Var går gränsen för hets mot folkgrupp?

2021-10-05 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar var gränsen för hets mot folkgrupp går. Är det exempelvis hets mot folkgrupp om man offentligt uttalar att invandringen är en belastning eller andra negativa uttalanden om invandring, eller måste man peka ut en viss folkgrupp som en belastning och/eller uttala sig negativt och främlingsfientligt om folkgruppen?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Hets mot folkgruppBrottet hets mot folkgrupp regleras närmare bestämt i 16 kap 8 § BrB. Där står det så här:"den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."Folkgrupp eller annan sådan grupp av personerFör att ett uttalande ska vara straffbart som hets mot folkgrupp krävs alltså att någon har hotat eller uttryckt missaktning för en viss folkgrupp eller annan grupp. Med "annan sådan grupp av personer" avses en grupp av människor som består av olika nationellt ursprung t.ex. Invandrare i allmänhet omfattas alltså av paragrafen.MissaktningUttrycket "missaktning" omfattar dock inte alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur. För att uttalandet ska vara straffbart krävs att det står klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig diskussion rörande den aktuella gruppen.SammantagetDet är svårt att avgöra exakt vad gränsen går och din fråga är väldigt öppen. Jag kan därmed egentligen inte göra någon närmare bedömning av om de situationerna du beskriver i din fråga skulle utgöra hets mot folkgrupp eller inte. Det som kan sägas är dock att om uttalandena inte kan tänkas vara godtagbara inom en gräns för en saklig diskussion - så kan uttalandena utgöra ett brott. Att prata om att invandring utgör en belastning skulle nog inte uppfylla kravet på att uttrycka missaktning. Att uttala sig negativt om invandring kan såklart både utgöra brott och inte utgöra brott. Det beror helt enkelt på vad det negativa uttalandet innehåller.Hoppas du känner att du har fått lite vägledning i din fråga! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Begår jag mened om jag minns fel?

2021-06-03 i Övriga brott
FRÅGA |Jag ska vittna mot en granne som blivit avhyst. Jag var mycket trött när allt händer och är inte säker på om jag kommer ihåg tidpunkter rätt. Begår jag mened om jag inte minns rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i brottsbalken (BrB).För att en person ska dömas för mened krävs att man uppsåtligen lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen (15 kap 1 § BrB jämte 1 kap 2 § BrB). Det krävs alltså att en person avsiktligen lämnar en oriktig uppgift. Att minnas fel och av den anledning lämna uppgifter som man tror är sanna gör att uppsåtskravet inte blir uppfyllt. Det viktiga är alltså att du berättar allt du kommer ihåg och inte lämnar uppgifter som du vet är oriktiga. Gör du det det kommer du alltså inte begå brottet mened eftersom du då inte avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter. Om du dock lämnar uppgifter som du vet är osanna kan du göra dig skyldig till brottet mened.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När börjar tiden löpa för pricken i belastningsregistret när man har fått böter?

2021-03-25 i Påföljder
FRÅGA |När börjar en "prick" i belastningsregistret att "räknas" från brottsdagen, eller när man fått hem böterna? ( fick mina böter 2år efter själva händelsen.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi använda oss av lagen om belastningsregister. Jag tolkar din fråga som att du genom en dom, ett beslut, ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot har blivit ålagd att betala böter. Dessa uppgifter ska därmed införas i belastningsregistret (3 § första punkten).Uppgifter om böter som registrerats i registret kommer att finnas kvar i 5 år. Denna tiden räknas från det att beslutet om böter tagits genom antingen en dom, ett beslut, ett godkännande av strafföreläggandet eller ett förläggande av ordningsbot (17 § punkt 9).För att besvara din fråga:Pricken i belastningsregistret kommer att försvinna efter 5 år. Denna tid räknas dock varken från brottsdagen eller från den dag då du fick hem böterna. Istället räknas det från den dag då beslutet om att ålägga dig med böter tagits.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Syns ringa stöld i belastningsregistret?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA |Jag har fått böter pga ringa stöld. Jag vill bli sjuksköterska men när arbetsgivare vill ha utdrag ur belastningsregistret kommer det att synas då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om att en person har ålagts påföljder för brott ska registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Böter är en sådan påföljd som avses (1 kap 3 § Brottsbalken). En uppgift om att en person har fått böter på grund av ringa stöld kommer därmed registreras i belastningsregistret.Det ska dock noteras att uppgiften kommer att tas bort ur belastningsregistret efter fem år (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är "vänta bara" ett hot?

2021-09-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är vänta bara. Ett hot?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Vad är olaga hot?Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § BrB).Det måste alltså röra sig om hot om en brottslig gärning i sig, t.ex. hot om misshandel. Att hota om någonting som inte i sig utgör en brottslig gärning faller inte inom ramen för brottet olaga hot. Det är t.ex. inte olagligt att hota om att avslöja en otrohetsaffär. Bedömningen avseende om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar bland annat på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt.Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.Är "vänta bara" ett hot?Det är oklart vad som avses med meningen "vänta bara" i din fråga. Meningen i sig utgör ju inget hot om brottslig gärning och utgör därmed inte heller brottet olaga hot. Visserligen skulle en person som använder sig av meningen på ett visst sätt ge viss antydan till hot om brott. Vilket brott det i så fall skulle vara är ju dock också oklart om det inte framgår. Det kan också framhållas här att beviskrav för brott är väldigt högt ställt. Därmed skulle meningen "vänta bara" knappast räcka för att klassificeras som olaga hot.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag snattar för under 50 kronor?

2021-03-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Är 35 år och tidigare ostraffad, har fast jobb inom kommunen sedan många år tillbaka. I min ilska/trötthet för en vecka sedan stal jag en napp (värde ca 45kr) på Ica till min skrikande dotter. Jättedumt. Fråga mig inte varför. Jag va trött och behövde få tyst på henne. Idag kom ett butiksbiträde fram till mig och visade bild på detta och sa att dom hade anmält mig till polisen. (Polisen va även på plats?) och liksom slängde ur sig en massa otrevliga kommentarer. Jag förstår givetvis att hon va sur då jag gjort något olagligt.Vad händer nu?Rättegång? Böter? Måste man tala om för anhöriga vad som hänt? Får butiksbeträdena berätta? Blir det någon prick i registret? Får arbetsgivare reda på detta? Jag mår jättedåligt av detta givetvis då allt bara blev så otroligt dumt.Man undrar ju varför man gör vissa saker.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi främst kika i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Brott och påföljdOm man olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, gör man sig skyldig till brottet stöld (8 kap 1 § BrB). Värdegränsen för ringa stöld (tidigare kallat snatter)/stöld går dock vid 1250 kr. I detta fall har du tagit nappen som tillhör butiken utan att betala för det och nappen är värd ca 45 kr, varför handlingen troligtvis skulle utgöra ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på det låga värde du tagit för skulle dock endast böter bli aktuellt. I rättsfallet RH 1993:126 fick en person penningböter om 300 kr för att ha snattat för 53 kr. Det finns alltså fall där personer som snattat för mycket lågt värde har fått penningböter. Det lägsta beloppet penningböter kan fastställas till är 200 kr (25 kap 3 § BrB). Skulle du få böter skulle det alltså troligtvis landa på mellan 200-300 kr.RapporteftergiftPolisen kan dock lämna en så kallad rapporteftergift. Om brottet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter, får en polisman lämna rapporteftergift (9 § andra stycket Polislagen).Eftersom det i ditt fall rör sig om ett mycket lågt värde av det tagna föremålet, omständigheterna i övrigt var som de var, du är ostraffad sen tidigare och brottet är ett bötesbrott så är det ganska troligt att polisen lämnar en rapporteftergift. Det innebär alltså att polisen inte rapporterar brottet.Blir det rättegång?Med största sannolikhet kommer det alltså inte bli en rättegång. Det är inte heller säkert att du får något straff för brottet eftersom polisen med sannolikhet kommer lämna en rapporteftergift. Om polisen dock inte gör det, kommer du troligtvis få ett strafföreläggande. Det innebär att ett papper skickas hem till dig där du får möjlighet att erkänna brottet. Om du erkänner genom strafföreläggande kommer inte åklagaren väcka talan vid domstol utan du får ditt straff direkt, dvs böter (48 kap 2 § RB).BelastningsregistretNär man ålagts med böter genom dom eller strafföreläggande osv, kommer det tyvärr registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Denna registrering kommer finnas kvar i 5 år (17 § lag om belastningsregister).AvslutningJag tycker inte att du ska oroa dig för mycket över detta. Jag kan dock inte med säkerhet bedöma vad som kommer hända i ditt fall, men utifrån det du skriver känns det tveksamt att polisen skulle rapportera detta och att åklagaren därmed skulle ålägga dig med böter för brottet.Om det är så att du får böter trots allt kommer det som sagt tyvärr registreras i belastningsregistret och finnas kvar där i 5 år. Skulle du få böter och därmed en prick i registret är detta dock inget som arbetsgivaren kommer få reda på. Du behöver givetvis inte heller berätta om detta för dina anhöriga om du inte vill. Det finns inget direkt hinder mot att anställda informerar kollegor etc om att någon har snattat. Skulle någon dock utpeka dig som brottslig eller lämna uppgifter som är ägnad att utsätta dig för missaktning, kan de göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Det ska då finnas en avsikt att skada ditt anseende hos andra. Ett exempel på vad som skulle utgöra förtal skulle kunna vara att personalen hänger ut ditt namn och skriver vad som hänt på sociala medier etc.Hoppas du har fått svar på din fråga, och jag tycker som sagt inte att du behöver oroa dig särskilt mycket för det här.Med vänliga hälsningar,

