När kan man hamna i belastningsregistret?

2020-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om man har gjort ett brott och blivit tagen för det men inte fått några följder av det, inget brev hem heller eller så, finns det då fortfarande en risk att det skulle kunnat hamna i ens belastningsregister?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du begått ett brott och att polisen varit inblandad i detta, men att du ännu inte fått information om någon påföljd eller fortsatt utredning. Jag kommer först att redogöra allmänt för när man hamnar i polisens belastningsregister och sedan för vad som gäller i ditt fall. Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du har fått påföljder för brott. Det är alltså först när du fått en fällande dom med en påföljd, fått en straffvarning eller godkänt ett strafföreläggande som brottet registreras i polisens belastningsregister. Om ett anmält brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret.Det framgår inte av din fråga om du godkänt strafföreläggande eller fått en straffvarning, jag kommer därför att utgå ifrån att detta inte skett. Det verkar då som att polisen inte gått vidare med utredningen för det brott du var misstänkt för. I det fallet kommer det alltså inte att registreras i belastningsregistret. Du kan läsa mer om polisens belastningsregister samt gallringsreglerna (tiden för när uppgifterna tas bort) på polisens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur länge finns jag kvar i belastningsregistret?

2020-06-24 i Påföljder
FRÅGA |Om man har 80 dagar dagsböter och vilkorlig dom, Hur många år är man i register belastning?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilket straff du har dömts till. Du beskriver att du dömts till dagsböter och villkorlig dom. Vid dagsböter ensamt gallras uppgifterna från belastningsregistret 5 år efter dom. I ditt fall behöver dock också ses till den villkorliga domen.Vad gäller villkorlig dom är tiden för belastningsregistret då beroende av din ålder. Om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i belastningsregistret 5 år efter dom. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i 10 år efter dom. Med "efter dom" avses den dag domen meddelades av domstolen.Sammanfattningsvis kommer du alltså finnas i belastningsregistret i 5 år om du var under 18 år vid brottet, om du var över 18 år kommer du finnas i registret i 10 år, räknat från datumet domen meddelades.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Påföljd för barnpornografibrott begått av 16-åring

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Straff för 16-åring som har fått en film på 16 sek med barnpornografi skickad till sig på mobilen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad påföljden borde bli för en 16-åring som är misstänkt för barnpornografibrott genom att ha skaffat sig och/eller tittat på barnpornografi, i form av filmen du beskriver i din fråga. Straffskalan för barnpornografibrott stadgas i brottsbalken 16 kap 10 a § och är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i just det fallet. När domstolen tar ställning till vilken påföljd en 16-åring ska få, så tas åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan fyllda 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt brottsbalken 27 kap 9 §. Som tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Domstolen tar dock även hänsyn till andra omständigheter än enbart åldern vid bedömningen, såsom om det skett upprepade brottsliga gärningar samt om de varit av allvarlig art. Den troliga påföljden i detta fall, om det rör sig om endast en film (utan särskilt hänsynslöst innehåll) som man dessutom inte spridit vidare, är böter. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård, krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i detta fall. Jag vill dock understryka igen att domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt innehållet av filmen i detta fall, och att jag därför inte kan svara med säkerhet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När försvinner man ur belastningsregistret?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej när försvinner man ut belastningsregistret om man blivit dömd för häleri,villkorlig dom med böter och man är över 18 år? Är det 5 eller 10 år.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (här).Du beskriver att personen i fråga blev dömd till villkorlig dom med böter. Blir man dömd till villkorlig dom tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 10 år efter dom eller beslut, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet, detta framgår av 17 § fjärde punkten a) (här).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?

2020-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan blev precis dömd för grovt penningtvätt och straffpåföljden blev villkorlig dom samt dagsböter 100x80 dvs 8000. Hur länge står detta med i mitt belastningsregister ? Och när börjar tiden "ticka" är det från när domen vunnit laga kraft eller från när "brottet" skedde?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du har dömts till. Du beskriver att du dömts till dagsböter och villkorlig dom. Vid dagsböter ensamt gallras uppgifterna från belastningsregistret fem år efter dom. I ditt fall behöver dock också ses till den villkorliga domen.Vad gäller villkorlig dom är tiden för belastningsregistret då beroende av din ålder. Om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i belastningsregistret fem år efter dom. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i tio år efter dom. Med "efter dom" avses den dag dom eller beslut meddelades av domstolen. Det innebär att tiden börjar "ticka" från den dagen dom eller beslut meddelades i högsta instans.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?

2020-06-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar vad som är skillnaden på övergrepp och våldtäkt. Jag blev utsatt för vad jag kallar övergrepp men som en kompis hävdar är våldtäkt för några år sedan. Jag somnade efter en fest och vaknade då en "kompis" hade börjat runka av mig när jag sov. Av någon anledning känns det viktigt att veta vad som gäller då utredningen lades ner på grund av brist på bevis.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar om den händelsen du blivit utsatt för är att klassa som ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, i lagens mening.Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?En våldtäkt är enligt brottsbalkens 6 kap 1 § (här) när en person har samlag eller utför någon annan sexuell handling, jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt. Exempel på sexuella handlingar jämförliga med samlag är anala eller orala samlag, penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra. Med sexuellt övergrepp menas, enligt brottsbalkens 6 kap 2 § (här), sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag, det vill säga handlingar som inte faller under 1 §. Det är exempelvis fall där den ena personens kön rör den andra personens kropp.Det som dock avgör om brottet ska rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp är vilken art av sexuell kränkning det är fråga om och inte handlingen i sig. I ditt fall är det ett gränsfall mellan dessa brott. Handlingen i sig finns visserligen inte uppräknad bland exempel på handlingar jämförliga med samlag, men skulle kunna innebära en sådan sexuell kränkning att det ändå klassas som våldtäkt istället för ett sexuellt övergrepp. Jag kan tyvärr inte ge ett direkt svar på vad det klassas som i ditt fall, men det är en fråga du kan ställa till poliserna eller åklagaren som drev förundersökningen.Överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningenNågot du kan göra om du är missnöjd med polisens eller åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är att begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur beräknas strafftiden för fängelsestraff?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Jag dömdes till 5 mån + del på 1mån och 20 dar = 6 mån och 20 dar, men hur räknar man ut tiden man sitter av straffet.. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt brottsbalken 26 kap 6 § (här) gäller en presumtion om att man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av avtjänat straff, det innebär att du kommer sitta 2/3 av 6 månader och 20 dagar, om det inte föreligger synnerliga skäl. Planeringen för din frigivning börjar redan när du kommer till anstalten, det kallas för att man gör upp din verkställighetsplan. Då kommer du bland annat få datumet för din frigivning. Du kan läsa mer om den villkorliga frigivningen på Kriminalvårdens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |vad innebär brukande av falsk urkund, och vad gör man i en villkorlig, dom hur ser programmet ut där, hur mäter man man den straffskalan i dagsböter. vad händer om man över klagar vid det med skådestånd, kan skadeståndet höjas till hur mycket som helst vid te. x. ärekränkning genom stämmning, och kan de omvanDlas till fängelse vid ett överklagande. tacksaM FÖR SVAR SNARAST
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara dina frågor under rubriker som överensstämmer med de frågor du formulerat.Vad innebär brukande av falsk urkund?Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden (ex. legitimationen) antas tillhöra den som använder sig av den. Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, då får man kolla på urkundsförfalskning i BrB 14 kap 1 §. Du kan alltså bli dömd för brukande av falsk urkund om du använt den förfalskade legitimationen/körkortet och det föreligger en fara i bevishänseende. Men om det är du som har framställt den förfalskade urkunden kan du istället bli dömd för urkundsförfalskning.Vad innebär en villkorlig dom, kan den omvandlas till fängelse vid överklagan?En villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med t.ex. dagsböter eller samhällstjänst. När man överklagar kan man riskera ett högre straff, det vill säga att t.ex. hovrätten finner att straffvärdet är högre än vad tingsrätten gjorde, och utdömer en annan påföljd.Vad gäller utdömande av dagsböter bestäms detta utefter personens ekonomiska förhållanden.Kan ett överklagande medföra ökat skadestånd?Detsamma som vid påföljden gäller här, skadeståndet kan komma att ändras i en ny instans, men det görs alltid en skälighetsbedömning och beloppet kan således inte höjas till hur mycket som helst.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,