Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?
Linnéa Lind |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i belastningsregistret?Relevanta bestämmelser finner du i i lagen (1998:620)om belastningsregister (BRL) och förordningen (1999:1134) om belastningsregister (BRF). Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p BRL). Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister (BRF).Brott som gallrats bort finns inte längre kvar i belastningsregistret. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§ BRL). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Utdrag för lagerarbeteDin fråga rör ett utdrag för lager/lagerarbete. Det finns begränsade utdrag för vissa typer av arbeten, till exempel barn, barn med funktionshinder eller inom skola (22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL)). Något motsvarande finns inte för lagerarbete. Jag tolkar därför din fråga som att det rör sig om en privat arbetsgivare. Vanligen vill arbetsgivare se en kopia på ett eget utdrag (9 § första stycket BRL). Vem har rätt att ta del av uppgifterna?En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Utdraget kommer därför att innefatta samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. Arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag vid lagerarbete. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare. Vissa myndigheter har dock rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). SammanfattningDet finns inget begränsat utdrag ur belastningsregistret för lagerarbete. Troligen vill arbetsgivaren att du gör ett eget utdrag. Ett sådant utdrag innefattar samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. För dig innebär detta att samtliga brott anges, med undantag för sådana som gallrats bort. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen återkom med en ny om jag har missförstått din fråga.Med vänlig hälsning,

Försäljning av knivar och åldersgränser

2020-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejAngående knivlagen. Jag tillverkar som hobby knivar lite då och då.. Som lite utmaning hade jag tänkt göra en stilett.Om jag nu ska sälja etiketten så är min tolkning att du får ej överlåta eller saluhålla till personer under 21. Över 21 får du överlåta och saluhålla?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) vilka krav som gäller för överlåtelse och försäljning av knivar och andra farliga föremål. Försäljning av knivarKnogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas (2 §). Med saluhållande avses att bjuda ut varan till försäljning, till exempel genom annonsering eller exponering i skyltfönster.Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att sälja alla typer föremål som listas samt andra liknande föremål. Utöver detta är det förbjudet att överlåta, till exempel ge eller skicka föremålen, till personer under 21 år.Din verksamhetJag har förstått din fråga som att det rör en springstilett. Om jag har missförstått din fråga är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga med ytterligare upplysningar om föremålet. För dig innebär detta att du inte får bjuda ut stiletten till försäljning. Det är alltså inte avgörande om en eventuell köpare är över 21 år. Inför framtiden kan det därför vara bra att vara uppmärksam på vilken typ av föremål du utbjuder till försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Misstanke om brott inom LSS

2020-05-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag jobbar inom LSS på ett kommunalt gruppboende. Vi har en situation där en brukare far illa av sin kärleksrelation genom psykisk och fysisk misshandel (vi har sett detta ske) och även sett underförstådda antydningar på sexuellt tvång och dylika övergrepp - vilket lett till svår ångest och självskadebeteende. Personerna bor på olika gruppbostäder.Vi har bett om att få polisanmäla detta då det pågått i över ett års tid, minst. Kommunen säger att vi inte har rätt att anmäla dessa brott om vi inte med säkerhet kan säga att straffskalan ligger på minst 1 år för annars riskerar vi att bli anmälda för sekretessbrott. Vi känner oss låsta och övergivna då vi inte kan få ett slut på relationen och där vi även har stöd från föräldrarna till vår brukare att detta måste få ett slut. Varför är det så att när det kommer till funktionsvarierade människor så blir det svårare at anmäla missförhållanden om man som arbetare blir vittne till detta fast vi å andra sidan har en anmälinsskyldighet? Det är min känsla iaf. Jag söker tips på hur vi kan gå tillväga och hur vi ska tänka.
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag be om ursäkt för att svar på din fråga dröjt. Jag kommer inledningsvis förklara varför din arbetsgivare sagt att ni bara ska anmäla det som inträffat om ni med säkerhet kan säga att straffskalan ligger på minst ett år. Därefter kommer jag att ge dig råd om hur ni kan hantera situationen.SekretessSekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Det kan här konstateras att arbete inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är sekretessbelagt (26 kap 1 och 4 §§ OSL). Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till Polismyndigheten när det finns misstanke om vissa brott (10 kap 19–23 §§ OSL). Med utgångspunkt i att personen som blivit utsatt för gärningarna är över 18 år är det dessvärre är bara 23 § som bör vara tillämplig i ditt fall. Uppgifterna kan med stöd av 23 § lämnas om misstanken angår brott där det lindrigaste föreskrivna straffet är ett år eller försök till brott där det lindrigaste föreskrivna straffet är 2 år. Det lindrigaste straffet ska alltså vara straffminimum. Om straffminimum inte framgår av lagtexten för ett brott gäller fängelse 14 dagar (26 kap 1 § BrB).I ditt fall innebär detta att det finns begränsade möjligheter för dig att anmäla det inträffade. De mest relevanta brottet i förhållande till omständigheterna som också uppfyller kraven i OSL är våldtäkt (6 kap 1 § BrB) och grov misshandel (3 kap 6 § BrB). I ditt fall är det svårt att utifrån de givna omständigheterna avgöra om det kan vara fråga om de här brotten. I förarbetena till lagen har det framhållits att personalen i osäkra fall bör rådgöra med polis eller åklagare genom att redogöra för omständigheterna i avidentifierad form, innan personalen tar ställning till om förutsättningar för ett sekretessgenombrott föreligger eller inte (Se prop. 2005/06:161 s. 103). Jag skulle därför råda dig till att höra av dig till polisen och redogöra för omständigheterna i avidentifierad form, istället för att låta arbetsgivaren göra den juridiska bedömningen.Alternativa lösningarDu nämner i frågan att föräldrarna har kännedom om de inträffade gärningarna och skadorna. Om föräldrarna inte omfattas av sekretess kan de anmäla brotten. I ett sådant fall kan en anmälan om till exempel fridskränkning aktualiseras (4 kap 4a § BrB). Fridskränkning kan innefatta våld eller kränkningar av sexuell natur om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Här ställs också lägre krav avseende precisering av specifika gärningstillfällen. Med detta sagt vill jag inte konstatera att det är frågan om just en fridskränkning, men ändå klargöra att det är en relevant brottsrubricering.SammanfattningSammanfattningsvis skulle jag råda dig till att rådgöra med polis eller åklagare. Det bör också vara möjligt att låta föräldrarna, om de inte hindras av sekretess, anmäla de tidigare begångna gärningarna. Jag beklagar verkligen det inträffade och hoppas att svaret kan vara till hjälp.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för straff som inte verkställs

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad är preskriptionstiden för en dom som man fått i tingsrätten på 10 mån och vägrar ställa in sig?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga på följande sätt. Du undrar vad preskriptionstiden är för 10 månaders fängelse som inte verkställs på grund av att man inte infunnit sig. Relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (1962:700) (BrB).De olika preskriptionstiderna för fängelse som inte verkställs framgår av 35 kap 8 § BrB. Tiden ska räknas från det att domen vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att tiden för överklagande till hovrätten gått ut. Fängelsestraff under ett år preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft. Det innebär att en dom på fängelse i 10 månader preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft.Det enkla svaret på din fråga är därför att preskriptionstiden är fem år.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag påverka gallring av uppgifter ur belastningsregistret?

2020-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det möjligt att tas ut ur belastningsregistret? För ett år sen körde jag mycket för fort på min motorcykel på en solig lördag. Jag fick inte köra under 2 månader efter och betalade ett böte av 4000 SEK. Jag sålde min motorcykel och lärde min läxa. I april gick min arbetsgivare i konkurs och fick jag söka andra jobb. Jag jobbade som pilot och tyckte att det skulle vara bra att bli tunnelbanaförare. Jag klarade nästan alla steg i rekryteringsprocessen men hörde att jag kommer inte få jobbet på grund av belastningsregistret. Det var då att jag förstog att i de kommande 4 år jag kommer inte hitta något jobb inom transportbranschen på grund av ett misstag jag har redan haft mitt straff för. Kan jag göra någonting om det?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör borttagning av uppgifter ur belastningsregistret. I juridiska sammanhang brukar man använda ordet gallring för den automatiska borttagningen som sker efter en viss tid. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. Gallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Du har dömts till 4000 kr i böter för ett trafikbrott. Eftersom du dömts till böter som påföljd innebär det att uppgifterna kommer tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 §). Det finns tyvärr ingenting du som enskild kan göra för att påskynda gallringen. Jag beklagar verkligen situationen och önskar dig stort lycka till med framtida jobbsökande.Med vänlig hälsning,

När tas uppgifterna bort från belastningsregistret?

2020-05-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har 2015-XX-YY fått en dom utställd.1, ringa narkotikabrott 1paragraf 1st 6p o 2 paragraf (1968:64)2, rattfylleri 4 paragraf 2st TBL. (1951:649).Varför är dessa inte preskiberade nu 2020-05?Beställde ett utdrag ur mitt register och dessa verkar inte vilja försvinna, trots att brotten är ringa. Vad beror det på?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att det framgår av utdraget från ditt belastningsregister att du 2015-YY-XX dömts till ringa narkotikabrott och rattfylleri. Jag tolkar därför din fråga som att den rör varför domen inte har tagits bort från registret. Svaret på frågan finner vi i "gallringsreglerna". Med gallring avses borttagning av uppgifter. I det följande kommer jag att använda samma ord.GallringGallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter. Eftersom jag inte vet vilken påföljd du dömdes till kommer jag inte att kunna ge dig ett svar som är anpassat till din situation. Nedan följer dock ett antal exempel som förhoppningsvis kan ge ett svar på din fråga. Uppgifter som tas bort fem år efter dom, beslut eller godkännande- Dagsböter Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut- Villkorlig dom.- SkyddstillsynUppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats- Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning)En bra sammanställning av de olika reglerna hittar du här. För att få en fullständig överblick kan jag också råda dig till att läsa lagtexten i 16–18 §§. Om det skulle uppstå några funderingar är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar