Reklam mot barn

FRÅGA
Får företag dela ut reklam till ungdomar (14-17år) i skolan? Får företag skicka direktreklam hem till ungdomar (14-17år).
SVAR

Det finns ett förbud i radio- och TV lagen mot att sända reklam som riktar sig till barn under 12 år, men det berör ej denna situation och är dessutom verkningslöst mot tv-kanaler som sänder från andra länder (exempelvis tv3 och kanal 5). När det gäller annonser riktade till barn så finns inga generella förbud i den svenska lagstiftningen. Direktreklam är lite speciellt, och att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år är inte tillåtet enligt praxis i marknadsdomstolen och Marknadsetiska rådet. ICCs (Internationella Handelskammaren) regelverk gäller alla medier och även på detta område. Sammanfattningsvis säger ICC-reglerna beträffande barn och unga att reklam inte får utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet, inte får innehålla framställningar som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende och inte ge intryck av att själva innehavet eller användningen av viss produkt ger ett övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.Det finns ingenting i lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring eller reklam i skolan. Det är dock viktigt att sponsring inte kommer i konflikt med bestämmelser i skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Många kommuner har därför utfärdat olika policy för hur de skall bemöta reklam och sponsring. Det viktigaste är att reklamen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Ett eventuellt samarbete mellan kommunen och näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett enskilt företag.Mitt råd till er om ni har problem med reklam riktad mot era / ert barn är att samtala med din kommun om det rör sig om reklam i skolan. Då kan du få reda på hur just er kommun ställer sig till reklam i skolan. Om det rör sig om direktadresserad reklam till barn under 16 år kan du skicka in en anmälan till Marknadsetiska rådet som behandlar ärendet utan att ni behöver delta, och de kan komma med rekommendationer till företaget. De kom nyligen med ett avgörande som rörde just direktadresserad reklam till barn under 16 år. Du kan läsa mer om det här: http://www.marknadsetiskaradet.org/damm-forlagMvh

Ronja Carlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?