Måste en boutredningsman anmäla ett brott som den får kännedom om?

2021-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag har en syster som genomgår en smutsig skilsmässa. Nu är en Bodelare utsedd av Tingsrätten. I möte med Bodelare uppvisar exmaken ett ändrat dokument (inte äktenskapsförord utan ett avtal om att min syster avstår viss förmögenhet) , om detta dokument skulle gälla i dess nya form skulle det innebära att min syster går miste på ett belopp om nära två miljoner kronor. Det syns att dokumentet är ändrat. Min fråga är, har Bodelare krav på sig att anmäla brott. Som jag ser det rör det sig om urkundsförfalskning.Med vänlig hälsning!
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag finns det ingen anmälningsplikt avseende brott som redan har begåtts, däremot har man en skyldighet att anmäla brott som är pågående. Om man underlåter att anmäla ett pågående brott kan man dömas för underlåtenhet att avslöja brott enligt 23 kap 6 § brottsbalken. Man behöver bara anmäla ett pågående brott under förutsättning att anmälan kan göras utan fara för dig eller din familj. Underlåtenhetsbrottet aktualiseras enbart för vissa brott, typiskt sett grövre brott såsom misshandel och mord. Det ska finnas stadgat i lagtext att underlåtenhet att avslöja ett visst brott kan innebära ansvar enligt 23 kap 6 § brottsbalken för att underlåtenshetsbrottet ska kunna aktualiseras. Typiskt sett gör man alltså inte sig skyldig till något brott om du inte gör en anmälan till polisen efter att ha fått kännedom om ett brott som redan är begånget.För att avgöra om man är skyldig att anmäla ett brott måste man titta bland de sista paragraferna i det kapitel där brottet som begåtts finns angivet. Där kan man sedan utläsa om brottet omfattas av skyldigheten att avslöja brott i 23 kap 6 § brottsbalken.För att ta ditt exempel med urkundsförfalskning så får man gå till 14 kap 3 § i brottsbalken där urkundsförfalskning finns reglerat. I 14 kap 13 § brottsbalken finns bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott i vissa fall. I denna paragraf anges det inte att det är brottsligt att underlåta att avslöja urkundsförfalskning. Detta betyder således att boutredningsmannen inte har någon skyldighet att anmäla brottet. Detta innebär naturligtvis inte att din syster inte kan anmäla brottet om hon så önskar.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Misshandel inom äktenskap

2009-10-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! till vem mer kan jag anmäla psykiskt och fysiskt misshandel som pågår många år och nu förvärrats. personen som är misshandlads är under läkarens och terapeutens tillsyn. Vilka rättigheter har hon vid skilsmässa,hyreslägenhet,barnen snart 18 år , om misshandel ovan har jag kontaktat läkare och terapeuten.
Kristina Ljungström |Hej, Om din vän blivit misshandlad bör ni göra en polisanmälan. Det kan göras på polisens telefon 114 14. Polisen kan du utreda brottet. Vid skilsmässa ska makarnas egendom delas lika mellan dem, under förutsättning att viss egendom inte gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord eller att någon av makarna genom gåva eller arv fått egendom med villkor att den ska vara enskild. När det gäller en hyresrätt som gemensam bostad har den make rätt till bostaden som behöver den bäst. Om bara den ena maken finns med på kontraktet för hyresrätten brukar denne få behålla den, om inte den andra maken får vårdnaden om barnen. Hoppas det går bra för din vän. Med vänliga hälsningar

Vad gäller när frun håller maken utelåst från den gemensamma bostaden?

2017-08-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag är gift och bor i min frus bostadsrätt som hon haft sedan tidigare. Vi har inget äktenskapsförord. Hon har nu efter ett gräl tagit mina nycklar till bostaden och med det gjort mig hemlös. Jag får ej heller gå in för att hämta mina saker. 1Får hon göra såhär?2 Vad kan/bör jag göra?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Får hon göra så här?Nej, det är inte lagligt att göra så som hon har gjort. Trots att de är din frus bostadsrätt som hon haft sedan tidigare är det er gemensamma bostad eftersom du bor där. (7 kap. 4 § 3 p ÄktB) Eftersom hon rubbar din besittning till dina saker i lägenheten och även till din bostad kan hon göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande. (8 kap. 8 § BrB) Lagen föreskriver att man kan göra sig skyldig till brottet genom att byta lås eller på annat sätt rubba någon annans besittning som därigenom vållar skada eller olägenhet.2. Vad kan/bör du göra? Du kan vända dig till Polisen för att göra en polisanmälan angående egenmäktigt förfarande. Du kan även vända dig till Kronofogden och ansöka om särskild handräckning eftersom hon hindrar dig från att använda dig egendom. (4 § BFL) HÄR kan du läsa mer om särskild handräckning. Det framgår inte av din fråga om äktenskapet ska fortgå eller om du vill skiljas men eftersom ni inte har något äktenskapsförord är det lagens uppdelning vid bodelning som gäller och du har då rätt till hälften av värdet av bostaden.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget. Om något är otydligt eller om du har ytterligare frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning