Principalansvar för arbetsgivare och strikt ansvar för hund

2021-06-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående det strikta hundägaransvaret. Jag äger ett litet hunddagis och i veckan inträffade en olycka men en kunds hund och en personalhund. Kunden gick in fel ingång och blev påhoppad av personalhunden som inte företaget tog hand om (ingen förmånshund) utan den anställde sköter rastning av hunden på sin lunch och sina raster. Enligt överenskommelse med kollegan så fick hon ha med sin hund under förutsättning att hon tog fullt ansvar för hunden själv då den inte kunde vara med andra hundar. Kundens hund blev skadad och så även matten som antagligen blev biten av sin egen hund i allt tumult då kollegans hund är en amstaff och biter sig fast en gång.Kunden har nu stämt hunddagiset på en halv miljon kr i skadestånd och jag har fått en kallelse från tingsrätten. Är det inte strikt hundägaransvar som gäller och att detta rimligtvis borde vara ett ärende mellan min kollega och vår kund eller är det troligt att det är själva företaget som bär ansvar för skadan trots det ovan nämnda ?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag De relevanta lagarna som kommer att behandlas i mitt svar är dels skadeståndslagen, dels lagen om tillsyn över hundar och katter. Arbetsgivarens ansvar En arbetsgivare har ett så kallat principalansvar för sina anställda, vilket innebär att det är arbetsgivaren som ska ersätta skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan endast bli ansvarig för skada som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Med andra ord innebär detta att en arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre olika situationer: dels gäller det hans ansvarighet gentemot en skadelidande tredje man (tex en annan arbetstagare hos arbetsgivaren), dels kan arbetstagaren tänkas bli ansvarig för skada som han vållat sin arbetsgivare, dels uppkommer frågan om hans regressansvar gentemot arbetsgivaren (eller dennes ansvarsförsäkringsgivare) när ersättning har betalts till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna. I ditt fall har skadan inträffat på arbetsplatsen och frågan är därför om skadan har orsakats "i tjänsten". Vad som är i tjänsten är inte alltid helt klart. Kärnan av "i tjänsten"-begreppet är dock följande: Handlingar vidtagna under arbetstid och som sammanhänger med arbetsuppgifterna är i princip alltid i tjänsten. För att en arbetsgivare ska hållas ansvarig krävs det inte att denne har varit vårdslös. Däremot krävs det att arbetstagaren har varit vårdslös i sitt handlande, vilket bör kunna konstateras i det aktuella fallet eftersom skadan hade kunnat undvikas om hunden hölls under tillräcklig uppsyn. Principalansvaret kan avtalas bort Bestämmelsen om en arbetsgivarens principalansvar är dispositiva och går såldes att avtala bort. Du anger i frågan att ni har kommit överens om att arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över hunden. Detta är något som skulle kunna betraktas som ett avtal om att principalansvaret inte ska gälla, även om det givetvis kan vara svårt att styrka om ingenting finns dokumenterat skriftligt. Strikt ansvar för hundar En hundägare har ett strikt ansvar vilket innebär att ägaren eller innehavaren ska ersätta skada som hunden har orsakat även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det är hundägaren eller innehavaren som slutgiltigt är ansvarig för skadan. I propositionen till lagen anges följande: " Med innehavare avses följaktligen den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund". Sammanfattning och slutsats En arbetsgivare har ett principalansvar för sina anställda, vilket innebär att denne är ansvarig för skador som arbetstagarna vållar i tjänsten. I ditt fall har dock skadan orsakats av en anställds hund, vilken ägaren eller innehavaren har ett strikt ansvar för. Den avgörande frågan är därför om det är arbetsgivaren i egenskap av hunddagis (innehavare) eller ägaren som är ansvarig för hunden. Enligt min mening bör ansvaret falla på ägaren eftersom hunden inte deltog i verksamheten samt att ägaren befann sig på platsen och dessutom enligt överenskommelsen skulle ta hand om sin hund när den befann sig där. Min bedömning utifrån de givna omständigheterna blir följaktligen att det är ett ärende som rör din kollega och kunden. Detta är någonting som du bör framföra för rätten, det vill säga att hunddagiset inte var innehavare av hunden vid tillfället samt att detta inte var någon skada som uppstod "i tjänst". Således ska ni inte heller hållas ansvarig för skadan.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig tisdag (1/6) klockan 17.30. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2021-05-31 i Ränta
FRÅGA |Hej hur ska jag räkna räntan för skadestånd från 15juli 2019 tills nu?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regleringen kring ränta på skadestånd återfinns i räntelagen (RänteL). Om skadeståndet avser brott som begåtts med uppsåt ska ränta betalas från den dag då skadan uppkom (se 4 § femte stycket RänteL). I övriga fall som rör ränta på skadestånd ska ränta utgå på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras. Gäldenären är inte skyldig att betala någon ränta för tiden innan kravet och utredning kommit honom till handa (se 4 § tredje stycket RänteL).Räntesatsen som gäller för skadestånd är referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (se vidare 6 § första stycket RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (se vidare 9 § RänteL) och uppgår i dagsläget till 0%. I dagsläget ligger således räntesatsen på 8%. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om en hund skadar en utekatt?

2021-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag har en ungkatt som precis har börjat få gå ut i närområdet, med GPS-halsband samt bjällra. Nyligen såg jag med hjälp av GPS:en att hon verkade vara fast på en villatomt i närheten. Jag gick dit för att se om jag kunde se henne, men fick knacka på hos husägaren. En hund börjar skälla och mannen som öppnade berättade att hunden har jagat katten på tomten, och att hon springer ut och in genom häcken. Han säger sedan att han absolut inte vill ha katten på tomten, och att jag får hålla henne därifrån. Han fortsätter även med att säga att hunden kommer få tag i henne förr eller senare, och att det då inte är på hans ansvar.Jag undrar då vad jag har för skyldigheter som kattägare, då jag omöjligt kan styra vart hon rör sig ute, samt vart ansvaret ligger om hans hund nu skulle få tag på henne på hans tomt?Tack på förhand!
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Djur är juridiskt sett egendom. För hundar har man något som kallas för strikt ansvar, det innebär att ställer hunden till med något är man som ägare ansvarig, oavsett vems fel det var. Hundägaren kan sedan i vissa fall kräva pengar av den som orsakade skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Skadestånd kan dock sättas ner om personen varit medvållande, d.v.s. varit med och orsakat skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hundägaren skulle kunna hävda att du varit medvållande genom att släppa ut katten. Dessutom tillkommer bevissvårigheter (även om bevisbördan generellt är lägre i civilrättsliga processer än i straffrättsliga). Slutligen är det svårt att fastställa ett värde på katten. Skulle katten skada hunden är min bedömning att det är svårt för honom att få ut något skadestånd från dig (bl.a. p.g.a. hans strikta ansvar, bevissvårigheter, det är mer sannolikt att hunden attackerar katten än att katten attackerar hunden och han har varit medvållande genom att ha hunden på tomten). Min rekommendationGenom att släppa ut katten tar du en risk för att hon kommer till skada. Är det så att hon kommer till skada är det generellt svårt att få ersättning från den som orsakat skadan. Du behöver väga riskerna med att ha henne ute mot fördelarna. Jag hoppas detta var till hjälp och att du hittar en lösning!

Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2016 utifrån informationen i din fråga.Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2016.Med vänliga hälsningar!

Kan jag kräva skadestånd från hundägare?

2021-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Efter en bitskada på min hund ersätter den andra hundens ägares försäkringsbolag endast 50% då dom anser att jag varit oaktsam då min hund var lös i hundrastgården.Kan jag kräva resterande 50% direkt av ägaren till den attackerande hunden? Isåfall hur gör man?Min hund blev attackerad och blev illa biten. Den andra hunden fick inga skador.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ägare av hundar har ett så kallat strikt ansvar för skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att hundägare måste ersätta hela skadan en hund orsakar oavsett om hundägaren gjort fel.Skadan på din hund är ingen skada på person utan räknas som en sakskada vilket kan låta lite hårt vid första anblick men är viktigt att känna till för att förstå lagen.Utgångspunkten för skadestånd är full ersättning för uppkommen skada. Skadestånd för sakskador kan dock jämkas om den skadelidande (du i det här fallet) har medverkat till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen). Jämkning innebär att skadeståndet sätts ned till ett lägre belopp än full ersättning.Bedömning i ditt fallDet är svårt att avgöra på beskrivningen om du kan anses ha medverkat till skadan eftersom din hund varit lös, men det är inte omöjligt och kan vara en korrekt bedömning av försäkringsbolaget. Mitt tips blir därför först att fråga hur försäkringsbolaget har gjort bedömningen och se vilka fakta försäkringsbolaget har tagit hänsyn till och be försäkringsbolaget att förklara sin bedömning mer ingående.Sammanfattat är alltså utgångspunkten att du ska få ersättning för alla dina kostnader men beloppet kan sättas ned under vissa omständigheter.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kräva skadestånd

2021-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Hur kräver man skadestånd
Sonja Najim |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på dina frågor finns i rättegångsbalken (här)Eftersom åklagaren enligt 20 kap 7 § RB valt att inte väcka åtal så kan du inte få hjälp av åklagare för att få någon form av ersättning. En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har ansett att det av processekonomiska skäl inte finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. En förutsättning för att kunna underlåta åtal är att inte något väsentlig allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Riksåklagaren har uttalat sig att enskilda intressen under runt 23 000 kr kan motivera en åtalsunderlåtelse. Vad kan du göra åt detta? Det praktiskt mest relevanta du kan göra får att få ersättning för bedrägeriet är att väcka en skadeståndstalan mot den som begått bedrägeriet. Detta är inte ett brottmål, utan ett tvistemål. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar). En sådan talan väcker du genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Viktigt att tänka på är att du måste stå för all bevisning själv, samt att du kan komma att stå för rättegångskostnader om du förlorar målet (18 kap 1 § RB). Om det rör sig om mindre summor du vill ha ersättning för står parterna ofta för merparten av sina egna kostnader (18 kap. 8 a § RB). Chansen att du lyckas med din talan kan jag inte svara på, då det beror på omständigheterna i fallet. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss!

Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?

2021-05-28 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Jag har dömts för ett brott och är solidarisk skyldig ihop med min målskamrat till kronofogden. Jag har betalat av hela summan till kronofogden. Kronofogden säger till mig att jag har regressrätt gentemot min målskamrat som jag dömdes ihop med. Han har ni invänt mot och kronofogden meddelar mig att ta upp det till domstol. Min fråga är kommer jag få rätt och vinna målet?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Exakt hur tingsrätten dömer i ett enskilt fall är inget jag kan uttala mig om med säkerhet. Enligt min bedömning utifrån de omständigheter du presenterat finner jag däremot att det inte vore så svårt att bevisa att din målskamrat är skyldig dig pengar. Vad är regressrätt?Precis som kronofogdemyndigheten informerat dig om har du regressrätt gentemot din målskamrat. Det eftersom solidariskt skadeståndsanspråk innebär att ni båda ansvarar lika mycket för att skadeståndet betalas (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Eftersom du har betalat hela beloppet har du rätt att kräva halva beloppet av din målkamrat.Hur drivs skulden in och vad måste bevisas?Skulder drivs i första hand in genom betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten. Men eftersom din målkamrat som jag förstår det nekar till att han har en skuld till dig kan inte kronofogdemyndigheten kräva in pengarna genom betalningsföreläggande. Ditt påstående om att du har regressrätt gentemot din målskamrat måste då prövas som ett tvistemål i tingsrätten. Det som måste bevisas är att det finns en skuld som ni båda har ansvarat solidariskt för och att du på egen hand har betalt hela skulden. Eftersom skulden (skadeståndsanspråket) är utdömt av tingsrätt är det väldigt enkelt att bevisa att det har funnits en skuld som ni ansvarar solidariskt för. Likaså är det enkelt att bevisa att du har betalt av hela skulden eftersom betalning har skett till kronofogdemyndigheten. Slutligen skulle jag rekommendera dig att ta målet till tingsrätt då omständigheterna står på din sida. Exakt hur tingsrätten sedan dömer är omöjligt att veta. Ett starkt råd om du väljer att gå vidare till tingsrätt är att i sin stämningsansökan ange att du vill att den förlorande parten står för rättegångskostnader. Således bekostar din målskamrat dina rättegångskostnader om han är den förlorande parten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?

2021-05-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min hund låg över hos veterinären, under vistelsen fick hon av sig kragen i buren och gnagde på ståldörren till buren vilket resulterade i att hennes huggtand (104) gick av på mitten. Detta ska inte kunna ske säger veterinären då dem har övervakning av mänsklig form 24/7. Kliniken tar på sig kostnaden för rotfyllning eller utdragning av tanden vilket är bra. Men jag undrar vad jag kan göra mer i en situation som denna då jag inte nöjer mig med lösningen. Min hund kommer förmodligen inte ha kvar denna huggtand vilket stör mig fruktansvärt då en människa inte skötte sitt jobb. Jag vill att personen ifråga blir ansvarig. Lämnar jag in min bil på verkstad på och får tillbaka bilen med 3 däck då måste man ju kunna få någon slags ersättning?. Jag försöker få fram information om händelsen men kliniken vill inte prata om de. Snälla hjälp
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få någon mer ersättning, utöver rotfyllning eller utdragning av tand, för skadan som din hund fick hos veterinären. För att besvara detta är skadeståndslagen (SKL) tillämplig. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Så om det finns ett särskilt avtal med veterinären går det före skadeståndslagens bestämmelser. Men eftersom du inte skriver något om detta kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan kan ha uppkommit genom vårdslöshet från veterinärklinikenDet som måste utredas är om vårdslöshet föreligger och om veterinärkliniken kan bli skadeståndsskyldiga pga sin underlåtenhet att agera. Skador på djur räknas inom skadeståndsrätten som sakskador. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). I detta fall är det relevant att undersöka om anställda hos veterinären varit vårdslösa när de inte hade din hund under uppsikt. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen kan man tex ta fäste vid om skadevållaren tagit för stora risker på den skadelidandes bekostnad. Detta är väldigt svårt att säga utifrån det du beskrivit, men det framgår av din fråga att hunden skulle varit övervakad under hela tiden den var hos veterinären så vårdslöshet kan därmed hävdas. I detta fall handlar det inte om att skadan uppkommit genom veterinärens eller andra anställdas aktiva handlande, utan en underlåtenhet att handla för att undvika skadan på hunden. Skadeståndsansvar föreligger oftast på grund av ett aktivt handlande, men det kan också uppkomma genom underlåtenhet. Frågan är om det är aktuellt i detta fall. Det finns krav i lag om att hundar ska hållas under tillsyn så de ej orsakar skador (Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). Detta krav gäller även på den som tillfälligt har hand om djuret. Därmed går det att hävda att veterinärkliniken har ett skadeståndsansvar pga underlåtenhet. Det är lättare att rikta skadeståndsansvar mot veterinärkliniken än anställdDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SKL). Du skriver att detta hände eftersom en person misskötte sitt jobb och att hunden skulle bevakas hela tiden. Därmed kan detta anses vara uppfyllt. Dock kan den enskilda anställda endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hens ställning och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SKL). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att den anställde förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. Därmed är det lättare att rikta skadeståndskravet mot veterinärkliniken, och inte den specifika arbetstagaren. Hur mycket kan ersättas i skadestånd?Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Dessa principer är svåra att tillämpa på värdet av ett skadat djur. Högsta domstolen har dock uttalat sig om vilka kostnader som kan ersättas när skadan gäller djur. Det är kostnader som av medicinska skäl är motiverade för att vårda djuret, alltså de behandlingsinsatser som kan behövas (NJA 2001 s. 65). Den skada som du kan få ersättning för är alltså de insatser som hunden behöver för att tillfriskna. I detta fall har veterinären erbjudit att ersätta kostnaden för att återställa tanden, vilket förmodligen är ungefär vad som kan begäras. SammanfattningsvisDet är lättare att rikta skadeståndsanspråket mot veterinärkliniken, istället för den specifika arbetstagaren. Men förmodligen är det ungefär vad veterinären erbjudit att ersätta som kan ersättas genom skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,