Kan ett utskick av Excel-filer utgöra en preskriptionsavbrytande åtgärd?

Hej! Jag har fått ett betalningskrav från en advokatbyrå mot ett AB jag äger. Bolaget har inte varit aktivt sedan 2010. År 2007 lånade en privatperson (P) ut pengar till AB. Det gick till så att AB fakt en kund. P lånade då ut mots. belopp till AB. När AB fick betalt av kund betalade AB tillbaka pengarna till P plus ränta. Kravet avser 3 sådana händelser som med ränta är uppe i drygt 200000,-. P har ibland skickat mail till mig privat där datum, fakturabelopp och ränta är uppställt i ett Excell ark. Jag har vid flera tillfällen frågat redovisnings byrån jag hade om någon skuld fanns till P och fått svaret att ingen skuld finns till P. Det har nu gått många år sedan händelsen och ingen bokföring finns kvar. Vare sig jag eller AB har någonsin fått en betalnings anmaning, krav eller erinran om att betala skulden förens nu, efter 17 år, utan det som jag fått är den uppställning jag nämner på nu påstådd fordran. Om nu P skulle ha rätt, borde detta då inte uppmärksammats av bokföringsbyrån eller revisionsbyrån? Beloppen motsvarade över 5% av AB årsomsättningen så det är betydande. Fråga nr 1. Kan jag begära anstånd (och få) hos advokatfirman med mitt svar i ex. 14 dagar (jag har ingen jurist fått tag i ännu)? Fråga nr 2. Anses mailen med uppställningen i Excell medföra att preskriptionsavbrott har skett? Mycket tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL). Det behöver dock redan nu framhållas att det inte finns något givet svar på din huvudsakliga fråga, alltså den som avser om det genom Excelarkets försorg har skett ett regelrätt preskriptionsavbrott.


Allmänna hållpunkter


I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. ditt bolag (gäldenär = den skuldsatte), 1.Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten (KFM) eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, se 5 § PreskL.


Ett preskriptionsavbrott innebär för övrigt att en ny preskriptionstid om tio börjar löpa från dagen för avbrottet, vilket framgår av 6 § PreskL. Det ska slutligen förtydligas att en skuld egentligen aldrig dör. Gäldenärens (din, formellt ditt bolags) skyldighet att reglera skulden kvarstår, men om gäldenären, efter att preskription inträtt, skulle vägra kan borgenären inte längre genomdriva sitt anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att gäldenären undkommer betalning (om inte vederbörande frivilligt gör rätt för sig vill säga).


Vad gäller i preskriptionshänseende?


I lagmotiven, alltså i förarbetena till preskriptionslagen, uttalas att om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet och detta alldeles oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se prop. 1979/80:119 s. 89. I samma lagmotiv anges vidare att tiden vid utomobligatoriska (utomkontraktuella) skadeståndsanspråk istället räknas från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s.39 f. Ett exempel på en utomobligatorisk skada är en skada på någon annans bil i samband med en krock. Mellan bilisterna finns ju i regel inget avtalsförhållande.


Ovan angavs att preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran från borgenären om fordringens existens. Noterbart är att det inte föreligger något krav på undertecknande. Däremot måste borgenären naturligtvis och av tämligen lätt insedda skäl kunna föra bevisning om att det verkligen har gjorts ett preskriptionsavbrott. Generellt kan sägas att när en gäldenär påstår att han eller hon inte har fått någon skriftlig påminnelse har det i praxis inte ansetts tillräckligt med endast ett kravbrev, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2016 s. 332. I nyss nämnda rättsfall uttalade HD att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. Och i domen i NJA 2012 s. 172 hade en borgenär sänt flertalet kravbrev till en gäldenärs folkbokföringsadresser. Trots gäldenärens invändning om att denne inte hade bott på adresserna och därmed inte heller tagit del av kravbreven ansågs att preskriptionen ha avbrutits.


Motsvarar ett utskickat Excel-ark en preskriptionsavbrytande åtgärd?


Det går möjligen att argumentera för att P:s tidigare utskickade Excel-filer faktiskt kan/bör likställas med ”en skriftlig erinran om fordringen” på det sätt som avses i lagtexten, dvs. att dessa utgör (utgjorde) en eller flera påminnelser. I lagkommentaren till preskriptionslagen uttalas att gäldenären måste ur ett meddelande kunna utläsa vilken fordran kravet eller påminnelsen avser, fordringen måste alltså kunna identifieras. Meddelandet ska vidare vara skriftligt, dvs. förekomma på papper. Därutöver anges emellertid att det är oklart om meddelanden som sänds i form av filer i ett elektroniskt dokument, exempelvis via mail, ska anses vara skriftliga i preskriptionslagens mening. Flera doktrinförfattare är dock av den nyssnämnda uppfattningen (doktrin = rättsvetenskaplig litteratur). Förutom ovanstående kan det även vara fråga om en situation vari du i egenskap av behörig ställföreträdare för gäldenären, dvs. bolaget, kan ha ”erkänt fordringen på annat sätt gentemot borgenären”, vilket skulle kunna vara fallet, men helt beroende på vad du har svarat i samband med P:s mailutskick genom åren.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


När det gäller din första fråga kan mycket kort nämnas att du naturligtvis alltid kan ställa frågan, dvs. framföra önskemål om anstånd hos motparten, men den här delen kräver samtidigt och av uppenbara skäl P:s goda vilja.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo