När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

2020-06-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag arbetar deltid (varannan helg) på ett stort företag med kollektivavtal (inom service), men arbetar också heltid som lärare (vardagar). Jag vill dock gärna studera på halvfart och arbeta samtidigt som lärare. Min fråga är om jag kan begära om tjänstledigt för studier, även fast jag arbetar som lärare. Mina två jobb konkurrerar inte med varandra.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!StudieledighetslagenEnligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som du kan hitta här, har arbetstagare rätt till ledighet för behövlig ledighet från sitt arbete för att utbilda sig. Rätten till ledighet tillkommer arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du uppfyller någon av dessa förutsättningar har du alltså rätt till ledighet för dina studier.Vad gäller för deltidsstudier?Eftersom det i ditt fall gäller deltidsstudier så omfattar ledigheten den tid du behöver till studierna. Under resterande tid, det vill säga under den tiden du inte har rätt till ledighet för dina deltidsstudier, är du skyldig att arbeta.Tänk på att ansöka om studieledighetFör att du ska ha rätt till studieledighet krävs det att arbetsgivaren har beviljat dig sådan. Arbetsgivaren kan från den dagen du ansöker om studieledighet vänta i upp till sex månader med att bevilja den. Denna tid kan dock variera beroende på vilket kollektivavtal du har. Det innebär att om du till exempel ska plugga i höst så är det i senaste laget att ansöka om studieledighet (om inte arbetsgivaren är snabb med att bevilja den det vill säga).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?

2020-03-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett företag sedan 2015 och har sedan 2017 varit tjänstledig på grund av studier. Om jag skulle behöva avbryta min tjänstledighet (till följd av att att universitet stänger och CSN slutar betala studiebidrag etc.) innebär det att min tjänst går tillbaka helt som om jag aldrig varit tjänstledig? Det vill säga, om mitt företag behöver börja säga upp folk och de kör "sist in- först ut" principen, kommer jag vara bland de första att bli uppsagd då eftersom jag varit tjänstledig eller kommer det räknas som att jag varit anställd sedan 2015 och därmed inte bland de första att sägas upp?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Om att komma tillbaka från tjänstledighetEnligt 1 § i ovan angiven lag står att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning för studier. En arbetstagare som har varit tjänstledig ska när den kommer tillbaka vara tillförsäkrad samma eller liknande ställning i arbetsförhållande samt samma anställningsvillkor som om personen aldrig varit tjänstledig (9 §). Vidare står det i andra stycket att närmare hur det kan se ut får regleras i kollektivavtal. Som svar på din fråga, innebär vad jag skrivit ovan att du om du avbryter din tjänstledighet att det kommer räknas som om du aldrig har varit tjänstledig. Din anställning kommer alltså räknas ha påbörjats 2015 och inte från dagen du kom tillbaka från tjänstledigheten. Mer särskilt om hur säkert din situation är om företaget börjar säga upp arbetstagare kan jag inte säga då jag inte vet hur företaget kommer att säga upp folk. Närmare om hur din anställning och anställningsvillkor kan regleras i kollektivavtalet, så du kan alltid läsa där om något särskilt är reglerat kring tjänstledighet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Tjänstledighet för politiskt uppdrag inom kommunen

2019-12-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Visst har man rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker i Socialnämnden, ett kommunalt politiskt uppdrag ?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du säger att man har rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker. Frågan regleras i 4 kap 11 § kommunallagen, som stadgar att förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för 1) möten i kommunala organ 2) andra möten som är nödvändiga för uppdragen 3) resor till och från mötena, och 4) behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.Med förtroendevald menas i kommunallagen ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket kommunallagen (kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer) samt revisorer.Eftersom det rör ett arbete i en nämnd har du alltså rätt till tjänstledighet från ditt vanliga arbete för att fullgöra ditt kommunala politiska uppdrag. Eftersom det politiska uppdraget är på heltid har du rätt till ledighet från ditt vanliga arbete på heltid.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Konkurrerande bisyssla gäller även vid tjänstledighet

2019-10-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag jobbar i offentlig sektor inom omvårdnad, enklare uttryck i en mindre kommun inom äldreförvaltningen Jag och en kollega planerar starta eget AB i början av 2020 som kommer inrikta sig på hushållsnära tjänster och även hemtjänst. Innan företaget är igång ska min kollega starta själv efter nyår då hennes anställning slutar då medan jag kommer ta vid först när företaget är igång. Jag vill gå ner i sysselsättning från 100% till 80% för att kunna frigöra mer tid åt att administrera i företaget. Men i kommunen får man inte bedriva konkurrerande bisyssla.Om jag tar tjänstledigt riskerar jag då att bli stämd av min nuvarande arbetsgivare?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett anställningsavtal innebär en lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna lojalitetsplikt är långtgående. Som en del av lojalitetsplikten finns ett förbud mot att bedriva konkurrerande bisyssla, vilket ofta är reglerat i såväl anställningsavtal som i kollektivavtal. I vissa kollektivavtal anges även att den anställde är skyldig att samråda med arbetsgivaren innan denne börjar ägna sig åt en bisyssla. Om man som i ditt fall vill ta ledigt för att starta egen verksamhet så regleras det i Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Denna verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (se 3§), vilket det i ditt fall låter som att det skulle göra. Någon särskild regel om skadeståndsskyldighet för arbetstagare som bryter mot lagen finns inte men vid klara missbruk av reglerna skulle man som arbetstagare kunna åläggas skadeståndsskyldighet enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott i anställningsförhållandet. ViHoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man säga upp någon som är tjänstledig?

2020-03-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om en arbetstagare har beviljats tjänstledighet och arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under tjänstledigheten.Kan arbetsgivaren avbryta tjänstledigheten men ett tidigare datum än tjänstledighetens utgång med -uppsägning.Exempel. Arbetstagare begär tjänstledighet 1/3 - 30/9 och beviljas.Arbetsgivaren behöver pga arbetsbrist säga upp en personal och vill säga upp den tjänstlediga personalen den 1/6. Kan man det? Personalen är ej fackligt anskuten men vi har kollektivavtal på företaget.Med vänlig hälsning
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS). Det är även så att specifik uppsägningstid för er arbetsplats kan vara avtalad i ert kollektivavtal, vilket jag inte har tillgång till. Man får säga upp en person under tjänstledighetJa, man får säga upp någon som är tjänstledig. Det faktum att en anställd har tjänstledighet fråntar inte en arbetsgivare rätten att säga upp personen på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden, som jag förmodar finns avtalad i ert kollektivavtal, börjar löpa direkt vid uppsägningen och tar inte hänsyn till tjänstledighetens bestämda slutdatum. Detta innebär att personen kan sluta vara anställd innan tjänstledigheten bestämda slutdatum. Har ni ingen uppsägningstid avtalad i kollektivavtalet gäller en tid från en månad upp till sex månader beroende på hur länge personen har varit anställd. Följande framgår av lagtexten;"För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år", 11 § LAS. Uppsägningen måste vara sakligt grundadNågot som man måste tänka på är dock att vid uppsägning på grund av arbetsbrist får det inte finnas möjlighet till omplacering på arbetet. Gör det det är inte uppsägningen inte sakligt grundad varför det inte föreligger någon rätt till uppsägning, 7 § LAS. I första hand måste således den anställda beredas omplacering om detta är möjligt. Finns ingen möjlighet till omplacering råder arbetsbrist och man kan säga upp den anställde. Vidare måste man även följa de lagstadgade reglerna om turordning, det vill säga "sist in först ut". Från denna regel finns det några undantag och man kan dessutom undgå regeln om den har avtalats bort i kollektivavtalet. Mer om undantagen kan du läsa i 22 § LAS. Följs inte dessa regler kan man ogiltigförklara uppsägningen. AvslutningSammanfattningsvis kan jag konstatera att det inte föreligger några hinder att säga upp en person som är tjänstledig, utan det fungerar precis som vanligt. Något som är viktigt att tänka på är bara att man har saklig grund för uppsägningen och att den sker enligt turordningsreglerna, alternativt kollektivavtalet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

2020-03-05 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt för studier och undrar om arbetsgivaren kan ställa krav på närvaro i kursen man läser samt om de kan ställa krav på att man måste bli godkänd?MvhHenric
Sandra Rust |Hej!För att få svar på denna fråga får man se till den tvingande lagen: Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det innebär att lagen uppställer ett lägsta gräns som inte får inskränkas. Denna lag får dock kompletteras genom kollektivavtal.Lagen uppställer inga krav på närvaro på kursen och inte heller vad gäller studieresultat. Därför kan din arbetsgivare inte heller kräva något sådant. Du behöver därför inte lämna in något intyg på uppnådda studieresultat.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Jag kan inte få mitt schema att fungera - vad har jag för rättigheter?

2019-12-07 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är för tillfället timanställd enligt kollektivavtal. Jag har nu fått pass 2019-12-27, 2019-12-30, 2020-01-02 och 2020-01-03. Dessa pass lades till för någon dag sedan och jag har aldrig riktigt "tackat ja" till dessa pass och undrar därför om jag på något sätt kan ta mig undan de?Jag undrar även ifall det är så att jag ännu ej fått schema under februari månad (d.v.s. 2 månader fram) kan jag informera chef att jag inte kan jobba under den perioden med säkerhet att undvika pass under den perioden?Hur sent som senast måste jag informera chef om att jag inte kan ta pass eller behöver ledigt under framtida perioder?Jobbar som kundservice om det är till någon nytta.Tack, mvh.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Vem bestämmer om schema?Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens prerogativ, vilket innebär att arbetsgivaren bestämmer om inte lag eller avtal, oftast kollektivavtal, säger annat. Schemaläggning ingår i detta.Ett anställningsavtal innebär att du under så mycket tid som specificeras i ditt avtal ställer dig till arbetsgivarens förfogande. Därefter avgör arbetsgivaren när du behövs. Frågor om lön, vilka dessa tider får vara etc. regleras i ditt kollektivavtal.Schema ska vara färdigt senast två veckor i förväg (12 § Arbetstidslagen). Fram till denna tid är det fritt fram för schemaläggare att ändra efter bl.a. dina önskemål. Detta kan endast kringås ifall någonting oförutsebart har hänt eller om verksamheten är sådan att det krävs. Du kan fram till dess försöka komma överens med din chef om schema. Om du vill ta semester har du rätt att veta när du får semestern två månader i förväg (11 § Semesterlagen). Här kan du förhandla med din arbetsgivare, men de har igen sista ordet(11 § Semesterlagen).Frågor om när din chef ska ha info om dina önskemål reglerar arbetsgivaren fritt, om inte anat sägs i kollektivavtal.Hur kan detta lösas?I fråga om att ta dig undan dessa arbetspass har du två alternativ.Du kan vägra att arbeta under dessa pass, men i så fall kommer du troligen bli avskedad. Att inte arbeta överhuvudtaget är att grovt åsidosätta sina skyldigheter mot arbetsgivaren, vilket är skäl för avsked(18 § LAS). Jag rekommederar inte att lösa något på det här sättet.Du kan försöka byta arbetspass med dina kollegor, och om din chef går med på detta är det fritt fram. Dessa byten får dock inte göras på ett sådant sätt att de bryter mot reglerna om vila.Det ska vara 11 timmars sammanhängande vila per dygn(13 § Arbetstidlagen), och 36 timmars sammanhängande vila en gång per vecka(14 § Arbetstidslagen). Passen som inte är klara än. Grunderna för ett anställningskontrakt är att man i utbyte mot ersättning ställer sig till en arbetsgivares förfogande. Om du bara står till deras förfogande när de inte behöver dig råder det arbetsbrist under ditt pass. I det fallet har de sakliga skäl till uppsägning, eftersom arbetsbrist är ett sådant skäl.De har förvisso en skyldighet att se om du kan omplaceras i verksamheten på ett sätt som löser problemet utan de behöver säga upp dig, men om dessa möjligheter inte finns kan de säga upp dig. I så fall har du en månads uppsägningstid, då de kan kräva att du arbetar (11 § LAS). Om du inte arbetar under denna tid kommer din sista lön att reflektera det.Mitt rådDitt förhandlingsutrymme är begränsat, vilket beror på vad ett anställningskontrakt i grunden medför. Du har i teorin redan gått med på mycket av det din chef vill av dig, och ska enligt kontraktet stå till deras förfogande. Förhandling och konsensus är vägen framåt, eftersom det ligger i bådas intresse att en konflikt inte uppstår. Proaktiva lösningar, som att i förväg avtala med en kollega att byta är de som ger dig starkast hand i förhandlingar. Kommer du med en färdig lösning är det mindre betungande för en schemaläggande chef.Jag hoppas du har fått den hjälp du behöverMed vänlig hälsning,

Privata familjeskäl som giltig frånvaro

2019-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag söker jobb, har inte fått något ännu. Nu till min fråga - av privata familjeskäl så behöver jag kunna ta ledigt ca 3 månader åt gången 2 ggr om året. Jag kommer att ta ledigt när det är aktuellt oavsett vad arbetsgivaren tycker. Så är det bara. Min man och min familj är det viktigaste för mig. Vad säger lagen? Men jag kommer Ändå att ta ledigt. Mina familjerelationer är viktigare än något jobb.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Privata familjeskäl som giltig frånvaroDu beskriver inte anledningen till att du behöver vara ledigt, så som om det rör sig om en sjukdom etc. Jag kommer därför redogöra för de möjligheter jag kan tänka mig faller in under det du kallar "privata familjeskäl".Trängande familjeskälEnligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare rätt att få tjänstledigt i samband med en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall, om det kräver ens omedelbara närvaro.Har någon i din familj med andra ord fått en plötslig sjukdom eller skadat sig så att din omedelbara närvaro är absolut nödvändig har du rätt att vara ledig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det att situationen är tämligen akut, så som en oförutsedd sjukdom eller plötslig olycka. Vård av närståendeÄr någon i din familj svårt sjuk kan du även få rätt till ledighet för att vårda den närstående. Med svårt sjuk menas att sjukdomen utgör ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Under tiden har den som vårdar en närstående även rätt till närståendepenning för utebliven inkomst och betalas ut av försäkringskassan. Har du inget trängande familjeskäl kan ledighet bli svårtUtöver rätt till ledighet av trängande familjeskäl eller ledighet för vård av närstående har du inte någon självklar rätt till någon längre tjänstledighet för andra privata angelägenheter. Arbetsgivaren kan såklart bevilja dig ledighet för att du önskar det och han/hon är okej med det. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ge dig ledigt om du inte har något av de skäl jag beskrev ovan som ger rätt till ledighet enligt lag.Om du inte har något giltigt skäl enligt lag men ändå tar ledigt emot din arbetsgivares viljaOm du inte har något trängande familjeskäl eller behöver vara hemma för närståendevård kan det röra sig om olovlig frånvaro från arbetet om du tar ledigt emot din arbetsgivares vilja. Olovlig frånvara kan vara saklig grund för uppsägning. Jag skulle därför råda dig att inte stanna hemma från ditt framtida jobb om du inte är säker på att du har en giltig anledning eller har fått tillstånd från din chef.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,