Är det lagligt att dela ut kopierad musik på stan?

2005-12-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Finns det någon väg att (utan att bryta mot lagen) kunna stå i stan och dela ut cd-skivor med kopierad musik gratis? Jag tänker det mig mest som en hypotetiskt fråga, och det vore roligt om någon av er känner er lockade av utmaningen.. Givetvis så kommer inga lagar att brytas, och om det på något vis går att hitta nått kryphål på ena eller andra sättet, så blir ju inga lagar brytna i alla fall! Ingenting är omöjligt, vore riktigt kul om det gick på något sätt.. Tackar ödmjukast på förhand!
Fredrik Jorstadius |Hej!I 1 § Upphovrättslagen (URL) står det att den som skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten innefattar en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. (2 § 1st URL)Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket. (2 § 2st URL)Vidare stadgas det i 2 § 3st p.4 att spridning av ett exemplar genom att verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten är att göra verket tillgängligt för allmänheten. Att dela ut kopierad musik gratis är alltså att göra verken tillgängliga för allmänheten. Kontentan av det hela blir att det är inte lagligt att gå till väga på ovan beskrivna sätt då detta strider mot upphovsmannens ekonomiska ensamrätt.Mvh

Vem har rätt till uppfinningen?

2005-11-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Är det tillåtet för en styrelseledamot som har tillverkat en uppfinning utanför bolagets verksamhet och sedan vill sälja uppfinningen till aktiebolaget som han sitter i styrelse i och äger 1/3 av aktierna i?
Fia Berg |Hej! Som arbetstagare begränsas ens rätt till uppfinningar som faller inom företagets område. Företaget har alltså, rätt till dessa uppfinningar. Även sådana uppfinningar som produceras på arbetstagarens fridtid har arbetsgivaren viss förtur till. Exempel är att om arbetstagaren vill sälja uppfinningen har arbetsgivaren rätt att före andra få ta ställning till om de vill köpa den samt också förtur till att köpa den. Dock gäller lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar endast arbetstagare. Ingen definition finns av ordet arbetstagare i lagen, men genom praxis kan man få fram att i princip alla fysiska personer som jobbar som arbetare eller tjänstemän inom privat eller offentlig tjänst omfattas av begreppet. Andra parten är arbetsgivare. Troligtvis anses han dock inte vara arbetstagare, och då gör han inget otillåtet genom att sälja till bolaget där han har en stor del av aktierna. Mvh

Är lotterilagen tillämplig på det vi vill göra?

2005-11-22 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Vi ska anordna en tävling för en kund (ett företag). Detaljfoton ska tas på stan. Medborgarna ska leta och finns detaljen, skicka in sina svar. Bland dem som har flest rätt svar ska vi lotta ut en vinnare. Faller detta under Lotteriförordningen eller är det bara att göra det? Tacksam för snabbt svar.
Fia Berg |Hej! Som jag ser det är det en kombination av tävling och lotteri. Avgörande blir då om det är slumpen som kommer avgöra vem som kommer att vinna, vilket synes vara fallet här. Det strider alltså mot Lotterilagen att anordna en tävling på så sätt som du föreslår, då ni kommer att dra en vinnare bland de som har flest rätt. Om man däremot inleder med ett lotterimoment tex drar 100 namn bland de rätta och vinnarna i lotteriet tävlar i en prestationstävling så är det OK, och ni behöver inget tillstånd Hoppas du fått svar på det du var ute efter! Mvh

Lagar man behöver känna till vid uppstart av närbutik

2005-11-17 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag ska i skolan starta ett närköp vilka lagar behöver jag känna till
Joel Wickman |Hej! Din fråga är för bred för att ett specifikt svar skall kunna ges. Det finns lagar som reglerar allt handlande och i princip alla åtagande man tar sig för. Vilka lagar som din kommande verksamhet berör beror på många olika faktorer. Skall du själv bli näringsidkare och hyra skolans lokaler eller är det någon typ av kooperativ verksamhet? Kanske är det skolan som har givit dig uppdrag eller t.o.m. anställt dig för att bedriva verksamheten. Skall jag ta hänsyn till alla dessa omständigheter blir mitt svar angående regleringen av din verksamhetsform, redovisning, skatt m.m. allt för omfattande för detta forum. Bortser man från de lagar som skulle kunna beröra de olika verksamhetsformer som kan komma i fråga finns det ett antal andra lagar som generellt kan vara bra att känna till när man driver en handel. För din löpande verksamhet med inköp av råvaror, kontakt med grossister, kunder o.s.v. är det alltid bra att ha kunskap om Köplagen, Konsumentköplagen och Avtalslagen. Skaffar du anställda regleras det i LAS (lag om anställningsskydd). Skulle du råka ut för brott, exempelvis stölder och snatterier, kan det vara bra att kolla Brottsbalken för att veta hur situationen skall hanteras. Alla lagar jag nu nämnt finns att läsa i sin helhet http://www.lagen.nu/ . Vill du ha mer specifikt svar kan du skicka ett mail med utförligare bakgrundsinformation.

Finns hinder för att kopiera annans nattklubbskoncept?

2005-12-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |hej jag undrar om jag kan använda mig utav en annans internationellt nattklubbs namn o koncept o bilder som heter papagayo i sverige.
Joel Wickman |Hej! När det gäller att ta en annans nattklubbs namn och koncept uppkommer frågan om ansvar för varumärkesintrång kan föreligga. För att svaret skall vara jakande måste antingen varumärket Papagayo vara internationellt registrerat, nationellt registrerat i Sverige eller inarbetat i Sverige eller den del av Sverige där ni ämnar bedriva er verksamhet. Är alltså varumärket papagayo registrerat kommer ni om ni skapar ett identiskt varumärke göra er skyldiga till varumärkesintrång. Om varumärket inte är registrerat kan ni fortfarande göra er skyldiga till varumärkesintrång om följande förutsättningar är uppfyllda. 1. Inarbetning - är Papagayos varumärke inarbetat i Sverige inom en betydande krets till vilken nattklubben riktar sig. Alltså kör Papagayo klubb även i Sverige och känner festande människor till klubben är kravet på inarbetning uppfyllt. Är varumärket endast inarbetat i viss del av landet sträcker sig dock inte skyddet utanför detta område. 2. Varuslagslikhet - Varumärket Papagayo omfattas endast av skydd om ni erbjuder samma eller liknande tjänster vilket verkar vara fallet. 3. Brist på särskiljningsförmåga - Är varumärkena så lika att de anses förväxlingsbara föreligger intrång i varumärkesrätten. Frågan är här om Papagayo har en särpräglad logga eller på annat sätt grafiskt utmärker sig. Om så är fallet blir ni ansvariga för varumärkesintrång om ni kopierar designen rakt av eller endast ändrar marginellt. Vad rör själva namnet Papagayo som skyddsobjekt är det möjligtvis att anse som ett ord vilket i sig inte kan registreras och innehar därmed inte skydd. Vid bedömningen tas alla faktorer med och ju större särskiljningsförmåga Papagayo har jämfört med andra varumärken i samma bransch desto större är risken för förväxling. Detta är en täckande redogörelse för varumärkesskyddets innebörd vilket är det mest relevanta för er. Tar ni exempelvis upphovsrättskyddade bilder från Papagayos hemsida till eran marknadsföring eller funderar på att registrera företag med samma namn tillkommer ytterligare hinder i form av lagar om upphovsrättsskydd och firmaskydd.

Rätt att fotografera utan samtycke

2005-11-25 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag undrar om man får ta bilder på människor utan att först fråga om lov, och vad man får göra med dessa bilder.
Lorraine Sauvy |Hej! Man har rätt att ta bilder på allt och alla med undantag för vissa skyddsobjekt (till exempel militära anläggningar) då det är tydligt skyltat att fotografering är förbjuden. Man kan dock förbjudas att fotografer på privata områden, men ej på allmän plats (gator, vägar, torg, parker eller andra platser som är avsedda för gemensamt behov). Det innebär således att man kan stå utanför ett privat område och fotografera utan att göra intrång i något förbud. Det sagda rör själva fotograferingen. Vad man därefter får göra med en bild är en annan fråga, som regleras av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://lagen.nu/1960:729 och lagen om namn och bild i reklam http://lagen.nu/1978:800. Den senare lagen där det är fråga om att en bild skulle förekomma i marknadsförande syfte, kräver samtycke från personen på bilden. Skall bilden istället användas för andra syften, exempelvis en konstutställning, är det den förra lagen som reglerar och samtycke krävs då normalt inte. Viktigt i detta samanhang är dock att en bild av en person är en personuppgift, som enligt lagen om skydd för personuppgifter http://lagen.nu/1998:204 (PuL) inte får användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga. Det kan därför även enligt PuL krävas samtycke. Även till denna lag finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, exempelvis vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur. Ytterligare en problematik som kommer i fråga är behandling av personuppgifter på internet. För publicering av uppgifter på Internet gäller särskilda bestämmelser som ofta förutsätter samtycke från personen i fråga.

Brott mot upphovsrätt - straff och kriterier

2005-11-20 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Vad för typ av straff kan man få och hur ser kriterierna ut om man brutit mot ett flertal punkter när det gäller upphovsrättlagbrott, i detta fall gäller det musik och text.
Ann Rask Samuelsson |De straff som kan bli aktuella är böter, fängelse, skyldighet att betala ersättning, utge skäligt vederlag för ersättning för förlust, uteblivet vederlag, lidande eller förfång. Det avgörande för vilket straff som skall utdömas är huruvida brottet begåtts uppsåtligen eller av någon form av oaktsamhet.

Vilka regler gäller för TV-reklam?

2005-11-17 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad lagen säger om reklam. Hur länge får man göra reklam för en viss sak på Tv? Vilka regler gäller för reklam?
Fia Berg |Hej! Reklam i Sverige regleras bla genom marknadsföringslagen och Radio- och TVlagen. Svensk lagstiftning är dock endast tillämplig på sändningar som utgår från Sverige exempelvis SVT och TV 4. Bland annat säger reglerna att reklam inte får riktas till barn under 12 år. Konsumentverket/KO, Annonsföreningen och Sveriges Reklamförbund har sammanställt en checklista för TV-reklam som bland annat innehåller krav på att jämförande reklam inte får vara vilseledande, att annonsören ska kunna styrka det han påstår vid marknadsföringstillfället, att reklam ska vara så tydligt att det framgår att det är fråga om reklam och vem annonsören är med mera. Dock finns ingen lagstadgad tidsbegränsning för hur länge man får annonsera. Hoppas du fått svar på det du frågade efter, annars är du välkommen att höra av dig igen. Mvh