Vad händer om en hund skadar en utekatt?

2021-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag har en ungkatt som precis har börjat få gå ut i närområdet, med GPS-halsband samt bjällra. Nyligen såg jag med hjälp av GPS:en att hon verkade vara fast på en villatomt i närheten. Jag gick dit för att se om jag kunde se henne, men fick knacka på hos husägaren. En hund börjar skälla och mannen som öppnade berättade att hunden har jagat katten på tomten, och att hon springer ut och in genom häcken. Han säger sedan att han absolut inte vill ha katten på tomten, och att jag får hålla henne därifrån. Han fortsätter även med att säga att hunden kommer få tag i henne förr eller senare, och att det då inte är på hans ansvar.Jag undrar då vad jag har för skyldigheter som kattägare, då jag omöjligt kan styra vart hon rör sig ute, samt vart ansvaret ligger om hans hund nu skulle få tag på henne på hans tomt?Tack på förhand!
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Djur är juridiskt sett egendom. För hundar har man något som kallas för strikt ansvar, det innebär att ställer hunden till med något är man som ägare ansvarig, oavsett vems fel det var. Hundägaren kan sedan i vissa fall kräva pengar av den som orsakade skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Skadestånd kan dock sättas ner om personen varit medvållande, d.v.s. varit med och orsakat skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hundägaren skulle kunna hävda att du varit medvållande genom att släppa ut katten. Dessutom tillkommer bevissvårigheter (även om bevisbördan generellt är lägre i civilrättsliga processer än i straffrättsliga). Slutligen är det svårt att fastställa ett värde på katten. Skulle katten skada hunden är min bedömning att det är svårt för honom att få ut något skadestånd från dig (bl.a. p.g.a. hans strikta ansvar, bevissvårigheter, det är mer sannolikt att hunden attackerar katten än att katten attackerar hunden och han har varit medvållande genom att ha hunden på tomten). Min rekommendationGenom att släppa ut katten tar du en risk för att hon kommer till skada. Är det så att hon kommer till skada är det generellt svårt att få ersättning från den som orsakat skadan. Du behöver väga riskerna med att ha henne ute mot fördelarna. Jag hoppas detta var till hjälp och att du hittar en lösning!

Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2016 utifrån informationen i din fråga.Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2016.Med vänliga hälsningar!

Vårdnadshavares principalansvar

2021-05-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt barnbarn skall betala skadestånd pga av ett brott är 15 år är placerad i familjehem vem blir betalningsansvarig mamman/pappan eller familjehemmet, tycker att familjehemmet har brustit i tillsyn vid den aktuella händelsen summan 8 900:- ggr 2 till (2 personer) min dotter har skulder till kronofogden som hon håller på att betala
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vägledning återfinns i skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är solidariskt skadeståndsskyldiga för personskador, sakskador och kränkningar som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Det finns däremot jämkningsregler som kan aktualiseras. Två av dessa jämkningsregler är om det anses vara uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet eller uppenbart oskäligt utifrån de särskilda åtgärderna som föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § andra stycket. SkL). Att ett barn är placerat i ett familjehem har i praxis ansett medföra att föräldrarna inte blir skadeståndsskyldiga (HovR T 2400–14). Här ansåg rätten att förhållandet mellan föräldrarna medförde att det skulle vara uppenbart oskäligt att föräldrarna skulle anses vara skadeståndsskyldiga. I fallet framgår det att det inte avsåg ett tvångsomhändertagande utan att det var en frivillig placering. Oavsett vilken placering det handlar om i ert fall bör det således vara applicerbart även här. Eftersom en tvångsplacering hade mest sannolikt varit ännu mer i led med att uppfylla jämkningsregeln. SlutsatsUtifrån dessa omständigheter bör inte föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Däremot är det viktigt att notera att det är föräldrarna som har bevisbördan för att framföra att jämkningsreglerna är aktuell. Alltså att det är uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet.

Hur kan anhöriga begära skadestånd på grund av brott?

2021-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min lillebror gick bort i en trafikolycka för 1år sedan, för 1 vecka sedan var vi på rättegång där en man misstänks för vållande till annans död grovt brott etc, domen kommer om 2veckor, åklagaren yrkade på det högsta straffet dvs 6månader fängelse, vi kom på senare att hon inte har pratat något med oss om skadestånd vi visste heller inte att vi kunde begära ett, hur gör vi då? Och borde inte åklagaren ha pratat med oss anhöriga om skadestånd
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp mitt svar iså att jag först kommer gå in på hur ni kan göra för att begära skadestånd och sedan om åklagaren borde ha pratat med er anhöriga om möjligheten till skadestånd.Reglerna jag kommer hänvisa till finns i rättegångsbalken (RB), skadeståndslagen (SKL) och brottsskadelagen.Hur begär man skadestånd?Om man har blivit utsatt för ett brott, eller i vissa fall om man är anhörig till någon som blivit utsatt för ett brott, så kan man begära skadestånd. Detta kan ske antingen genom att man behandlar skadeståndstalan under brottmålsrättegången eller genom att väcka en fristående talan i ett tvistemål (22 kap. 1 § RB). Eftersom brottmålsprocessen redan är klar i ditt fall så är det alternativet om att väcka en ny talan om skadestånd som blir aktuell. Detta görs genom att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Skadeståndet som anhöriga har rätt till gäller ersättning för kostnad för begravning, förlust av underhåll, samt personskada på någon som stod den avlidne särskilt nära (5 kap. 2 § SKL). En sådan personskada kan till exempel vara psykiska besvär eller chock som orsakats genom dödsfallet. Detta skadestånd kräver man av den misstänkte mannen.Man kan även ansöka om brottskadeersättning från staten (1 § brottsskadelagen). Här kan man få ersättning för personskada som då bestäms enligt 5 kap. 2 § SKL (4 § brottsskadelagen). Det är svårt för mig att veta exakt hur mycket ni kan få, men enligt Brottsoffermyndighetens referatsamling så framgår det att det schabloniserade beloppet för ersättning till anhöriga ligger på 60 000 kr om vårdslösheten som orsakat dödsfallet är grov. Om vårdslösheten inte är grov ligger den istället på 30 000 kr (se s. 14 i Brottsoffermyndighetens referatsamling).Borde åklagaren ha pratat med anhöriga om möjligheten till skadestånd?Det finns ingen lagstadgad skyldighet för åklagaren att prata med anhöriga om möjligheten till skadestånd. Åklagaren representerar nämligen statens intressen av att lagföra brott, och inte brottsoffret eller de anhöriga i rättsprocessen. Men åklagaren kan dock bli skyldig att föra målsägandens talan om skadestånd under brottmålsprocessen om målsäganden begär det, samt om det kan ske utan väsentlig olägenhet (22 kap. 2 § RB).Vad är nästa steg?För att ta tillvara på er möjlighet till skadestånd så kan ni alltså lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och driva en skadeståndstalan mot den misstänkte mannen. Ni kan även ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Om du behöver ytterligare hjälp och stöd i processen rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra skickliga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?

2021-05-28 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Jag har dömts för ett brott och är solidarisk skyldig ihop med min målskamrat till kronofogden. Jag har betalat av hela summan till kronofogden. Kronofogden säger till mig att jag har regressrätt gentemot min målskamrat som jag dömdes ihop med. Han har ni invänt mot och kronofogden meddelar mig att ta upp det till domstol. Min fråga är kommer jag få rätt och vinna målet?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Exakt hur tingsrätten dömer i ett enskilt fall är inget jag kan uttala mig om med säkerhet. Enligt min bedömning utifrån de omständigheter du presenterat finner jag däremot att det inte vore så svårt att bevisa att din målskamrat är skyldig dig pengar. Vad är regressrätt?Precis som kronofogdemyndigheten informerat dig om har du regressrätt gentemot din målskamrat. Det eftersom solidariskt skadeståndsanspråk innebär att ni båda ansvarar lika mycket för att skadeståndet betalas (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Eftersom du har betalat hela beloppet har du rätt att kräva halva beloppet av din målkamrat.Hur drivs skulden in och vad måste bevisas?Skulder drivs i första hand in genom betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten. Men eftersom din målkamrat som jag förstår det nekar till att han har en skuld till dig kan inte kronofogdemyndigheten kräva in pengarna genom betalningsföreläggande. Ditt påstående om att du har regressrätt gentemot din målskamrat måste då prövas som ett tvistemål i tingsrätten. Det som måste bevisas är att det finns en skuld som ni båda har ansvarat solidariskt för och att du på egen hand har betalt hela skulden. Eftersom skulden (skadeståndsanspråket) är utdömt av tingsrätt är det väldigt enkelt att bevisa att det har funnits en skuld som ni ansvarar solidariskt för. Likaså är det enkelt att bevisa att du har betalt av hela skulden eftersom betalning har skett till kronofogdemyndigheten. Slutligen skulle jag rekommendera dig att ta målet till tingsrätt då omständigheterna står på din sida. Exakt hur tingsrätten sedan dömer är omöjligt att veta. Ett starkt råd om du väljer att gå vidare till tingsrätt är att i sin stämningsansökan ange att du vill att den förlorande parten står för rättegångskostnader. Således bekostar din målskamrat dina rättegångskostnader om han är den förlorande parten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?

2021-05-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min hund låg över hos veterinären, under vistelsen fick hon av sig kragen i buren och gnagde på ståldörren till buren vilket resulterade i att hennes huggtand (104) gick av på mitten. Detta ska inte kunna ske säger veterinären då dem har övervakning av mänsklig form 24/7. Kliniken tar på sig kostnaden för rotfyllning eller utdragning av tanden vilket är bra. Men jag undrar vad jag kan göra mer i en situation som denna då jag inte nöjer mig med lösningen. Min hund kommer förmodligen inte ha kvar denna huggtand vilket stör mig fruktansvärt då en människa inte skötte sitt jobb. Jag vill att personen ifråga blir ansvarig. Lämnar jag in min bil på verkstad på och får tillbaka bilen med 3 däck då måste man ju kunna få någon slags ersättning?. Jag försöker få fram information om händelsen men kliniken vill inte prata om de. Snälla hjälp
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få någon mer ersättning, utöver rotfyllning eller utdragning av tand, för skadan som din hund fick hos veterinären. För att besvara detta är skadeståndslagen (SKL) tillämplig. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Så om det finns ett särskilt avtal med veterinären går det före skadeståndslagens bestämmelser. Men eftersom du inte skriver något om detta kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan kan ha uppkommit genom vårdslöshet från veterinärklinikenDet som måste utredas är om vårdslöshet föreligger och om veterinärkliniken kan bli skadeståndsskyldiga pga sin underlåtenhet att agera. Skador på djur räknas inom skadeståndsrätten som sakskador. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). I detta fall är det relevant att undersöka om anställda hos veterinären varit vårdslösa när de inte hade din hund under uppsikt. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen kan man tex ta fäste vid om skadevållaren tagit för stora risker på den skadelidandes bekostnad. Detta är väldigt svårt att säga utifrån det du beskrivit, men det framgår av din fråga att hunden skulle varit övervakad under hela tiden den var hos veterinären så vårdslöshet kan därmed hävdas. I detta fall handlar det inte om att skadan uppkommit genom veterinärens eller andra anställdas aktiva handlande, utan en underlåtenhet att handla för att undvika skadan på hunden. Skadeståndsansvar föreligger oftast på grund av ett aktivt handlande, men det kan också uppkomma genom underlåtenhet. Frågan är om det är aktuellt i detta fall. Det finns krav i lag om att hundar ska hållas under tillsyn så de ej orsakar skador (Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). Detta krav gäller även på den som tillfälligt har hand om djuret. Därmed går det att hävda att veterinärkliniken har ett skadeståndsansvar pga underlåtenhet. Det är lättare att rikta skadeståndsansvar mot veterinärkliniken än anställdDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SKL). Du skriver att detta hände eftersom en person misskötte sitt jobb och att hunden skulle bevakas hela tiden. Därmed kan detta anses vara uppfyllt. Dock kan den enskilda anställda endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hens ställning och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SKL). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att den anställde förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. Därmed är det lättare att rikta skadeståndskravet mot veterinärkliniken, och inte den specifika arbetstagaren. Hur mycket kan ersättas i skadestånd?Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Dessa principer är svåra att tillämpa på värdet av ett skadat djur. Högsta domstolen har dock uttalat sig om vilka kostnader som kan ersättas när skadan gäller djur. Det är kostnader som av medicinska skäl är motiverade för att vårda djuret, alltså de behandlingsinsatser som kan behövas (NJA 2001 s. 65). Den skada som du kan få ersättning för är alltså de insatser som hunden behöver för att tillfriskna. I detta fall har veterinären erbjudit att ersätta kostnaden för att återställa tanden, vilket förmodligen är ungefär vad som kan begäras. SammanfattningsvisDet är lättare att rikta skadeståndsanspråket mot veterinärkliniken, istället för den specifika arbetstagaren. Men förmodligen är det ungefär vad veterinären erbjudit att ersätta som kan ersättas genom skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

skadestånd på grund av misshandel

2021-05-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Jag och min vän körde boxning ute på gatan. Vi gick båda med på att köra väldigt lugnt och nästan bara markera slagen på ansiktet eller kroppen. Istället väljer han att köra otroligt hårt och det orsakar en eller fler sprickor i näsan då jag fick åka in på akuten och vrida tillbaka näsan 2 dagar efter. Har väldigt ont i näsan och svullnad som inte har läkt på någon vecka, näsan är tyvärr fortfarande sned och det går ej att fixa den 100% rak igen. Hur mycket kan man få ersättning och kan man anmäla skadestånd och hur mycket får man då? Han säger att de va oavsiktligt men det finns videobevis som tyder på att det inte direkt var en vänskapsmatch och att han tog i med slagen grovt. Har verkligen försökt leta överallt hade uppskattat ett svar!
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelsen som tar sikte på denna situation finns i 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Enligt paragrafen anses misshandel vara att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Med kroppsskada avses inte bara sådana typiska skador som sår, svullnader, benbrott eller ledskador utan också funktionsrubbningar av skilda slag, som förlamningar eller skador på syn eller hörsel. I ditt fall utgör benbrotten i näsan en kroppsskada som omfattas av bestämmelsen om misshandel. Åtskilliga gärningar, som förekommer vid sportutövning uppfyller dock i sig rekvisiten för ringa misshandel (BrB 3:5). Den som frivilligt deltar måste anses ha samtyckt till våldsutövning som håller sig inom ramen för spelets regler. I förevarande fall är du tydlig med att du aldrig samtyckt till utstå en risk av bli drabbad av skada av sådan omfattning. Det våldet som din kompis utövade mot dig får även ses som otillåtet risktagande som är oförenligt med spelets regler och idé. Sammanfattningsvis är det troligt att du har blivit utsatt för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. Den som utfört brottslig gärning kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som blivit drabbad av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. I detta fall har din kompis orsakat skada på dig genom misshandel. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Enligt 5 kap. 1 § Skadeståndslagen ska skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, ersättnings för inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt ersättning för särskilda olägenheter till följd av skadan. I samband med polisanmälan kommer polisen vilja veta vad du kräver i skadestånd. Ditt yrkanden, inbegripet skadeståndskrav kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Det är tillräckligt att du framställer ett skadeståndskrav. Det exakta beloppet kan du diskutera med åklagaren. Vid misshandel är det vanligt att yrka om 5 000 - 15 000 kr. Om du vill veta mer om hur skadeersättningen bör värderas kan du besöka brottsoffermyndighetens hemsida: https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet för skador vållade av hund som man är hundvakt åt

2021-05-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag var hundvakt åt min kompis hund och hade henne lös i Stockholm och hon blev på cyklad när hon jagade en boll över cykelbanan.Nu vill cyklisten kräva mig på ersättning för kroppsskador och materiella skador så som jacka och glasögon. Kan jag bli skyldig att betala för de?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!LagstiftningEftersom det är en hund som orsakat skadan blir lag (2017:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Enligt 1 § första stycket LHK skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.Strikt ansvarEnligt 19 § första stycket LHK har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Katter är dock undantagna från detta strikta ansvar.I ditt fall har du varit hundvakt, det vill säga att du inte varit hundens ägare. Av 19 § framgår dock att det strikta ansvaret även gäller hundens ''innehavare''. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ''för underhåll eller nyttjande'' utan att vara hundens ägare, detta framgår av propositionen till lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall har du tagit emot en hund för ''underhåll'' genom att vara hundvakt. Således omfattas du av det strikta ansvaret i enlighet med 19 § LHK och är ansvarig för skador som orsakats av hunden, även om det inte var du som vållade skadorna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar