FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt06/04/2023

Förekomst av asbest vid entreprenadarbeten - Vad gäller?

Räknar på att anbud (ABT-06) med att byta ut entrepartier på en fastighet från början av 70-talet åt en Brf som i sin tur anlitat en projektbyrå för framtagning av FU i form av en Af-del samt rambeskrivning. Står inget om asbest eller PCB i handlingarna, vad gäller vid anbudsräkning? Vi har heller inte fått en miljöinventering. Känns som att det kan finnas PCB i fogen som är synlig, men är osäker utan att ta prover. Tänk om asbesten finns dolt bakom karmen och inte syns, vad gäller då? Ska det ingå i mitt anbud att sanera detta även om det inte framgår något specifikt om asbest och PCB i förfrågningsunderlaget? Vet att det finns asbest i fastigheten på vissa ställen, tex taket. Är ju svårt att prissätta en sanering av asbest eller PCB utan att ha exakta mängder och jag vill ju inte skriva en massa reservationer i anbudet så att beställaren förkastar anbudet, och jag vill ju helst inte räkna med en massa pengar för sanering om inte det ska ingå enligt abt-06 så jag inte räknar bort mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Entreprenadrätten är i Sverige ett oreglerat rättsområde och avtalsparternas förpliktelser kommer ofta till uttryck genom något av de många standardavtal som finns att tillgå och då främst genom de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) eller genom de allmänna bestämmelser som gäller för totalentreprenader (ABT 06). Men det förutsätter naturligtvis att parterna bestämmer att något av dessa standardavtal ska tillämpas. Avtalsfriheten är nämligen mycket långtgående.


Allmänna hållpunkter


Ansvarsfördelningen är avhängig hur organisationsförhållandena ser ut och vilken typ av entreprenad det handlar om, vilket i sin tur inverkar på fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de olika aktörerna. Beroende på vad som har avtalats med uppdragsgivaren brukar man skilja på tre olika entreprenader, vilka är en delad sådan, generalentreprenad och totalentreprenad. Vid den förstnämnda typen svarar beställaren själv för projektering för att sedan ingå flertalet separata avtal utövar kontraktet med huvudentreprenören varför samtliga uppdragstagare bär ett rättsligt ansvar för sina respektive avtalsprestationer gentemot beställaren. Vid en generalentreprenad ansvarar däremot huvudentreprenören för hela utförandet med undantag för projekteringen. Denne ombesörjs av beställaren själv. Huvudentreprenören träffar sedan avtal med olika underleverantörer, men är dock ensam ansvarig i förhållande till beställaren förutom avseende projekteringen. Och som namnet antyder inkluderar en totalentreprenad allt inom ramen för det aktuella projektet och entreprenören ansvarar således för såväl projektering som genomförande i enlighet med det avtal som är slutet med uppdragsgivaren.


Den sistnämnda varianten innebär lite mer konkret att du som huvudentreprenör har ett s.k. funktionsansvar för entreprenaden, vilket betyder att du ansvarar för att objektet uppfyller den avtalade funktionen, något som ofta kräver vissa tekniska lösningar. Det ska dock noteras att om beställaren (bostadsrättsföreningen) preciserar vilka lösningar som man vill att du som utförare ska använda brukar entreprenörens ansvar falla bort i motsvarande delar. Men detta förutsätter att den specifikt föreskrivna tekniska lösningen finns upptagen i avtalet. Brukligt är emellertid att uppdragsgivaren anger ett generellt funktionskrav för hela entreprenaden. Men värt att notera är att bara för att avtalet skulle vara rubricerat som en totalentreprenad är detta alltså inte synonymt med att allt per automatik ingår i ert (ditt) åtagande och detta oaktat om ersättningen ska betalas i form av ett fast pris eller om denna betalas på löpande räkning. Mot bakgrund av ovanstående och utifrån den information som du har delgett oss ställer jag mig därför något tveksam till att det skulle röra sig om en totalentreprenad varför branschstandarden i ABT 06 inte torde bli tillämplig i förevarande fall. Och det beror helt enkelt på att du, eller rättare sagt formellt ditt bolag, inte verkar stå för projekteringen. Såvitt jag förstår har ju aktuell bostadsrättsförening redan löst det på annat håll.


Bedömningen i den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Det ska inledningsvis framhållas att spörsmål som anbudsräkning och faktiska avtalsförhandlingar inte riktigt faller inom ramen för en nättjänst som denna. Den typen av företeelser är inte heller juridiska i så motto att de är utredningsbara utifrån de vedertagna rättskällorna, dvs. utifrån lagtext, praxis, förarbeten (lagmotiv) och doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen). Däremot finns det en tillstånds- och arbetsmiljörättslig aspekt avseende förekomsten av asbest i samband med byggen, vilken indirekt torde få bäring på din kostnadskalkyl. Och redan nu kan sägas att min uppfattning är, i synnerhet med tanke på ditt arbetsmiljöansvar, att prover bör tas och att detta i sin tur och av förklarliga skäl behöver beaktas vid prissättning och i de kommande samtalen med bostadsrättsföreningen. Om inte annat borde det även ligga i deras intresse att få bukt med den sortens hälsoskadliga ämnen. Följande kan anföras och relevanta bestämmelser återfinns i Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrifter (AFS, i det här fallet i AFS 2006:1, nedan endast benämnt AFS).


Vid rivning av material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, se 12 § AFS. En arbetsgivare som bryter mot tillståndsplikten kan drabbas av en sanktionsavgift och det krävs inte att överträdelsen har skett avsiktligen eller av oaktsamhet. Avgiften är för övrigt lägst 40 000 kr och högst 400 000 kr, se 12 § 3 st. och 51 § AFS. Utöver kravet på det ovan nämnda tillståndet är arbetsgivaren skyldig att se till att de som utför arbetet genomgått nödvändig utbildning och att märka upp platsen med en varningsskylt samt att förhindra spridning av damm. Jämte detta föreligger även en rad andra regler som arbetsgivaren är skyldig att iaktta, vilka följer av 36-48 §§ AFS. En ansökan om tillstånd ska lämnas in till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren och den ska innehålla vissa uppgifter, bl. a. information om hur arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt, se 16 § AFS. Vid erhållet tillstånd måste anmälan till Arbetsmiljöverket göras innan eventuella rivningsarbeten kan påbörjas och den ska skickas senast två arbetsdagar innan arbetet är tänkt att ske, om inte Arbetsmiljöverket godkänt annat, vilket följer av 17 § AFS.


Som svar på din huvudsakliga fråga bedömer jag att du i ditt bolags anbud bör ta höjd för det saneringsarbete som sannolikt kommer att bli verklighet som ett direkt resultat av den på taket bekräftade förekomsten av asbest (vilket av uppenbara skäl ökar risken för att den är mer utbredd än så i bostadsrättsföreningens byggnad). Jag inser naturligtvis att du samtidigt är mån om att kunna lämna en sådan attraktiv offert som möjligt, men givet det ovan sagda är min uppfattning ändå att den här frågan måste bli föremål för en ingående diskussion med bostadsrättsföreningens representanter (företrädesvis styrelsen) och sedermera mycket noggrant regleras i det uppdragsavtal som slutligen kommer att träffas med föreningen.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”