Hur överklagar jag beslut från Unionens a-kassa och vart vänder jag mig?

2018-07-31 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har bilvit arbetslös.Behöver hjälp att överklaga unions a kassa beslut.Vad ska jag vända mig.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Har du fått ett beslut från Unionen angående a-kassa som du tycker är felaktigt finns det möjlighet att i första hand få en omprövning. (50 och 61§§) Begäran om omprövning görs skriftligen och ska innehålla dina personuppgifter (namn och personnummer) samt uppgifter om vilket beslut du vill ska ändras, vilken ändring du vill ha och vilka anledningar du har till att beslutet ska ändras. Detta skickar du in till Unionens a-kassa. Begäran om omprövning ska göras inom 2 månader från det att du mottagit beslutet. (53, 54 och 62§§) Skulle omprövningen inte gå som du vill så finns det, efter att omprövning har gjorts, också möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. (49§) Även överklagandet sker skriftligen och skickas in till a-kassan. A-kassan skickar sedan ärendet vidare till förvaltningsrätten. Du hittar mer information om Unionens a-kassa på deras hemsida här. Du kan också hitta annan bra information t.ex. på IAF:s hemsida. Känner du att du skulle behöva hjälp med att formulera en omprövning eller ett överklagande är du också varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här. Sammanfattningsvis är det första steget att du tar kontakt med a-kassan för att kunna begära omprövning av beslutet. Efter det kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol om du inte skulle vara nöjdHoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till a-kassa när en provanställning tagit slut?

2018-03-14 i A-kassan
FRÅGA |Hej, provanställning är väl en tidsbegränsad anställning där båda parter har rätt till att tacka nej??? Jag har precis avslutat en provanställning på 6 månader och jag vantrivdes något fruktansvärt på arbetsplatsen. Förlorar jag min rätt till a-kassa då? Enligt mig själv provade jag något som inte passade mig. Jag kan lätt se att jag hade blivit sjukskriven pga de rådande psykosociala miljön. Så enligt mig själv har jag tagit ansvar.
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om a-kassa hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Där framgår bland annat vilka krav du behöver uppfylla för att få rätt till ersättning. Bland annat behöver du vara medlem i a-kassan, och ha arbetat en viss tid för att få rätt till ersättning. I lagen finns även regler om avstängning från ersättning:- Enligt 43 a § ska en sökande stängas av från rätt till ersättning i 5, 10 eller 45 dagar om hen utan godtagbart skäl har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete.- Enligt 43 b § p. 1 ska en sökande stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar om hen utan giltig anledning lämnat sitt arbete. Detta kan till exempel vara fallet när en person har sagt upp dig själv.Sjukdom eller mobbning kan dock vara en giltig anledning att lämna sitt arbete, och ska inte leda till avstängning från ersättning. A-kassan gör en bedömning när du ansöker om ersättning, och kan till exempel be dig lämna in läkarintyg och anteckningar från möten med chef och skyddsombud. A-kassans bedömning brukar vara strikt.En fråga är alltså om du själv har lämnat ditt arbete, eller om din anställning helt enkelt var avslutad. Enligt lagen om anställningsskydd får avtal träffas om en tidsbegränsad provanställning, som varar maximalt i 6 månader. Både du och din arbetsgivare har rätt att ta ställning till om ni vill att anställningen ska fortsätta därefter. Om ingen av er avbryter anställningen så omvandlas den till en tillsvidareanställning, när den avtalade prövotiden (6 månader i ditt fall) har löpt ut (6 § LAS).I ditt fall har en tidsbegränsad anställning löpt ut, vilket i sig inte innebär att du har orsakat din arbetslöshet. Däremot framgår det inte i din fråga om du har blivit erbjuden en fortsatt anställning eller inte. Om du har tackat nej till en fortsatt anställning kan a-kassan bedöma att du har förlängt din tid i arbetslöshet. Det kan i så fall finnas en risk att a-kassan bedömer att du ska stängas av från rätten till ersättning under en period. Har du däremot inte blivit erbjuden någon fortsatt anställning, så har du inte försatt dig i arbetslöshet och ska inte stängas av från ersättning. Jag råder dig att kontakta en a-kassa som kan svara på frågor om din rätt till ersättning.

Räknas semester som arbete enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring?

2017-11-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag blev arbetslös sista juni, fick semesterersättning i juli och samtidigt anmälde jag mig till Arbetsförmedlingen. Nu tycker A-kassan att ramtiden ska räknas från att min semester tog slut i början av augusti och därmed får jag lägre ersättning än om ramtiden hade räknats från juli då jag anmälde mig som arbetslös. Räknas verkligen semester som arbete, enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som arbete räknas, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, även precis som du skriver semester. Detta framgår av 13 § lag om arbetslöshetsförsäkring. Semestern ska därför ingå i den så kallade ramtiden, vilket är anledningen till att A-kassan räknar ramtiden från att din semester tog slut i början av augusti. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh

Avslutande av provanställning och skyldigheten att uppge skäl hos A-kassan

2017-08-14 i A-kassan
FRÅGA |Jag hade en provanställning som arbetsgivaren inte ville förlänga till en tillvidare anställning. Sa alltså inte upp mig själv. Fick skriftligt att dom inte ville förlänga men ingen orsak till varför framgår . Nu kräver a kassan ett tyg från arbetsgivaren med orsak varför de valde att inte förlänga för att jag ska slippa 45 dagar karens. Kan dom begära detta? Känns ju lite svårt att be arbetsgivaren om detta. Vad är det för orsaker som anses giltiga för att slippa 45 dagar?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning (se 6 § LAS). Om arbetsgivaren vill att provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Vilket jag förmodar att din förra arbetsgivare gjorde. Att avsluta en provanställning är betydligt enklare och har inte samma krav som att avluta en tillsvidareanställning. En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. Vid tillsvidareanställning krävs det saklig grund för uppsägning vilket är hårt ställt krav. För att avsluta en provanställning krävs det inte saklig grund och det finns heller ingen skyldighet för arbetsgivaren att uppge skälen till varför de inte vill erbjuda dig fortsatt anställning. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.Arbetsförmedlingen kan därför inte kräva att du ska uppge skälen till avslutandet av provanställningen. Hade det istället varit en tillsvidareanställning som hade avslutats så hade arbetsgivaren varit tvungen att uppge skälen. Av Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 43 b § framgår dels vissa grunder som medför att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning, dels avstängningens omfattning då han eller hon orsakar arbetslösheten. Jag kan inte se att du faller under varje punkt 1 eller 2 i paragrafen. Punkt 1 stadgar: utan giltig anledning lämnat sitt arbete": Är det som du säger är det din arbetsgivare som har avslutat anställningen och inte du. Därför kan du inte falla under punkt Punkt 2 stadgar: "på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete": Otillbörligt uppförande skulle kunna vara onykterhet i arbetet, upprepad sen ankomst till arbetet, frånvaro utan giltig anledning och vägran att efterkomma arbetsledningens anvisningar.Det A-kassan vill ha styrkt är antagligen så att du inte faller in under punkt 2. De vill vara säkra på att du inte har skilts från ditt arbete pga otillbörligt uppförande. Dock så kan inte ett avslutande av en provanställning falla in under denna punkt. Du bör prata med din handledare på arbetsförmedlingen och säga att en arbetsgivare inte har någon skyldighet att uppge orsak till varför provanställningen avslutades. Det borde räcka med dina skriftliga papper på att anställningen är avslutad. Skulle handledaren ändå vilja ha det styrkt så är inte svaret längre bort än att din handledare på arbetsförmedlingen ringer din förra arbetsgivare. Det kan vara så att din handledare har andra skäl till varför de anser att du ska ha 45 dagars karens, men då bör de informera dig om det! Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vilka uppgifter måste jag ange vid ansökan om A-kassa och får jag nämna lön från sekretessbelagt anställningsavtal?

2018-03-28 i A-kassan
FRÅGA |HejI överenskommelsen mellan mig och företaget står så här i en punkt:"Parterna förbinder sig att inte till någon annan avslöja innehållet i denna överenskommelse eller de diskussioner eller förhållanden som föregått densamma, såvida inte tvingande lag eller börsregler ålägger dem annat eller detta är nödvändigt för att tillvarata någondera partens rättigheter enligt överenskommelsen."I ansökan till A-kassan måste jag ange om jag får avgångsvederlag eller ej.Vad gäller? Är jag tvingad att avslöja innehållet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lönen omfattas förmodligen inte av anställningsavtalets sekretess. Löneuppgifter är nämligen offentliga såtillvida att sista sidan i en persons deklaration är offentlig. Det skulle även vara att dra det för långt, såtillvida att det får anses försvårande, om en persons löneuppgifter omfattas av sekretess. Du kan avslöja innehållet. Du måste även redogöra för din inkomst när du söker arbetslöshetsersättning (47 § lag om arbetslöshetsförsäkring).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Avgångsvederlag och A-kassa?

2018-02-26 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag hade i september skrivit på ett vikariat som gällde från september 2017 - maj 2018 men blev uppsagd pga arbetsbrist i december. Enligt uppsägningskontraktet var min sista dag alltså 31/12. Det var alltså dem som valde att säga upp mig och inte tvärtom. Sedan fick jag full lön för januari månad och vet att man brukar få lön även en månad efter att man slutat. När jag pratat med min a-kassa idag säger dem att de inte kan godkänna min ansökan om ersättning pga att min gamla arbetsgivare säger att jag fortfarande är anställd hos dem till och med maj månad. Innebär detta att jag kommer att ha rätt till fortsatt utbetalda löner trots att jag skrivit på uppsägningskontrakt? Vet inte hur annars jag ska kunna få hjälp från a-kassan. Är det möjligt att det kan vara så att jag får lön trots att jag inte arbetar på plats?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om uppsägning regleras framförallt i lagen om anställningsskydd, LAS. Men man kan också komma överens om en uppsägning i ett vanligt kontrakt, och gör man det så sätter man åtsidan både LAS och eventuella kollektivavtal. Den tidsbegränsade anställningen som du hade är således bruten, oavsett vad som stadgas i LAS. Detta innebär att du inte längre har någon rätt att kräva lön av din arbetsgivare, och hen inte har någon rätt att kräva någon arbetsprestation från dig. Däremot är ett vanligt fenomen att man i uppsägningskontrakt avtalar om ett slutarvode (ett avgångsvederlag) motsvarande den tid man skulle ha arbetat om anställningsavtalet skulle följts. Detta görs oftast för att förebygga skadeståndskrav från missnöjda arbetstagare. En bra start kan därför vara att leta efter en klausul om avgångsvederlag i ert uppsägningskontrakt. Är det så att du får avgångsvederlag som avser anställning till och med maj månad så räknas detta som att "du fortfarande är anställd" hos arbetsgivaren (avgångsvederlaget motsvarar det som tidigare var lön) trots att ni brutit anställningsförhållandet. Du kan i sådana fall först anmäla dig till a-kassan efter maj, när din tidigare arbetsgivare slutat betalat avgångsvederlag. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

När måste man ha arbetat för att få A-kassa?

2017-10-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej. Det är så att jag har jobbat 2015 och 2016 år. Under 2017 jobbade jag då och då för samma företag. Nu har jag fått sparken och har anmält mig till arbetsförmedling eftersom jag ska söka a-kassa. Nu undrar jag när jag ska söka ersättning från a-kassa hur kommer det att gå. Kommer jag få ersättning? Eftersom under 2017 år har jag jobbat visa månader och bara i några dagar och visa har jag inte alls jobbat. A-kassa beräknar från 12 månader. Om de kollar under senaste 12 månader så har jag inte jobbat mycket. Kan jag ändå få ersättning? Jag skulle söka a-kassa i slutet av 2016 men då hade jag fortfarande arbete och tänkte att man kan söka a-kassa bara när man är helt arbetslös. Jag visste inte att 2017 skulle se ut så. Kan dem kolla år 2015/2016? Men jag har inte studerat under 2017 eller varit sjuk så att dem ska kolla på 2016. Utan jag har jobbat men då och då och inte 17 timmar i veckan.
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som krävs för att man ska kunna få arbetslöshetsersättning(ersättning från A-kassa) finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring.I lagen finns det s k "arbetsvillkoret". Arbetsvillkoret innebär att man måste ha arbetat en viss tid inom de senaste tolv månaderna för att kunna ha rätt till arbetslöshetsersättning. (12 § lagen om arbetslöshetsförsäkring)De kan med andra ord inte se till vad du har arbetat 2015. De kan bara se till den delen av 2016 som fortfarande inte är 12 månader tillbaka i tiden. Vilken tid som man ska räkna de tolv månaderna från, är beroende av vilken tid som du anmält dig till arbetsförmedlingen. Man räknar de tolv månader som kom före den månad som man anmält sig till arbetsförmedlingen. (15a § lagen om arbetslöshetsförsäkring)Det innebär att om du anmält dig till arbetsförmedlingen i oktober, så kommer man att börja från september och räkna 12 månader tillbaka i tiden, d v s perioden september 2016 till september 2017. De ska alltså se till vissa månader 2016, men inte hela 2016.Jag förstår att det hade varit bättre för din situation om de kunnat se till en längre tid tillbaka, men lagen säger alltså att det är den senaste 12-månadersperioden som man tittar på.Någon möjlighet att gå runt 12-månadersregeln finns tyvärr inte. Frågan om du kommer att få ersättning kan jag inte svara säkert på, eftersom jag inte vet hur mycket du har jobbat och när. Om du vet hur mycket du har jobbat och när, så kan du själv räkna ut om du kommer att ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt vad som anges på arbetsförmedlingens hemsida:https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ersattning-fran-a-kassa.htmlJag förstår att du kanske hoppats på ett annat svar, men tyvärr är det så här lagen ser ut idag.Om det är något du vill att jag ska förklara, så kan du använda kommentarfunktionen nedan.Vänligen,

Hur kan beslut om A-kassa överklagas?

2017-07-12 i A-kassan
FRÅGA |Hej.Jag har via en jurist på Unionen drivit ett ärende där jag endast fick grundersättning (320kr/dag) från akassa trots ett sammanhållet medlemskap i både Unionen och deras akassa i flera år.Då jag efter en friställning som tjänsteman (2012) fick ett bemanningsjobb via mitt eget bolag ändrade jag mitt medlemskap (2013) från tjänsteman till egen företagare. September 2014 upphörde bemanningsjobbet och jag ansökte om akassa i Oktober. Jag hade då tagit ut lön varje månad från Januari 2013 till September 2014 (21 månaders sammanlagt löneuttag från egna bolaget). Akassan beslutade enligt deras regler att jag endast var berättigad till grundersättning då jag inte hade några inkomster från bolaget i min senaste taxerade inkomst (som då gällde 2012). I December kom taxerade inkomsten för 2013 (där jag hade inkomst från bolaget på ca 375.000kr) och trots att överklagan registrerades när den nya taxerade inkomsten blev klar avslogs den.En jurist från Unionen har drivit detta nu så långt det går. Det sista beskedet var att ärendet inte skulle tas upp för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.Rent krasst kan man konstatera att hade jag INTE ändrat medlemskap ELLER om jag ansökt akassa 6 veckor senare hade jag varit berättigad till min fulla ersättning.Min undran är om detta kan drivas vidare i någon annan instans eller myndighet eller är det kört...
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!DomstolArbetslöshetsersättning, även kallad a-kassa, betalas ut av Arbetsförmedlingen vilken är en förvaltningsmyndighet. Detta innebär att Arbetsförmedlingens beslut om a-kassa överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (22a § FL samt 49 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) Förvaltningsdomstolens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten, där krävs det dock prövningstillstånd. (60 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) I sista hand kan det vara möjligt att överklaga Kammarättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska ta upp överklagandet krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd meddelas endast om Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det föreligger synnerliga skäl eller att ett avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs ge ledning för hur liknande fall ska bedömas. Eftersom ditt ärende inte togs upp av Högsta Förvaltningsdomstolen är det Kammarrättens alternativt Förvaltningsrättens dom som gäller. Via domstol finns det därför tyvärr inget mer du kan göra.Andra möjligheterOm du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att:- ha givit dig felaktig information, eller - har handlagt ditt ärende felaktigtkan du begära skadestånd från staten. Om du vill göra detta skriver du till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. För att IAF ska kunna behandla ditt skadeståndsanspråk behöver du ge en kort beskrivning av vad du anser ha drabbats av och de omständigheter du åberopar för att styrka detta. Du behöver även ange en tydlig begäran om skadestånd samt preciserat belopp. Huruvida du skulle nå framgång med en sådan begäran kan jag tyvärr inte uttala mig om men det kanske kan vara värt ett försök. Jag rekommenderar dig att i vart fall ta kontakt med IAF för mer information. Du kan läsa mer om IAF här.Hoppas detta besvarade dina frågor. Om inte eller om du vill ha vidare hjälp av en jurist är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Lycka till!Med Vänlig Hälsning