Uppgifter som sprids - kan förtal/grovt förtal bli aktuellt?

2020-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person blir anmäld och misstänkt för våldtäkt av barn och sexuellt ofredande. Det blir förhör där den anklagade nekar till händelsen och efter polisens och åklagarens utredning så läggs ärendet ned då det inte kan bevisat. En starkt bidragande orsak till detta är att platser och tidpunkter inte är fysiskt möjliga för händelsen. Enligt den anklagades advokat så är personen då att beteckna som oskyldig. Tyvärr stannar det inte där utan personen/ personerna som anmält händelsen efter nedlagd utredning har börjat sprida uppgifterna om det aktuella brottet till skola, idrottsföreningar mm vilket resulterar i att den anklagade blir avstängd från tävling, träning mm. Detta ger väldigt stora konsekvenser för den anklagade. Kan detta räknas som förtal/ grovt förtal?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet förtalI 5 kapitlet 1 § brottsbalken stadgas brottet förtal. Där framgår att:"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."För att avgöra om brottet förtal begåtts ska tre steg bedömas:(1) har en skadlig uppgift lämnats?(2) har uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller har det varit försvarligt att lämna uppgiften?(3) Om man i steg två kommer fram till att uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller om det varit försvarligt att lämna uppgiften, måste man bedöma om uppgiften var sann eller inte. Om uppgiftslämnaren inte kan visa att uppgiften var sann kan denne dömas för förtal.En översiktlig bedömning i ditt fallI ditt fall verkar det som att en skadlig uppgift har spridits och att dessa uppgifter har spridits för att utsätta person X för missaktning. Detta beror givetvis också på hur uppgifterna spridits och hur omfattande de har spridits (det vill säga till hur många uppgifterna har spridits till och på vilket sätt). Det verkar inte ha funnits någon skyldighet för uppgiftslämnarna att sprida uppgiften i ditt fall och det finns inget som tyder på att det skulle vara försvarligt att sprida uppgifterna. Eftersom utredningen gällande våldtäkt/sexuellt ofredande har lagts ner och person X inte blivit dömd så är uppgiften inte heller sann om den sprids på ett sätt som utpekar person X som skyldig till brottet.Detta innebär att situationen som du beskriver skulle kunna utgöra ett förtal. Det är svårt för mig att avgöra om det skulle bedömas som förtal av normalgraden eller grovt förtal med tanke på att jag inte vet hur uppgifterna har spridits, men grovt förtal kan bli aktuellt "om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada", se 5 kapitlet 2 § brottsbalken.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en polisanmälan om misshandel dras tillbaka?

2020-03-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan om misshandel där jag är offret och min pojkvän den som slog, men nu är allting bra och jag vill ta tillbaka min anmälan. Fick ett brev hem från tingsrätten, min fråga är: går det att ta bort anmälan?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan en polisanmälan för misshandel dras tillbaka?Polisen är skyldig att utreda brott som hör under allmänt åtal, se 9 § polislagen. Misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, se 20 kapitlet 3 § rättegångsbalken och 3 kapitlet 5 § brottsbalken. Det innebär att polisen har en skyldighet att utreda den misshandeln som du har anmält, detta framgår bland annat av åklagarens åtalsplikt i 20 kapitlet 6 § rättegångsbalken. I slutändan är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte, se 45 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Det kan till exempel bero på hur stark bevisning åklagaren anser sig ha.Möjlighet att ej medverka i utredningenSom anmälare har du möjlighet att höra av dig till polisen för att ändra eller lägga till något i den polisanmälan som du redan gjort. Du har dessutom alltid valmöjligheten att inte medverka i utredningen.SammanfattningMisshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, och eftersom du redan har gjort en polisanmälan så är det upp till åklagaren att åtala eller inte (det kan exempelvis bero på hur stark bevisning åklagaren har samlat på sig). Du som anmälare kan alltid välja att meddela polisen ändringar i din polisanmälan, och du behöver inte medverka i någon framtida utredning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är Polisen alltid skyldig att anmäla/rapportera brott?

2020-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person överdoserar på narkotika på en fest och någon ringer polis och ambulans, blir de andra på festen anmälda för narkotikabrott om de också är påverkade av narkotika eller kan Polisen se förbi det? Är Polisen skyldiga till att anmäla alla brott de bevittnar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Polisens skyldighet att rapportera brottEnligt 9 § polislagen, som du för övrigt kan hitta här, så är en polisman skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal (denna skyldighet innebär att en anmälan ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig polisiär behandling). Narkotikabrott är ett brott som hör under allmänt åtal, se 1 § narkotikastrafflag och 20 kapitlet 3 § rättegångsbalk. Att vara påverkad av narkotika är ett brott enligt narkotikastrafflagen, och eftersom det är ett brott som hör under allmänt åtal så är polisen skyldig att upprätta en anmälan för brott och får alltså inte förbise detta.Är polisen skyldiga att rapportera alla brott de bevittnar?Enligt 9 § andra stycket polislag kan polisen i vissa fall göra en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att polisen som upptäcker brottet inte behöver rapportera brott, utan istället nöja sig med att göra ett påpekande om att agerandet som förekommit varit felaktigt. Detta gäller dock endast bötesbrott som framstår som obetydliga och samma gäller med exempelvis ageranden som endast skulle leda till parkeringsavgift. Narkotikabrott är ett exempel på ett brott där polisen inte får lämna rapporteftergift eftersom brottet kan föranleda fängelse.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

"du är ute på hal is" - olaga hot?

2020-04-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick härom natten ett sms från mitt ex's nya tjej, där hon bla skrev att "jag va ute på hal is".Hon skrev på mitt ex's mobil & han hade lagt sig & visste därför ingenting. Får man verkligen göra så?Mvh Anette
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du möjligtvis upplever det som personen i fråga har skrivit till dig som hotfullt, och att du undrar om det kan utgöra något brott i lagens mening.Brottet olaga hotI 4 kapitlet 5 § brottsbalken finns brottet olaga hot föreskrivet och det är det här brottet som ligger närmast tillhands i din situation. I paragrafen står följande:"den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Först och främst krävs att hotet avser en brottslig gärning. Av det du har skrivit i din fråga framgår inte något hot om brottslig gärning, vilket innebär att ett av rekvisiten i brottet olaga hot inte är uppfyllt. Inte heller kan det som framgår av frågan vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla i paragrafens mening. Det innebär att det som personen i fråga har skrivit till dig inte kan utgöra brottet olaga hot. Inte heller kan det utgöra något annat brott i svensk straffrätt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kränkande fotografering när någon tar kort på ens bostad?

2020-03-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person hade fotat mitt hem utan att jag visste om det en annan person som var svartsjuk ringe mig och sa det Kan jag göra en anmälan
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet kränkande fotograferingDet brottet som kan bli aktuellt när någon fotograferar en bostad är kränkande fotografering som regleras i 4 kapitlet 6 a § brottsbalken. Såhär lyder paragrafen:"Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig."Av paragrafen framgår bland annat att bilden som den som fotograferar tar ska vara "av någon". Det innebär att en eller flera personer måste fångas på bilden. Av det som framgår av din fråga, det vill säga att en person endast verkar ha fotat ditt hem men inte någon person i hemmet, gör jag bedömningen att brottet kränkande fotografering inte kan bli aktuellt. Därför skulle en polisanmälan förmodligen inte leda någon vart i det här fallet. Om det däremot är så att personen som fotograferade tog bild på dig eller någon i hemmet, så bör du göra en polisanmälan.Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?

2020-02-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vem bär ansvaret vid en såkallad tjuvtankning, ägaren till bilen eller personen som tjuvtankade.Mvh
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Tjuvtankning kan vara stöld alternativt ringa stöldI 8 kapitlet 1 § brottsbalken finns ett brott som heter stöld. Att tjuvtanka, det vill säga tanka en bil från en bensinpump utan att betala, kan bedömas som stöld eller ringa stöld (det beror på värdet att bensinen som tjuvtankas). För att en person ska kunna bli dömd för stöld eller ringa stöld krävs att personen har uppsåt att tillägna sig det som den stjäl(bensin i det här fallet), vilket innebär att den som tjuvtankar måste vara medveten om följden av sitt handlande. Ägaren till bilen kan alltså inte bli ansvarig om han inte är med i bilen när den tjuvtankas av en annan person, eftersom ägaren inte har uppsåt till att stjäla bensinen, utan det har endast den eller de personerna som är med i bilen vid tjuvtankningen.Slutgiltigt svar på din frågaOm ägaren inte var med i bilen när den tjuvtankades så har jag svårt att se att denne har uppsåt till gärningen, och därför kan inte den bli ansvarig för stölden. Då är det alltså den personen som tjuvtankade som blir ansvarig.Med vänliga hälsningar