Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

2021-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående cbd försäljning. Om cannabis blommor (buds) har mindre än 0,2 % thc i sig är det lagligt för mig att sälja? Med tanke på eu lagar osv. Och behöver jag i sånna fall en särkligd tillsånd för detta? Uppskattar mycket att jag kan fråga här för har läst på om lagar i sverige och hos livsmedelverket men fattar ej riktigt hur dem menar allt detta.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsliga utgångspunkter Till att börja med så tänkte jag berätta lite om regleringen kring cannabis och industrihampa. THC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303). Det är därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom EU så är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt, innehav av industrihampa är därmed inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0.2 % THC (SOU 2016:93, s. 303). Att bereda industrihampa för att öka koncentrationen av THC är dock olagligt, beredningen klassas då som narkotika. Består knopparna av industrihampa och med mindre än 0.2 % THC är de alltså lagliga, det är då lagligt att ta med sig dem till Sverige, använda dem och sälja dem. Användningen får dock inte innebära att man extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning. För att själv odla industrihampa krävs dock ett särskilt tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa. För att en ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar (förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §). Att odla industrihampa utan ett tillstånd kan räknas som narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen). Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan då också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket.Sammanfattning Som svar på din fråga, EU-godkänd industrihampa med högst 0.2 % THC som är odlad enligt reglerna är lagliga att sälja och inneha. Då det är undantagen narkotika definitionen så är det även lagligt att konsumera/bruka industrihampan. Det är dock olagligt att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket, som privatperson får du därmed inte plantera eventuella fröer. Det är även olagligt att använda industrihampan för att extrahera en högre koncentration av THC. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak

2021-11-30 i Påföljder
FRÅGA |HejJag undrar vad ett troligt straff bör bli för någon som trängt sig in i en persons hem och misshandlat denne, dock utan svåra skador. Detta gjordes för att hindra personen att delta i en huvudförhandling angående vårdnad om sitt barn. Den som begått brottet är åtalad för grov misshandel och grovt övergrepp I rättssak. Det bör väl bli fängelse? GM har suttit häktad i ca 2 månader.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du anger att personen i frågan har blivit åtalad för. Till att börja med vill jag poängtera att jag kan inte kan ge ett konkret svar på din fråga då det är domstolen som i slutändan kommer att besluta vad påföljden blir och de gör en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kommer i mitt svar att berätta vad straffskalan är för de brott du har angett samt andra faktorer som kan påverka påföljdsvalet. Den som döms för grov misshandel döms till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap 6 § BrB). Den som döms för grovt övergrepp i rättssak döms till fängelse i lägst två och högst åtta år (17 kap 10 § BrB). Det lägst straffet personen personen skulle dömas till om de döms för brotten är därmed fängelse i båda fallen. Vid bedömning av straffvärdet så tar domstolen hänsyn till andra faktorer, dessa kan vara både försvårande och förmildrande omständigheter (29 kap 2 och 3 §§ BrB). Om personen som är åtalad begick brottet innan de fyllde 21 så ska det beaktas särskilt vid straffmätningen, domstolen får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap 7 § BrB). Som jag sa tidigare i mitt svar så kan jag inte ge ett konkret svar på din fråga, men om den åtalade personen blir dömd för brottet grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak så är är det lägst straffet fängelse. Det talar för att de skulle få fängelsestraff vid en dom, om det inte finns några förmildrande omständigheter (som deras ålder etc) som domstolen ska beakta. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning

Får man köra mot rött trafikljus för att släppa förbi ett utryckningsfordon?

2021-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min fråga är kort och gott om man får köra mot rött trafikljus för att släppa förbi ett blåljusfordon med sirenerna på?Tänker mig att för ambulans och brandbil borde man kunna resonera kring bestämmelserna i 24:4 BrB och hävda nöd då man kan anta att ett sådan utryckningsfordon är påväg till någon form av olycka där liv och hälsa kan vara i fara. För polisbil tänker jag att polisens instruktioner ju går före de regler som ges från trafikljus.Är jag helt ute och cyklar eller är detta rätt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De undantag mot trafikregler som bland annat polisen får göra regleras i trafikförordningens 11 kapitel. De undantag från trafikregler som gäller vid normal tjänsteutövning och vid brådskande ärende gäller även i trängande fall, och då får polisen bland annat köra mot rött och behöver inte stanna vid stoppskylt, med mera. Polisen får även i trängande fall påkalla fri väg under utryckningskörning. Dessa undantag i trafikförordningen är dock inte tillämpliga på andra biltrafikanter, men när ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener så är du skyldig att underlätta framkomligheten för fordonet (2 kap 5 § trafikförordningen). Om du försöker väja för att kunna släppa fram utryckningsfordonet är du skyldig att göra det med stor försiktighet så att ingen kommer till skada. För att svara på din fråga så är det korta svaret nej, enligt lag så får du inte köra mot rött ljus. Om det dock inte finns något annat alternativ än att köra mot rött för att släppa fram utryckningsfordons och detta sker med stor försiktighet så att ingen skadas, så är sannolikheten väldigt låg att du skulle bli bötfälld för att ha släppt fram fordonet. Det är med andra ord sunt förnuft som gäller, det viktigaste är att du inte tar onödiga risker och inte skapar nya olyckor. På polisen hemsida kan du läsa mer om trafikregler angående utryckningsfordon, du hittar den här. Räddningstjänsten Östra Götaland har också en hemsida där de informerar om hur du i trafiken bör agera vid utryckning, du kan läsa mer här.Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

2021-10-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffskalan för innehav 5 gram kokain.Polisen tog personen.Hen är tidigare ostraffad.Finns det en tabell över straffskalan.Har ej hittat den.Tack på förhand.
Amanda Sivander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av narkotikastrafflagen (NSL). Jag vill till en början poängtera att jag inte har möjlighet att ge ett konkret svar på vilken påföljd som domstolen beslutar. Domstolen gör en helhetsbedömning utifrån brottet i sig samt omständigheter som är hänförliga till den enskilde personen. Även då det rör sig om ett narkotikabrott, vilket är ett artbrott, så har ålder, tidigare brottslighet samt övriga levnadsförhållande betydelse för straffmätningen och påföljdsvalet. Med det sagt så kan jag ge dig riktlinjer för hur domstolen tidigare har bedömt vid innehav av kokain. Innehav av kokain utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten NSL). Straffskalan för narkotikabrott beror på om det bedöms vara ett fall av normalgraden (1 § NSL), ett ringa fall (2 § NSL) eller ett grovt fall av narkotikabrott (3§ NSL). I bedömningen så tar domstolen hänsyn till vilken sorts narkotika det rör sig om samt hur mycket narkotika personen hade på sig. Högsta domstolen har i NJA 2008 s. 653 ansett att innehav av 0,73 gram kokain bedömts som narkotikabrott av normalgraden. I det fallet så motsvarade straffvärdet 14 dagars fängelse men gärningspersonen fick i det rättsfallet en villkorlig dom och 90 dagsböter. Det innebär att i detta fall, då innehavet var 5 gram, så kommer det att bedömas som narkotikabrott av normalgraden och inte ringa narkotikabrott. Den som olovligen innehar narkotika och döms för narkotikabrott (av normalgraden) till fängelse i högst 3 år (1 § 2 st NSL). I detta fall så kan straffet därmed högst bli 3 års fängelse och lägst 14 dagar. Om du vill läsa mer om straffskalorna vid narkotikabrott så kan du göra det på polisens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Tillåtande av olovlig körning

2021-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag äger en a-traktor och någon annan framför fordonet olagligt kan jag bli av med mitt körkort då
Amanda Sivander |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som ägare av fordonet tillåter någon att köra a-traktorn utan att vara "berättigad därtill" kan du dömas till tillåtande av olovlig körning och böter (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Med "berättigad därtill" så menas den typen av körkort som krävs för fordonet. Brottet kan begås uppsåtligen eller av oaktsamhet, det vill säga även om du inte insåg men borde ha insett det så kan du hållas ansvarig. Det innebär att om du låter någon annan framföra fordonet olagligt så kan du dömas för tillåtande av olovlig körning och bli straffrättsligt ansvarig. Straffet är böter men det kan också leda till spärrtid på körkortet. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan jag polisanmäla störande samtal?

2021-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person privat ringer ringer och anklagar personen som svara att han har ringt privat personens flickvän ständigt, men personen har ingen aning vad han pratar om och känner varken flickvännen elr person som har ringt, borde han polisanmäla detta för att han falsk anklagar en person som har ingen aning varför just han ringde den personen o anklagar en oskyldig individ ?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon utsätter någon annan för störande kontakter och gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt så kan de dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 7 § brottsbalken). Kontakten behöver inte bara innebära fysiska kontakter utan det kan även innebära kontakt via till exempel internet eller telefon. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker, hur de sker och när det sker, till exempel om de sker mitt i natten etc. I detta fall så verkar samtalen ske väldigt ofta, dessa upprepade samtal har alltså fått en trakasserande effekt och om personen känner att det är besvärande så kan dem polisanmäla den som ringer. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vilket straff riskerar jag om jag är misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott?

2021-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |misstänkt för grovt rattfylleri, narkotikapåverkan och grov vårdslöshet i trafik.Vilket straff kan man få?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du har angett att du är misstänkt för. Till en början vill jag poängtera att det är en fråga som i slutändan är upp till domstolen att besluta, dem gör alltid en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. För att svara på din fråga så kommer jag att framförallt använda mig av trafikbrottslagen (TBL), narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB). Den som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri döms till högst 2 års fängelse, den lägre gränsen för grovt rattfylleri ligger på normalgradens översta gräns som utgångspunkt, vilket är 6 månaders fängelse (4 § och 4a § TBL). Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik döms till fängelse i högst två år (1 § 2 st TBL). Normalgraden ligger på dagsböter vilket innebär att man kan dömas till dagsböter och upp till 2 års fängelse (1 § 1 st TBL). Det framgår inte i din fråga vilket narkotikabrott du misstänks för, men döms man för ringa narkotikabrott så döms man till dagsböter eller upp till 6 månaders fängelse (1 § och 2 § NSL). Om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden så döms man till fängelse i högst 3 år (1 § NSL). Om det rör sig om ringa narkotikabrott så kan det nämnas att grovt rattfylleri normalt anses "konsumera" ringa narkotikabrott om det hänger ihop med rattfylleriet, vilket innebär att man endast döms till grovt rattfylleri. Om det inte är fallet så måste brotten bedömas var för sig. När domstolen går vidare och bedömer vilken påföljd man ska döma till så tar de som sagt hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, dessa kan vara både förmildrande och försvårande omständigheter. Exempel på detta är om man bland annat tidigare har gjort sig skyldig till brott, personens ålder och hälsa (29 kap 5 § BrB och 30 kap 4 § BrB). Om man döms för flera brott så ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet (30 kap 3 § BrB).Eftersom jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna i detta fall så kan jag inte ge mer information om det finns några fler omständigheter som man måste ta hänsyn till. Eftersom det är domstolen som dömer utifrån omständigheterna i det enskilda fallet så kan jag inte ge något konkret svar på vart du hamnar påföljdsmässigt om du skulle dömas för de brotten du är misstänkt för. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vållande till kroppsskada

2021-09-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag har anmält en person för vållande till kroppskada i samband med att han brutit mot en trafikregel (väjningsplikt) och kört in i mig på en 90-väg, vad kan hans staff bli? Och hur stor är chansen att han blir "dömd"? Kan han neka? Min bil fick skrotas och jag var sjukskriven i nästan 3 veckor. Utifrån skadorna på bilarna så får man en ganska klar bild av händelsen och att han gjort fel.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB).Straff - vållande till kroppsskada Brottet vållande till kroppsskada har olika "svårighetsgrader", om den som du har anmält skulle åtalas och har gjort sig skyldig till brott så gör domstolen en bedömning om vilken svårighetsgrad brottet är. Straffet som döms ut varierar i så fall beroende på svårighetsgraden, antingen inte ringa (normalgrad) eller grovt brott. Straffansvar för vållande till kroppsskada eller vållande till sjukdom förutsätter att kroppsskadan eller sjukdomen inte är ringa.Om den som du har anmält skulle bli åtalad och döms för vållande till kroppsskada så är straffet antingen böter eller fängelse i högst 6 månader (3 kap 8 § 1 st BrB). Om brottet bedöms som grovt så kan den åtalade dömas till högst 4 års fängelse (3 kap 8 § 2 st BrB). Vad är chansen att hen blir "dömd"? Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden (vilket är du i detta fall) anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap 12 § BrB). Utifrån omständigheterna i din fråga så framgår det att du anmält brott, och då utgår jag ifrån att du har angett brottet till åtal och därmed att en åklagare i största sannolikhet kommer att väcka åtal. Då jag inte vet tillräckligt mycket om vad som skett i detta fall, hur bevisläget ser ut, med mera, så kan jag inte med någon säkerhet svara på denna del av din fråga. Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall och därför att det svårt att förutse hur domstolen skulle döma i detta fall. Kan hen neka till brott? Den som har blivit åtalad för brott har en rätt att neka till brott. För att en person ska fällas för ett brott krävs det att brottet är "styrkt". Åklagarens uppgift i domstolen är att bevisa att brottet har begåtts. Om den misstänkta personen förnekar brott måste åklagaren presentera så mycket bevis att domstolen anser det styrkt utom rimligt tvivel att det som påstås verkligen har hänt. Det innebär att den tilltalade betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats av åklagaren. Ett erkännande utgör bevisning för att den tilltalade har begått brottet, dock är det upp till rätten att med hänsyn till övriga omständigheter bedöma hur stor betydelse erkännandet har som bevisning. Normalt sett duger ett erkännande inte ensamt som bevisning för en fällande dom. Om den åtalade antingen erkänner eller nekar brott har alltså viss betydelse, men oavsett vad den åtalade väljer så har åklagaren en bevisbörda och måste presentera bevis så att brottet är "styrkt". Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,