Vem ansvarar för skador som vållas på en arbetsplats?

2021-05-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Är det sant att ens arbetsgivare är ersättningsskyldig om jag skulle orsaka någon skada till någon annan under arbetstid? Exempelvis om jag råkar skada någon person fysiskt eller något föremål som tillhör en person.
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207) regleras någonting som kallas för principalansvar. Principalansvaret innebär att den som har en arbetstagare i tjänst ska ersätta person- eller sakskada som denne vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Principalansvaret gäller således om arbetstagaren orsakar skadan genom att vara oaktsam. Det finns dock en bestämmelse i 4 kap 1 § skadeståndslagen som anger ett undantag från huvudregeln om att arbetsgivaren ansvarar för skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Undantaget innebär att det istället är arbetstagaren som ska ansvara för skadan. Detta gäller endast vid synnerliga skäl och vid bedömningen tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Huvudregeln är alltså att det är arbetsgivaren som blir skadeståndsskyldig för skador som en arbetsgivare orsakar i tjänsten av oaktsamhet. I undantagsfall, där synnerliga skäl föreligger, är det istället arbetstagaren som blir skadeståndsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min lillebror som är 14 år blev utsatt för misshandel i skolan av en kille som också är 14 vilket skolan har polisanmäld. Han oroar sig dock att han polisanmälningen inte kommer leda till någon rättvisa men jag sa åt honom att han bör få skadestånd iallafall. Hur kommer processen att se ut, kommer han kunna få ut någon skadestånd och vad för konsekvenser kommer den andra killen att få?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem har straffrättsligt ansvar? I detta fall gäller det misshandel av ringa eller normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken) som din lillebror blivit utsatt för av ett annat barn. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Barnets vårdnadshavare är inte straffrättsligt ansvariga för barnets handlingar, men de har ett principalansvar vilket innebär att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för skador som barnet orsakat. Skulle polisen gå vidare med anmälan och barnet anses ha begått ett brott, kan ni vända er till föräldrarna med skadeståndsanspråk. Viktigt att tänka på är att det finns ett tak för föräldrarnas skadeståndsskyldighet (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadestånd för misshandelnFör att kunna kräva skadestånd förutsätts det att någon orsakat annan en skada och att skadevållaren tillfogat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns ingen åldersgräns för när man kan bli skadeståndsskyldig, men det är inte särskilt vanligt att ett barn kan betala ut skadeståndet själv utan föräldrar brukar betala i barnets ställe. Det är även vanligt att jämka skadestånd för barn och det kan få ganska stor effekt på beloppet (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Kan skolan hållas ansvariga?Skolan är skyldiga att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Om skolan har brustit i sitt ansvar att ha uppsikt över barnen och fullföljt sina åligganden enligt skollagen kan de bli skadeståndsskyldiga (6 kap. 12 § skollagen). Om man vill anmäla skolan på grund av att de brustit i sitt agerande kan man göra det genom Barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen. Jag rekommenderar er att isåfall kontrollera skolans ansvarsförsäkring för att se vad som gäller, eftersom det kommer att påverka när och hur mycket skadestånd ni har rätt till. Sammanfattningsvis, ni kan alltså begära skadestånd både genom misshandeln och skolans bristande agerande. Om inte barnet döms för brott kan det bli svårt att kräva skadestånd direkt från föräldrarna eftersom händelsen inträffade i skolan och inte under direkt uppsikt över barnet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Skolan kan bli skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna om de brustit i sitt agerande, men då måste en bedömning göras över skolans agerande under en längre tid.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

2021-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken rättighet jag har för ersättning och Vad är det högsta ersättning jag kan begära från staten
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör ersättning och skadestånd är i många fall komplicerade och utgången är väldigt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge dig en bild för vad som gäller kommer jag här nedan gå igenom vissa utgångspunkter som är tillämpliga vid skadeståndanspråk. Skadeståndsanspråk med utgångspunkt i SkadeståndslagenNär någon har drabbats av en skada, fått en ekonomisk förlust eller kränkts p.g.a. en förvaltningsmyndighets åtgärder och beslut, kan personen i vissa situationer ha rätt till skadestånd. Regler om skadestånd finns reglerade i bl.a Skadeståndslagen ( förkortad SkL). Flera andra tillämpliga lagar finns dock beroende på typen av skada och situation. Utifrån den informationen som du anger i ditt inlägg kommer jag tolka det som att den typen av skadeståndsanspråk som du syftar på grundar sig i en felaktigt myndighetsutövning, som aktualiserar bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen kring fel eller försummelse som har inträffat vid myndighets­utövning.Av lagens förarbeten (dvs. det arbete som ligger bakom lagstiftningen som har för syfte att vägleda och ge riktlinjer kring hur lagen ska tillämpas) framgår det att det ska vara fråga om beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogen­heter, som karakteriseras av att de får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal (prop. 1972:5 s. 311 f.)Genom uttrycket "vid" myndighetsutövning markerar man att skadeståndsskyldigheten kan uppkomma redan om felet eller försummelsen har ett visst samband med myndighets­utövningen.Det allmänas ansvar för skadeståndRegler om det allmännas (staten eller kommunen) ansvar för skadestånd finns i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska staten eller en kommun ersätta personskador, sakskador, förmögen­­hetsskador och kränkningar i vissa fall, som vållats genom fel eller försummelse vid myndighets­utövning.I skadeståndslagen finns det också en särskild regel (3 kap. 3 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid felaktig information.Från den 1 april 2018 finns en ny bestämmelse (3 kap. 4 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid överträdelse av rättigheter enligt Europakonventionen.SammanfattningNär det gäller ditt andra fråga, dvs den högsta ersättningen du kan få är det hela beroende på det förlust som skadan har orsakat. Regler om detta finns i lagens 5 kap. Men för att vi på Lawline ska kunna besvara din fråga ordentligt behöver jag ytterligare information.Hoppas svaret gav dig lite vägledning i den situationen som du befinner dig i. Ett alternativt tillvägagångssätt som kan vara till hjälp är att du bokar en tid med någon av våra erfarna och duktiga jurister så hjälper de dig vidare. Jag infogar länken till hur du går vidare för att göra det här. Med vänliga hälsningar,

Skadestånd av byggherre

2021-05-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |När vår samfällighet utförde avloppsarbeten utanför vårt hus behövde entreprenören komma in i huset för att komma ner i samfällighetens avloppsrör som ligger utanför huset. Det slutade med att man sågade av vår golvvärme. Entreprenören lovade att laga (skarva) govlvärmeröret och golvet. En snickare kom så småningom och skulle laga golvet men sågade dock ytterligare två hål i rören och tre ytterligare skador på rören. Skadorna skall enligt samfälligheten som är byggherre besiktigas och sedan repareras. Det vill säga laga skadade golvvärmerör och golv. Men detta verkar dra ut på tiden. och resultatet blir skarvar i golvvärmen och i golvbrädorna. Vi har ingen anknytning till entreprenaden och är nu drabbade som tredje man. Vår fråga är kan vi ställa ekonomiska krav på byggherren som:1. Skadestånd2. Daglig kostnad för försämrad boende
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Byggherrens ansvar En byggherre har det övergripande ansvaret för de åtgärder som genomförs. I ert fall tolkar jag frågan som att en skada har uppkommit till följd av det arbete som utförts åt samfälligheten. Detta innebär att samfälligheten i egenskap av byggherre också är ansvarig för de uppkomna skadorna. I svensk rätt är den civilrättsliga huvudregeln att ansvar för orsakad skada förutsätter att den som orsakat skadan har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med vårdslöshet menar man att skadevållaren antingen har gjort någonting med oaktsamhet som denne egentligen inte borde ha gjort, eller att personen i fråga har underlåtit att göra någonting som denne borde ha gjort. I vissa fall råder dock så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige måste ersätta skadan oavsett om det var vårdslöst eller inte. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen. I praxis har Högsta domstolen konstaterat att en samfällighet under vissa förutsättningar kan ha ett strikt ansvar (se bl.a NJA 2001 s. 368). Huruvida detta är fallet i just ert fall är dock svårt att bedöma utifrån de givna förutsättningarna. Om vårdslöshet krävs i ert fall bör det dock inte bli några problem att styrka, eftersom skadorna hade kunnat undvikas om man handlade mer varsamt. Därtill finns det ett tydligt orsakssamband mellan de uppkomna skadorna och det vårdslösa handlandet. Entreprenörens ansvar Det finns även en möjlighet att istället vända sig direkt till entreprenören och kräva skadestånd. Detta trots att det finns ett avtal mellan samfälligheten och entreprenören. Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 16 konstaterat att en sådan möjlighet finns och att tredje man (det vill säga du/ni) då kan kräva skadestånd på utomobligatorisk grund (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vilka skador kan man få ersättning för? Ersättning ska utgå för reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Har ni haft några extra utgifter till följd av skadan så ska de således också ersättas. Det ska dock framhållas att endast de kostnader som inte kunnat undvikas är ersättningsgilla, och man har som skadelidande alltid ett ansvar för att, i rimlig omfattning, begränsa sina skador. Sammanfattning Ni har både möjlighet att kräva samfälligheten eller entreprenören på skadestånd. Som huvudregel måste ni styrka att handlandet var vårdslöst, vilket inte bör orsaka er några problem. Det ni kan få ersättning för är både reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader som har uppstått till följd av skadan. Däremot kan det bli svårt att kräva ersättning för försämrat boende, om det inte faktiskt har orsakat er någon ekonomisk skada.Skulle ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag lämnar min hund utan uppsikt och hunden orsakar skada?

2021-05-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har en rätt stor hund. Han är en Rumänsk vallhund och ser väldigt fluffig och snäll ut, vilket han oftast är, men han var en gatuhund i större delen av sitt liv och vill därför inte bli klappad eller nuddad av främlingar. Jag undrar detta: Om jag lämnar honom kopplad en kort stund utanför en affär vid krokarna avsedd för just det, och någon försöker stjäla/klappa/interagera med honom och han morrar eller rent av bits, hamnar jag eller han i trubbel för det? Jag är väldigt säker på att han skulle varna långt innan han skulle försöka skada någon men om ett barn ser honom bunden och försöker klappa honom och han reagerar aggressivt så tycker jag inte att han eller jag har gjort något fel.Hur ser lagen på detta?Tack!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn av hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett om du har tillsyn över honom eller inte, exempelvis när du lämnar honom utanför affären (19 § lag om tillsyn av hundar och katter).Om din hund orsakar en skada exempelvis genom att bita någon så kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Möjlighet finns att nedsätta skadeståndet enligt skadeståndslagen om skadelidande har ansetts medvållande till uppkommen skada, exempelvis genom att man har provocerat hunden (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag bor i ett kollektivhus på sex våningar som ägs av ett fastighetsbolag men vi blockhyr det och administrerar själv huset. Vårt kollektivhus är en ekonomisk förening. Fastigheten har utvändiga balkonggångar utan grindar som leder till lägenheterna och till två takterrasser. Balkonggångarna och takterrassen besöks nästan dagligen av barn från husen intill. Det är mindre barn 5-7 år och ibland har de med sig ännu yngre syskon. Jag känner en oro för att de kan skada sig när de springer runt i trapporna och undrar vem som har ansvaret om en olycka skulle inträffa.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller ansvar för en olycka i allmänhet måste man göra en ansvarsbedömning. I det här fallet har fastighetsägaren ansvar för att det finns korrekt uppsatta räcken för att förebygga fallolyckor. Beroende på hur förvaltningen och avtalet mellan er ekonomiska förening och fastighetsägaren ser ut, kan ansvar även gälla för föreningen. Förmodligen har styrelsen ansvarsfrihet och det belastar föreningen som helhet.Som du skriver gäller det i det här fallet att undvika olyckor med barn i låg ålder. I det fall alla räcken och staket är korrekt uppsatta och en olycka skulle inträffa, blir det barnens föräldrar som blir ansvariga. Grundregeln inom skadeståndsrätten är att den som orsakar skadan ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Som förälder har man uppsiktsplikt över sina barn enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Det innebär att föräldrarna i det här fallet inte borde låta barnen springa omkring på terrasserna själva om det finns risk att de kan skada sig.SammanfattningDet yttersta ansvaret för barnen har deras föräldrar. Vid en olycka görs en bedömning av risker för skada och olycksförebyggande åtgärder. Finns det brister i staketen blir även fastighetsägaren alternativt er ekonomiska förening medansvarig, beroende på hur huset förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet mellan er förening och fastighetsägaren, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten

2021-05-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min sons a-traktor togs i beslag då Polisen hade fått tips om att den gick för fort, den bärgades till Polisens beslag. Nu en vecka senare så har vi fått till oss att deras tekniker konstaterat att den är laglig och det åligger oss att hämt hem den vilket kommer att medföra kostnader för oss som hyra av biltransport ledigt från jobb osv....Har man rätt till "skadestånd"?
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga undrar du om möjligheterna att erhålla skadestånd på grund av ett felaktigt beslut från Polismyndigheten i detta fall om beslagtagandet av din sons A-traktor. Rättsliga utgångspunkterRelevanta regler i detta fall återfinns i 27 kap RB. Det löper ingen särskild tidsfrist för hur länge ett föremål skall hållas i beslag när det är polis eller åklagare som beslutar om beslagtag, utan beslaget ska hävas då det inte längre finns skäl som motiverar detta (8 §). Av lagens förarbeten (se Prop 1997/98:168 s 14) framgår det att så är fallet då en förundersökning läggs ner. Det beslagtagna föremålet ska som huvudregel återlämnas till den hos beslaget gjorts och denna person ska så snart som möjligt informeras om att föremålet kan hämtas (8 a § och 8 b§). Sammantaget innebär detta att det inte finns någon exakt tidsfrist för ni senast skulle återfå A-traktorn, men detta ska ske inom en förhållandevis kort tid efter det att förundersökningen lagts ner. Det framgår av din fråga att beslagtagandet skedde för en vecka sedan och även varade under denna tidsperiod. Eftersom beslutet om beslagtag visat sig vara felaktigt från myndighetens sida, och då det passerat en hel vecka - bör dina chanser för skadestånd vara goda. Emellertid tillämpas allmänna principer om skadestånd, bland annat kravet på adekvat kausalitet. Detta innebär att du bara har möjlighet att få ersättning för skador som haft ett kvalificerat orsakssamband med beslutet om beslag, ett exempel är att din son tvingas åka kollektivt eller betala för alternativa färdmedel för att uträtta vardagliga behov under den tid han frånhänts sin A-traktor. Vad gäller skadestånd från staten då polisen på felaktig grund beslagtagit din sons A-traktor, kan du få skadestånd av staten om Polismyndigheten har orsakat skada, förutsatt att myndigheten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, se 3:2 SkL. I förevarande fall är det närmast till hands att betrakta skadan som "ren förmögenhetsskada", d.v.s ekonomisk skada som inte är förknippad till någon sak- eller personskada. Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar på om skadestånd blir aktuellt eller inte i ditt fall, då jag har för få omständigheter att gå på. Men du bör absolut utnyttja din möjlighet att erhålla skadestånd om du upplever att Polismyndigheten gjort ett fel vid sin myndighetsutövning, och i så fall gör du detta genom att ansöka om det på Justitiekanslerns hemsida genom följande länk: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/Ett alternativ är att direkt på polismyndighetens hemsida begära ersättning, du kan då trycka på följande länk och fylla i deras färdiga blankett: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-990-2.pdfOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?

2021-05-02 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag fick låna en väns bil då min under stunden var sönder, jag skulle backa ut fårn en trång parkering där jag tog många omtag för att undvika att skada bilen eller andras bil jag råkade dock nudda en annan bil i mycket låg hastighet, bilen jag körde hade redan en repa på sig vilket gör att nu när jag berättade detta så bestämmer dem sig för att kräva mig på pengar för den redan existerade repan, och eftersom det står ord emot ord så vet jag inte riktigt hur jag ska bära mig åt, dem hotar även med att polis anmäla mig för stöld av bil om jag vägrar betala, kan dem göra såhär?
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli tvungen att betala för skador på bilen du krockat in i som fanns redan innan krocken och om de kan polisanmäla dig för stöld. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Trafikskadelagen (TSL), Skadeståndslagen (SkL) och i Brottsbalken (BrB).Bevisning av skadorDen som lider skada av annans vållande i trafiken har rätt att för ersättning ur den som vållar skadans försäkring, enligt 10 § st 2 TSL. Ersättningen som den skadelidande ska få är för 1) Bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan förlust till följd av skadan och 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, enligt 5 kap. 7 § SkL.I fall som ditt, när någon orsakar skada på annans egendom eller person är det den skadelidande (den person som fått egendom- eller personskador) som har bevisbördan. Att ha bevisbördan innebär att personen måste bevisa förekomsten av en skada och skadans omfattning. Här ska den skadelidande "styrka/visa" att ett visst förhållande föreligger.Vidare finns det en princip i den svenska rätten som kallas för "principen om obehörig vinst" som innebär att ingen ska göra vinst på en annan parts bekostnad. Det finns ingen lag eller bestämmelse som grundar denna princip utan den har vuxit fram genom tidigare prejudicerande domar.Den påstådda stöldenFör att stöld ska föreligga krävs det att man ska olovligt taga något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det enligt 8 kap. 1 § BrB. Det krävs alltså att man tar något som tillhör någon annan med viljan att ta över ägandeskapet för saken.Vad innebär detta för dig?Eftersom du har vållat skada på någon annans bil har de rätt att få ersättning för skadan ur din försäkring, i det fall verkar ersättningen främst omfatta reparationskostnad då skadan är liten. Som tidigare nämnt är dock bevisbördan på den som du krockat in i, denna måste alltså bevisa att skadorna uppkommit i denna krock. Fanns skador sedan innan blir det svårt för denne att bevisa att alla skador uppkom just i och med denna krock. Det är inte rätt att din motpart ska få ersättning för skador som du inte orsakat, då föreligger en obehörig vinst vilket är otillåtet.Att motparten i din tvist hotar med att polisanmäla dig för stöld är inget du behöver oroa dig för om du lånat bilen med samtycke av din vän. Har din vän tillåtit dig att låna dennes bil är inte rekvisitet "olovligt taga", som krävs för att stöld ska föreligga, uppfyllt. Din motpart kan anmäla dig för detta men det kommer då inte leda till en fällande dom.Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och berättar som det är så kommer de hjälpa dig. Vänliga hälsningar,