Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag driver en bröllopsbutik och har nu en tvist med en kund.Bruden provade ut klänningar hos oss och bestämde sig för en modell som måste beställa åt henne i en annan storlek. Klänningen blir uppsytt av fabriken efter vår beställning och vi tar en handpenning på 50%.Vi skriver även ett avtal med kunden där det står tydligt att handpenningen ej återfås vid ånger eller avbeställning. Kunden måste även kryssa en box att hon har förstått våra villkor innan hon skriver på. Vi läser tom upp avtalet för henne så hon verkligen förstår allt.Klänningen är beställt och bekräftat av leverantören. Nu har hon ångrat sig och kräver tillbaka handpenning. Hon påstår att vi inte har rätt att behålla handpenning så länge klänningen inte är leverarad.I konsumentlagen paragraf 41 hittar jag dock att om vi har avtal på handpenning så kan hon inte kräver tillbaka detta. Vem har rätt?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen vid en avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du driver ett företag och att det är en konsument som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för:- särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,- särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt- förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har ni tagit en handpenning på 50% som jag utgår ifrån är en på förhand bestämd ersättning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för konsumenten i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och du hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer du att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?

2021-09-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi hade en målarfirmansom målade vårt hus ( hösten 2020 och våren/sommaren 2021 började man se den gamla färgen, jag ringde och smsade hon som haft hand om det men jag fick ingen återkoppling och avvakta pga semestertider)som är utav panel efter några månader började den gamla färgen synas vid skarvarna lite överallt på huset då färgen inte haft blivit tillräckligt intryckt när de målat. Har vi inte rätt att kräva att de kommer tillbaka och återgärdat det så det ser ordertligt ut om jag ännu en gång försöker ta kontakt med de?
Jacob Westin |Hej!Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Jag tolkar det som att en målarfirma målade ert hus och att man f.o.m. våren/sommaren 2021 började se den gamla färgen eftersom målarfirman enligt er inte hade tryckt in den nya färgen tillräckligt mycket under målningen. Jag förstår även att ni tidigare har försökt kontakta målarfirman om problemet men att ni aldrig hörde tillbaka från de. Nu undrar ni, med tanke på att ni tidigare har försökt kontakta firman, om ni har rätt att begära att målarfirman kommer och avhjälper felet genom att måla om på alla eller vissa ställen. Eran fråga är konsumenträttslig och behandlas i Konsumenttjänstlagen). Förutsättningarna för fel i tjänsten och påföljderna en konsument får vidta dåI ert fall tillämpas Konsumenttjänstlagen (KTjL) eftersom lagen enligt 1 § KTjL bl.a. tillämpas på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, vilket är fallet hos er. Förutsättningarna för att en tjänst ska anses felaktig finns i 9-11 §§ KTjL. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst kan vidare enligt 9 § 1 st. 3 p. KTjL anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som får anses avtalat. I 10-11 §§ KTjL finns ytterligare bestämmelser om när en tjänst anses vara felaktig, men dessa behöver vi inte gå igenom här.Om ett fel enligt förutsättningarna ovan föreligger har konsumenten rätt att vidta vissa åtgärder så länge felet först reklameras hos näringsidkaren, dvs. underrätta näringsidkaren om tjänstens felaktighet. Reklamationen ska ske inom skälig tid, och en reklamation inom två månader anses alltid ha skett inom skälig tid (17 § 1 st. KTjL). Har en tjänst utförts fel och felet reklamerats, kan konsumenten kräva att näringsidkaren avhjälper felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, vilket kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch. Om näringsidkaren inte inom skälig tid avhjälper felet, får konsumenten kräva avdrag på priset. Dessutom kan konsumenten kräva näringsidkaren på ersättning motsvarande den skadan som denne till följd av felet har tillfogats. Bedömning i ert fall: Ni har rätt till prisavdrag och skadeståndI ert fall beskriver ni att en målarfirma målade ert hus och att den gamla färgen började synas lite överallt runt huset några månader efter målningen. Ni kontaktade målarfirman, både via telefon och sms, men fick inget svar. Det råder lite tvivel om att tjänsten utfördes felaktigt i enlighet med 9 § 1 st. 1 p. KTjL, eftersom ni har rätt att förvänta er att tjänsten utförs fackmässigt. Om tjänsten hade utförts fackmässigt hade den gamla färgen inte börjat synas efter några månader. Eftersom ni har sms:at näringsidkaren för att påpeka felet är det sannolikt att ni har reklamerat felet och gjort så i tid. Det innebär att ni har rätt att kräva att felet avhjälps genom att målarfirman inom skälig tid utför en ny målning eller åtgärder de platser där den nya färgen har börjat försvinna. Nu när målarfirman inte har svarat era samtal och sms där ni belyste felet, uppstår frågan om den skäliga tiden, inom vilken målarfirman är pliktig att utföra en ny målning, har passerat. Att det har varit semestertider är en trolig anledning till varför ni inte har fått svar nu under sommaren. Eftersom sommaren dock nu har passerat och vi redan är två veckor i September, är det svårt att anse att målarfirman fortfarande är inom ramen för skälig tid. Jag bedömer därför att ni har rätt till prisavdrag och skadestånd för vad det kommer att kosta att själva, eller med hjälp av en annan målarfirma, få felet avhjälpt. Rekommendation: Kontakta målarfirman igen och kräv avhjälpande, men hota med krav på prisavdrag och skadeståndJag rekommenderar att ni återigen hör av er till målarfirman (helst skriftligt) och belyser bristerna i tjänsten och att ni redan tidigare, utan framgång, har reklamerat felet. Därefter borde ni skriva att ni har konsulterat med en juridisk rådgivare som anser att ni har rätt att få felet avhjälpt och i princip redan nu har rätt till prisavdrag och skadestånd om felet inte snarast avhjälps. Detta kommer förhoppningsvis att pressa målarfirman att utan vidare dröjsmål utföra en ny målning hos er. Om ni även efter det nya försöket inte får något svar, rekommenderar jag att ni skickar ett krav på prisavdrag och ersättning till mäklarfirman. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?

2021-09-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag bokade en flyttfirma för att flytta från lägenhet till hus. Fick en offert på 6200:- för en hel dags flytt.. Priset var efter rotavdrag. Vi kom överens om att de även skulle hjälpa till att köra saker som skulle slängas, till återvinningscentralen. När de flyttat klart säger de att de inte hinner åka till återvinningscentralen den dagen, då de slutar sina flyttjobb kl 16:00. Det skulle de göra dagen efter istället. När jag fick fakturan kostade det 9000:- totalt (15500:- före rotavdrag)Kan jag överklaga fakturan, eller har de rätt att öka betalningen från 6200:- till 9000:-, utan att ens säga något till mig?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Aktuellt lagrumJag tolkar din fråga som att du undrar om flyttfirman har rätt att fakturera ett högre pris än vad ni kommit överens om. Jag förstår din fråga som så att ni kommit överens om ett fast pris (6200:- ) och att oklarheten ligger i huruvida besöket till återvinningscentralen kan anses ingå i det fasta priset. Så som jag uppfattar situationen är du en privatperson och flyttfirman ett företag, vilket gör att konsumenttjänstlagen blir tillämplig (KtjL). Det är utefter den lagen som jag kommer besvara din fråga.AvtaletEn allmän princip är att det som har avtalats ska hållas. Offerten får därför stor betydelse gällande både pris och vad ni kommit överens om. Huruvida besöket till återvinningscentralen ingår i det fasta priset beror alltså på om det framgår i offerten eller om firman på annat sätt har uttryckt att den tjänsten skulle vara inkluderad i grundpriset. Om så är fallet är du inte skyldig att betala mer än de 6200:- ni kommit överens om.PrisetOm besöket inte är specificerat i offerten och firman inte heller har uttryckt att tjänsten skulle ingå i det fasta priset så gäller istället att priset för tjänsten ska vara skäligt utefter dess art, omfattning och utförande samt vad liknande tjänster kostar, 36§ KtjL. För att veta om det ökade priset är rimligt i förhållande till antal arbetade timmar har du som konsument rätt att kräva en specificerad faktura, 40§KtjL. Detta innebär att firman ska ta fram underlag som visar hur många timmar de arbetat, vilka arbeten de har utfört och vad detta kostar för dig som kund. Bestrid fakturan Om du erhåller en specificerad faktura och ändå anser att fakturan är orimligt hög bör du bestrida fakturan på grund av oskälighet så fort som möjligt. Att bestrida en faktura innebär att du skickar ett meddelande till firman skriftligen, antingen per post eller via mejl där du tydligt meddelar att du inte kommer betala fakturan till fullo och varför. Tänk även på att spara en egen kopia av fakturan. Du kan däremot enbart bestrida den del av fakturan som är felaktig. Det avtalade priset om 6200:- bör du därför betala men hålla inne resterande belopp tills du och firman kommit överens. Betalar du in hela det fakturerade beloppet, dvs 9000:-, kan det försvåra din möjlighet att få rättning. Det är flyttfirman som har ansvaret att bevisa att du är skyldig dem pengar och att den summan de fakturerar är rimlig, vilket kan vara bra att veta om fakturan skulle gå vidare till inkasso eller kronofogden. Kronofogden kan inte utföra något utslag (anmärkning) så vida firman inte har lyckats bevisa att du är skyldig dem pengar. Det är därför viktigt att du bestrider fakturan hos varje instans. Mitt råd till digBörja med att be om en specificerad räkning, utefter detta kan du göra en bedömning om priset verkar rimligt eller om du vill gå vidare genom att bestrida fakturan. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Hur ser avtalsrelationerna ut när man köper en vara av ett företag och faktureras av ett annat, och till vem ska man rikta anspråk om reklamation eller retur?

2021-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Om jag som privatperson beställer en vara från ett företag, sedan faktureras jag från ett företag.Kan ni då förklara för mig med referenser till lagrum: Vem anses som säljare i detta fallet? Företaget jag lagt beställningen hos eller kreditbolaget som skickar fakturan? Till vilken vänder jag mig vid reklamation eller retur av varan? Är köpet ett avtal mellan mig och företaget som ex den nätbutik som erbjuder mig varan och isf är faktureringen ett annat separat avtal mellan butik och företaget som skickat fakturan?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur avtalsrelationerna ser ut i allmänhet när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat. Samt att du undrar mer specifikt till vem du ska vända dig vid anspråk om reklamation och retur. I mitt svar utgår jag från att du agerar som konsument.Kort svarDu och säljaren har ett köpeavtal avseende varan. Säljaren och kreditföretaget har ett avtal om överlåtelse av fordran gentemot dig.Vid reklamation och retur ska du höra av dig till säljaren av varan. Gentemot kreditföretagets krav på betalning har du samma rätt att invända mot betalning som du har mot säljaren vid reklamation eller retur.Längre svarHur ser avtalsrelationerna ut när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat?När du som konsument köper en vara av ett företag ("Säljaren") uppstår ett avtal er sinsemellan. Konsumentköplagen ("KköpL") är tillämplig lag mellan dig och säljaren (1 § KköpL). Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger (3 § KköpL). Köper du något på distans, exempelvis på internet, kan även lag om distansavtal tillämpas på er relation. Även den lagen är tvingande (1 kap. 4 § distansavtalslagen)I och med ert köpeavtal uppkommer rättigheter och skyldigheter för er båda gentemot varandra. Du som köpare har exempelvis rätt att få varan i avtalsenligt skick (16 § KköpL), medan säljaren har rätt att få betalt (35-36 § och 38 § KköpL). Att säljaren har rätt att få betalt av dig kan med andra ord beskrivas som att säljaren har en fordran på dig. Om du inte betalar direkt har alltså säljaren en fordran på dig, och du har en skuld gentemot säljaren.En fordran är juridiskt sett en typ av egendom. På samma sätt som annan egendom kan överlåtas (säljas, ges bort osv.) så kan även fordringar överlåtas. Så är ofta fallet när konsumenten inte ska betala direkt, utan får kredit i form av exempelvis en faktura. Då kommer den tredje aktören – kreditföretaget – in i bilden.Säljaren av varan har alltså sålt sin fordran på dig till ett kreditföretag. Eftersom kreditföretaget köper egendom av säljaren så uppstår här ett avtal mellan dessa två. Kreditföretaget äger genom avtalet en fordran gentemot dig. Din skuld är därmed gentemot kreditföretaget, och inte gentemot säljaren. Mellan kreditföretaget och dig gäller konsumentkreditlagen ("KkrL"). Du har samma rätt att invända mot betalning gentemot kreditföretaget som du har mot säljaren (29 § KkrL), vilket blir relevant vid reklamation och retur nedan.Avtalen som finns här är alltså köpeavtalet mellan dig och säljaren, och avtalet om överlåtelsen av fordran mellan säljaren och kreditföretaget. Det kan även vara så att du ingår ett avtal med kreditföretaget samtidigt som du beställer varan på kredit från säljaren.Till vem ska du rikta dina anspråk om reklamation och retur? Rättigheterna och skyldigheterna enligt det ursprungliga köpeavtalet finns kvar. Din skyldighet att betala priset för varan är exempelvis kvar, men eftersom säljaren har överlåtit denna fordran till kreditföretaget ska du istället betala till detta.ReklamationSäljarens skyldighet att leverera en avtalsenlig vara finns alltså kvar, oberoende av vem som äger fordran (16 § KköpL). Detta betyder att om säljaren inte gör detta är det till säljaren du ska reklamera varan (23 § KköpL).Om varan är felaktig och du reklamerar den har du rätt att hålla inne betalningen, dvs. att du inte betalar tills problemet är löst (25 § KköpL). Om kreditföretaget då kräver dig på betalning har du rätt att invända att du har reklamerat varan hos säljaren och håller inne med betalning eftersom detta är din rätt gentemot säljaren (25 § KköpL). Denna invändning måste kreditföretaget gå med på, trots att det är säljaren och inte kreditföretaget som brustit i sina skyldigheter (29 § KkrL). Det är därför alltid en bra idé att du vid anspråk mot säljaren även kontaktar kreditföretaget så att de kan "pausa" sina krav på betalning gentemot dig.ReturI konsumentköplagen finns ingen lagstadgad returrätt om det inte är något fel på varan. Returrätt är oftast något som säljaren erbjuder självmant i avtalet utöver konsumentköplagens tvingande minimiregler.Har du köpt varan på distans, exempelvis på internet, har du dock 14 dagars lagstadgad ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Precis som vid reklamation är detta alltså rättigheter du har gentemot säljaren genom ert köpeavtal, oberoende av vem som äger fordran. Oavsett om du vill returnera med stöd av avtalet eller med stöd av distansavtalslagen ska du vända dig till säljaren (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Om kreditföretaget kräver dig på betalning har du precis som vid reklamation rätt att invända mot betalning, eftersom det är din rätt gentemot säljaren (29 § KkrL). Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor.Behöver du hjälp och vägledning med en reklamation eller retur är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt en elmotor till en snipa av ett företag i Göteborg. Jag bor i Ronneby. Jag har betalat 150 000 för elmotorn. Och 40 000 för installationen. Leveransen försenad cirka 3 månader och nu ca 4 mån senare fungerar motorn fortfarande inte. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka mina pengar? Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentOm du som privatperson har köpt någonting av ett företag omfattas du av 1§ konsumentköplagen. Det är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket innebär att om det uppstår oklarheter ska lagen tolkas till din fördel.BåtmotornDet framgår inte av ditt inte av ditt brev om du har köpt en ny motor eller en begagnad i befintligt skick. Oavsett om det är en ny eller en gammal ska motorn uppfylla ett fungerande skick.DröjsmålOm en säljare inte levererar en vara i tid och det avviker i väsentlig del för köparen har du rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. I ditt fall är motorn redan installerad, även om det är med en försening om tre månader. Det är i stället bättre för dig att häva köpet på grund av fel på motorn.Fel på varanMotorn ska uppfylla krav på kvalitet och egenskap som ni var överens om vid köpet, se 16 § konsumentköplagen. Det innebär om du har köpt en ny motor ska den vara fullt fungerande. Har du köpt en begagnad motor ska den fortfarande vara fungerande, men med beaktande av ålder och pris kan den vara i sämre skick. I ditt fall har även säljaren åtagit sig att installera motorn. Om det visar sig att motorn är hel men installationen är felaktig, ska även det räknas som fel i varan enligt 16 a § konsumentköplagen.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha varit där från början, se 20 a § konsumentköplagen. Det innebär i ditt fall att du kan åberopa att det är fel på motorn.ReklamationEftersom du vill häva köpet måste du reklamera köpet först. Det är viktigt att du gör det inom skälig tid från det du upptäckte felet. Vad som anses som skälig tid är två månader från det du upptäckte felet, se 23 § konsumentköplagen. Du ska reklamera felet till företaget du köpte motorn av. Gör det skriftligt, där du beskriver att det är fel på motorn. Datera brevet för att tydliggöra att du har reklamerat inom skälig tid.Häva köpet eller avhjälpa feletDu kan välja om du vill att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny motor, se 26 § konsumentköplagen. Säljaren har då rätt att välja att avhjälpa felet på egen hand, se 27 § konsumentköplagen.Om säljaren inte vill ge dig en ny motor, eller åtgärda felet inom skälig tid från det du reklamerade motorn, har du rätt att häva köpet och kräva dina pengar tillbaka enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndDu kan även ha rätt till skadestånd om problemet medfört kostnader för dig, eller om båten skadats vid installationen, se 30 ­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningEftersom du är en privatperson som har köpt en motor av ett företag (Näringsidkare) Ska lagen tolkas till din fördel. I ditt fall kan du häva köpet om du inte väljer att säljaren ska rätta till felet. Du kan hävda att det är fel på motorn oavsett om det är installationen eller motorn som brister i funktion. Av ditt brev framgår det att du har upptäckt felet inom sex månader vilket innebär att motor anses vara felaktig från början. Var noga med att reklamera felet omgående, så du gör det inom skälig tid. Gör en skriftlig reklamation där du anger datum och att det är fel på motorn. Du kan sedan häva köpet och kräva tillbaka dina pengar. Om säljaren inte lyssnar till dig, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med att reda ut problemet.Vänligen,

Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

2021-09-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Jag (som företrädare för mitt enmans-AB) beställde en ny bil i April av stor handlare i Stockholmsområdet som jag muntligen vart lovad skulle komma i September. Nu säger dom att den är försenad till “kanske någon gång Q1 2022" och jag vill då häva avtalet då leverans är såpass osäker och långt bort. De vill då kräva mig på de 10% av köpeskillingen i vite (59k) som anges i avtalet :"Avbokningsavgift vid ej uthämtad bil avgår en avgift om 10% på totala köpekillingen.", trots att de inte kan leverera eller säga när jag kan få leverans. I avtalet står att läsa att leveransdato är: "Enligt senare bekräftelse med generalagent". Jag la beställningen i April i år, finner det inte rimligt att vänta i nästan ett år på en produkt jag beställt.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom du i egenskap av näringsidkare av en annan näringsidkare har köpt en bil, dvs en lös sak, så blir köplagen (härefter förkortad som KöpL) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om villkor som ska gälla istället för lagen. Har du rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål? Du anger att ni muntligt har kommit överens om att bilen ska levereras i september. Muntliga avtal gäller på detta område, men kan givetvis vara svåra att bevisa. Om inget leveransavtal är avtalat gäller istället att varan ska avlämnas inom skälig tid (9 § KöpL). Detta innebär att du i första hand kan hävda att det avtalade leveransdatumet har överskridits, och i andra hand (om säljaren hävdar att något leveransdatum inte blivit överenskommet) att den period som kan anses skälig har/förväntas överskridas. För en bil som behöver beställas kan 3-4 månader generellt betraktas som skäligt och normalt. Att behöva vänta längre än så, om man inte har kommit överens om en längre leveranstid, är således inte skäligt. Avtalsvillkoret "Enligt senare bekräftelse med generalagent" har i detta sammanhang ingen betydelse eftersom du inte har fått någon sådan bekräftelse. Det enda du har fått information om att du kan få bilen någon gång nästa år, vilket är långt senare än det som ni först var överens om. På grund av att säljaren förväntas hamna i dröjsmål (s.k. anteciperat dröjsmål) har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet (22 § och 62 § KöpL). I ditt fall verkar hävning vara den påföljd som du önskar. Detta har du rätt att kräva förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § första stycket KöpL). Du måste således visa att detta dröjsmål har väsentlig betydelse för dig och även att säljaren borde ha insett detta. Argument som du kan använda dig av är att du förväntade dig att få en bil i september och inte kan vänta ytterligare ett halvår innan du (kanske) får bilen levererad. Detta är också någonting som säljaren borde inse när denne förlängde det förväntade leveransdatumet med några ytterligare månader. Du har således rätt att häva köpet, eftersom det står klart att avtalsbrott kommer ske. I och med att köpet hävs så behöver du inte heller betala något vite. Med andra ord upphör hela avtalet att gälla. En sådan klausul anses således endast giltig för det fall en köpare väljer att avboka en bil trots att säljaren levererar inom överenskommen tid, det vill säga när det inte föreligger någon grund för hävning. Sammanfattning och råd På grund av att det står klart att säljaren kommer att hamna i dröjsmål och begå ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig, vilket säljaren också borde inse, så har du rätt att häva köpet. Du behöver inte betala något vite, eftersom hela avtalet upphör att gälla. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av ovanstående argumentation vänder dig till bilfirman och hävdar din rätt. Om det inte leder till någon framgång kan du väcka talan om saken i domstol. Då det både är tidskrävande och kostar en del att processa i domstol är det bästa om ni kan komma överens på frivillig väg. Om du behöver mer hjälp med att ta ditt ärende vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris?

2021-09-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt produkter från en sida, nu har företaget makulerat min order, de skyller på att pris sättningen på var fel och att detta berodde på tekniskt fel. Men samtidigt har jag både fått beställnings bekräftelse, faktura och en leveransbekräftelse. Vad gäller i detta läge?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att gå igenom vad som gäller i de fallen när en nätbutik makulerar en order på grund av att de har angett fel pris. I mitt svar kommer jag tillämpa konsumentköplagen (KKöpL) detta för att jag antar att du har gjort köpet i egenskap av konsument och att nätbutiken är en näringsidkare. Jag tillämpar även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris? Jag vill börja med att konstatera att det finns ett bindande avtal mellan dig och nätbutiken. Du har skrivit att du har beställt varan och att du har fått en faktura, beställnings och leveransbekräftelse. Detta innebär att du som konsument och nätbutiken som näringsidkare har kommit överens om att: 1. Butiken säljer varan till det priset som de har angett på hemsidan och, 2. Du vill köpa varan till det angivna priset. Det är därför tydligt att ni har ingått ett giltigt avtal om köpet av den varan, avtalet anses uppfylla kraven för anbud och accept och ska därför anses vara bindande för båda parterna (1 § AvtL). Av din fråga kan jag inte säga om du borde ha insett att priset var felaktigt. Jag utgår därför från att du inte hade någon aning om att priset som angivits var felaktigt. För att nätbutiken ska kunna makulera en order på detta viset krövs det att det var uppenbart att priset inte kunde stämma. I detta fall kan nätbutiken hävda att du som konsument borde ha insett att priset var fel när du gjorde beställningen. För att göra kravet på uppenbarhet enklare att förstå ska jag ge dig ett exempel. Om du har köpt en dator som kostar 1000 kr men som du vet normalt kostar 10 000 kr på marknaden eller att butiken har sänkt priset från 10 000 kr till 1000 kr så borde du ha reagerat på detta. Det var alltså uppenbart att priset var felaktigt. Om det i ditt fall inte var uppenbart så är fortfarande avtalet giltigt (33 § AvtL). Om du har betalat för varan så kan inte butiken häva köper. Detta beror på att det finns ett bindande och giltigt avtal mellan dig och nätbutiken (40 § KKöpL). KKöpL ger dig ett minimiskydd, detta innebär att om nätbutiken har någon egen regel om att de kan häva köp även om varan är betalad så är detta enligt lag otillåtet. Vidare, har du rätt att få köpa varan till det pris som står i orderbekräftelsen eftersom du har fått en sådan. Det spelar alltså i detta fallet ingen roll att du inte har betalat för varan. Sammanfattning och vägledning För att nätbutiken ska kunna makulera ordern krävs det att det felaktiga priset som har angetts på hemsidan var uppenbart och att du förstod detta. Eftersom du har fått en bekräftelse på köpet så har du rätt att köpa varan till det priset som står i bekräftelsen. Detta gäller även om nätbutiken hävdar att varan hade ett felaktigt pris när du köpte den. Det jag rekommenderar dig är att ta kontakt med nätbutikens kundtjänst och förklara hur det står till och vad du har rätt till. Jag rekommenderar dig att sköta korrespondensen via mejl. Om nätbutiken vägrar att låta dig få varan till det priset som framkommer av orderbekräftelsen så rekommenderar jag dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan även nämna detta när du tar kontakt med dem och säga att jag har rätt till följande och jag kommer vända mig till ARN om det inte löser sig. Min rekommendation är dock att du håller en god och vänlig ton när du är i kontakt med företaget. Du kan anmäla till ARN här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

2021-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående min son.Min son köpte en båt för 100 000 kr i god tro. Säljaren sade sig nyligen ha servat båten för 9000 kr.Första båtturen slutade med att han kom tillbaka med sjöräddningen. En servicetekniker tittade på båten och konstaterade att motorn var tom på på olja alldeles uttorkad och att drevet var så skadat att han måste köpa ett nytt. När sonen köpte båten sade säljaren att han skulle höra av sig om han stötte på några problem. När sonen hörde av sig så var säljaren ointresserad. Han hade ej heller något kvitto på servicen för 9000 kr som han sade sig ha utfört. Har säljaren någon skyldighet att ersätt min son för drevet.Tacksam för svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din son har köpt en begagnad båt av en annan privatperson, och att båten inte fungerar som den ska då det är fel på drevet. Eftersom båten är lös egendom och båten köptes av en privatperson från en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Om inte annat följer av avtalet ska varan också vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL).Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Köparen får inte som fel åberopa sådant som denna känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet, får denna som fel inte åberopa sådant som han borde upptäckt vid undersökningen. Ett undantag är om säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om båtens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan dock sägas att köparen har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad båt. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten. Flera olika faktorer påverkar om felet borde upptäckts, exempelvis krävs en extra noggrann undersökning om varan säljs väldigt billigt. Vad det är för typ av fel samt hur enkelt felet är att upptäcka är också omständigheter som ska beaktas.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att båten köptes för 100 000 kr, samt att säljaren enligt egen utsago nyligen servat båten för 9 000 kr. Båten slutande fungera under första båtturen, då drevet visade sig vara skadat.Som köpare har din son som utgångspunkt en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att han noggrant behöver undersöka varan innan köpet för att säkerställa att den inte är felaktig. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte känner till alla omständigheter i fallet, exempelvis hur noggrant din son undersökte båten före köpet, vad som sades om båtens skick i samband med köpet samt om båten köptes i befintligt skick.Om säljaren faktiskt hade kännedom om båten dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta genom allmänt lovprisande, talar detta för att båten är felaktig och att din son kan göra felpåföljderna. Att båten slutade fungera redan första båtturen talar också för att båten är felaktig.Mitt råd är att din son kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag. Han bör betona att båten slutade fungera redan under första båtturen, och att båtens skick och kvalitet inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta förutsätter dock att din son faktiskt undersökte båten i samband med köpet. Om säljaren inte går med på din sons krav kan sonen stämma säljaren i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar