Påföljd vid grovt narkotikabrott

2021-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej vad blir ungefär straffet för en 20 åring där polisen har hittat ca: 500-600g cannabis. och vid sidan om man hittade ca: 8 kg cannabis och 20 åringen har erkänt att båda var till för försäljning.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det, undrar du vad straffet kommer bli för den mängd cannabis som du anger i frågan. Detta aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. I ditt fall blir det en fråga om det är grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Min bedömning är att det rör sig om ett grovt narkotikabrott då det rör sig om stora mängder cannabis som även har varit ett led i brottslig verksamhet. Om det finns andra omständigheter som förmildrar/försvårar bedömningen kommer domstolen självklart också att ta det i beaktning. Andra faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till är den roll som gärningsmannen haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening.Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). I 29 kap. 2 § finns bestämmelser om försvårande omständigheter och i 3 § om förmildrande omständigheter. Av informationen i frågan är det alltså svårt att fastställa en exakt påföljd. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). I praktiken innebär det att man får straffet minskat till 3/4 av straffet för den som var 21.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Måste jag betala tillbaka en misstagsbetalning?

2021-03-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min förre arbetsgivare satte av misstag in en mindre summa pengar på mitt konto. Jag arbetar ej där längre. Nu har de gått i konkurs.fick brev från advokat att dom ville att jag skulle betala tillbaka. Måste jag de? Vad händer om jag inte gör de?Anita
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har fått en misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti tillämpligt. I korta drag innebär den att den som har betalat fel har rätt att kräva tillbaka pengarna. Du måste således betala tillbaka pengarna. Det finns ingen lag som reglerar detta, utan istället hittar man principen i praxis (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074).Om du använder dig av pengarna kan du göra dig eventuellt skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB. Om du använder dig av pengar som du har fått genom en misstagsbetalning, använder du någon annans pengar, vilket är brottsligt. I NJA 1994 s. 480 fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar på sitt konto, som ägare sedan använde för privat bruk. Företagsägare blev dömd för olovligt förfogande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?

2021-01-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej En kille ber en tjej skicka lättklädda och nakenbilder. Tjejen säger att om hon ska skicka så måste han betala för det och att hon inte skickar gratis. Är detta uppvigling eftersom det väl är sexköp att betala för att få nakenbilder? Tjejen uppmanar väl i det här fallet killen att begå ett brott, dvs köpa nakenbilder?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller sexköp av vuxna, regleras detta i 6:11 Brottsbalken. Här framgår att den som "mot ersättning", skaffar sig en "sexuell förbindelse" döms för köp av sexuell tjänst. Vad som avses med "sexuell förbindelse" framgår inte riktigt i lagtexten. I förarbetena framgår att med "sexuell förbindelse" menas främst samlag men att det även kan vara annat sexuellt umgänge. I doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) framkommer att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. Min bedömning är således att nakenbilder inte är en sådan sexuell förbindelse som faller under 6:11 BrB. Hur hade det varit om nakenbilder hade klassificerats som en sexuell förbindelse? Enligt lagens nuvarande utformning är det inte olagligt att sälja sex, endast köpa sex. Din fråga är dock om en uppmaning, som i det här fallet, kan falla under uppvigling. Uppvigling innebär att någon muntligen, inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, enligt 16 kap. 5 § BrB. 6:11 BrB har således ett rekvisit på att gärningen ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. I det här fallet kan inte gärningen anses vara uppvigling, då det endast är riktat till en person. Denna gärning kan dock falla under termen brottsprovokation, men detta är inte olagligt i Sverige. Brottsprovokation innebär att en privatperson provocerar en annan person att begå ett brott. Detta är som sagt inte olagligt i Sverige, om inte personen medverkar till brottet. När det gäller sexköp, kan inte personen som säljer sex anses medverka till brottet då det inte är olagligt att sälja sex. Om en person säljer sex, är dess agerande nödvändig för att brottet ska kunna uppstå och kan således inte dömas för medverkan till sexköp. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Förtal om man inte uppger personens namn?

2021-04-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om jag väljer att prata på youtube/spotify om ett ex som vart otrogen under vårt förhållande och blev gravid. Och sanningen kommer fram x antal månader efter att barnet har fötts att barnet inte är mitt enligt DNA. Kan jag bli anmäld om jag väljer att berätta den här historian på en Podcast tex.? Med inga namn inblandade
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förmodar att du undrar huruvida du kan bli anmäld för förtal. I 5 kap. 1§ Brottsbalken framkommer straffbestämmelsen för förtal. Den innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet kan vara tillåtet om det kan anses vara försvarligt och sant, eller om man har haft skälig grund för att det är sant. I ditt fall nämner du inte något namn, vilket väcker frågan om du överhuvudtaget pekar ut någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt". Värt att nämna är att det inte är en förutsättning för förtal att den utpekade personen nämns vid namn, men man ska kunna koppla uppgifterna till personen. Om du håller detaljerna så begränsade som möjligt minskar du därmed också risken för kopplingen mellan berättelsen och personen. Å andra sidan skulle jag säga att risken är ganska stor att man enkelt kan koppla berättelsen till personen, då det rör sig om ett ex till dig. Om det skulle hända att familj och vänner faktiskt kan koppla personen och berättelsen, kan du göra dig skyldig för förtal. Här kan denna krets uppfatta informationen som missaktande och ditt handlande kan också anses leda till en skada. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt. Nästa fråga blir om det är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter. Försvarlighetsprövningen utgörs av en intresseavvägning mellan yttrandefriheten och skyddet för äran. Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Hänsyn kommer tas till alla omständigheter i frågan, bland annat det faktum att det är en podcast. Det spelar inte någon roll att uppgiften är sann. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?

2021-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Polisen knacka på för det luktat cannabis i trapphuset. Dom kommer in och hittar ungefär 5g cannabis i min lägenhet.Hur kan jag räkna ut hur mycket dagsböter jag får ?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att det rör sig om 5 gram cannabis kommer du att bli åtalad för ringa narkotikainnehav, enligt 2§ Narkotikastrafflagen (1968:64). I bedömningen tas också hänsyn till om det är för eget bruk eller för distribution, men eftersom det handlar om 5g och att det luktade i trapphuset, vilket tyder på eget bruk, så kommer du högst sannolikt att bli åtalad för ringa narkotikabrott. Ringa narkotikainnehav är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader, i praktiken döms ofta ut böter. Enligt 2§ Brottsbalken kan man som lägst få dagsböter i 30 dagar men ett belopp på 50 kronor. Faktorer som påverkar bedömning är dock om du blivit dömd innan, din inkomst, om du har någon försörjningsskyldighet och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Man gör alltså en bedömning från fall till fall. Det högsta beloppet är dock 1000 kronor i dagsböter. Man gör som sagt en bedömning från fall till fall, alltså finns ingen siffra som jag kan ge dig. För att bilda dig en uppfattning om hur mycket du kan tänkas få kan du ta vägledning från tidigare fall. I RH 2014:31 blev den tilltalade dömd för ringa narkotikabrott efter att ha odlat två små cannabisplantor. Mängden narkotika var 3,74 gram och var avsedd för eget bruk. Den tilltalade blev då dömd till 60 dagsböter å 70 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott

2021-01-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son 17 år vid denna händelse, har blivit kallad till rättegång för en ansökan om stämning ang ringa narkotikabrott. Min fråga är varför då han erkänt händelsen? Varför rättegång och inte strafföreläggande?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan hitta bestämmelser om strafföreläggande i 48 kap. Rättegångsbalken. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. För att ett strafföreläggande ska vara aktuellt krävs det att den misstänkte erkänt brottet, vilket din son har gjort, och att den aktuella påföljden är böter och/eller villkorlig dom. Enligt praxis är fängelse, i regel, inte en påföljd för ringa narkotikabrott, utan i de flesta fall blir påföljden villkorlig dom. För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs bland annat att det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom, enligt 48 kap. 4 § Rättegångsbalken. Detta innebär att det finns en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande ifall du är misstänkt för ringa narkotikabrott, men ingen sådan skyldighet. Åklagaren kan välja att väcka åtal. Faktorer som kan påverka åklagarens bedömning kan vara eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (som bedöms vara narkotikabrott av normalgrad trots att mängden hade klassificerats som ringa narkotikabrott om det rörde sig om endast innehav). Ifall åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande ska ni ha fått brev hem där det framgår om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna föreläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,