Har jag rätt till tjänstledighet efter återanställning?

2021-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej om jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och vi har fått företräde till jobb.jag har nu börjat plugga har jag då rätt att bli återanställd nu när dom får jobb och tacka ja men direkt lägga mig som tjänstledig för studier ?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kan vi använda oss av lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [Studieledighetslagen]. Som du redan har nämnt har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning i 9 månader efter att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § LAS). Huvudprincipen är att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 § Studieledighetslagen). För att rätten till ledighet ska föreligga krävs det att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senare två åren (3 § Studieledighetslagen). Detta innebär att du har rätt till att söka om studieledighet direkt om du har arbetat minst tolv månader under senaste året innan du blev uppsagt. Viktigt att komma ihåg är dock att din chef har rätt att skjuta upp din ansökan om studieledighet i sex månader. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till uppsägningstid?

2021-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag sa upp mig under en provanställning och angav vilken min sista anställningsdag skulle vara. Min chef säger att då det inte finns någon uppsägningstid så blir min sista anställningsdag den dag då jag sa upp mig.Har chefen rätt eller gäller det datum som jag angav?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Som jag förstår det, undrar du din chef har rätt i att du inte har rätt till uppsägningstid.ProvanställningI 6 § lagen om anställningsskydd, LAS, framgå att arbetsgivare och arbetstagare får ingå avtal om tidsbegränsad provanställning. Det är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. Prövotiden för provanställningen får inte överskrida 6 månader.Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen efter prövotiden har löpt ut övergår provanställningen till en tills vidare anställningUppsägningstidUppsägningstiden för en provanställning finns reglerad i kollektivavtalet. I avsaknad av en sådan reglering, gäller 31 § LAS som anger 14 dagars uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida.Vill en arbetsgivare avbryta provanställningen i förtid eller helt enkelt hindra det från att övergå till en tillsvidareanställning, ska denne underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg. Är det i stället arbetstagaren som vill avbryta anställningen gäller inte uppsägningstiden på 14 dagar. Det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare om detta. Vilket innebär att anställningen kan avbrytas samma dag som arbetstagaren säger upp sig. Någon uppsägningstid löper alltså inte och lön ska inte heller utgå. SammanfattningFör att sammanfatta det hela, så har din chef rätt i att det inte finns någon uppsägningstid. Detta är för att det är du som avbröt anställningen och förmedlingen för att kollektivavtal saknas på området.Hoppas att det var svar på din fråga.Vänligen,

Vad gäller för timanställda?

2021-09-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin mamma har jobbat som Timvikarie ett tag nu, på ett äldreboende.Idag ringde hennes chef och säger att hon inte passar in i gruppen (vet inte vad han menar med det) och han tycker inte hon ska jobba där mer. Min fråga är: är det en saklig grund för "avsked"?Han sa också att han pratade en gammal arbetsgivare, ett ställe som hon jobbade på för 11 årsen och där hon också gick in i väggen. Vad gäller för timvikarier? Får chefer behandla personer som smuts under skorna bara för att man inte har en fast tjänst?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma har en timanställning, att hennes chef avser säga upp eller avskeda henne eftersom han inte längre anser att hon passar in i arbetsgruppen och att du därför undrar om detta utgör en saklig grund. Regler om arbetstagares skydd mot osakliga uppsägningar/avsked finns i lag om anställningsskydd (LAS).Avsked kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivarenInledningsvis kan observeras att det finns en viss skillnad mellan avsked och uppsägning. Avskedande får endast ske om arbetstagaren - i detta fall din mamma - har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren - i detta fall din mammas chef (18 § första stycket LAS). Avsked blir med andra ord enbart aktuellt om det är fråga om uppsåtliga eller grovt oaktsamma beteenden från arbetstagarens sida som arbetsgivaren inte ska behöva tåla. I en sådan situation får arbetstagaren lämna sin anställning omedelbart. Uppsägning kräver saklig grundVid uppsägning har arbetstagaren dock rätt till uppsägningstid (11 § LAS). En arbetstagare som har blivit uppsagd har även rätt till att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner (12 § LAS). Precis som du nämner ska emellertid en uppsägning från arbetsgivarens sida vara "sakligt grundad" (7 § första stycket LAS). Vad som utgör saklig grund anges dessvärre inte i lagen och frågan om saklig grund föreligger får i stället avgöras genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför inte möjligt att här ge ett helt konkret svar på om din mammas chef har saklig grund för uppsägning eller inte.LAS och de olika anställningsformernaEftersom din mamma är timanställd är frågan dock om reglerna i LAS överhuvudtaget omfattar henne. I lagen görs nämligen en skillnad mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § LAS), men att avtal om tidsbegränsad anställning även får träffas för:1. allmän visstidsanställning, 2. vikariat, 3. säsongsarbete (5 § LAS).Om ni vill läsa mer om de olika anställningsformerna kan ni göra det här.Timanställning utgör inte en egen anställningsformTimanställning anges ju dock inte som en av de godtagbara anställningsformerna i LAS (se avsnittet ovan) och timanställning kan därför inte sägas utgöra en egen anställningsform. Den som är timanställd brukar ha en s.k. intermittent anställning, innebärande att varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsförhållande och att det inte föreligger något anställningsförhållande under perioden mellan de olika arbetstillfällena. Vid en intermittent anställning är arbetsgivaren inte heller skyldig att erbjuda arbetstagaren några nya arbetstillfällen och den timanställda kan därför ha mycket svårt att nå upp till de tidsgränser som krävs för att LAS regler ska äga tillämpning. Min rekommendationMin rekommendation till din mamma är därför att hon (1) ska undersöka vad villkoren i anställningsavtalet säger om uppsägning/avsked och att hon (2) ska kontakta sitt fackförbund. Om din mamma inte är ansluten till facket men behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att hon bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag

2021-09-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång uppsägningstid är det när man har lönebidrag
Vanessa Butler Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga om du avser uppsägningstiden för dig som är arbetsgivare eller för dig som är arbetstagare. Jag kommer dock utgå från att du är arbetstagare. Se över ditt anställningsavtal Uppsägningstiden brukar du finna i ditt anställningsavtal, därför bör du se över ditt anställningsavtal för att hitta din uppsägningstid. Generellt brukar en uppsägningstid vara 1-3 månader.Kollektivavtal kopplat till arbetsplatsen Om du inte har ett skriftligt anställningsavtal eller om din uppsägningstid inte regleras i avtalet, bör du kolla om din arbetsplats har något kollektivavtal. Kollektivavtalen brukar reglera vilken uppsägningstid du har som arbetstagare. Lagen om anställningsskydd är inte tillämplig Oftast när det handlar om anställning och uppsägningstid är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig. Dock undantas anställda som har lönebidrag från den lagen, vilket betyder LAS inte blir tillämplig din situation (1 § andra stycket fjärde punkten LAS).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skälig grund för avsked

2021-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! När jag var på kontoret en dag så pratade min Manager och två kollegor om hur en annan kollegas (som ej var på kontoret den dagen) arbete var dåligt och la allmänt negativa kommentarer om denne personens arbete. Exempelvis hur denne personen inte förstått vad vårt arbete gick ut på, hur det var dåligt skrivit, och hur personen gjort en extremt dålig/felaktig eskalering osv.Jag valde då att berätta om det samtalet för kollegan som det handlade om (personen som ej var på kontoret). Efter det fick min Manager och Team Lead reda på att jag informerat kollegan om detta, och sa att jag nu har fått en officiell varning om att jag inte får vara kvar i team:et om jag fortsätter med detta beteendet. Då det enligt dom inte är tillåtet att prata om saker som skett på kontoret till personer som inte var där, även fast vi alla är i samma team.Anledning till att jag berättade för min kollega var på grund av att jag visste att dom skulle ha ett samtal med denna personen om förbättringar som kunde göras i arbetet. Jag ville förbereda honom på samtalet som komma skall och Jag tyckte inte att det som sas var professionellt i och med att det var Managern som sa detta till dom andra kollegorna.Är det lagligt för en arbetsgivare att avskeda någon på grund av att dom informerar en kollega om vad som sas bakom deras rygg?
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor rörande arbetstagarens skydd mot avsked kan vi vända oss till lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS]. Ett avskedande förutsätter att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Enligt motiven ska lagens tillämpning användas väldigt restriktivt samt med ytterst försiktighet (Prop. 1973:129 s.149 f.). Av propositionen kan det utläsas att avskedande förutsätter antingen avsiktlig fortfarande eller grovt vårdslöshet. Exempel på vad som är skälig grund för avskedande framkommer genom arbetsdomstolens praxis. Skälig grund kan t.ex. vara illojal konkurrens (AD 1999 nr 144) eller dylikt handlande av "allvarlig natur" som har till syfte att tillbringa skador för arbetsgivaren. Andra exempel kan vara stöld (AD 2013 nr 89), misshandel (AD 1998 nr 145), allvarlig misskötsamhet (AD 2011 nr 24, AD 2008 nr 43) eller sexuella trakasserier (AD 2014 nr 90, AD 2006 nr 54) Det kan därmed konstateras att tröskeln är väldigt högt ställd och att ett avskedande kan endast föranleda vid de mest kvalificerade fallen. Den situation du har beskrivit kan inte i min mening ses som grovt åsidosättande av dina förpliktelser gentemot din arbetsgivare. Tvärtom har jag väldigt svårt att se hur detta kan läggas till grund för ett avskedande. Jag vill dock förtydliga att detta är endast baserad på det du har angivit. Om det däremot finns ytterligare omständigheter som inte har nämnts, kan en grund förekomma. Ett exempel kan vara om det du har berättat vidare till din kollega kan ha varit skyddad av sekretess eller tystnadsplikt. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan man bli nekad anställning pga. betalningsanmärkningar?

2021-09-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, är det lagligt att bli nekad efter jobbintervju som chef pga gamla skulder hos kronofogden? Och just efter dem tycker att jag passar super bra för dem och hade suttit med dem tre gånger samt träffat hela ledningen från HR och närmaste chef till COO CEO och alla var glada och nöjda?Tack på förhand!
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare får som huvudregel välja vem hen ska anställa eller ej. Detta innebär att du kan bli nekad ett jobb pga. gamla skulder hos kronofogden. De inskränkningar som finns i förhållande till huvudregeln är att man ej får bli nekad anställning pga. någon diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Att du inte får anställning pga. gamla skulder är inte en diskrimineringsgrund enligt lagen. Då du inte har ingått ett anställningsavtal (antingen muntligt, eller skriftligt) så kan du tyvärr blir nekad anställning. Därmed är det inte olagligt baserat på informationen i frågan. Med detta sagt hoppas jag du kan hitta ett annat arbete inom snar framtid. Jag vill även nämna att du inte behöver berätta om dina betalningsanmärkningar när det kommer till de flesta arbeten, även om det självklart kan synas vid en kreditupplysning. Med vänliga hälsningar

Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?

2021-09-22 i Övrigt
FRÅGA |Finns det någon lag som säger att personer som är dömda för pedofilbrott inte får jobba med yrken där möten med barn inträffar och vad heter isåfall denna lagen?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som säger att man inte får anställa personer som är dömda för sexualbrott mot barn. Idag kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret, men det är sedan upp till arbetsgivaren att bestämma om de vill anställa personen eller inte. Detta innebär att det i praktiken inte finns ett förbud mot att anställa personer dömda för sexualbrott mot barn på t.ex. en förskola.När det kommer till jobb inom bl.a. förskola, fritidshem och grundskola har den som erbjuds anställning en skyldighet att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till den som erbjuder anställningen, den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas, se 2 kap. 31 § skollagen. Enligt 9 § lagen om belastningsregister har varje enskild rätt att begära skriftligt utdrag av samtliga uppgifter om sig själva; enligt 9 § andra stycket punkt 2 kan utdraget begränsas i de fall den enskilda behöver registerutdrag enligt bestämmelserna i skollagen. I 22 § tredje stycket förordningen om belastningsregister ska det begränsade utdraget enligt 9 § andra stycket lagen om belastningsregister innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläggande där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för vissa i bestämmelsen nämnda brott, däribland alla sexualbrott enligt 6 kap. Brottsbalken och barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § Brottsbalken. Men det är som nämnt upp till arbetsgivaren om de vill anställa personen trots eventuella uppgifter i utdraget.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?

2021-09-22 i Övrigt
FRÅGA |Hej.En anställd har ett vikariat på 70% inom omsorg och jobbar dessutom som intermittent anställd för skola. Får denne jobba mer än 40 timmar per vecka sammanlagt?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från att det är två olika arbetsgivare som de olika anställningarna är hos eftersom du skriver att det ena arbetet är inom omsorgen och det andra på en skola.När det kommer till arbetstid så är det arbetstidslagen som är relevant för din fråga.Förbud mot en ordinarie arbetstid på över 40 timmar i veckan hos en arbetsgivareI lagen finns det ett förbud på en ordinarie arbetstid på över 40 timmar i veckan (5 § arbetstidslagen). Detta gäller dock för det arbete som utförs hos en och samma arbetsgivare (1 § arbetstidslagen).Detta innebär att om en anställd har flera anställningar hos olika arbetsgivare så ska arbetstiden inte läggas ihop utan bedömas var för sig. En anställd kan alltså arbeta 40 timmar i veckan på det ena arbetet och sedan arbeta exempelvis 20 timmar i veckan på ett annat arbete förutsatt att det är olika arbetsgivare.Det är alltså okej att arbeta 70 % inom omsorgen och dessutom arbeta som intermittent anställd på en skola även om den sammanlagda ordinarie arbetstiden per vecka blir över 40 timmar.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,