På vem ligger bevisbördan när jag bestrider en faktura?

2021-05-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Om ett företag skickar fakturor som jag inte har beställt, som jag sedan bestrider fakturor. ligger då bevisbörda på mig eller företaget som påstår att jag har beställt varor ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestrida fakturaEftersom du inte har beställt något från företaget ska du givetvis inte betala fakturan. Du ska då bestrida fakturan. Du meddelar då företaget att du protesterar mot fakturan och att du inte tänker betala den. Du talar också om varför du tycker att fakturan är felaktig, dvs på grund av att du inte har köpt något av företaget och att det därför inte finns ett avtal mellan er.Du säger att du har bestridit fakturan redan vilket är jättebra. Det är dock viktigt att du har skriftligt bevis på att du har bestridit fakturan. Har du alltså bestridit fakturan via mail räcker det. Har du dock gjort det via telefon skulle jag rekommendera dig att även bestrida fakturan via mail så att du har ett skriftligt bevis på att du gjort det. Det är inte du som behöver bevisa att en fordran mot dig inte finns, utan det är företaget som har bevisbördan på att du har en skuld till bolaget.Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva det vidare. Bevisbördan ligger även då på företaget att bevisa att du gjort en beställning.SammantagetDet är alltså förteget som har bevisbördan för att fordran existerar. Det du ska göra är att skicka ett mail till företaget där du bestrider fakturan. Har du redan skickat mail har du gjort vad som ankommer på dig att göra.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?

2021-05-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej, 2018 sålde jag ett företag, ett åkeri. Jag var borgen på några av leasingkontrakterna på lastbilarna i företaget och trodde att om man säljer ett företag då blir den nya ägaren borgen på lastbilarna automatisk. Den nya ägaren hade inte betald sina skulder och företaget gick i konkurs. Ungefär 1,5 år sedan fick jag en betalningspåminnelse från en obetald faktura för leasing och jag har bestridit det för jag visste att jag var inte borgen på inget lastbil längre. Efter det fick jag inget svar från banken längre,inget betalningskrav,ingenting. Revisorn som jag och den nya ägaren av företaget jobbade med, sa till mig att hon hade sett en betalningskrav från banken på den nya ägarens namn. Så borgen måste ha varit på den personens namn. Nu fick jag ett papper från tingsrätten med stämning från den banken som leasade lastbilarna. I bilagorna står att de hade såld lastbilarna på auktion,fick ett littet pris på de och resten vill de ha av mig. Nu kommer några frågor:1. Varför fick jag inget förfråga från banken om jag skulle vilja ta över leasingen innan att de skulle sälja lastbilarna? Varför sålde de lastbilarna direkt? Är det normalt att göra så? 2. Var skulle man kunna se lastbilarnas borgensman kontrakter och se vem som var borgen sist på de? 3. Om jag har inte pengarna att betala till banken, skulle den kunna sälja mitt hus för att få de? Eller får de inte göra det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det sålde du ett företag (åkeri) år 2018. Du hade personligen gått i borgen för några av leasingkontrakten av lastbilarna i företaget och trodde att om man säljer ett företag går borgensåtagandet över på den nya ägaren automatiskt. Det visade sig sedermera att den nya ägaren inte betalde sina skulder och företaget gick i konkurs. Ungefär 1,5 år senare fick du en betalningspåminnelse om obetald faktura för leasing vilken du bestred mot bakgrund av att du inte längre hade något borgensåtagande för leasingkontraktet. Du har nu blivit stämd i domstol från leasinggivaren. I bilagorna står att lastbilarna sålts på auktion och att de vill ha resterande summa av dig.Varför fick du ingen förfrågan om att ta över leasingen innan lastbilarna såldes?I det förevarande är det mellan aktiebolaget och leasinggivaren det funnits ett avtal. Enligt vad du beskrivit har aktiebolaget inte betalat räkningarna varför det gått i konkurs. Nu vet jag inte exakt hur kontraktet mellan aktiebolaget och leasinggivaren varit utformat, däremot föreligger det i regel inte någon skyldighet att erbjuda en borgensman att ta över kontraktet. Vid en konkurs handlar det om att få in pengar till betalning av skulderna. Även borgensåtagandet utgör ett avtal; en förpliktelse för borgensmannen att betala om företaget inte kan eller vill. Borgensmannen är således en säkerhet att vända sig till för betalning om hela eller delar av skulden inte betalas.Var skulle man kunna se kontrakten för vem som var borgensman senast?Utifrån det du skrivit förstår jag att du gått i personlig borgen för ditt företags leasingavtal. Ditt borgensåtagande upphör inte enkom för att du säljer företaget. För att borgensåtagandet inte längre skulle vara aktuellt när du sålde företaget hade du varit tvungen att antingen (1) frånträda borgensåtagandet om banken godkände det eller (2) komma överens med att någon annan (t.ex. den nya ägaren av företaget) gick i personlig borgen, under förutsättning att banken gick med på det. Utifrån det du skrivit finns det därmed en risk att du fortfarande har ett borgensåtagande för leasingkontrakten. För att se dokumentation över ditt eventuella borgensåtagande kan du vända dig till leasinggivaren (banken). Eftersom leasinggivaren stämt dig i domstol är det den som har bevisbördan för att det finns ett borgensåtagande. Det innebär att vid en förhandling i domstol måste den visa att du har ett borgensåtagande och att du kan krävas på skulden.Min rekommendation är att du kontaktar din motpart och ber att få se dokumentation, i annat fall ska det i vilket fall presenteras i domstol för att bevisa att det finns ett giltigt krav mot dig.Om du inte har tillräckligt med pengar för att betala, kan banken sälja ditt hus för att få in dem?Om din motpart når framgång i domstol innebär det att du döms att betala en viss summa. Om du inte kan betala det som begärs kan din motpart vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få betalt. Kronofogdemyndigheten kan då företa en utmätning av din egendom. Bestämmelser om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).Av utmätningsbar egendom bör i första hand tas i anspråk de tillgångar som användas till skuldens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den betalningsskyldige (4 kap. 3 § andra stycket UB). Med det menas att i första hand försöker Kronofogden att utmäta pengar (kontanter eller på konto). Har du inte tillräckligt med pengar kan såväl lös egendom som du äger (dvs. saker – bilar, båtar, möbler, smycken etc.) som fast egendom (fastigheter) utmätas för att betala din skuld. Som svar på din fråga kan Kronofogden besluta om utmätning av din fastighet för att få in pengarna.Som borgensman har du en regressrätt mot den du gått i borgen för. Regressrätten innebär att om du som borgensman blir tvungen att betala hela eller delar av en skuld från någon annan (aktiebolaget) har du rätt att kräva den på det du betalt. I ditt fall bli det dessvärre svårt om aktiebolaget gått i konkurs. Vid en konkurs finns det i regel inga tillgångar att tillgå och när konkursen är avslutad avvecklas företaget.I ditt fall kan det vara en idé att anlita en jurist som hjälper dig och företräder dig inför domstolen. Juristen kan gå igenom närmre vad som gäller avseende ditt borgensåtagande. Kanske är det även möjligt att komma överens med leasinggivaren om ett avtal eller en betalningsplan. Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?

2021-05-09 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag skulle fått en lön på 5000kr men fick 50.000kr istället. Jag undrar om jag kan få problem om jag väljer att inte betala tillbaka det och om isåfall vilket straff kan det bli ? Tack mvh
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan behålla den summa som felaktigt har utbetalats till dig. Kort om misstagsbetalning. Inom juridiken kallas detta misstagsbetalning condictio indebiti och omfattar situationer, likt din, när tex en arbetsgivare av misstag har betalat ut en för hög lön. Huvudregeln är då att betalningen ska återgå, dvs summan som är ett misstag ska återbetalas. Det betyder då att den som har betalat får en fordran på den som har erhållit betalning motsvarande misstagsbetalningen. Det finns dock vissa undantag då återbetalning inte behöver ske. Det krävs då att den som har erhållit betalningen är i god tro och har inrättat sig efter betalningen. Att vara i god tro innebär i princip i detta fall att den som erhållit betalningen tror att betalningen är korrekt. Att inrätta sig efter betalningen betyder tex att man har spenderat de dvs agerat så som att pengarna var ens egna. Vad betyder det här för dig? Av den korta information jag har att döma så verkar det som att du har förstått att din löneutbetalning är för stor. Det betyder alltså att du troligen inte är i god tro över att du har rätt till utbetalningen. Med andra ord är inget undantag uppfyllt utan du måste betala tillbaka den del som är en misstagsbetalning dvs skillnaden mellan vad du skulle ha erhållit och vad du faktiskt har erhållit. Din arbetsgivare får alltså en fordran mot dig som du måste betala. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer vid en utmätning?

2021-05-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller vid en utmätning. Får kronofogde komma hem till mig utan att i förväg berätta om kommande besök?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar de lagbestämmelser som finns att hitta i Utsökningsbalken (UB). Det som händer vid en utmätning är att den skuldsattes egendom tas om hand och säljs för att betala den befintliga skulden. En utmätning börjar med att Kronofogdmyndigheten (KFM) utreder vilka tillgångar den skuldsatta har. Syftet med utredningen är att utreda om det finns tillgångar som går att utmätta för att täcka den befintliga skulden. I samband med det kan KFM fråga olika myndigheter, företag eller personer om information. KFM har också behörighet att komma hem till den skuldsatte. 2 kap. 17 § UB stadgas det att när KFM ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren. Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i bostaden. (se speciellt paragrafens andra stycke). KFM får med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli utmätt under skuldsanering?

2021-05-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Får dom ha både sanering och löneutmätning samtidigt eller är det vanligt att man får löneutmätning samtidigt som man har skuldsanering? Även om man tex helt plötsligt får sommarjobb som liksom inte ger någon fast inkomst eller i vilket fall inte varar så länge.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i skuldsaneringslagen.En skuldsanering omfattar alla skulder som har uppkommit innan skuldsaneringen inleddes (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder som uppkommit under själva skuldsaneringen omfattas alltså inte. Den omfattar inte heller fordringar på t.ex. underhållsbidrag eller tvistiga fordringar (31 § skuldsaneringslagen).Sammanfattningsvis kan du bli utmätt för skulder som inte omfattas av skuldsaneringen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?

2021-05-10 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har en fråga rörande skuldebrev. Om jag tar ett lån av en kompis (det har upprättats ett skuldebrev) som jag sedan återbetalar genom att betala av en mindre summa varje månad och han sedan överlåter skuldebrevet till någon annan, vad har jag för rättigheter då? kan jag bli skyldig att betala hela summan igen eller har jag rätt att endast betala det som är kvar av min skuld? Vad kan stärka min rätt här? Är det till min fördel om den första borgenären d.v.s. min kompis som jag tog lånet av, kvitterar på skuldebrevet varje månad jag har betalat?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi skuldebrevslagen (SkbrL).Du har en rätt att få alla dina betalningar av skulden antecknade på själva skuldebrevet (21 § SkbrL). Om dina betalningar inte är antecknade, och det inte heller finns någon amorteringsplan, finns det en risk att du kan behöva betala även till en ny innehavare av skuldebrevet (15 § SkbrL).Du bör alltså se till att dina betalningar antecknas på skuldebrevet, så att du är skyddad mot nya borgenärer.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Upprätta nytt skuldebrev

2021-05-09 i Fordringar
FRÅGA |HejJag och min fru har gemensamt lånat ut 275 000 kronor till vår dotter och hennes sambo. Det finns ett skuldebrev som reglerar villkoren. Det säger att lånet är ränte- och amorteringsfritt men kan sägas upp med sex månaders varsel till omedelbar återbetalning.De har nu separerat och har gemensamt betalat av 92 000 kronor. Vi tänker nu dela upp den återstående summan i två hälfter på 91 500 kronor och låta dem teckna var sitt nytt lån med eget betalningsansvar.Jag har förstått att avbetalningen kan kvitteras på baksidan av skuldebrevet. Men hur skriver vi för att avsluta det gemensamma lånet och upprätta var sitt nytt lån till vår dotter och hennes tidigare sambo? De nya lånen innebär ju att det gemensamma lånet är betalt och det måste väl framgå på något sätt?Vi tänker oss att de får teckna var sitt skuldebrev på de nya lånen. Ska ränte- och amorteringsvillkor framgå av den handlingen eller skriver man ett separat avtal kring de frågorna? Kan man skriva så att skulden ska vara betald senast vid ett visst datum men att det är möjligt att betala olika amorteringsbelopp fram till dess?Vi är ute efter tydliga men "mjuka" villkor för att inte stjälpa dem ekonomiskt efter separationen.MvhFörälder
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det gemensamma skuldebrevetDet redan upprättade skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev eftersom betalning ska ske till viss specifik namngiven person (dig och din fru) (26 § SkbrL). Ett enkelt skuldebrev har inte något värde. Det är endast ett bevis på att en skuld existerar. Det är därför möjligt att upprätta två nya skuldebrev à 91 500 kr. Det gemensamma lånet avslutas därför genom att ni kommer överens om att så ska ske. Det är tillräckligt att förstöra det tidigare skuldebrevet i samband med att de två nya skuldebreven upprättas.De nya skuldebreven och dess villkorDe nya skuldebreven bör innehålla vissa villkor. Först och främst måste det framgå vem som är borgenär (fordringsägare) och vem som är gäldenär (betalningsskyldig). Dessutom måste summan framgå (91 500 kr). Det är också möjligt att inkludera villkor om ränta och hur räntan ska beräknas. Om inget avtalas om ränta gäller bestämmelserna i räntelagen (6 § SkbrL). En tydlig amorteringsplan kan ställas upp i skuldebrevet. Det är upp till parterna att avgöra när och hur betalning ska ske. Till exempel kan ni avtala om att ett visst belopp ska betalas varje månad till dess att skulden är betalad. Det är därför möjligt att ange ett visst datum då skulden ska vara betald men att den betalningsskyldige betalar olika amorteringsbelopp fram till dess. Det är också viktigt att skuldebrevet undertecknas av båda parter och att datum framgår.Om du behöver hjälp med att upprätta skuldebreven kan du boka tid med vår juristbyrå. Här kan du boka tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När preskriberas skulder?

2021-05-07 i Preskription
FRÅGA |Har några skulder till Företag X ab som fodrar en skuld åt Y-tjänster och dessa är sedan 1988-1989 är jag skyldig att betala dessa eller är dom presskiberade.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har anonymiserat företagen i din fråga men samma regler gäller för alla.Skulder och preskription regleras i preskriptionslagen. Preskription innebär att skulden skrivs av och inte kan drivas in (8 §). Utgångspunkten är att en fordring mot en konsument preskriberas efter tre år (2 §). Det finns dock undantag som gör att företaget som vill att du betalar kan avbryta preskriptionstiden. Preskriptionstiden avbryts genom att företaget skickar ett kravbrev eller genom att du erkänner skulden till företaget. Då börjar en ny treårsfrist löpa från det datumet (6 §). I ditt fall innebär det att om företaget har skickat löpande kravbrev utan uppehåll längre än tre år så har preskriptionsavbrott skett. Om företaget inte har skickat brev och du inte heller har erkänt skulden är skulden preskriberad. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,