Vad innebär förskott på arv?

2021-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad innebär förtida arv?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att det du syftar på med förtida arv är förskott på arv och jag kommer vidare utgå från det i mitt svar. Regleringen i det avseendet återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Vad är förskott på arv?Kort sagt så innebär förskott på arv att en arvinge mottagit någon form av egendom före arvlåtaren avlidit, dvs före arvet huvudsakligen ska tillfalla arvingarna (se 6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär normalt sett att arvlåtarens egendom minskar tills dess att arvet ska tillfalla de resterande arvingarna, varför det också kan bli föremål för eventuella diskussioner om det är flera arvingar och enbart en av dem fått ett större förskott. Om mottagaren av förskottet är en bröstarvinge (se 2 kap. 1 § ÄB) presumeras gåvan alltid vara förskott på arv, om den inte enbart innebär att arvlåtaren fullgör sin underhållsskyldighet (se 6 kap. 2 § ÄB). Detta innebär generellt sett att mindre gåvor och bidrag inte klassas som förskott på arv såvida inget sådant är föreskrivet. Om mottagaren däremot inte är en bröstarvinge krävs även där en föreskrift om att gåvan ska utgöra förskott, i ett gåvobrev el.dyl., för att den ska kunna avräknas från arvlåtarens kvarlåtenskap. Vad innebär det om en arvlåtare gett ett förskott?För de arvingar som inte fått ta del av förskottet ska arvet fördelas såsom ifall förskottet aldrig utgått; summan ska alltså adderas till kvarlåtenskapen för dessa arvingar, medan för den arvinge som fått ta del av förskottet ska den minskas i motsvarande mån (se 6 kap. 5-7 §§ ÄB).Hoppas detta förtydligade det hela och om inte så är du självklart varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Kan man testamentera till sina barnbarn?

2020-12-06 i Testamente
FRÅGA |HejJag har två barn och vi nu fått vårt första barnbarn. Jag har nu startat fondspara till barnbarn i mitt namn och undrar om jag kan testamentera innehavet till barnbarnen så det tillfaller dem.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor och situationer kring arv och testamente regleras i ärvdabalken. De legala arvsordningarna regleras i 2 kap. 1-3 §§ ÄB och däribland framgår det att dina bröstarvingar (dina barn) utgör första parentelen i arvsordningen - dvs. de ärver först av alla, med undantag för ev. efterlevande makar och särkullbarn. Ett testamente ska upprättas skriftligen i samtidig närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). I övrigt, står det dig i princip fritt att förordna över din kvarlåtenskap så som du vill, så länge det inte inskränker på bröstarvingarnas laglott. Av 7 kap. 1 § ÄB framgår det att hälften av bröstarvingens arvslott utgör dennes laglott, dvs. den del av arvet som bröstarvingen alltid har rätt till. Om det skulle visa sig att en bröstarvinges laglott inskränks, kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att därmed kunna få ut sin laglott. Så sammanfattningsvis, så kan du testamentera fonden till barnbarnen så länge bröstarvingarnas laglotter inte inskränks, för i sådana fall har bröstarvingarna rätt att påkalla jämkning av testamentet med anledning av inskränkningen. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

2020-11-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag har 3 barn,varav ett av barnen brutit kontakten med mig. Jag vill således inte att detta barn ska ärva någonting från mig.Kan det barnet avsäga sig rätten till sin del av arvet?Finns det juridiskt korrekta handlingar att tillgå, där barnet skriftligt avsäger sig sitt arv?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjligheten att avsäga sig arv regleras i 17 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB). En bröstarvinge har enligt lagrummet möjlighet att avsäga sig sin arvslott, men laglotten har bröstarvingen alltid rätt till. Laglotten utgör hälften av arvslotten, och enda möjligheten att avsäga den likaså är ifall bröstarvingen fått skälig kompensation för detta, som ex. förskott på arv. Skulle det röra sig om ett särkullbarn kan denne avsäga sig både sin arvslott och laglott, enligt 3 kap. 9 § ÄB. Beakta däremot att en underårig inte kan avsäga sig sin rätt till arv (17 kap. 2 § andra stycket ÄB). För att kunna avsäga sig sin rätt till arv krävs ett godkännande av testamente från arvtagaren, där det framgår tydligt att arvtagaren vill avsäga sig sin rätt till arv och inte kommer ärva något av kvarlåtenskapen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Vidare krävs att arvtagaren inte är underårig, samt att hen fått skälig kompensation för detta, annars är viljeförklaringen utan verkan. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Övertagande av bostad som sambo

2021-02-10 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har flyttat in ett hus som är min sambos barndomshem. Han har "fått" huset som enskild egendom av sin pappa. Vad gäller då för mig? Har jag någon som helst rätt att bo kvar om något skulle hända min sambo? Kan vi skriva något papper att jag ska få rätt att bo kvar om han hastigt skulle gå bort?Kan jag/får jag köpa in mig i huset som han fått som enskild egendom? Enligt min sambo måste vi vänta tills hans pappa har gått bort (?) Hur fungerar sambolagen i det här?Tacksam för svar och ev. få hjälp med hur man ska skriva ett juridiskt korrekt papper gällande huset och boendet vid ev. bortgång.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv anger så är tillämplig lag i den här situationen sambolagen (2003:376) (SamboL). Som jag förstår det har du ett samboförhållande där ni inte valt att avtala bort sambolagen genom ett s.k. samboavtal och jag kommer vidare utgå från det när jag besvarar frågan, och därmed även hänvisa till lagens bestämmelser.Hur skulle du kunna få rätt till huset? Precis som det framgår av din fråga så har din sambo fått huset av sin pappa med förbehåll att den ska vara hans enskilda egendom (se 4 § 1 st. 1 p. SamboL). Detta innebär, som du själv verkar vara införstådd med, att du inte per automatik har någon rätt att överta bostaden. Det finns dock särskilda regler avseende just detta stadgat i 22 § SamboL som möjliggör för den ena sambon att överta bostaden i de fall den inte utgör samboegendom, men regeln tar enbart sikte på hyres- eller bostadsrätter. Jag förstår det som att din sambos barndomshem är ett hus, varför regeln inte heller går att tillämpa i den här situationen. Det finns dock en annan möjlighet för dig att ha rätt till huset vid en plötslig händelse el.dyl., och det skulle vara att upprätta ett testamente som stadgar att bostaden ska tillfalla efterlevande sambo vid den ena sambons död. Sambor har ingen direkt arvsrätt som ex. efterlevande make, men detta går att möjliggöra genom ett testamente som sagt (se 10 kap. ärvdabalken). Hjälp med att upprätta ett testamente; Om du känner dig osäker kring upprättandet av ett testamente eller dylikt så kan du ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid direkt för detta här.Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du givetvis varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Hur formuleras ett gåvobrev/förskott på arv?

2020-12-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mamma har en fastighet som vi båda har kommit överens om att jag ska få ta över (köpa) för ett pris som är betydligt billigare än marknadsvärdet. Hur går vi tillväga för att jag ska få ut fastigheten som gåva eller förskott på arv. Till saken hör även att jag har två syskon som har sagt att det är okej att jag får ta över fastigheten.Hur ska det läggas upp så att jag inte blir tvungen att köpa ut dom ur resterande dödsboet?Fastigheten har ett marknadsvärde på ca 4.5 miljoner och jag ska få köpa ut min mamma för 1 miljon. Finns det någon lösning?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så vill du ha rådgivning kring hur du kan få fastigheten som antingen gåva eller förskott på arv. Till saken hör att sådana här situationer oftast landar i att gåvan utgör ett förskott på arv, och inte antingen eller. Detta då det presumeras att det arvlåtaren i livet ger en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat föreskrivits (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär dock att möjligheten fortfarande kvarstår för din mamma att ge dig fastigheten som gåva, men då krävs det en uttrycklig viljeförklaring om detta i ett s.k. gåvobrev. När du ger bort en gåva i form av lös egendom krävs vanligtvis inget gåvobrev då traderingen av gåvan träder i dess ställe, men vid gåva av fast egendom är det absolut nödvändigt. Den praktiska skillnaden mellan att överta fastigheten som gåva respektive förskott på arv, är att vid det förstnämnda ska gåvan inte avräknas vid ett senare arv efter din mamma, medan vid det sistnämnda räknas förskottet av från din arvslott. Det vill säga att en gåvoförklaring generellt sett är mer förmånligt för dig. Sammanfattningsvis, presumeras det att gåvan utgör förskott på arv och därmed ska räknas av din arvslott vid ett framtida arv efter din mamma om inget annat föreskrivs i ett s.k. gåvobrev eller någon annan sorts viljeförklaring. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |Min make har nyligen gått bort. Vi äger tillsammans ett hus som är värt 7 miljoner. Jag har köpt möbler till huset värda 200 000 kr och smycke på 3000kr. Min make äger en segelbåt som är värd 70 000 kr och en flygmodell samling som värderas till 1,5 miljoner, dock som är en enskild egendom. Det jag är kluven över hur giftorättsgodset ska fördelas. Hur stort blir arvet efter min make och vem har rätt till arvet? Kan hans föräldrar få del av arvet och hur mycket?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som räknas som giftorättsgods och dess fördelning, samt frågeställningarna kring arvet, regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Som jag förstår det är all den egendom du räknar upp giftorättsgods, förutom flygmodellsamlingen som istället utgör enskild egendom (7 kap. 1-3 § ÄktB). En bodelning av era tillgångar skall ske när äktenskapet upplöses, vilket det anses göra när din make går bort (9 kap. 1-2 §§ ÄktB). Enbart ert giftorättsgods är föremål för bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning skall era andelar i boet beräknas, dvs ert gemensamma giftorättsgods samt skuldtäckning för eventuella skulder. Summan av dessa adderas och totalsumman delas sedan i två för att ni skall få varsin andel (11 kap. 1-3 § ÄktB). I och med att du inte nämner att några skulder föreligger, utgår jag vidare från att så inte är fallet. Jag uppfattade inte riktigt huruvida segelbåten också utgjorde enskild egendom så jag kommer ta med den i min beräkning nedan, men skulle det vara så ska den alltså inte räknas med i en kommande bodelning.Era egendomar beräknas då som sådant;Hus 7 000 000 krMöbler/bohag 200 000 krSmycke 3 000 krSegelbåt 70 000 krTotal summa egendomar; 7 273 000 krAndelar; 7 273 000/2 = 3 636 500 kr/andel.När din makes arv är beräknat går vi vidare till nästa fråga; Vem har rätt till arvet?Rätten att ärva regleras i 1 kap. 1 § ÄB och anger att endast de som är vid liv kan ärva arvlåtaren. Vem som får ärva regleras genom tre arvsklasser, och i första hand i den första arvsklassen/parentelen, är det bröstarvingarna som har rätt att ärva. Bröstarvingarna utgörs av arvlåtarens avkomlingar, som tillsammans har rätt till lika lott (2 kap. 1 § ÄB). Om inga bröstarvingar finns, går vi vidare till den andra arvsklassen som utgörs av arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Precis som med bröstarvingarna, har föräldrarna rätt till lika lott av arvet. Om föräldrarna är avlidna, skall arvet fördelas mellan arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Dock anges ett undantag som ger dig som är efterlevande make samt eventuella särkullbarn rätt till kvarlåtenskapen, före resterande arvsklasser (3 kap. 1 § ÄB). Om ni exempelvis har barn tillsammans, får de istället efterärva din make när du avlider, i samband med ditt arv. Så sammanfattningsvis; erat giftorättsgods skall delas lika på er båda i form av giftorättsandelar, din makes arv beräknas uppgå till 3 636 500 kr enligt min uträkning, och du har rätt till kvarlåtenskapen som efterlevande make. Om situationen hade varit som sådan att det inte fanns någon efterlevande make eller några bröstarvingar, hade hans föräldrar fått ta del av arvet med hälften av kvarlåtenskapen var, men nu verkar så inte vara fallet och arvet tillfaller istället dig. Om ni har några gemensamma barn har de rätt till efterarv av din make när du avlider.Hoppas du fick svar på din fråga, och ifall du undrar något annat eller det fortfarande känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,