Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?

2021-03-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRättegångsbalken, härefter förkortad som RB, är tillämplig eftersom din fråga berör hur och när man kan väcka en talan. Litis pendens och genkäromålJag tolkar din fråga som att du är svarande i en process där din motpart har väckt en fullgörelsetalan, och att du därför vill väcka en talan samtidigt om att ett rättsförhållande föreligger alternativt inte föreligger. För att ha ett konkret exempel att utgå ifrån så kan man tänka sig att A väcker en fullgörelsetalan mot B om att B ska utge skadestånd på grund av att B vållat en skada. B skulle då kunna tänkas vilja väcka en talan om att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger (det vill säga en negativ fastställelsetalan). Emellertid rör båda dessa käromål samma sak (det vill säga i grund och botten frågan huruvida B har vållat en skada och således är ersättningsskyldig), vilket gör att domstolen ska avvisa fastställelsetalan på grund av litis pendens (13 kap. 6 § RB). Det du kan göra i denna situation är att i stället väcka ett så kallat genkäromål, det vill säga en talan som förenas och handläggs tillsammans med den ursprungliga fullgörelsetalan, eftersom talan avser samma sak (14 kap. 3 § RB). Skulle det däremot handla om att du redan har väckt en fullgörelsetalan och vill ha en prejudiciell fråga (det vill säga en fråga som har betydelse för utgången av den andra talan) rättskraftigt avgjord så kan du ändra din talan även efter att talan har väckts. Då kommer alltså din först väckta talan även omfatta fastställelse av det stridiga rättsförhållandet (13 kap. 3 § första stycket 2 punkten RB). Sammanfattning Kort sagt så måste man väcka en ny talan om fastställelse. Det kan dock föreligga hinder (litis pendens) som gör att man i stället måste väcka ett genkäromål. Handlar det om att du redan har väckt en talan så går det att ändra den även efter att den väckts. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur många dagar får man vara i arresten?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Hur många dagarfår man vara i arresten?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om polisen misstänker att du har begått ett brott så kan de gripa dig. Efter ett sådant gripande måste en åklagare fatta ett beslut om du ska bli anhållen eller inte. Om du blir anhållen så kommer du att vara inlåst i en cell. Du får vara inlåst och anhållen i en cell i högst tre dagar.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Varför häktas en person?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Varför häktas en person?Tacksam för svar MVH
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan under en förundersökning bli häktad. Häktning är ett tvångsmedel som används för att frihetsberöva personer som är misstänkta för grövre brott. När får man häkta en person?En person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer får häktas om det finns en risk för att han eller hon, kommer att hålla sig undan, kommer försvåra utredningen eller fortsätter att begå brott. Andra skäl till häktning kan också vara att en person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott är okänd och vägrar uppge sitt namn och sin adress eller inte är folkbokförd i Sverige och det finns risk för att personen lämnar landet.Om du har fler frågor, är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Vad innebär prövningstillstånd?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Vad innebär prövnigstillständ?
Sonja Najim |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller ett domstolsärende ska kunna tas upp och och prövas av domstolen.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss!Vänligen,

Får polisen kroppsvisitera hantverkare på grund av knivlagen?

2021-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag jobbar som elektriker och i fredags kl16 när jag va påväg hem från jobbet (iklädd mina arbetskläder) så kom en civil polis och ställde frågor. Naturligtvis visade jag legitimation och efter det började polisen visitera mig med hänvisning till knivlagen. Jag är ostraffad sen tidigare men nu strafföreläggande böter i om brott mot knivlagen.Får polisen göra såhär?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!BakgrundDu har blivit föremål för en kroppsvisitation, vilket innebär att polisen har gjort en undersökning av vad du har på dig och vad du bär med dig. När det gäller statens ingrepp mot enskilda (i ditt fall: polisen mot dig) är det en god idé att ta avstamp i regeringsformens (RF) andra kapitel. RF 2:6 ger att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Denna rättighet kan begränsas genom lag (i ditt fall: polislagen/rättegångsbalken) enligt RF 2:20 p 2. Enligt RF 2:21 ska begränsningen ske endast om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle samt att begränsningen är proportionerlig.RegleringEn kroppsvisitation får vidtas om omständigheterna i 28:11 rättegångsbalken (RB) föreligger. Bestämmelsen ger att polisen får kroppsvisitera om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. I ditt fall fall är det aktuella brottet att du har burit kniv på allmän plats. Av 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) är det ett brott att inneha kniv på allmän plats. Enligt det andra stycket är det dock tillåtet bland annat om innehavet är att anse som befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. I ditt fall kan det anses befogat att du på väg hem från ditt arbete som elektriker fortfarande bär kniv (för hur ska du annars förflytta kniven?), men polisen gjorde uppenbarligen en annan bedömning. Jag kan inte säga mer än att det är en helhetsbedömning. Möjligtvis hade bedömningen fallit ut till din fördel om du hade arbetat som snickare (se exempelvis RH 1996:23).Om du anses ha brutit mot 1 § knivlagen, ger 4 § att påföljden är böter eller fängelse, men att det inte döms till ansvar om det är ett ringa fall. Även här kan polisens bedömning betraktas som tveksam, eftersom du kanske har gjort dig skyldig till ett ringa fall (om du över huvud taget har brutit mot förbudet i 1 § knivlagen). Förutsättningen för kroppsvisitation är ju att fängelse kan följa, och även i detta skede är det tveksamt. SammanfattningAvslutningsvis har du blivit utsatt för ett kroppsligt ingrepp, där polisen har misstänkt dig för att ha begått ett brott mot knivlagen endast på grund av den omständigheten att du bar arbetskläder (att döma av den informationen som du gett i din fråga). I flera delar är det tveksamt om polisen hade befogenheten att kroppsvisitera dig. Mitt råd till dig är att göra en anmälan till JO (som tyvärr inte kan göra mer än att rikta kritik mot Polismyndigheten).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur många dagar får man vara i arresten?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Hur många dagarfår man vara i arresten?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om polisen misstänker att du har begått ett brott så kan de gripa dig. Efter ett sådant gripande måste en åklagare fatta ett beslut om du ska bli anhållen eller inte. Om du blir anhållen så kommer du att vara inlåst i en cell. Du får vara inlåst och anhållen i en cell i högst tre dagar. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?

2021-02-28 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej hur funkar det i fall där en advokat blir utsatt för brott som inte är relaterat till personens arbete. Har även advokaten då rätt till en försvarsadvokat eller måste advokaten vara sin egen advokat så att säga eftersom det är hans eller hennes yrke?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tänkte först reda ut vad som gäller när en advokat utsatts för brott och därefter vad som gäller när en advokat åtalats för brott. Som målsägande Vid de flesta typer av brott har åklagaren åtalsplikt, vilket innebär att åklagaren måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis på att brott har begåtts. Om en advokat skulle bli utsatt för ett brott är det alltså åklagaren som för talan om brottet (20:2 och 20:6 RB) och advokaten är målsägande. Advokaten företräder alltså inte sig själv. Som misstänkt Enligt 21:1 RB får den misstänkte själv föra sin talan. Det finns alltså möjlighet för en advokat (eller annan för den delen) att företräda sig själv. En offentlig försvarare förordnas i de fall som anges i 21:3a RB. Detta förutsätter dock att den misstänkte begär det. Man kan också företrädas av en försvarare som man själv valt. Det finns alltså möjlighet att försvara sig själv, begära en offentlig försvarare eller själv välja en försvarare. Slutsats Om en advokat blir utsatt för ett brott är det åklagaren som väcker åtal och för talan. Om advokaten däremot är åtalad kan denne välja att företräda sig själv, men kan likväl välja en annan försvarare.Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan polisen begära ett urinprov från mig?

2021-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag vart tagen för snatteri här om dagen. Jag undrar bara om polisen kommer att av någon anledning ta ett urinprov. Jag vet att det låter lite meningslöst men undrar bara.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen kan begära ett urinprov från dig. Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB). Polisens behörighet att kräva urinprovAtt kräva urinprov är något som omfattas av begreppet kroppsvisitation (RB 28 kap. 12 § 3 st.). Polisen har rätt att kroppsvisitera en person (och därmed begära ett urinprov), om personen skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (RB 28 kap. 12 §). Det ska således finnas en skälig misstanke för ett brott och brottet ska kunna leda till fängelse. Du skriver att du har blivit tagen för snatteri vilket bekräftar att en misstanke på brott har förelegat. Snatteri (som numera heter ringa stöld) kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalken 8 kap. 2 §). Detta innebär att dessa två krav är uppfyllda.Proportionalitet vid tvångsmedelEftersom kroppsbesiktning är ett tvångsmedel måste dock proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden inte får gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet (RB 28 kap. 13 § och 3 a §) Eftersom att du är misstänkt för snatteri skulle det förmodligen inte vara proportionerligt att begära ett urinprov från dig. Om inte urinprovet är av betydelse för utredningen kommer du förmodligen inte att begäras på urinprov. Eftersom att jag inte vet mer om utredningen mot dig kan jag inte ge dig ett rakt svar på om du kommer att begäras ta ett urinprov, förmodligen kommer du inte det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,