uppenbara skäl råder inget krav om arbete för sjukpenning då sjukpenningen syftar till att ersätta arbetsoförmåga. Om du är sjuk och därav har nedsatt arbetsförmåga är du berättigad sjukpenning i den mån som motsvarar arbetsoförmågan (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, hädanefter SFB). Den nedsatta förmågan och ersättningens omfattning bedöms i fjärdedelssteg om en fjärdedel, en halv, tre fjärdedelar eller hel arbetsoförmåga; en fjärdedels arbetsoförmåga ger en fjärdedels sjukpenning och så vidare (27 kap. 45 § SFB). Omfattning av ens nedsatta arbetsförmåga bedöms olika beroende på längden av sjukperioden, vid längre tids sjukdom blir arbetsförmågebedömningen generellare och innefattar efter 180 dagar i princip förmågan att arbeta med något jobb på hela arbetsmarknaden (se 27 kap. 48 § SFB). I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara total men personen ifråga ändock inte arbetar alls råder arbetslöshet i motsvarande mån som arbetsoförmågan inte omfattar. Exempelvis råder 25% arbetslöshet om arbetsoförmågan är 75% men inget arbete sker. Som sagt berättigas sjukpenningsersättning enbart i den mån arbetsoförmåga anses föreligga. I övrig mån råder att beakta bestämmelserna om arbetslöshetsersättning.Arbetskrav för arbetslöshetsersättning?I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara fullständig men arbete i motsvarande mån inte sker råder arbetslöshet, vilket under vissa omständigheter kan berättiga arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättning regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För rätt till arbetslöshetsersättning föreligger vissa grundkrav (9 § ALF). Enligt grundkraven gäller först att den arbetslöse måste vara tillgänglig för arbete minst 3 timmar om dagen och 17 timmar per vecka (9 § 1p. ALF). Häruöver gäller att den arbetslöse måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen samt stå till arbetsmarknadens förfogande (9 § 2-3p. ALF). Den som uppbär sjukpenning och är delvis arbetsoförmögen måste härvid aktivt stå tillgänglig för arbete genom att söka de arbeten som anvisas och ta de lämpliga arbetserbjudanden som ges i den mån arbetsförmåga råder. Underlåtenhet att söka arbet eller ta erbjudet arbete resulterar i antingen varning eller avstängning från rätt till ersättning under viss tid (se härvid 38-38a § och 43-45 § ALF). I denna bemärkelse kan arbetsförmedlingen således "tvinga" en person som är sjuk men enbart delvis arbetsoförmögen att arbeta i den mån arbetsförmögenhet råder.SammanfattningArbetsförmedlingen kan inte tvinga dig att arbeta. Om du inte bedöms totalt arbetsoförmögen och därav enbart uppbär delvis sjukpenning men inte arbetar i den omfattning arbetsförmögenhet föreligger är du arbetslös i den mån du bedöms arbetsförmögen. Vid arbetslöshet kan ersättning berättigas under vissa förutsättningar, däribland att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande (9 § 3p. ALF). Vägran att arbeta, söka jobb eller anta jobberbjudanden som är lämpliga medför härav eventuellt förlusten rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid (se 43-45 § ALF). Det ligger således i ditt intresse att följa arbetsförmedlingens direktiv om du vill fortsätta erhålla ersättning.Hoppas att du fick frågan besvarad! Rättsområdet består av många, och ofta komplexa, regler. Du är härav välkommen att inkomma med ytterligare frågor av mer specificerad karaktär.Vänligen,

Utgör en period mellan två sinsemellan osammanhängande utbildningsperioder ett studieuppehåll i arbetslöshetsförsäkringslagens mening?

2020-05-28 i A-kassan
FRÅGA |Hej. Har en fråga kring a-kassans tolkning av studieupphåll. Min svärdotter har avslutat en fristående kurs i svenska. Den gick på halvfart. Hon studerade och arbetade samtidigt under första delen av vårterminen, dessvärre tillhörde hennes arbetsgivare de företagare som drabbats hårt av coronan (restaurang) så hon blev uppsagd och slutade i början av april. Fortsatte dock klart med sina studier återstående delen av terminen. Ska nu begära a-kassa. Men fick avslag, då de anser kommande sommaren vara studieuppehåll. Hon har sökt en KY utbildning i höst, som hon inte vet om hon kommer in på. Det är 230 sökande på 30 platser, så det finns ingen platsgaranti. Studierna hänger inte ihop med varandra på det viset. Jag tycker de verkar tolka reglerna väldigt hårt. Hur ska vi agera, tolkar de rätt?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arbetslöshetsförsäkring går att hitta främst i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lagen anger i 10 § att ersättning inte lämnas till sökande som, bl. a., deltar i utbildning, men i bestämmelsens sista stycke anges att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna bestämmelse och vilka villkor som i sådana fall ska gälla. Det är här förordningen kommer in. Enligt förordningens 14-16 § framgår att ersättning kan lämnas till sökande som genomgår utbildning under vissa förutsättningar. Det handlar här bl. a. om att den sökande genomgår en arbetsmarknadsutbildning eller att den sökande studerar på del- eller heltid, men är obehindrad att ta nytt arbete om möjligheten skulle dyka upp och utbildningen inte finansieras av studiestöd. Läs gärna mer i dessa bestämmelser, men jag tror inte de har jättehög relevans för er situation eftersom de främst behandlar fallet om ersättning under studierna.Det finns en bestämmelse i den ovan nämnda förordningen (18 §) som innebär att man kan få ersättning under faktiska studieuppehåll, om det är tal om en "arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet". Detta verkar dock inte vara fallet för er, eftersom din svärdotter går från en svenskakurs till en KY-utbildning. Vad som verkar vara den avgörande frågan i er situation är därför hur begreppet "studieuppehåll" används av a-kassan, och om den naturliga paus som i sommar infinner sig mellan hennes två utbildningar kan kvalificera sig som ett sådant studieuppehåll eller om hon ska bedömas vara arbetslös istället. I den här delen av bedömningen handlar det mycket om vad som står i själva bestämmelserna (villkoren) för a-kassan. Det är svårt för mig att sia i eftersom jag inte vet vilken a-kassa hon är medlem i och därför inte vilka villkor som gäller för ersättning under studieuppehåll. Efter en snabb genomgång av olika a-kassors (t.ex. Unionens, Akademikernas, Visions samt Juseks a-kassor) bestämmelser verkar dock det generella svaret vara att ersättning inte lämnas till studenter under perioder mellan två studieterminer, eftersom de fortsatt anses vara studerande, och inte arbetslösa, under tiden om de fortfarande har en intention att fortsätta studera. För att vara berättigad till ersättning krävs generellt sett att studierna antingen är avslutade (d.v.s. fullföljd utbildning och utan konkreta planer på fortsättning) eller att de är avbrutna (avhoppad utbildning och utan konkreta planer på att avsluta studierna eller att påbörja nya). Det är på grund av dessa regler som universitets- och högskolestudenter inte anses berättigade till ersättning under sommar- eller juluppehåll i sina studier.Vad som gör er situation en gnutta speciell är att det inte är en sammanhängande utbildning över de två terminerna, eftersom det ena utgjorde en halvfartskurs i svenska och det andra utgör ett faktiskt program på en KY-utbildning (som hon dessutom inte har platsgaranti på, vilket vanligtvis är fallet vid studieuppehåll) - studierna hänger inte ihop, som du skriver. Det handlar alltså här om frågan ifall ett studieuppehåll ska anses utgöra ett uppehåll från sammanhängande studier på ett utbildningsprogram eller om det, mer allmänt, innefattar ett uppehåll från studier i vid bemärkelse. Jag kan inte se att detta prövats tidigare, och vet i ärlighetens namn inte om situationerna ska eller bör bedömas annorlunda, men enligt förarbetena till lagstiftningen ska studenter fortsatt anses vara studenter i lagens mening om man fortfarande har för avsikt att fortsätta studera. I yttersta fall ligger alltså denna frågan hos domstol att råda klarhet i (frågan om a-kassa under sommarlov har tidigare prövats i domstol, med utgången att rätt till ersättning inte förelåg). Min uppfattning är att man är strikt i bedömningarna i dessa ärenden, och studenter har som utgångspunkt inte rätt till arbetslöshetsersättning. Jag tror således inte att din svärdotter har jättegoda chanser att vinna framgång i en begäran om att beslutet omprövas eller ett överklagande. Med det sagt avråder jag inte från att överklaga/begära omprövning om hon känner sig orättfärdigt behandlad. Enligt min mening finns det som sagt vissa aspekter i er situation som gör ärendet lite nyanserat i jämförelse med studieuppehåll under sommaren för "vanliga" utbildningar, och detta skulle jag trycka på i en eventuell överklagan. Jag tror dock, som sagt, inte att hon fullt ut kan räkna med att få rätt.Jag hoppas att svaret har varit upplysande och behjälpligt. Om det är någonting i det som är oklart eller om det uppstått några följdfrågor får ni gärna skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Var överklagar man en a-kassas beslut om ersättning?

2019-09-27 i A-kassan
FRÅGA |Hejvart kan jag överklaga akassans (ledarnas) beslut angående karens på 45 dagar?Mvh V
Johannes Norrman |Hej V!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterDu undrar i din fråga var man kan överklaga en a-kassas beslut om "karens" på 45 dagar.Jag har lite svårt att förstå vad du menar när du nämner "karens" i 45 dagar. Det finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring inga bestämmelser om karenstid som kan medföra karens i 45 dagar. I 43 b § samma lag finns dock en bestämmelse som innebär att en arbetslös under vissa omständigheter skall stängas av från rätt till ersättning i 45 dagar.Jag misstänker följaktligen starkt, mot bakgrund av det specifika sätt du formulerat din fråga och frånvaron av andra rimliga alternativ, att det du egentligen undrar är var du kan överklaga ett beslut om avstängning från rätt till ersättning. Det är också denna fråga jag i det följande kommer att svara på.Frågor om rätt till ersättning av arbetslöshetskassor prövas av förvaltningsrättenEnligt 49 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring, så får beslut av en arbetslöshetskassa beträffande rätt till ersättning överklagas till förvaltningsrätten. Behörig domstol är den förvaltningsrätt i vars domkrets den klagande var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.Avstängning från rätt till ersättning, är uppenbarligen en fråga om rätt till ersättning. Ett beslut om sådan avstängning kan följaktligen överklagas till förvaltningsrätten. Innan en inskickad överklagan går vidare till förvaltningsrätten, kommer det dock att ske en omprövning av beslutet vid arbetslöshetskassan (50 § lag om arbetslöshetsförsäkring).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller om jag missförstod dig får du gärna höra av dig med ytterligare frågor. Lyckönskningar och hälsningar,

Återbetalningsskyldig för A-kassa

2019-08-29 i A-kassan
FRÅGA |Hej, har en fråga gällande min svärmors a-kassa. Hennes A-kassa kräver tillbaka pengar pga. felaktig utbetalning av A-kassa till henne under 2018/2019 på ca 95 000 kr. Akassa Livsmedelsarbetarna mottog hennes ansöka om A-kassan 1 november 2018. Hon fick ett beslut senare att min svärmor inte har rätt till A-kassa pga. hon ej uppfyller hennes arbetsvillkor. 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad. 2 haft förvärvsarbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).Hennes arbetsintervall.20030401-20171031 jobb 120171109 – 20180511 Åkte till Thailand 20180611-20181031 jobb 2Hon förstod inte beslutet då hennes svenska är begränsad. OBS att hon har arbetat flera år tidigare på jobb 1 och alltid betalat Akassa. Efter att hon slutat på jobb 1 så tog hon en längre paus och reste till Thailand för att ta hand om hennes mor. Min svärmor skickade in sin aktivitetsrapportering till A-kassa som vanligt och de betalar ut det pengarna.Hon i godtro mottagit pengarna. Nu kräver A-kassan att hon är återbetalningsskyldig då Akassan har felaktig betalat ut pengarna.Går det att överklaga detta på något sätt eller går det att förhandla ner återbetalningskravet?Går det att göra något åt detta?Hör gärna av er ifall ni behöver komplettering.
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har fått ersättning från A-kassan som denne inte är berättigad till riskerar personen att bli återbetalningsskyldig. Dessvärre gäller återbetalningsskyldigheten om en person har lämnat felaktiga uppgifter, oavsett om personen visste om att ersättningen var felaktig eller inte. Detta gäller även om den felaktiga ersättningen beror på att någon har glömt att lämna information som har betydelse för ersättningen eller om personen inte har orsakat att pengarna utbetalas fel, men ändå borde ha insett att denne inte hade rätt till pengarna.Huruvida en person har rätt till ersättning följer av 12 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Om en person genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgiftsskyldighet orsakat att arbetslöshetsersättning har utbetalats till denne med för högt belopp föreligger en strikt återbetalningsskyldighet enligt 68 § ALF. Befrielse från återbetalningsskyldighet får beviljas om det i det särskilda fallet finns anledning till detta, 68 d § ALF. Det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl för att befria sökanden från återbetalningsskyldighet. Huvudregeln måste anses vara att felaktigt erhållen ersättning ska återbetalas till kassan. I praxis har befrielse beviljats bland annat i de fall då mottagaren har saknat betalningsförmåga eller har haft medicinska eller sociala skäl. En individuell och sammanvägd bedömning bör göras och de faktorer som kan behöva beaktas är bland annat orsaken till den felaktiga utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter, se bl.a. RÅ 2008 ref. 2.Om ersättningstagaren inte själv har orsakat att ersättning utbetalats felaktigt och denne har mottagit ersättningen i god tro finns det inte grund för återbetalningsskyldighet. Det krävs alltså att ersättningstagaren skäligt borde ha insett att ersättning utgavs felaktigt.I förevarande fall har dock din svärmor skickat in aktivitetsrapportering till A-kassan, varför det finns risk att det inte betraktas som att hon har handlat i god tro. Enligt praxis så finns det dock möjlighet till att befrias från betalningskravet helt och utifrån sociala skäl, varför det finns en möjlighet att framställa ett förstahandsyrkande om att din svärmor helt och hållet ska befrias från återbetalning. Det bör emellertid tilläggas att A-kassan inte har någon skyldighet att mottagaren får ett beslut på sitt hemspråk.Det framgår även av 68 b § att om en person är återbetalningsskyldig, får A-kassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Om din svärmor inte lyckas med att befrias helt från återbetalningsskyldighet kan ni alltså framställa ett andrahandsyrkande om anstånd med betalning eller helt enkelt lägga upp en avbetalningsplan så hon har möjlighet att faktiskt betala tillbaka ersättningen.I ert fall rekommenderar jag alltså er att begära en omprövning av A-kassans beslut och 1) begära att befrias från återbetalningsskyldighet enligt 68 § d ALF på grund av sociala skäl. Här kan ni beskriva alla omständigheter som är till fördel för din svärmor, såsom exempelvis att hon inte har förstått språket, att hon har svårt att betala tillbaka och att hon har varit i Thailand för att ta hand om sin mamma, 2) om hon inte befrias från återbetalningsskyldighet; att A-kassan skriver ett avtal med din svärmor om att lägga upp en betalningsplan.Jag hoppas att ni har fått vägledning genom mitt svar och behöver ni hjälp med omprövningen är ni välkomna att kontakta mig så hjälper jag till att boka in ett möte med en av våra kompetenta jurister. Om något framstår som oklart i mitt svar är ni också givetvis välkomna att kontakta mig så ska jag förtydliga vad som gäller.

Hur överklagar jag beslut från Unionens a-kassa och vart vänder jag mig?

2018-07-31 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har bilvit arbetslös.Behöver hjälp att överklaga unions a kassa beslut.Vad ska jag vända mig.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Har du fått ett beslut från Unionen angående a-kassa som du tycker är felaktigt finns det möjlighet att i första hand få en omprövning. (50 och 61§§) Begäran om omprövning görs skriftligen och ska innehålla dina personuppgifter (namn och personnummer) samt uppgifter om vilket beslut du vill ska ändras, vilken ändring du vill ha och vilka anledningar du har till att beslutet ska ändras. Detta skickar du in till Unionens a-kassa. Begäran om omprövning ska göras inom 2 månader från det att du mottagit beslutet. (53, 54 och 62§§) Skulle omprövningen inte gå som du vill så finns det, efter att omprövning har gjorts, också möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. (49§) Även överklagandet sker skriftligen och skickas in till a-kassan. A-kassan skickar sedan ärendet vidare till förvaltningsrätten. Du hittar mer information om Unionens a-kassa på deras hemsida här. Du kan också hitta annan bra information t.ex. på IAF:s hemsida. Känner du att du skulle behöva hjälp med att formulera en omprövning eller ett överklagande är du också varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här. Sammanfattningsvis är det första steget att du tar kontakt med a-kassan för att kunna begära omprövning av beslutet. Efter det kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol om du inte skulle vara nöjdHoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,