Måste man ha tillstånd för att sälja levande tobaksplantor?

2019-05-08 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en undran angående plantor. Jag är en entusiastisk hobbyodlare av tobak men har lite många tobaksplantor. Är det möjligt för mig att sälja levande tobaksplantor (dvs. de är inte torkade, så tekniskt sätt inte tobak) utan något tobakstillstånd?mvh
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om försäljning av tobak i Sverige tar sikte på försäljning av så kallade tobaksvaror. Med detta menas olika produkter innehållande tobak som kan förbrukas så som genom rökning, tuggning, eller på liknande sätt. Vad som avses att träffas är cigaretter, tuggtobak, snus och den typen av varor. En levande tobaksplanta är inte en sådan vara som förbrukas genom exempelvis rökning eller tuggning och ska alltså inte omfattas av regelverket kring tobaksvaror. Du behöver följaktligen inga tillstånd för att sälja dina tobaksplantor.Med vänliga hälsningar

Betallösningar på internet, vilka regelverk gäller och är vi under granskning av Finansinspektionen?

2019-03-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Vi siktar på att skapa en marknadsplats på internet där privatpersoner kan sälja fysiska varor mellan varandra. Marknadsplatsen kommer att hålla pengarna från köparen tills båda parter är nöjda för att sedan betala ut till säljaren. Transaktionerna är planerade att ske enligt följande:Köparens betal/kreditkort -> Företag för kortinlösen (ex. stripe eller klarna) -> Marknadsplatsens företagskonto -> Säljarens privata kontoVi har lite svårt att tolka det nuvarande regelverket som finns. Min fråga är därmed om man hamnar under lagen om betaltjänster och/eller lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, och därmed hamnar under tillsyn av finansinspektionen?
Vega Schortz |Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras och utifrån vilken situation. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat er fråga och er situation Jag uppfattar det som att ni avser starta upp en marknadsplats på internet där privatpersoner kan köpa och sälja fysiska varor sinsemellan. Ni vill ordna med en smart betallösning och undrar under vilken lag er verksamhet kommer att bedrivas. Ni undrar specifikt om er verksamhet kommer att bedrivas under lag (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) och/eller under lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Er fråga ställer ni särskilt med hänsyn till att ni undrar om ni kommer vara under Finansinspektionens granskning. När ni omfattas av betaltjänstlagen och måste ansöka om tillstånd för registrering som betaltjänstleverantör omfattas ni inte av lag om viss verksamhet för konsumentkrediter; ni står under tillsyn av FinansinspektionenJag uppfattar det som att ni planerar att bedriva en verksamhet där medel (pengar) tas emot från köparen och hålls avskilda för att sedan betalas ut till säljaren eller åter till köparen beroende på om de kommer överens. Detta är en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och kräver tillstånd som betaltjänstleverantör, se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § betaltjänstlagen. Innan ni startar er verksamhet ska ni ansöka hos Finansinspektionen om att bli registrerade som betaltjänstleverantör. Har ni tillstånd av Finansinspektionen som betaltjänstleverantör behöver ni inte ett ytterligare tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.Tillämpningsområdet för lag om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår av dess 1 kap. 1 §. I andra stycket framgår att "lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med tillstånd enligt andra författningar." Bedriver ni er rörelse efter tillstånd från Finansinspektionen som registrerad betaltjänstleverantör omfattas ni alltså inte av lag om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionen utöver tillsyn även när det gäller betaltjänstlagen. Enligt 8 kap. 3 § betaltjänstlagen får Finansinspektionen t.ex. genomföra undersökningar av registrerade betaltjänstleverantörer. Avslutningsvis vill jag säga att er fråga är komplex, regelverket är krångligt och ni kan behöva ta hjälp av en jurist för att reda ut vilka tillstånd ni bör söka och vad ni bör tänka på just för er verksamhet. Inom ramen för expresstjänsten har jag inte möjlighet att sätta mig in mer i just er situation än utifrån de uppgifter ni lämnat i frågan. För att boka tid med mig eller någon av mina kollegor inom ramen för vår juristbyrå, vänligen kontakta: vega.schortz@lawline.se Lycka till!

Fråga om serveringstillstånd för bröllop

2019-01-29 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska ha bröllop och har bokat en lokal som har serveringtillstånd. De har dock ingen fast servering utan sätter upp en bar vid vissa event under året. Övrig tid bedrivs ingen servering av varken alkohol eller mat.Min fråga är då om jag kan servera egenköpt alkohol (till självkostnadspris) till mitt slutna sällskap i deras lokaler utan att det bryter mot villkoren för deras tillstånd?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till servering av alkohol regleras i alkohollagen, AL, (här). Utgångspunkten är att det krävs ett serveringstillstånd för att få servera jästa alkoholdrycker. Det finns dock ett undantag till den utgångspunkten.När serveringstillstånd inte krävs:Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle, riktar sig i förväg till bestämda deltagare, sker utan vinstintresse, sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna och om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.Du beskriver att det är ett enstaka tillfälle (bröllop), jag antar då att det i förväg riktar sig till en bestämd krets deltagare och du skriver att du skall sälja till inköpspris utan vinstintresse. Det finns dock ingen vidare definition på vad som gäller när det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker i lokalen enbart vid vissa tillfällen under året. Det gäller dock att alla dessa kraven är uppfyllda, eftersom det är gränsfall om det sista kravet är uppfyllt i ditt fall så råder jag dig att tala med din kommun och söka ett serveringstillstånd.Hur du söker ett tillfälligt serveringstillstånd:Om det brister i något utav de uppställda kraven, krävs ett alkoholserveringstillstånd. Ett sådant tillstånd kan lämnas för servering till ett slutet sällskap och gälla enbart för ett enstaka tillfälle, så kallat tillfälligt serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kommer endast att lämnas om:- du, med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, är lämplig att utöva den typen av verksamhet, och - verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Alkohollagens krav.Den sistnämnda punkten prövas genom att du gör ett kunskapsprov som visar på dina kunskaper om Alkohollagen som krävs för att få utöva serveringsverksamheten.Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprovet för den allra första ansökan som avser ett tillfälligt serveringstillstånd till ett enstaka tillfälle och till ett slutet sällskap.Utifrån ovan bedömer jag dina chanser att få serveringstillstånd som mycket goda.Lycka till! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Vad gör jag när jag blivit illa behandlad av ett TV-bolag?

2018-11-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har varit med i en rijaliti utomlands där jag har varit illa behandlad av andra deltagare och själva tv bolaget! Jag vill berätta allt och därefter behöver jag hjälp med detta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då det inte framkommer av din fråga exakt vad som har skett är det svårt att ge dig några specifika råd utan de blir av mer generell karaktär.Om de andra deltagarna (och även TV-bolaget) begått något brottsligt mot dig (t.ex. misshandel, förtal eller någon form av övergrepp) är min rekommendation att du kontaktar polisen och gör en polisanmälan. Du kan kontakta polisen genom att besöka din lokala polisstation eller ringa 114 14. Rör det sig inte om ett straffrättsligt brott utan någon form av avtalsbrott kan det i vissa fall finnas möjlighet att stämma motparten för sådant. I det fallet rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra jurister. Juristen kan titta närmre på ditt ärende och ge råd om hur du bör handskas med det. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Förlikningsavtal i strid med konkurrensbestämmelser?

2019-05-06 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar över huruvida det är tillåtet med förlikningsavtal som rör immateriella rättigheter eller om det skulle kunna anses otillåtet ur ett konkurrenshänseende? Tack för svar
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du säger konkurrenshänseende kommer jag att utgå från att du syftar på konkurrenslagen. När man talar om tvister så delas de ofta upp i antingen tvistemål där förlikning är tillåten (dispositiva tvistemål) och tvistemål där förlikning inte är tillåten (indispositiva tvistemål). Tvister rörande immateriella rättigheter är dispositiva vilket medför att parterna kan komma överens om en lösning privat. Som svar på din fråga är alltså förlikning tillåtet. Däremot finns det fortfarande teoretisk risk för att ett förlikningsavtal (precis som de flesta rättshandlingarna) kan falla inom vad som är olagligt ur ett konkurrenshänseende. Vad som skulle kunna hända då är att förlikningsavtalet som sådant blir ogiltigt enligt 2 kap 6 § konkurrenslagen och de inblandade parterna skulle kunna ådömas vite eller konkurrensskadeavgift enligt 6 kap respektive 3 kap 5 § konkurrenslagen. Kan ett förlikningsavtal vara konkurrensbegränsande?I teorin är det möjligt men min uppfattning är att det ska mycket till för att vara så. Konkurrensrättsligt finns det två utgångspunkter för när ageranden är otillåtna. Det är antingen när två företag träffar avtal om att begränsa, snedvrida eller på annat märkbart sätt påverka konkurrensen på marknaden enligt 2 kap 1 §. Detta är vad som brukar kallas kartell. Ofta handlar det om att företag pressar upp priser på varor eller delar upp marknaden mellan sig. Det kan vara genom att ett avtal träffas mellan företag A och företag B där de kommer överens om att företag A bara får ta emot kunder från norra delen av staden och företag B bara får ta emot från den södra delen. På så sätt begränsas konsumenternas valmöjlighet på marknaden och den fria konkurrensen skadas, vilket är skäl till varför detta är olagligt. Jag ser inte hur ett förlikningsavtal varken skulle ha till syfte eller kunna få sådana effekter att det skulle vara förbjudet enligt 2 kap 1 § konkurrenslagen. Missbruk av dominerande ställningDen andra möjligheten finner vi i 2 kap 7 § konkurrenslagen. Bestämmelsen stadgar förbud för företag med dominerande ställning att missbruka denna ställning. Att ett förlikningsavtal skulle ske i strid mot denna är också osannolikt, men i min mening mer trolig än första grunden. För att veta om denna kan bli aktuell måste vissa omständigheter utredas i det enskilda fallet. Det första är hur stor andel på marknaden som företaget som eventuellt missbrukar sin ställning har. Det finns inget i lagen som stadgar någon särskild procentandel men i praxis har det visat sig att om företaget har en marknadsandel om minst 40 % talar det för dominans. Det ska tilläggas att det är mycket svårt att nå så höga andelar på marknaden. Det andra som måste utredas är om företaget i så fall missbrukar sin ställning som dominerande aktör på marknaden. Höga krav ställs på företag med stora marknadsandelar att de ska spela schysst mot sina konkurrenter och mot konsumenterna. Med utgångspunkt i förlikningsavtalet ser jag hur någonting sådant i teorin eventuellt skulle kunna innebära missbruk av dominerande ställning. Det skulle kunna vara om företaget har över 40 % på marknaden och har tillgångar (kan vara immateriella eller andra tillgångar) som företaget man vill förlikas med har stort behov av för att kunna driva sin verksamhet. Som utgångspunkt får även dominerande företag välja vilka de vill sälja sina produkter till men om produkterna är nödvändiga för ett annat företags verksamhet måste det finnas objektiva grunder för att man ska kunna vägra leverans till det andra företaget. Det skulle kunna vara att det andra företaget smutskastar varumärket eller på annat sätt inte uppfyller de sakliga affärskrav som bör kunna ställas på dem. Att ett företag har gjort ett immateriellt intrång skulle kunna vara sådan objektiv grund. Säg att företaget man vill förlikas med är i stort behov av det det dominerade företagets produkter. Därför hotar det dominerade företaget med att vägra fortsätta leverera varor till det andra företaget om de inte går med på en oskälig förlikning. Detta är mycket långdraget och även ganska orealistiskt scenario och sannolikt krävs det att förlikningsavtalet är oskäligt eller att man hittar på att det skulle ha skett ett immateriellt intrång vilket man använder som ett påtryckningsmedel för att få igenom ett förlikningsavtal som skulle innebära att en penningsumma överförs till det dominerande företaget.Observera att det normalt ska mycket till för att förlikningsavtalet dessutom ska vara oskäligt, det är inte otillåtet att ingå "bra" förlikningar. Däremot kan det vara alltså otillåtet hur man ingår förlikningen. Slutsats Det ska mycket till för att ett förlikningsavtal skulle träffas i strid mot konkurrensbestämmelser. Såvida inte företaget missbrukar sin dominerande ställning så är det absolut ett giltigt förlikningsavtal.Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!Med vänlig hälsning,

Hur vet jag om en hemsida är legitim?

2019-03-16 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Tack för tidigare svar om sk camshower där man betalar för att se en vuxen och helt frivillig aktör visa sig naken. Jag har nu förstått att det är lagligt, men fråga berörde om sidorna är lagliga? Har förstått att det är mycket vanligt att folk besöker dessa sidor och betalar för att se camshower.
Alicia Yngstrand |Hej! Tack för att du återkommer med din fråga!Det är en stor blandning av sidor på internet, vissa är lagliga och det finns naturligtvis de som inte är det. När jag undersökte en av sidorna du undrat över, så framkommer det att det är en laglig sida där aktörerna till och med kan få betalt för deras videos. Det blir lite mer komplicerat ju mer man letar:Grejen är den att i princip alla dessa sidor ägs av stora bolag – det finns många sidor, men inte så många olika ägare till dessa! Det innebär att det finns ganska många fall man kan läsa om som handlar om saker som handelshinder (men dessa fall utspelar sig inte i Sverige vad jag har hittat). Många av de stora bolagen är amerikanska, polska m.m. Men än så länge så får de organisera sig på detta sätt och då kan man även använda deras webbsidor.Man ska alltid vara försiktig på internet:När det kommer till att ladda ner så bör man vara extra försiktig! Men dessa sidor är ofta baserade på att privatpersoner laddar upp sina filmer/ tillåter att de filmas och streamas live, och då har webbsidan rätt att göra det tillgängligt (man skriver på ett avtal). Men ett förslag är att göra en snabb googling på webbsidan först och ta reda på om den är känd/ väldigt populär och så vidare! Om det känns lite konstigt, så är det kanske det och då kanske man helst hittar en annan sida. I vissa fall kan det vara otillåtet att vara inne på dessa sidor:Jag rekommenderar att du läser igenom ditt anställningsavtal noggrant! I vissa avtal så regleras hur man får använda till exempel företagets datorer, eller internetet som de tillhandahåller. Det kan vara så att de förbjuder att deras anställda besöker vissa sidor online av säkerhetsskäl! Slutsatsen är att det inte är olagligt med dessa sidor i största allmänhet:Som sagt så kommer det finnas undantag, men de stora, "vanliga" sidorna kan man besöka utan att oroa sig. Håll bara koll på sådant som till exempel anställningsavtal! Och som sagt så ska man i största mån avstå från att ladda ner material för att kunna vara säker på att man inte gör något olagligt (även om detta kan vara OK i vissa fall, men det framgår i sådana fall!). Jag hoppas att detta har hjälpt! Det är en klurig fråga eftersom det finns så mycket på internet och det är både svårt att reglera och faktiskt kontrollera! Men jag skulle säga att man kommer ganska långt på att följa sin magkänsla! Med vänliga hälsningar,

Får jag skapa en tjänst som jämför olika företag?

2018-12-27 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har tänkt att skapa ett nischat företagsregisterJag undrar ifall det är tillåtet att lägga in kontakt uppgifter om ett företag samt information om deras produkter och tjänster utan deras samtycke
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga vill du skapa en tjänst där du informerar kunden om företags kontaktuppgifter samt om produkter/tjänster som redan är tillgänglig för allmänheten att ta del av, exempelvis för att använda eran tjänst/hemsidan där kunder har möjligheten att jämföra priser etc. från olika leverantörer. Utifrån gällande regleringar finns det inget som hindrar dig att du på ett objektivt sätt förmedlar hur olika företags produkter förhåller sig till varandra.Se till att ha med:1, Tillverkare/företag2, Tillverkarens egna artikelnummer3, Att produkten/tjänsten finns offentligt på en e-hemsidan4, Att du placerar in produkten/tjänsten i en kategori.Så länge du tillhandahåller information redan är offentlig är det okej om du gör det på ett objektivt sätt, dvs att du klart och tydligt informerar kunden om den specifika produkten/tjänstenOm du har vidare frågor angående detta rekommenderar jag dig att kontakta våra verksamma jurister här på Lawline! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Serveringstillstånd eller inte?

2018-10-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en butik som skall ha ett kvällsevent. Alla kunderna/gästerna är inbjudna till eventet. De har anmälts sig på en eventsida. Jag har deltagarlista på samtliga som har tackat ja och kommer. Det kommer att vara en artist som uppträder. Vi kommer att bjuda på snittar under kvällen. Min fråga är då om jag får bjuda på ett glas mousserande vin till de som kommer?Det finns även möjlighet för deltagarna att handla under kvällen.
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Servering av alkohol regleras i alkohollagen , mer specifikt lagens åttonde kapitel.Som huvudregel gäller det att vid försäljning av alkohol ska den som serverar ha ett serveringstillstånd (8 kap 1§ AL). Från denna huvudregel finns det dock undantag, exempelvis i detta fallet relevant om det gäller enstaka helt privata arrangemang där serveringen av detta glas mousserande sker till ett självkostnadspris (8 kap 1 a§).1 a § ställer upp tre kumulativa rekvisit för att undantaget ska vara tillämpligt. Dessa är följande:Undantag från krav på serveringstillstånd:"Serveringstillstånd krävs inte om serveringenavser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, ochäger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker"Självkostnadspris innebär att de du har bjudit in inte betalar mer för glaset än vad det har kostat dig att köpa in det. Något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen får inte finnas. Serveringen ska ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Dessa krav har ställts upp för att försvåra uppkomsten och underlätta kontrollen av s.k. svartklubbar.För att undvika komplikationer borde det undvikas att servera alkohol till de under 20 år. Jag är dock inte helt säker på ifall samtliga rekvisit här är uppfyllda, i och med att du avser att sälja varor under kvällen och serveringen sker därför inte helt utan vinstsyfte. Mitt tips är därför att kontakta kommunens tillståndsenhet där butiken drivs, och kolla vad det är som gäller för ditt specifika fall. Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp! Vänligen,