Straffvärde och straffmätning

2021-04-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej Lawline! Tack för en superbra sida. Jag undrar varför man inte använder det högsta straffet för ett brott. Säg snatteri som ett exempel där påföljden kan bli upp till 6 månader. Hur kommer det sig att dessa 6 månader inte döms ut?
Suana Tafic |Hej! Först och främst vill vi tacka så mycket för att du uppskattar vår hemsida! Sen vill jag även tacka dig för att du vänder dig till just oss med din fråga.Din fråga rör straffvärde och straffmätning som regleras i 29 kapitlet brottsbalken (BrB). Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott. Då ser en till straffskalan, vilket innebär att straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat den skada som brottet medfört. Det är till exempel skillnad på straffvärdet av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada, grov misshandel är allvarligare och har ett högre straffvärde. Det gör att straffskalorna för brotten är olika. Vid en straffmätning (det som din fråga specifikt rör) görs istället en bedömning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (se 29 kap. 1 § BrB). Vid straffmätningen bestämmer alltså domstolen var på straffskalan en gärningsperson hamnar. Då tar man hänsyn till brottets allvar, gärningspersonens avsikt, ålder och andra faktorer. Detta gör att det ibland finns så kallade förmildrande omständigheter som gör att en t.ex får ett kortare straff än det som anges. Se bland annat 29 kap. 4 -7 §§ BrB. Det är viktigt att skilja på straffvärde och straffmätning då det är två helt olika saker.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

2020-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad krävs för att en ansökan om besöksförbud ska beviljas? Förutom att all kontakt ska brytas, finns det också ett visst avstånd som båda parterna ska hålla ifrån varandra som 500 meter? Vad skulle hända om en av parterna bryter mot förbudet?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besöksförbud, numera enligt lag kallat för kontaktförbud, regleras i lagen om kontaktförbud. Förbudet avser att en person förbjuds att besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en person. Både den som skyddas av förbudet och den som förbudet avses gälla mot måste förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Vad krävs för att ett kontaktförbud ska beviljas? Förutsättningarna för kontaktförbud återfinns i 1 § 2 st lag om kontaktförbud, som fastslår att det ska finns en särskild risk för att en person kommer begå brott mot en viss person, men även förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. Den som förbudet gäller mot får alltså inte på något sätt ta kontakt med den andra personen. Varje kontaktförbud utformas på olika sätt, beroende på det enskilda fallet och kan därför skilja sig från varandra. Till exempel finns bland annat kontaktförbud som innefattar elektronisk övervakning. Detta innebär att varje kontaktförbud dessutom innehåller egna begränsningar och undantag som just avser den specifika situationen.Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet? Om förbudet överträds är det att likställa med ett brott, eftersom kontaktförbud meddelas för en viss tid och ska gälla omedelbart. Den som bryter mot förbudet, döms enligt 24 § i lagen om kontaktförbud till böter eller fängelse i högst 1 år (om det inte är av ringa karaktär, exempelvis en slump att personerna kommit nära varandra och det ej funnits ett syfte att på något sätt kontakta den andra personen) Skulle däremot den person som skyddas av kontraktet själv bryta mot det förbud hen fått beviljat så kan förbudet istället avslutas i förtid. Viktigt att notera är att enligt 4 § ska förbudet meddelas för en viss tid, dock högst ett år. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Samtycke vid omskärelse av son

2021-02-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag och min flickvän får ett barn och det blir en pojke. Säg att hon skulle vilja att han omskärs pga religion men jag vill inte det. Kan hon göra det utan mitt medlåtande, och om det nu skulle vara så att hon inte kan det och gör det ändå, vad får hon för konsekvenser?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omskärelse av pojkar regleras i lag om omskärelse av pojkar och enligt lagens 3 § får omskärelse endast utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Eftersom ni då skulle vara två vårdnadshavare så gäller det föregående för er båda. Det krävs alltså att båda vårdnadshavare ger sitt samtycke till en omskärelse av en pojke. Skulle ingreppet utföras mot ena förälderns vilja är det att betrakta som misshandel, eventuellt ringa misshandel och då kan läkaren åtalas och dömas i domstol. Eftersom ni är två vårdnadshavare så måste alltså läkaren se till att hen fått samtycke från er båda. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,