Gäller ett e-mail som bindande avtal?

2009-07-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, gäller ett email som ett bindande kontrakt? Mvh
Kristina Ljungström |Hej, I svensk rätt uppställs inget generell formkrav för ett bindande avtal. Det innbär att skriftliga avtal såväl som muntliga kan vara bindande för parterna. Ett bindande avtal föreligger när ett givet anbud accepterats utan att några ändringar gjorts och inom den legala eller avtalade acceptfristen (se 1 kap avtalslagen https://lagen.nu/1915:218). I vissa fall finns dock krav på skriftlighet, undertecknande eller bevittning etc. Exempel på formalavtal är äktenskapsförord och köpekontrakt avseende fast egendom. Uppställs ett krav på skriftlighet torde ett e-mail duga, men vid krav på underskrift eller bevittning etc måste man av naturliga skäl använda sig av en papperskopia. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Avtala bort giftorätten genom samägandeavtal?

2008-05-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Två systrar äger en gård där deras föräldrar bor. Föräldrarna står för underhåll och betalar en hyra som motsvarar ränta och amorteringar. De vill nu upprätta ett samäganderättsavtal mellan sig och ett hyresavtal med föräldrarna. Främst för att reglera hur en eventuell försäljning ska hanteras, nyttjanderätt samt reparationer. Bägge systrarna är gifta. Kan man i samäganderättsavtalet nämna att respektive make inte har rätt till del i gården vid eventuell skilsmässa och därigenom undvika offentlig auktion eller klyvning? Eller är man tvungen att uprätta ett äktenskapsförord? Tack för en bra hemsida!
Siri Mårtensson |Hej, Det finns inga formföreskrifter för hur ett samägandeavtal skall utformas, utan huvudregeln är att ett avtal är bindande. Det finns inte heller några förbud mot vad man får reglera i ett samägandeavtal. Därför är det fullt tillåtet att nämna i avtalet att makarna inte har någon rätt till fastigheten. En sådan åtgärd är dock inte tillräcklig för att uppnå den juridiska effekt som ni önskar. Reglerna om giftorätten och makars egendom i Äktenskapsbalkens 7 kap, http://www.lagen.nu/1987:230#K7 är indispositiva, dvs de kan inte avtalas bort. I 7 kap. 1§ ÄktB, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P1, uttrycks huvudregeln som säger att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap. 2§, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2, anges under vilka förutsättningar en egendom kan bli enskild. Då jag inte vet hur systrarna blivit ägare till fastigheten, dvs om de fått den genom gåva arv eller testamente med några villkor från överlåtaren, kan jag inte veta om någon av punkterna 2-5 möjligen är uppfyllda. Jag råder därför systrarna till att skriva äktenskapsförord om att fastigheten är enskild egendom (7 kap. 2§ p.1) för att vara på den säkra sidan. Hur ett äktenskapsförord skall upptättas regleras i 7 kap 3§ ÄktB, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P3. Övriga frågor om nyttjanderätt, försäljning och reparationer kan fritt avtalas om i samägandeavtalet. Tänk bara på att formulera er tydligt så att ni undviker eventuella missförstånd. Med vänlig hälsning

Avtal per fax

2007-05-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är ett kontrakt giltigt om det är skickat per fax, har alltså inte orginalunderskrift ?
Gustaf Lidegran |Avtal kan i princip ingås hur som helst. Muntligt, skriftligt eller e-post spelar sällan någon roll. I vissa sammanhang ställs särskilda krav på avtalets form. Om du till exempel ska köpa fastighet, bostadsrätt eller skriva äktenskapsförord gäller särskilda regler. Allmänt kan ändå sägas att ett faxat avtal duger utmärkt i nästan alla sammanhang. Vänliga hälsningar

Återtagande av gåva till make

2007-02-10 i Gåva
FRÅGA |Kan jag ta tillbaka gåvan som jag har gett för tre årssen? Det gäller fastigheten som jag har gett till min make. Gåvan var på större köpeskillijning än jag köpte den. Sedanefter blev upprättat äktenskapsförord. Kan jag ta tillbaka fastigheten pga, stror otacksamhet från makes sida?
Miranda Berg |Nej, man kan inte ta tillbaka en gåva som har blivit fullbordad, det vill säga då besittningsövergång har skett. Det enda man kan göra i så fall är att försöka visa att gåvan aldrig överlämnats i gåvotagarens besittning och därmed alltså inte är giltig. Egendomen måste vara överlämnad så att den make som givit den inte har den i sin besittning eller inte kan förfoga över den. Det kan vara svårt att i ett gemensamt hushåll visa att besittningsövergång skett, därför finns en möjlighet att registrera gåvor mellan makar, se http://www.lagen.nu/1987:230#K8. Ytterligare regler gäller för gåva av fast egendom, nämligen samma regler som vid köp. Gåvobrev skall upprättas och undertecknas av både givare och gåvotagare. Registrering enligt äktenskapsbalken är en förutsättning för att lagfart för fastigheten ska kunna beviljas den nya ägaren.Med vänlig hälsning

Avtal via e-post

2009-04-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att en digital fil (i form av ett mail eller ett bifogat dokument) ska gälla som ett juridiskt bindande avtal? Vad gäller för att arkivera ett avtal i elektronisk form?
Dennis Andreev |Hej! Svaret på din fråga beror helt och hållet på vilken typ av avtal det rör sig om. De flesta avtal i Sverige är s.k. formlösa avtal, vilket betyder att de kan ingås muntligen, på telefon, via mail eller på vilket annat sätt som helst, bara parterna kommer överens. I sådant fall uppstår alltså bindande avtal om två parter i en konversation via e-post har kommit överens om att ingå ett bindande avtal. Avtalet är dock inte knutet till själva e-postmeddelandena, utan finns som en formlös företeelse som inte är beroende av något dokument eller någon fil. Det finns dock vissa, särskilt viktiga, typer av avtal som enligt lag måste ingås skriftligen (andra villkor kan också tillkomma). Exempel på sådana avtal är köp av fast egendom (4 kap. 1 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K4), avtal om underhållsbidrag i vissa fall (7 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K7) och äktenskapsförord (7 kap. 3 § 2 st. äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K7). När det i lagen uppställs krav på skriftlighet innebär detta att avtalet faktiskt måste vara skrivet på ett papper och undertecknad av parterna; är inte dessa krav uppfyllda är avtalet ogiltigt. E-postmeddelanden uppfyller inte dessa krav, alltså kan sådana avtal aldrig ingås via mail. Sammanfattningsvis betyder detta att om avtalet ifråga är ett vanligt formlöst avtal så blir parterna bundna så fort de (via mail) kommer överens om att ingå ett bindande avtal. Är det däremot fråga om den typen av avtal som är specialreglerad i lagen så ska det ingås skriftligen och något bindande avtal kan inte föreligga bara pga. att det finns e-postmeddelanden. Något krav på arkivering av e-postmeddelanden uppställs inte i något fall. Observera dock följande. Många formlösa avtal, som i och för sig hade kunnat ingås muntligen, ingås ändå skriftligen av säkerhetsskäl. När det handlar om stora värden (det kan vara allt från köp av en bil till företagsöverlåtelser) kan båda parterna känna att det är säkrast att ingå avtalet skriftligen för det fall det skulle uppstå en tvist. Av detta skäl kan det vara smart att spara sådana e-postmeddelanden som berör ett viktigt (formlöst) avtal för det fall man senare hamnar i en domstolsprocess och måste bevisa att avtalet faktiskt ingåtts och vad det innehåller. Några särskilda krav på hur meddelandena ska sparas uppställs dock inte. MVH

Oskäligt högt advokatarvode?

2007-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag och min man lät upprätta äktenskapsförord + testamente hos en mindre känd juristfirma. Det var ett s.k. " normalt " ärende . Fakturan är på 10 000 kr och när man jämför med andra firmor tar de mellan 1 000 - 2 500 för samma ärende ! Eftersom vi tycker att detta är oskäligt och vi känner oss lurade har vi efter efterforskningar betalt in det vi tycker är " skäligt ". Vi har nu fått påminnelse från firman att de vill ha resterande belopp inbetalt annars kommer vi att dessutom debiteras dröjsmålsränta! Vad ska vi göra?
Jonas Öjelid |Hej, om Ni anser att fakturan är felaktig bör Ni snarast möjligt bestrida kravet genom att skriva ett brev till juristfirman där ni förklarar att Ni anser att det krävda beloppet är för högt och att Ni inte anser att det är rimligt att betala mer än den summa Ni redan har betalat. Om juristfirman väljer att ta ärendet till kronofogden kan inget utslag meddelas mot Er om Ni bestrider fakturan vilket innebär att tvisten måste avgöras av domstol innan kronofogden i så fall kan göra en utmätning. Om juristfirman väljer att fortsätta driva ärendet hela vägen till domstol bör Ni vara medvetna om att Ni riskerar att få betala både Era och firmans rättegångskostnader om Ni skulle förlora målet. Hur en eventuell domstolsprocess skulle sluta i det här fallet kan jag inte svara på utan att veta mer om omständigheterna, men generellt kan sägas att om det bara handlar om att upprätta ett äktenskapsförord och ett testamente av standardkaraktär och det inte finns några särskilda kostnader eller tidskrävande moment i arbetet så låter 10 000 kr som en relativt stor summa att kräva i ersättning. Vänliga hälsningar

Giltighet av gåva

2007-02-28 i Gåva
FRÅGA |Min man avsåg att ge bl a vår fastighet till mig i gåva och att vi därefter skulle teckna ett äktenskapsförord inom äktenskapet. Tyvärr så hann inte dessa dokument att färdigställas utan det finns endast "kladdpapper" om detta, dvs vilken gåva han avsåg samt att äktenskapsförord skulle tecknas + att han till ett antal personer även uttryckt sin vilja. Finns det någon form av juridisk status i detta om särkullebarnet kräver att få ut sin laglott, dvs i strid med sin fars vilja.
Raoul Mehta |Vad gäller gåva av fast egendom så gäller samma formkrav som vid försäljning, dvs skriftligt och undertecknat med en överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling. Dessa formkrav verkar ju inte vara uppfyllda. Sedan antyder du att det var något annat han också ville ge till dig. När det gäller lösören så är du som maka skyddad gentemot särkullbarnet bara om gåvan registrerats hos tingsrätten eller om det varit en personlig present, t ex julklapp eller födelsedagspresent, som inte stod i missförhållande till givarens ekonomiska villkor och gåvan fullbordats (kommit i din besittning). Inte heller något av det här verkar vara fallet här. Jag tror tyvärr att det kan vara svårt att göra dessa gåvor gällande.Med vänliga hälsningar,