Dataintrång att låna kompis konto?

2021-02-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min flickvän har lånat en kompis konto till ett företag, deras support hörde sedan av sig med hot om polisanmälan pga "dataintrång". Är detta faktist möjligt eller något dom säger för att försöka få henne att köpa ett vip-medlemskap för att slippa bli polisanmäld?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Brottet dataintrång hittar vi i brottsbalken 4 kap 9c §. Dataintrång innebär att någon utan lov bereder sig tillgång till eller ändrar, blockerar etc en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. Det kan t.ex. vara att någon olovligen bereder sig tillgång till någon annans sociala medier-konton. Utifrån din fråga tolkar jag det dock som att din flickvän har fått tillstånd av sin kompis att låna kompisens konto. Hon uppfyller därför inte kravet på att olovligen bereda sig tillgång till uppgiften. Dessutom riktas alltså brottet dataintrång mot personen som har kontot, och vars konto någon olovligen bereder sig tillgång till. Det riktas alltså inte mot företaget. Företaget har därför fel i sak och hon har inte har gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Stöld eller bedrägeri?

2021-01-15 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Fråga om skillnad på stöld och bedrägeri,Min bror blev tillfrågad av en okänd person på gatan om denne kunde få låna mobiltelefonen eftersom han hade tappat sin och behövde ringa sin mamma. Min bror överlät helt frivilligt telefonen till den okände, som därefter visade upp en kniv och därefter sprang därinfrån.Jag undrar nu om min bror utsattes för stöld eller bedrägeri?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i Brottsbalken (BrB). StöldFör att det ska röra sig om en stöld som personen gjort sig skyldig till krävs att man olovligen har tagit vad någon annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det (8 kap 1 § BrB). I detta fall har din bror lämnat över telefonen till personen frivilligt, och det rör sig därför inte om ett olovligt tillgrepp på det sättet som avses i paragrafens mening. Därmed rör det sig inte om en stöld.BedrägeriFör att det ska röra sig om ett bedrägeri krävs att att gärningsmannen:1. Genom vilseledande (orsakande av felaktig tro)2. förmår någon till handling eller underlåtenhet (en disposition)3. som innebär förmögenhetsöverföring (dvs en ekonomisk skada för din bror och motsvarande ekonomisk vinning för gärningsmannen).I detta fall skulle man alltså kunna tänka sig att personen som tagit din brors telefon har gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap 1 § BrB). Gärningsmannen har sagt att han behövde låna telefonen för att ringa sin mamma, vilket inte stämde. Detta har orsakat att din bror fått en felaktig tro om att han skulle få tillbaka telefonen efter samtalet. Denna felaktiga tro har också gjort att din bror lämnat över telefonen till gärningsmannen. Det har också inneburit en ekonomisk skada för din bror och ekonomisk vinning för gärningsmannen, eftersom gärningsmannen sprungit iväg och tagit din brors telefon. Det krävs också att det ska ha gjorts med uppsåt (avsikt), vilket väl är sannolikt (1 kap 2 § BrB).Olovligt förfogande Man kan också tänka sig att gärningsmannen har gjort sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap 4 § BrB). För det krävs att man har vidtagit en åtgärd med egendom, som han har besittning över, men till vilken äganderätten tillkommer annan, och varigenom personen berövas sin rätt till egendomen.Att gärningsmannen vägrat att lämna tillbaka telefonen och springer iväg med den innebär att din bror berövas rätten till telefonen då den frånhänds honom. Gärningsmannen hade besittningen över telefonen (han hade den ju i sina händer) och telefonen tillhörde din bror.Det krävs också här att det ska ha gjorts med uppsåt (1 kap 2 § BrB).RådEftersom din bror har blivit utsatt för brott bör han polisanmäla händelsen genom att förslagsvis kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Om ni har fler frågor kan ni också ringa till oss på Lawline på telefonnummer 08-533 300 04. Öppettider: 10:00-16:00 alla vardagar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,