Kan man göra fastigheter, fonder och aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

2021-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejKan vi som gift par på 61 respektive 62 år skriva att huset vi äger med hälften var är vår enskilda egendom? Vi har särkullbarn och ser nu över våra tillgångar som vi vill säkra för vår pension och ekonomi vid den dagen en av oss blir själv.Vi tänker nu fördela fonder och aktier på våra isk-konto så det är lika och skriva de som enskild egendom. Något annat vi ska tänka på?
Ida Gelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga det hus ni samäger respektive de aktier och fonder ni avser fördela. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning och redogörelse för saker att tänka lite extra på.AllmäntEn makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).HusetDet är fullt möjligt för er att genom äktenskapsförord göra det hus ni samäger till er enskilda egendom med hälften var. Därmed undantas halva husets värde från den bodelning som kommer att äga rum när en av er går bort i framtiden. På så sätt försätts den av er som lever kvar i en tryggare ekonomisk situation, precis som du beskriver. Som jag angett ovan behöver äktenskapsförordet upprättas skriftligen, dateras, skrivas under av er båda, och sedan registreras hos Skatteverket för att det ska bli gällande. Att notera här är att ni, efter att ert äktenskapsförord mottagits av Skatteverket, behöver betala en ansökningsavgift för att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende. Mer om det går att läsa på Skatteverkets hemsida. Fonder och aktierDet är även möjligt att fördela de fonder och aktier som ni äger på era respektive konton och genom äktenskapsförord göra dem till enskild egendom, precis som du beskriver. Viktigt att tänka på här är att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att också avkastningen av de fonder och aktier ni har fördelat sinsemellan ska vara enskild måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Sammanfattningsvis kan sägas att både hus, fonder och aktier kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan. Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Dold samgäld/substitut för enskild egendom

2021-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har inget äktenskapsförord. Jag har dock fått ett halvt sommarhus i gåva av min mor som enskild egendom. Om jag och min moster ( som äger andra halvan) nu säljer huset och jag använder pengarna till att tex betala av lån eller renovera mitt och min mans nya hus är de pengar jag lagt in fortfarande enskild egendom vid eventuell skilsmässa? Mvh
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Pengarna från en eventuell försäljningEnligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken (ÄktB) är egendom som ges till en make av någon annan än den andre maken enskild egendom om gåvan kom med en föreskrift om det. Vad sker då om den enskilda egendomen säljs eller på annat sätt byts ut? Enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB är även det som trätt i stället för den ursprungliga enskilda egendomen att anse som enskild egendom om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Med andra ord kommer de pengar du får för en eventuell försäljning av huset att anses som enskild egendom. Viktigt att notera i sammanhanget är att om de pengarna du får för försäljningen vid något tillfälle sammanblandas med pengar som är giftorättsgods, t.ex. genom att de sätts in på ett konto som innehåller pengar som inte är enskild egendom, så tappar de karaktären av enskild egendom och blir istället att anse som giftorättsgods. Därför rekommenderar jag att du öppnar ett nytt konto eller tömmer ett konto och där placerar pengarna som kommer av en eventuell försäljning.Om du efter den eventuella försäljningen får pengarna insatta på en nytt/tomt konto och de därmed är att fortsatt anse som enskild egendom, vad sker om du använder de för betalning av lån och/eller förbättring av er fastighet?Förbättring av er fastighetGenom att använda dina pengar, som är enskild egendom, för att rusta upp er fastighet, som jag utgår från är giftorättsgods, kommer pengarna ha omvandlats till exempelvis byggmaterial som sammanfogats med fastigheten och därmed blivit del av densamma, alltså en del av giftorättsgodset. Därmed kommer den enskilda egendomen du hade i form av pengar ha gått förlorad vid en upprustning av er fastighet. Men för att du som betalar för renoveringen inte ska behöva bära en för stor ekonomisk börda för något som ni båda vinner på kan något som kallas "dold samgäld" uppstå. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2016 s. 1057, gäller att om en av två delägare med den andres samtycke och med egna medel genomför en förkovringsåtgärd så är utgångspunkten att kostnaden ska fördelas i proportion till ägarnas andelar. Det presumeras alltså att kostnaden för en åtgärd som någon av samägarna med den andres samtycke vidtar för förbättring av den samägda egendomen ska delas mellan ägarna i förhållande till deras ägda andelar. Om du alltså med dina ägda pengar från försäljningen av sommarhuset renoverar din och din makes fastighet gäller enligt den allmänna rättsprincipen om dold samgäld att din make ska betala för renoveringen i proportion till hans andel, t.ex. om han äger hälften ska han betala hälften. För att undvika strul med hur betalning av skulden ska ske vid en eventuell skilsmässa är det att rekommendera att kräva av din make att han betalar sin del omgående. För att de pengarna du sedermera får av din make som kompensation för dina utlägg ska vara enskild egendom krävs att ni avtalar om det då de inte automatiskt anses som sådana. Detta eftersom det inte finns en direkt länk, utan endast en indirekt länk, mellan pengarna din make ger dig och de pengarna du la ut för renoveringen. En sådan direkt länk torde vara nödvändig då kravet på samband mellan den enskilda egendomen och dess substitut traditionellt har varit strängt enligt äktenskapsbalkens förarbete, prop. 1986/87:1 sid. 268.Betalning av lånEnligt 1 kap. 3 § ÄktB svarar varje make för sina skulder. Om en make har tagit ett lån som bara denne står på och sedan inte kan betala detta kan alltså kreditgivaren inte kräva den andre maken på pengarna. Den andre maken kan om denne så vill genomföra en så kallad "intervenering", alltså ingripa på den skuldsattes sida och betala skulden. Om så skulle ske tar den maken över kreditgivarens fordran mot den skuldsatta maken. Om lånet i fråga alltså enbart är din makes och du bestämmer dig för att betala hans skuld ska han återbetala dig enligt allmänna fordringsrättsliga principer. De pengarna din make betalar till dig kommer dock inte automatiskt vara enskild egendom, utan giftorättsgods i enlighet med vad som sägs ovan i förarbetena. Därmed får ni i efterhand avtala om att de pengarna han ger dig som ersättning ska vara enskild egendom.Om lånet däremot tagits gemensamt och det inte vid tagandet av lånet hade beslutats om delad ansvarighet för betalningen kan kreditgivaren kräva att den av låntagarna som är solvent ska betala hela lånet enligt 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen (SkbL). Den som betalat lånet kan sedan kräva att övriga låntagare betalar sin del till denne enligt 1 kap. 2 § st. 2 SkbL . Även här gäller att de pengarna som din make i en sådan situation ger dig inte automatiskt blir enskild egendom. Således behöver ni även här avtala om att pengarna din make givit dig ska vara enskild egendom.Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid bodelning efter kortvarigt äktenskap?

2021-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Låt oss teoretiskt sett säga att jag gifter mig med en man som äger mycket mer än vad jag äger och sedan så får jag kalla fötter och skiljer mig med honom någon månad efter. Kommer jag fortfarande ha rätt till hälften av allt han äger om det INTE finns något äktenskapsförord inkluderat?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid en bodelning efter ett kortvarigt äktenskap, när det inte finns något äktenskapsförord. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Detta gäller vid bodelning mellan makarSom huvudregel gäller att giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en bodelning (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om det med hänsyn till bland annat äktenskapets längd samt makarnas ekonomiska förhållanden anses oskäligt att giftorättsgodset ska delas på hälften, kan bodelningen jämkas. Detta kallas för giftorättstrappan och finns uttryckt i 12 kap. 1 § ÄktB. Som kortvarigt räknas äktenskap som inte varat längre än 5 år, med samboende innan äktenskapet inräknat. Att ena maken har en större förmögenhet än den andra är ett skäl som talar för jämkning vid bodelningen. Så fungerar giftorättstrappanGiftorättstrappan fungerar så att för varje år som paret har varit gifta, så kommer 20 % av giftorättsgodset att ingå i bodelningen. I ditt fall innebär detta att inget giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen om ni skiljer er efter en månad. SammanfattningOm ett äktenskap har varat under en kortare period och den ena maken har en större förmögenhet än den andra, kan det finnas skäl att jämka bodelningen. Då avviker man från huvudregeln som säger att giftorättsgods ska delas på hälften mellan makar. Istället kommer 20 % av giftorättsgodset att läggas in i bodelningen efter varje år som makarna varit gifta. Detta innebär att inget giftorättsgods delas mellan makar som varit gifta i en månad, om giftorättstrappan är tillämplig. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Make köpte en lägenhet innan vi gifte oss, vem får lägenheten vid en eventuell äktenskapsskillnad?

2021-08-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Innan 2010 köpte min dåvarande pojkvän (idag man) lägenhet för sina egna pengar, jag betalde ingenting, och vi bodde där tillsammans (som sambos). Vi gifte oss 2010 och har haft lägenheten tills sommaren 2021 såldes lägenheten, och vad händer vid separation/skilsmässa. Delas vi på lika, eller får min man mer då han köpte lägenheten innan vi gifte oss, eller får jag ingenting? Vi har två gemensamma barn. Med vänliga hälsningar,Celine
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som gift kan ett äktenskap upplösas på två sätt. Det ena sättet är att den ene maken avlider. Det andra sättet är att makarna ansöker om, och genomgår, äktenskapsskillnad (skiljer sig), se 1 kap. 5 § ÄktB.Ni är nu gifta. I äktenskapet svarar var make för sina egna tillgångar och skulder, se 1 kap. 3 § ÄktB. Det är först vid en eventuell äktenskapsskillnad som frågan om fördelning av egendom uppkommer.Vid äktenskapsskillnad upplöses äktenskapet, se ovan. Vid äktenskapsskillnad ska bodelning mellan makarna förrättas. Det är här som giftorättsgodset och enskild egendom blir relevant. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska i bodelningen makarnas giftorättsgods ingå.Giftorättsgodset kommer att delas lika mellan er två vid en skilsmässa, se 11 kap. ÄktB. Frågan blir då om din makes lägenhet kommer att ingå i giftorättsgodset? Det korta svaret, med utgångspunkt i den information du givit, är ja. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Att din make har köpt lägenheten innan ni gifte er spelar i det här läget inte någon roll. Annorlunda hade det varit om ni fortfarande varit sambor, vilket då inneburit att lägenheten inte ingått i samboegendomen (jfr. 3 § SamboL).Såvida du och din make inte skrivit ett äktenskapsförord rörande lägenheten och där bestämt att den ska vara din makes enskilda egendom, kommer ni att dela lika på lägenhetens värde vid bodelningen av en eventuell äktenskapsskillnad.Med vänliga hälsningar!

Äktenskapsförords påverkan på samägd egendom

2021-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Vi har äktenskapsförord som säger att min mans egendom ska ingå i giftorätten men min egendom ska vara enskild. Hur är det då med gemensamma egendomar som hus vi har (bägge står som ägare).
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar det som att du undrar över vila effekter en äktenskapsförord har på samägd egendom t.ex. vid en eventuell bodelning.Formkraven för ett äktenskapsförord måste uppfyllasViktigt att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är först och främst att egendomen man avser ska ingå i äktenskapsförordet är individualiserad. Med detta menas att man måste kunna peka ut egendomen i bestämd form som ska ingå. Ett exempel på vad som inte skulle kunna ingå i ett äktenskapsförord är en makes tillgodohavande på ett bankkonto som denne själv kan bestämma mängden pengar på. Kom ihåg att båda parter behöver skriva under samt att det måste skickas in till och registreras av skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Eftersom all egendom makarna äger är giftorättsgods om inte annat följer av lagen, är det egentligen inte nödvändigt att påpeka i äktenskapsförordet att den ena makens egendom ska anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Bara värdet av den andelen av egendomen som tillhör den som låtit sin egendom vara giftorätt kommer ingå i en eventuell bodelningOm formkraven uppfyllts för hur och vad som kan ingå i ett äktenskapsförord, så kommer din egendom inte att ingå i bodelningen då den är enskild. Detta sträcker sig även till egendom som ni samäger. Vad det innebär är att enbart din mans ägda andel av den samägda egendomen kommer ingå i underlaget vid en bodelning, då den som huvudregel är att anse som giftorättsgods. Om du och din make exempelvis innan bodelningen ägt huset hälften var, skulle det kunna innebära att du efter bodelningen kan ha äganderätt till ¾ av huset medans han äger resterande ¼. Alltså: din hälft som inte ej ingick i bodelningen pga att den är enskild egendom + hälften av makens hälft som är giftorättsgods vars värde kommer delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Du skulle alltså då bara behöva ersätta maken med ¼ av husets värde för att kunna köpa ut egendomen. (11 kap. 9 § ÄktB). Hoppas det var svaret på din fråga !

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

2021-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Kan min fru avsäga sig sin del i mitt hus. Detta enligt hennes egen vilja. Hon tycker inte att hon ska ha någon del i huset vid en eventuell skilsmässa. Och kan även säga att vi inte är påväg in i någon separation.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om hur makars tillgångar ska fördelas finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vilken egendom ska ingå i bodelningen?En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att även om det är du som själv köpt huset så kommer det ses som giftorättsgods och kommer därför ingå i bodelningen. Om du däremot har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom eller om du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord om att huset ska vara din enskilda egendom så ska det inte omfattas av bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan ingås även efter äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattning och vägledning Jag antar att ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller att du har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom. Om så är fallet innebär detta alltså att din fru har rätt till hälften av ert hus. Det ni kan göra för att redan nu bestämma hur ni ska göra om ni skiljer er är att ingå ett äktenskapsförord. Jag rekommenderar er att skriva ett äktenskapsförord nu, även om ni inte har planer på att separera. I äktenskapsförordet kan ni då skriva att ditt hus är din enskilda egendom och därmed även undantagen från bodelningen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som enskild egendom i en bodelning?

2021-08-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min fd fru står inför bodelning och jag har med anledning av den två frågor som rör enskild egendom.Jag köpte 2001 en lägenhet till mig själv för 175.000 kr. Vi var alltså inte gifta eller sambos och det fanns heller ingen sådan tanke när jag köpte lägenheten.Jag lånade av min far till kontantinsatsen (25.000 kr) resterande lånade jag själv i mitt namn.Min exfru flyttade in 2002 och senare det året sålde jag min lägenhet. Jag gjorde en vinst på 100.000 kr. Delar av dessa pengar investerade jag i den nya lägenheten som jag och min exfru köpte gemensamt. Resterande lån stod vi båda på och även på köpekontraktet.Vad gäller vid bodelning? Räknas min vinst och investering som enskild egendom? Vi gifte oss under tiden vi bodde i den gemensamma lägenheten.Min exfru fick ett arv efter sin far när vi var gifta och ägde fastighet ihop. Arvet, 330.000 kr var testamenterat till henne som enskild egendom. Arvet använde vi bla till resor och behandling för barnlöshet. En del av arvet, 80.000kr användes till omläggning av vår fastighets tak, vilket fakturerades oss båda.Vad gäller här? Vad är enskild egendom vid bodelningen?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer dela upp mitt svar i två delar för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar. Räknas din vinst och investering i den nya lägenheten som enskild egendom?För att din vinst och investering i den nya lägenheten ska räknas som enskild egendom så måste det framgå av äktenskapsförordet (se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Ett annat sätt för att du ska ha rätt till hela din vinst och investering är om ni till exempel har skrivit ett skuldebrev. Om det inte är så att det finns ett skuldebrev mellan er eller äktenskapsförord så kommer uträkningen av vad den ena kommer behöva köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att för att få reda på vad man ska köpa ut den andre för så ska man enligt grunderna i NJA 1975 s 288 först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Vad är enskild egendom vid bodelningen när det gäller arvet som din före detta fru fick?Enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken gäller att egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda ska räknas som enskild egendom och även det som har trätt istället för den egendomen. Men enligt NJA 1992 s. 773 gäller att om den enskilda egendomen har sammanblandats med giftorättsgodset räknas det med i bodelningen. Den enskilda egendomen måste alltså ha sammanblandats med giftorättsgodset för att det ska räknas med som giftorättsgods. Det innebär alltså i det här fallet att i och med att ni har använt pengarna för att köpa saker tillsammans och förmodligen hade pengarna i ett gemensamt bankkonto innan ni använde pengarna så har pengarna förlorat sin identitet och de räknas därmed som giftorättsgods. Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt påhttp://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Ingår CSN skuld i bodelningen vid internationell skilsmässa?

2021-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid internationell skilsmässa, dras CSN skuld ifrån tillgångarna vid bodelning vid skilsmässa?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket lands lag gäller?Utifrån din fråga tolkar jag det som om att äktenskapet ingåtts i ett land och att skilsmässan sedan sker i ett annat. Om makarna själva avtalat om vilken lag som ska gälla på äktenskapets förmögenhetsförhållanden gäller detta. Om de dock inte har avtalat om detta ska den lag i den stat de tog hemvist när de gift sig gälla. Jag kommer i mitt svar att utgå från att svensk rätt är tillämplig eftersom annat inte framkommer ur frågan. Ingår CSN skuld i bodelningen?Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem (9 kap 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta inbegriper även studieskulder. När bodelningen sker ska därför makarnas eventuella skulder avräknas och täckas av dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). SlutsatsCSN skulden ingår i bodelningen och ska avräknas från den skuldsatte makes giftorättsgods innan delning sker. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,