Efter studieledighet har arbetstagare blivit erbjuden en tjänst om 40%, trots att anställningen tidigare var på heltid.

2019-06-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag är har en fast anställning på heltid sedan 30 år. Blev utbränd för två år sedan, och deltidssjukskriven. Jag har hintat om att jag helst vill göra något annat pga detta (utbrändheten) och hitta annat jobb.I september tog jag tjänstledigt för studier och har så varit t om igår. Ansökte om studieledighet t om terminens slut (så jag har inte avbrutit studieledigheten eller så).Men nu när terminen och min tjänstledighet är slut, och jag tänkt börja jobba, hävdar min chef att "jaaa, du kan ju få jobba 40%, mer har vi inte, men resten kan du ju hoppa in om någon är sjuk eller ska ha semester i enheten". Hen har alltså redan anställt folk i mitt ställe. Kan hen göra så? Även om jag hintat om att jag vill göra annat, så har jag ju inte sagt upp mig eller begärt fortsatt tjänstledighet än , men hen har ändå anställt folk. Så jag verkar ju inte ha något att gå tillbaka till, varken nu eller om jag skulle välja att jobba till hösten.Känner mig ganska förtvivlad! Om jag ska jobba vill jag ju göra det på min tjänst, och inte hamna någon annanstans bara för att chefen anställt någon i mitt ställe..Vid tjänsteplanering, borde det väl vara naturligt att fråga ALLA, även de som är föräldralediga eller tjänstlediga, vad/hur de tänker efter sin ledighet? Eller anta att de återgår i tjänst? Känns inte bra alls, enda vettiga alternativet verkar vara att säga upp sig..
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstledighet för studier (studieledighet) regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).I studieledighetslagen stadgas att en arbetstagare som har åtnjutit ledighet ska, när han eller hon återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet (9 § 1 stycket studieledighetslagen). Observera att den närmare innebörden kan framgå av kollektivavtal (9 § 2 stycket studieledighetslagen). Av lagstadgandet framgår att arbetstagaren inte ska riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater på grund av att ha utnyttjat rätten till ledighet. I första hand ska arbetstagaren, efter att ha avslutat utbildningen, kunna återgå i samma arbete som tidigare och med samma anställningsvillkor. Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att de tidigare arbetsuppgifterna har försvunnit av olika skäl, är dock arbetstagaren tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med tidigare.Av din fråga framgår inte annat än att chefen har talat om att du ska återgå till den tjänst som du hade innan ledigheten, med förändringen att anställningen gått från en heltidsanställning till att du blev erbjuden att jobba 40 %. Vidare framgår att arbetsgivaren har anställt folk i ditt ställe. Själva syftet med 9 § studieledighetslagen är att en arbetstagare inte får tillskyndas försämrade arbetsförhållanden av den anledningen att hon eller han har utnyttjat sin rätt till ledighet för studier. Lagen ska alltså garantera att arbetstagaren inte kommer i sämre ställning för att han eller hon ägnar sig åt utbildning än om arbetstagaren går kvar i anställningen. Arbetstagaren får dock tåla sådana förändringar som har påverkat de arbetstagare som har gått kvar i arbete. En studieledig arbetstagare bör t.ex. få acceptera samma förändringar i fråga om förtjänst och ändrade arbetsuppgifter som arbetsplatsen i övrigt. Om du inte kan beredas en heltidstjänst med samma arbetsuppgifter är arbetsgivaren skyldig att bereda dig likvärdiga arbetsuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter. Av din fråga framgår funderingar om din arbetsgivares handlande vad avser tjänsteplaneringen. Arbetstagare som kommer tillbaka efter tjänstledighet har självfallet ett intresse av att samtala med arbetsgivaren om planer på att återgå i tjänst m.m. Arbetsgivaren har å sin sida en bestämmanderätt över sin verksamhet och har rätt att leda och fördela arbetet. Denna rätt begränsas av skyldigheten att garantera en arbetstagare samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor efter det att studieledigheten har upphört. Jag rekommenderar dig därför att i första hand att ta kontakt med din arbetstagarorganisation om du är medlem i sådan. Att du känner dig uppmanad att säga upp dig efter studieledighet på grund av att arbetsförhållandena har ändrats är nämligen en sådan situation som lagen avser att skydda mot. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Rätt att avbryta godkänd tjänstledighet?

2019-04-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om arbetsgivaren har godkänt tjänstledighet går det att ta tillbaka sen ?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att avbryta den redan godkända tjänstledigheten.Det finns några olika lagar som reglerar möjligheterna till tjänstledighet. Till exempel studieledighetslagen. Är du tjänstledig för studier har du enligt 10 § rätt att återgå till arbete om du vill det. Dock måste du informera arbetsgivaren om det 2-4 veckor innan du har tänkt att gå tillbaka till arbetet. Hur tjänstledigheten är beviljad har också betydelse då om du t.ex. blivit beviljad tjänstledighet för studier under 2 år, inte har rätt att gå in och arbeta på sommaren. Söker man tjänstledigt för varje termin är arbetsgivaren skyldig att låta arbetstagaren jobba mellan perioderna. Denna lagen gäller dock bara tjänstledighet för studier och går inte att tillämpa på all typ av tjänstledighet. Kolla därför upp om det finns en lag reglerad för just den typ av tjänstledighet som du har.Utöver regleringar i lag kan återgång till arbete vara reglerat i avtal eller kollektivavtal. Har du skrivit på ett avtal för din tjänstledighet kan du se där om det står något reglerat för vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till arbete.I och med att arbetsgivaren beviljat din tjänstledighet och förmodligen fixat en vikarie för din tjänst är det inte självklart att du har rätt till att återgå tidigare än vad ni har kommit överens om. Det är därför viktigt att kolla upp om det finns något i lag, avtal eller kollektivavtal reglerat för dig.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur fungerar tjänstledighet för studier under sommarlov?

2019-04-07 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag ska till hösten börja studera, 100% på distans. Jag har tänkt att jobba kvar på mitt jobb 40% och alltså ta tjänsteledigt för studier 60%. Detta är redan klart och godkänt av min arbetsgivare. Min fråga är, hur funkar tjänstledighet under sommarlovet? Jag tänker ta ledigt hela år och inte en termin i taget. Utbildningen sträcker sig över 2 år. Får jag fortsätta jobba 40% under sommaren eller måste jag gå upp och jobba mina 100% ? Vad jag förstått så beror det på hur man lägger sin ledighet, eftersom jag lägger ett år i taget så borde jag, enligt mig, få fortsätta jobba 40% även under sommarlovet. Eller har jag fel? Jag vill inte gå upp i tid under lovet då jag har ett fribelopp att anpassa mig till från csn, jobbar jag heltid under sommaren överstiger jag mitt fribelopp. Med vänlig hälsning,
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline! Precis som du säger så har du rätt att enbart jobba 40% på sommaren som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Den lag som reglerar detta är Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudL). Just eftersom du har sökt din ledighet i hela år så innebär det att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att arbeta mer än det ni har avtalat (StudL 1 §). Det kan även vara bra att veta att om du skulle ångra dig och vill arbeta mer så har din arbetsgivare också rätt att neka dig arbete utöver det som ni har kommit överens om (StudL 10 §).Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Lycka till med studierna! Allt gott

Har man rätt att begära tjänstledighet för att följa med på rättegång?

2019-03-14 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till ledighet vid rättegång som stöd?
Daniela Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga undrar du har rätt att få ledigt från jobbet för att följa med för att stödja någon du känner under en rättegång. Som arbetstagare har man rätt till att vara ledig från sin anställning om det handlar om trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör att din närvaro är absolut nödvändig. Detta finns reglerat i Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskälUtifrån din fråga så rör det sig inte om sjukdom eller olycksfall, vilket gör att du inte har rätt till ledighet från arbetet på dessa grunder. Om man inte faller in på det ovannämnda så kan ledigheten berättigas av att din närvaro är absolut nödvändig, men det torde inte vara aktuellt i ditt fall eftersom det tyvärr inte kommer att ses som absolut nödvändigt att du medverkar som stöd vid rättegången. Du har nog tyvärr inte rätt till ledighet på laglig grund för detta ändamål. Tips på vad du kan göraDet du kan göra är att kontakta din arbetsgivare och förklara situationen och arbetsgivare kanske då går med på att ge dig ledighet vid det angivna tillfället. Tack för din frågaMed vänliga hälsningar

Kan man få ledigt från jobbet på grund av studier?

2019-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har sökt utbildning som jag fick svar dagen efter som börjar nu i slutet av maj har ett jobb hur ska jag göra.
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag prata om Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).Du har som arbetstagare rätt att ta ledigt från jobbet för i princip all utbildning, så länge det inte handlar om självständiga studier (studieledighetslagen 1 §). Det spelar ingen roll vilken typ av anställning du har haft, men från ledighetens början ska du ha jobbat där i sex månader eller minst 12 månader under de senaste två åren (studieledighetslagen 3 §).Din arbetsgivare kan skjuta upp din ledighet till en senare tid än du begärt, men då måste du få information om detta (studieledighetslagen 4 §).Jag utgår från att du uppfyller kraven som jag har gått igenom ovan! Skulle så inte vara fallet så kan du alltid skicka in en ny fråga! Mina råd:Kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och meddela att du behöver ta ledigt på grund av studier. Om du har möjlighet till det, så kan du kontakta ditt fackförbund för mer individuell hjälp med detta. Mitt bästa råd är att få till en bra dialog med arbetsgivaren, det går nästan alltid att komma fram till en bra lösning! Om arbetsgivaren inte vill ge dig ledigt med en gång, så kanske du skulle kunna jobba vid behov exempelvis.Kom ihåg att din arbetsgivare inte kan skjuta upp din ledighet hur länge som helst – skulle det kännas orimligt så får du mycket gärna skicka in en till fråga med de nya omständigheterna. Naturligtvis kan du även ta kontakt med våra jurister för att få mer direkt hjälp, du hittar kontaktinformation här. Jag hoppas att detta hjälpte dig och jag önskar dig lycka till med dina framtida studier!Med vänliga hälsningar,

Är allmän tjänstledighet och tjänstledighet för studier rättigheter eller möjligheter?

2019-04-17 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag jobbar just nu 100%, men jag ska börja plugga på högskolan hösten 2019. Men nu jag har fått att välja att tar tjänstledig för studier eller en vanligt tjänstledigt. Vilken av de rekommendera du att jag ska välja?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan jag konstatera att allmän tjänstledighet inte är en rättighet i lagens mening. Vad gäller tjänstledighet för studier har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Detta framgår av 3 § i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Se till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten. Detta eftersom arbetsgivaren kan skjuta på din tjänstledighetsansökan i upp till sex månader. Mitt råd till dig är således att begära tjänstledighet förstudier då detta är en rättighet som din arbetsgivare inte kan neka dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Tjänstledigt för att prova annat jobb

2019-03-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |En fråga, om man har jänstledight på apoteket AB kan man provsanställa på en annan kedjaSOM Apotek hjärtat??
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall man kan ta tjänstledigt och söka sig till ett annat jobb.Har alla rätt till tjänsteledighet?Det finns ingen lagstiftad rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb. Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i vissa kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy.Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! I annat fall kan man se över vad som gäller generellt för det yrke eller sektor du arbetar inom.Tjänstledighet inom statenSom tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb. Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år. Detta förutsätter att den nya anställningen är en provanställning eller en visstidsanställning.Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata sektorn har du möjlighet till 6 månaders tjänstledighet från ditt ordinarie arbete.Från och med i år behöver statligt anställda som varit tjänstlediga vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.Tjänstledighet inom den privata sektornArbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så på din arbetsplats ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst. Rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.Tänk på det här innan du söker tjänstledighet!Eftersom tjänstledighet för att prova nytt arbete är en facklig förmån behöver du börja med att se över ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller andra lokala avtal på din arbetsplats.Vissa tjänster har väldigt generösa regler kring tjänstledighet medan andra har väldigt strikta förutsättningar. Så om du funderar över om 2018 är året för förändring det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare vad som gäller för dig!Sist men inte minst, ansök om tjänstledighet i god tid före du önskar påbörja den nya tjänsten!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min arbetsgivare neka mig rätt till tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet?

2018-12-13 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag har startat eget företag och har nu begärt tjänstledighet från min arbetsgivare. Har varit anställd på heltid i 8 år och min verksamhet är inte konkurrerande. Min fråga är nu kan min arbetsgivare neka mig tjänstledighet? Min nuvarande tjänst är redovisningsekonom och den skulle kunna ersättas med en konsult. att få konsult för att sköta mitt arbete. Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet kikar vi närmare på lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.Din chef måste som utgångspunkt bevilja dig tjänstledigtMöjligheten till tjänstledigt för bedrivande av näringsverksamhet uttrycks som en rättighet för dig som arbetstagare (1 § lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet).Du har rätt att få tjänstledigt i upp till 6 månader (3 § första stycket lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet).En sådan rättighet kan arbetsgivaren endast under vissa särskilda omständigheter neka dig.Två huvudfall där arbetsgivaren kan neka dig rätten till tjänstledigtI samma paragraf anges två undantag för när det är tillåtet av arbetsgivaren att neka dig rätten till tjänstledighet.Det första undantaget utgörs av att den näringsverksamhet du bedriver inte får konkurrera med arbetsgivaren, vilket vi konstaterat i förutsättningarna att din verksamhet inte gör.Det andra undantaget utgörs av att tjänstledigheten inte får innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta. En inhyrd konsult kanske skulle vara tillräckligt.Måste även uppfylla kraven på kvalifikationstid och varsla arbetsgivaren i tidEftersom du varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste 8 åren är det inget snack om saken att du uppfyller kravet på kvalifikationstid som säger att du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren under de 6 senaste månaderna vid tjänstledighetens början (4 § första stycket lag om rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet).Du måste också meddela arbetsgivaren minst tre månader i förväg, innan du avser att ta ut din ledighet. Du ska också ange hur länge du tänkt vara borta (5 § lag om rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet).Slutsats och några avslutande ordSvaret på din fråga blir därför ja, din arbetsgivare kan neka dig rätt till tjänstledighet, även om du uppfyller samtliga krav som åligger dig.Det du kan göra är att se till att du uppfyllt allting jag listat ovan för att åtminstone öka dina chanser.Lycka till med din nya verksamhet!Med vänliga hälsningar