Vad händer om en person inte kan delges?

2021-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om en dom har fallit i Tingsrätten och den misstänkte har överklagat till Hovrätten men inte hittas så att denne kan delgivas. Vad händer? Är det Tingsrättens dom som gäller eller sker det en förhandling i Hovrätten utan att den misstänkte är närvarande?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att det är den misstänkte som har överklagat och nu ska den misstänkte även delges någon typ av handling. Eftersom du kallar personen misstänkt så förstår jag att frågan rör ett brottmål och i brottmål finns ingen möjlighet att meddela tredskodom (döma i parts utevaro). Delgivning regleras av delgivningslagen och jag kommer nedan gå igenom några av de olika delgivningssätten. DelgivningssättVanlig delgivning Oftast så testar man först att delge personen genom vanlig delgivning enligt 16–18 §§ delgivningslagen. Detta innebär att handlingen skickas med post eller e-post och att mottagaren skriver under ett delgivningskvitto som skickas tillbaka till domstolen. Jag antar att detta redan har prövats i ditt fall och därför får man kolla på andra delgivningssätt.Stämningsmannadelgivning Stämningsmannadelgivning (31–37 §§ delgivningslagen) innebär att man skickar ut en person, en stämningsman, som lämnar handlingen till mottagaren. Personen anses delgiven när denne fått handlingen, det krävs inte att denne läser handlingen eller skriver under delgivningskvitto. Stämningsmannadelgivning kan även ske genom att handlingen lämnas till en annan person vid platsen där den sökte inte påträffas (vid bostad eller arbetsplats). Underrättelse om detta skickas sedan till delgivningsmottagaren som inte behöver skriva under ett delgivningskvitto. "Spikning"Om ingen annan form av delgivning fungerat är så kallad "spikning" ett sätt att delge mottagaren (38 § delgivningslagen). Namnet kommer ifrån att man förr spikade fast handlingen på mottagarens dörr. Nu för tiden lämnar man helt enkelt handlingen vid mottagarens bostad eller arbetsplats och personen anses då delgiven när handlingen har lämnats i anslutning till bostaden eller arbetsplatsen. KungörelsedelgivningEn sista utväg är kungörelsedelgivning (47–48 §§ delgivningslagen) som innebär att handlingen hålls tillgänglig på en viss anvisad plats och så publiceras ett meddelande i tidningar om var handlingen finns att hämta. Personen anses då delgiven när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning (51 § delgivningslagen). Om den misstänkte inte kommer till hovrätten Som du ser finns det många sätt att ta till för att en person ska kunna delges och det brukar generellt sett lyckas. Om personen som överklagat blir delgiven men ändå inte skulle dyka upp till förhandlingen i hovrätten så kommer överklagandet att förfalla enligt 51 kap 21 § rättegångsbalken. Vad som händer då är att tingsrättens dom vinner laga kraft (dvs "gäller"). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar

Kan man stämma någon för vad som helst?

2021-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en liten fråga till er. Kan man stämma en person på vad som helst exempel att hen hatar en människa?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att din fråga rör en persons möjligheter att stämma en annan person och att det därför är en civilrättslig process (och inte straffrättslig) som du syftar på. Svaret kommer att baseras på det antagandet.Övergripande om ansökan om stämningDen som vill inleda en rättegång mot någon ska skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten (42 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). En stämningsansökan ska innehålla flera punkter, bland annat ett bestämt yrkande och en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (42 kap. 2 § RB). Rätten ska i första hand förelägga käranden att avhjälpa bristen om stämningsansökan inte uppfyller kraven ovan och de andra krav som framgår av den tidigare hänvisade bestämmelsen (42 kap. 3 § RB). Följs inte detta (föreläggande) ska ansökningen avvisas, om den är så ofullständig och att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för rättegången (42 kap. 4 § RB). Uttrycket "utan väsentlig olägenhet" innebär att det finns ett processekonomiskt moment i bedömningen av avvisningsfrågan.Kan stämningen avse vad som helst? I rättegångsbalken framgår det också att om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas (42 kap. 5 § RB). Generellt ska bestämmelsen användas restriktivt. Bestämmelsen är en väsentlig avvikelse från ett normalt rättegångsförfarande och därför måste också europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna beaktas (EKMR), vilken är inkorporerad som svensk lag (artikel 6.1 EKMR och lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Enligt artikeln ska envar ha rätt till en rättvis rättegång med avseende på tvister om hens civila rättigheter. En förutsättning för att artikeln i Europakonventionen ska vara tillämplig är att det föreligger en reell och seriös tvist. Europadomstolen har framhållit att en tvist kan antas vara reell och seriös om det inte finns klara indikationer på att så inte är fallet. Det föreligger alltså en presumtion för att tvister om civila rättigheter är reella och seriösa.Stämningen måste således gälla tvister om civila rättigheter som är reella och seriösa. Mot bakgrund av bestämmelserna ovan och Europadomstolens framförande skulle jag hävda att stämning på grund av enbart hat inte omfattas av en reell och seriös tvist. Det innebär således att ett sådant käromål skulle lämnas utan bifall och dom meddelas utan att stämning utfärdas. Beskrivna krav ska alltså uppfyllas och uppfylls dem inte ska ansökningen avvisas. Man kan således inte stämma någon för vad som helst. Finns det däremot ett annat bakomliggande skäl till varför man stämmer (och hatar) en person, till exempel avtalsbrott eller skadeståndsanspråk som inte har med brott att göra, kan det vara möjligt. Enbart hat mot personen lär emellertid vara svårt att motivera som grund för stämning. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Hej!För 6 månader sen flyttade jag och min bror ur från en lägenhet vi hyrde i Stockholm. Vi hyrde den som inneboende och hade betalat en deposition på 12000kr. När vi sedan flyttade ut så påstår nu min hyresvärd att jag förstört madrassen. Vad jag vet så var den fläckig sen innan och jag har inte gjort något speciellt med den. Efter mycket tjat så betalade han tillbaka en del av depositionen men sparade en summa på 2500kr för att köpa en ny madrass. Jag tyckte inte detta var ok så gick till kronofogden. Han har nu invänt min ansökan och jag kan välja att gå vidare med detta till domstol. Det krävs att tilläggas att han inte har några bevis likt jag inte har några bevis. Inga bilder eller så på madrassen innan inflytt. Vad ska jag göra? Vinner jag i domstol eller vad händer nu?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Jag vill inledningsvis påpeka att det tyvärr inte går att säga om du kan vinna målet i domstolen eller inte. När det saknas bevis så tar domstolen ställning till vad parterna har lämnat för uppgifter i målet och även annat som framkommit i målet, exempelvis vittnesuppgifter. Den som domstolen anser har lämnat den mest trovärdiga och rimliga förklaringen kan vara den som vinner målet. Det som händer nu är precis som du anger, att du kan välja att gå vidare med ärendet till en domstol och i annat fall kan du tyvärr inte göra så mycket mer än så. Om du väljer att gå vidare med ärendet så ska det ske genom en stämningsansökan. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstolen som finns i den ort som din hyresvärd har sin hemvist i enligt 10 kap 1 § RB. Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB. -Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär att hyresvärden ska betala till dig. -Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför hyresvärden är skyldig att betala dig pengarna som du har yrkat. I det här fallet vill du ha betalning, och det är viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående. Detta ska bara anges om du har bevisning vilket inte verkade finnas i ditt fall. -Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt och hyresvärdens namn, adress, organisationsnummer om sådant finns, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen. -Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och hyresvärden för svarande. Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Jag förmodar att det är 2500 kr med eventuell ränta som du önskar att få tillbaka av din hyresvärd. Avgiften är i sådana fall 900 kr för att värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021).'Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.Det är svårt att säga vad du ska göra. Jag anser dock att det kan komma att kosta mer än det ger dig något. Eftersom det dessutom saknas bevis för ditt påstående och även för hyresvärdens påstående kan det bli svårt att sia om vad domstolen eventuellt kan komma fram till. Men om du ändå anser att detta är viktigt för dig så tycker jag att du ska lämna in en stämningsansökan. Du kan alltid vända dig till våra jurister på Lawline för att få hjälp med det. Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Vad gör en nämndeman?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Vad gör en nämndeman och hur blir man det?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En nämndeman kommer från ett politiskt parti och utses av kommunfullmäktige (nämndemän i tingsrätt). En nämndemans uppdrag i domstolen är emellertid opolitiskt. Varje nämndeman har en varsin individuell röst och har tillsammans med domaren ansvar att avgöra ett mål. Nämndemännen röstar om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har även rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut.Vänligen,

Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?

2021-02-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag köpte en begagnad bil, en VW från 2011 som hade gått 13500 mil, av en bilfirma i sept 2019. Tre månader senare under färd så började det gnissla högt och ryka från bromsarna på ett av hjulen. Man kunde se hur bromsarna glödde röda när jag stannade. Bilen gick inte att köra vidare. Detta inträffade en fredagkväll ca kl 21.00 och jag hade min 2 åriga dotter i bilen. Jag beställde därför bärgning till närmaste verkstad. Detta var ca 120 km från vår bostad och från bilförsäljaren. På måndagen efter reklamerade jag köpet hos säljarna och jag hävdade att de skulle behöva stå för reparation och bärgningskostnader, pga fel i varan inom sex månader efter köpet, en kostnad som blev ca 21000 kronor.Bilförsäljaren accepterade inte min reklamation. Jag anmälde dem därför till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i feb 2020. Efter lång väntan kom i dec 2020 ett avslag från ARN. Detta eftersom jag inte först hade reklamerat till bilförsäljaren, utan direkt vänt mig till bärgare och till verkstad när skadan inträffat. Därmed gavs inte bilförsäljaren en chans att åtgärda problemet, hävdade ARN. Inga hänsyn togs till att skadan hade inträffat en fredagkväll och jag just då behövde akut bärgning till verkstad.Jag överväger att väcka talan inför tingsrätt. Men då ARN beslutat mot mig, finns det då en möjlighet att jag kan få tingsrätten att gå med på mina krav på ersättning för mina utgifter pga fel i varan med tanke på omständigheterna?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett beslut från ARN är inte bindande och kan inte likställas med en dom från en domstol. Det finns ingenting som hindrar dig från att väcka talan i tingsrätten om du fått avslag från ARN. Tingsrätten grundar sin dom på vad som förekommit vid förhandlingen (17 kap. 2 § RB). Det är ni som parter som är ansvariga för bevisningen, vilket innebär att rätten inte självmant inhämtar bevisning, det är upp till dig och din motpart bilförsäljaren att inkomma med bevisning (35 kap. 6 § RB). Det råder både fri bevisföring och fri bevisprövning. Det innebär att ni får lägga fram vilka bevis ni vill och rätten avgör vilken vikt de lägger vi varje bevis (35 kap. 1 § RB). Om ingen av er åberopar beslutet från ARN kommer rätten således inte att ta hänsyn till det. Det är dock väldigt troligt att din motpart kommer åberopa beslutet från ARN om beslutet är till din motparts fördel, och eftersom principen om fri bevisvärdering gäller står det rätten fritt att avgöra vilken vikt de lägger vid ARNs beslut. För att sammanfatta så är ARNs beslut inget hinder för tingsrätten ska kunna döma till din fördel vid en rättegång, det finns dock skäl att tro att rätten kommer lägga stor vikt vid ARNs beslut om det åberopas som bevisning och beslutet är välgrundat.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag stämma kommunen?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |FRÅGA Hej,Jag vill alltså ha svar om det går att stämma kommunen och isf, hur går man tillväga och vilken domstol kontaktar man? Jag har hamnat i en fullständigt kaotiskt situation pga beslut tagna av anställda i kommunens familjerätt! Pga deras beslut så är jag nu fullständig barskrapad och högt skuldsatt finansiellt. Men det värsta är att jag nu har en snart 12 årig dotter som har stora problem med sin skolgång, hög frånvaro och även depression och psykiska problem! Detta innebär ofta och mycket VAB, vilket gör min redan ansträngda finansiella situation ännu värre då min inkomst reduceras med ytterligare över 20%. Jag har blivit tillsagt att det inte går att stämma en kommun/myndighet, men det kan väl inte vara så att folk som jobbar innom kommun och myndigheter ska kunna ta beslut som gynnar sig själva och missgynnar en medborgare till den grad att man är ruinerad? Det måste ju finnas någon rättvisa i samhället! Mvh Dick
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Du kan stämma en kommun genom att skicka in en stämningsansökan. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol som finns i den ort som kommunen finns belägen i enligt 10 kap 1 § 2 st. RB.Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär av kommunen.-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför du anser att kommunen är skyldig. Om du yrkar skadestånd är det viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående. -Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt namn och vilken kommun det avser, adress, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och hyresvärden för svarande.Jag antar att du önskar skadestånd med anledning av det inträffade. Det du kan göra är att föra en skadeståndstalan mot kommunen. De lagar som blir tillämpliga är 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen. Enligt 3 kap. 2 § är staten bland annat skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Med begreppet myndighetsutövning menas utövandet av det allmännas befogenheter att med bindande verkan ensidigt bestämma för enskilda om förmån, rättighet, skyldighet, sanktioner. Dessa befogenheter ska grundas på offentligrättslig reglering.Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Avgiften är 900 kr så länge värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021). Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Vem leder en förundersökning?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Hej, vem leder en förundersökning?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet d.v.s. när man utreder vem som kan misstänkas för brottet. När polisen kommit så långt att en person skäligen kan misstänkas för brottet, tar åklagaren över förundersökningen. Vid mindre allvarliga brott som snatteri, trafikbrott och stöld är det emellertid polisen som fortsätter att hålla i förundersökningen, även efter spaningsskedet.Vänligen,

Har jag rätt att bli underrättad när misstankarna om brott inte längre kvartår mot mig?

2021-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hej blev anklagad för barnpornografi tidigt förra året mars Kommer på möte med polisen i år och då gäller inte den längre Utan nu är jag anklagad för stalking Har mått jätte dåligt över detta Får man anklaga någon så grovt och inte blivit underrättad när den anklagensen inte gäller längre Kan ju blivit avskriven direkt men jag fick leva med den i ca 8-9 månader mvh
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du hade blivit misstänkt för barnpornografibrott men att du inte blev underrättad när misstankarna mot dig inte längre kvarstod.När är man skäligen misstänkt för brott?Inledningsvis bör sägas att man är skäligen misstänkt för brott när sannolikheten för att man har begått det förevarande brottet är mer än 50 %. Det ska alltså vara mer sannolikt att man är skyldig än oskyldig. Har man rätt att bli informerad om att förundersökning inte inleds eller lagts ned?Beslutas det att förundersökning inte ska inledas är det endast målsäganden som har en rättighet att bli inrättad om detta (14 § andra stycket förundersökningskungörelsen). För det fall förundersökning läggs ned har den som är skäligen misstänkt för brottet rätt att bli underrättad om beslutet (14 § första stycket förundersökningskungörelsen). Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga huruvida förundersökning har inletts eller inte. Endast under den omständigheten att förundersökning har inletts men senare lagts ned har du rätt att bli underrättad om detta. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,