Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

2020-07-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Om en godman ersätts med en annan, behöver tingsrätten godkänna den nya eller räcker att överförmyndarmyndigheten beslutar?
Mattias Törnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, även tingsrätten måste ha godkänt den nya gode mannenTrots att det i grunden är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap, så kan överförmyndaren i kommunen ensam fatta beslut om byte av god man.Om överförmyndaren fattar beslut om byte av god man, så behövs inte tingsrättens godkännande för att beslutet avseende bytet ska bli giltigt. Däremot krävs givetvis att den nya goda mannen blivit godkänd att inneha uppdraget av överförmyndaren och tingsrätten.Den nya gode mannen måste alltså alltid ha godkänts av både överförmyndaren och tingsrätten för att få inneha uppdraget. Om den nya gode mannen redan är godkänd av tingsrätten när bytet går igenom, så behövs inte tingsrättens godkännande igen, men däremot om den nya gode mannen inte godkänts att inneha uppdraget sedan tidigare.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, boendeföräldern ska som regel skicka med kläder till umgängesföräldernFrågan regleras inte direkt i något lagrum, men däremot har tidigare rättsfall slagit fast att umgängesföräldern som regel fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till boendeföräldern, även om det även slagits fast att umgängesföräldern ska stå vissa enklare kostnader såsom för mat, hygienartiklar och ombyte.Däremot är det just tal om ett ombyte, om de från boendeföräldern medskickade kläderna inte skulle räcka till på grund av att de blivit smutsiga och behövt tvättas eller liknande.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Blir saker köpta genom en av sambornas företag samboegendom?

2019-10-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo ska skiljas , hus ska vi dela lika , men frågan om lösföremål .Delar man saker som var köpt på företaget som gick i konkurs . Han var ägare förut men sålde sina aktier innan företag i konkurs .
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör vad som ska ingå i en sambobodelning kikar vi närmare på sambolagen (SamboL).Lösöret kanske ska ingå i bodelningenVad som angår bostaden har du redan koll på, så vi kommer i det följande att fokusera på vad som gäller angående lösöret köpt i bolaget.I lagen står det att egendom utgör samboegendom, endast då den är köpt för gemensam användning. Lagen tar inte fasta på vem eller i det här fallet vad som köpt egendomen, utan det viktiga är i vilket ändamål sakerna köptes. Har sambon köpt egendom som skulle användas av er gemensamt på bolaget, så kan det mycket väl vara så att egendomen ska ingå i bodelningen (3 § SamboL).Dessutom står det att sambors gemensamma bohag enligt lagen avser "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet", vilket poängterar att det är viktigt att kolla på vilken typ av egendom det är sambon köpt genom bolaget, och om det primärt var saker till hemmet eller bolaget (6 § SamboL).Några avslutande ordSlutsatsen är att egendomen kan ingå i bodelningen, men jag har för få omständigheter för att kunna ge dig i ett konkret svar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

2019-08-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill gifta oss, har en förvaltare rätt att ansöka om skilsmässa för sin huvudman, ifall denne vägrar att vi ska gifta oss? Samt att hindra oss att gifta oss? Ska inte båda skriva under skilsmässa papper? För att det ska gå igenom?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör förvaltarskap kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Förvaltaren får inte lägga sig i angelägenheter av utpräglat personlig karaktärDetta betyder att förvaltaren inte har rätt att vägra att huvudpersonen gifter sig eller rätt att ansöka om skilsmässa för huvudpersonens räkning (12 kap. 2 § tredje stycket FB).Däremot är det vigselförrättarens ansvar att se till att båda parter är införstådda med vad ingåendet av ett äktenskap innebär, och stoppa giftermålet om han eller hon tror att båda eller någon av parterna inte förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar er ett fint liv tillsammans.Med vänliga hälsningar

Kan en sambo be den ena sambon att flytta ut ur parets hyresbostad?

2020-01-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej kan min sambo kasta ut mig ur en bostad han hyr jag är skriven på samma adr. Jag har ej något boende
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på sambolagen (SamboL).Svaret beror på omständigheternaDet framgår inte av din fråga om din sambo innehaft hyreskontraktet innan ni träffades, vilket får till följd att bostaden inte ska ses som samboegendom, eller om ni flyttat in i lägenheten vid samma tidpunkt, vilket får till följd att lägenheten ska anses vara er gemensamma bostad och samboegendom, även om endast den ene sambon står på hyreskontraktet (3 § SamboL).Skulle din sambo be dig flytta ut ur er bostaden upphör ert samboförhållande, vilket får till följd att en bodelning ska göras. Kan ni inte komma överens ska den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden få lov att överta hyreskontraktet (16 § SamboL).Om bostaden inte är samboegendom kan du ändå ha rätt att överta hyreskontraktet, men det krävs synnerliga skäl, såsom att du skulle bli bostadslös med småbarn eller liknande. Regeln används mycket sällan (22 § SamboL).Skulle det vara så att ni flyttat in tillsammans och att lägenheten därmed utgör samboegendom, så kan du även begära att domstolen, i väntan på bodelning, avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden (28 § SamboL).Skulle bostaden inte vara samboegendom så har dock den andre sambon i regel rätt att be dig flytta ut ur lägenheten.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar

Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?

2019-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi skall skilja oss. när vi gifte oss tänkte jag inte på att jag hade en sparad förmögenhet på ett bankkonto. Det kontot har legat orört i 12 år. vi har haft egna bankonton och vår delade ekonomi har varit ett gemensamt servicekonto där vi månadsvis fört över pengar för drift av familjen. Nu vaknade jag upp och insåg att summa pengar som jag avsatt kommer att delas. jag har i dag en miljon på det kontot. Kan jag skriva ett äkteskapsförord på det kontot. Frun är faktisk med på att det är min pension som ligger där.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en framtida bodelning mellan makar så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (Äktb).Ja, du kan upprätta ett äktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan du och din fru avtala om att pengarna på bankkontot ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).För att äktenskapsordet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av både dig och din fru samt att ni har skickat in det för registrering hos Skatteverket.Se till att ha pengarna avskilda hela tiden, så att det tydligt framgår vilka pengar det avser och att dessa är enbart dina.På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/Har ni redan väckt talan om äktenskapsskillnad kan ni upprätta ett föravtalI lagen står det också att "makar får inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med denna genom ett så kallat föravtal, vilket alltså är ett alternativ om ni redan är väldigt långt gångna i processen att skilja er (9 kap. 13 § första stycket ÄktB).Några avslutande ordJag hoppas att du fått svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar

Bibehåller pengarna sin form av enskild egendom om jag köper och säljer nya aktier och fonder?

2019-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag fick för många år sedan ett arv bestående av fonder och aktier. (står i testamentet att det är enskild egendom) Nu har jag flyttat över dessa till Avanza och köpt och sålt under åren. Om min man och jag skulle gå skilda vägar, hur kan jag göra gällande att dessa pengar på kontot är mina?Om jag skulle vilja skriva ett avtal med honom att dessa aktier/fonder/pengar på mitt konto är min enskilda egendom, hur går jag tillväga? Finns det dokument man kan skriva ut på nätet?Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör vad som händer med enskild egendom vid skilsmässa så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (ÄktB).Pengarna bibehåller formen av att vara enskild egendomOm det i testamentet stod att arvet beståendes av fonder och aktier ska vara din enskilda egendom, så ska även det du köper i stället för arvet utgöra din enskilda egendom, om inget annat framgår av testamentet (7 kap. 2 § första stycket sjätte punkten ÄktB).Då du inte nämner något om att även avkastningen ska vara enskild egendom enligt testamentet, så vill jag bara poängtera att om inte detta nämns, så utgör all avkastning du fått och kommer att få giftorättsgods. Detta innebär att all avkastning kommer att ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Om pengarna alltid hållits åtskilda bör det inte vara ett problemDet är viktigt att dessa pengar är och alltid har varit åtskilda från dina och mannens övriga medel, eftersom det annars kan bli svårt att bevisa vad som är vad, då allt i ett giftermål presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Du bör därför under alla omständigheter se till att du håller dessa pengar på ett separat konto så att alla transaktioner som gjorts och kommer att göras hålls lättöverskådliga.Du kan för säkerhets skull upprätta ett äktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan du och din man avtala om att aktierna och fonderna samt avkastningen, som ändå bör hållas helt avskilda annan egendom, ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/Några avslutande ordJag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågar, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan den ena maken minska sin egendom före den kritiska tidpunkten utan konsekvenser, trots att beslut om äktenskapsskillnad redan är taget?

2019-07-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min man köpte en resa och en ny kamerautrusting precis innan vi skiljde oss. Vi hade bestäm oss och köpet gjordes efter vi lagt ut huset till försäljning på Hemnet t ex. Dock innan brytdagen. Måste jag betala hans resa och kamera eller kan jag räkna bort det i bodelningen? Att han köpt ny kamera upptäckte jag nu nyss i bodelningen, visste inget om det när köpet gjordes. MvhA
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör bodelning mellan makar kikar vi närmare på äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelningen tar sin utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag äktenskapet upplöstesI bodelningssammanhang kollar man på den kritiska tidpunkten, det vill säga när äktenskapet upplöstes, i det här fallet dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes och stämningsansökan inkom till behörig tingsrätt (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Eftersom inköpet av resan och kameran gjordes före denna dag är det inte något som påverkar bodelningen. Du kan alltså inte räkna av denna del från din makes lott i boet.Däremot kommer kameran ingå i bodelningen, förutsatt att den inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar