Vad behöver man tänka på vid gåvor från föräldrarna?

2020-09-20 i Gåva
FRÅGA |Hej, mina föräldrar vill skänka 200.000kr var till mig och min bror. Vad behöver vi tänka på när pengarna förs över till våra respektive bankkonto. Min bror bor i Österrike och hans pengar ska alltså föras över från mina föräldrars svenska bank till hans bank i Österrike. Får man föra över detta beloppet utomlands? Kommer vi behöva betala skatt för gåvan eller påverkar det något annat som vi bör tänka på? Mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Behöver du tänka på något vid gåva i form av stor överföring till ditt konto?För gåvan till dig i SverigeFör att det ska klassas som en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring (pengar överförs till er), det ska vara frivilligt, och det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att dina föräldrar ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till er. I Sverige föreligger det ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det som kan vara bra att känna till är att det 2017 kommit en ny lag som syftar till att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Det innebär att banker i Sverige har höga krav på att inhämta uppgifter från sina kunder, och ifall banken bedömer att en transaktion är avvikande har banken en juridisk skyldighet att utreda detta. I ditt fall så är gåvokriteriet uppfyllt vilket betyder att det inte finns något juridiskt hinder för dig att få pengar av dina föräldrar. Eftersom det rör en stor summa pengar kan banken dock komma att ifrågasätta överföringen, men så länge pengarnas ursprung kan styrkas så bör det inte vara några problem. Vill man på tydligt sätt visa gåvoavsikten kan man utfärda ett gåvobrev, vilket ni kan göra här eller kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se om ni vill att vi hjälper er skriva ett. För gåvan till din bror i Österrike På Lawline är vi framförallt inriktade på svensk rätt och jag kan därför inte redogöra för de eventuella Österrikiska lagarna som regler detta. Från svenskt håll föreligger det dock inte heller här någon gåvoskatt för överföring till din bror. Jag rekommenderar er att ni vänder er till en jurist i Österrike eller din brors bank som borde kunna informera om vad som gäller vid överföringar från utlandet och vad ni bör tänka på. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?

2020-09-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |En kvinna i en inredningsbutik frågade om jag kunde hjälpa till i kassan en dag när det var mycket folk. Hon tyckte jag gjorde ett så pass bra jobb att jag fått egna timmar samt arbetskläder. Nu har jag arbetat i ca 1 månad och jag frågade om lön. Chefen sa då att hon inte skulle ge mig någon lön då hon antog att hon enbart gjorde en god gärning för mig att hålla mig sysselsatt, samt att vi inte skrivit något anställningskontrakt. Stämmer det att jag inte kan få någon lön?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS). Muntliga avtal gällerEnligt mig är det lite otydligt vad du och kvinnan i inredningsbutiken egentligen har avtalat och kommit överens om. Ett avtal uppstår genom anbud-accept vilket innebär att ena parten kommer med ett förslag som till exempel en förfrågan om jobb medan andra parten tackar ja eller nej till den ifråga anställningen (AvtL 1 §). Även om muntliga avtal är giltiga kan det vara svårt om parterna har uppfattat det man kommit överens om olika. I ditt fall verkar det som om du tolkar egna timmar och arbetskläder som en anställning medan chefen tolkar det som att du enbart skulle hjälpa henne som en god gärning. Även om jag förstår att du tolkade situationen som du gjorde så är det svårt för dig att bevisa att ett anställningsavtal har ingåtts eftersom det inte finns något skriftligt anställningskontrakt. Din arbetsgivare är skyldig att ge skriftlig information efter en månadDu skriver att du har arbetat i butiken i ungefär en månad och när det har gått en månad sedan dagen du började arbeta i butiken så har arbetsgivaren en skyldighet att ge dig skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningsförhållandet (LAS 6 c § första stycket). Denna skriftliga information ska bland annat innehålla en beskrivning av dina arbetsuppgifter, vilken anställningsform som gäller, lön, semester (LAS 6 c § andra stycket). Om din arbetsgivare struntar i att ge dig denna skriftliga information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd. Arbetsgivaren blir i så fall skyldig att betala lön till dig men också eventuell ersättning för skada som uppkommit. Detta kan innebära båda ekonomiska skada (förluster som uppkommer) men också allmänt skadestånd (för kränkning), (LAS 38 §).Kort sammanfattningOm du inte kan bevisa att du och din chef har ingått ett muntligt avtal om anställning så stämmer det att du inte får någon lön för det arbete som du har utfört. Däremot om du har arbetat i butiken i en månad så är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftlig information som bland annat ska innehålla uppgifter om lön. Om din arbetsgivare inte ger dig denna information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd och på den vägen få utbetalt lön och eventuell ersättning för skada. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?

2020-09-17 i Omyndiga
FRÅGA |Om två omyndiga ingår avtal. De är 15 respektive 17 år. 17-åringen säljer en mobil till den 15-årige och föräldrarna motsätter sig detta i efterhand. Hävs avtalet eftersom båda var omyndiga och juridisk sätt inte kunnat ingå avtal med varandra? Ska 15-åringen ge tillbaka mobilen till 17-åringen och hen betala tillbaka hela summan för mobilen till 15-åringen? Om 17-åringen handlat av en del av summan som hen har nytta av. Exempelvis ett par prisvärda jeans, ska 17-åringen endast betala tillbaka den summan som är "över" efter jeansköpet?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om omyndiga som ingår avtal hittar du i föräldrabalken.Omyndiga saknar full rättslig handlingsförmågaDen som är under arton år är omyndig och saknar full rättslig handlingsförmåga, vilket krävs för att kunna ingå de flesta avtal med juridiskt bindande verkan. Utgångspunkten är att ett barn inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, såsom att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Rätten att förvalta ett barns förmögenhet och företräda hen i ekonomiska angelägenheter har därför förmyndarna, vilka oftast är den omyndiges föräldrar.Samtycke från förmyndareDet krävs därmed samtycke för att barn ska få ingå avtal. Här rör det sig om två barn som är omyndiga, vilket innebär att det krävs samtycke från bådas föräldrar för att avtalet ska bli giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Samtycket behöver inte vara uttryckligt, utan det kan också röra sig om ett så kallat tyst samtycke som är underförstått. Du skriver att föräldrarna till barnen har motsatt sig avtalet efter dess ingående och jag utgår därför från att samtycke aldrig lämnades.Gåva, testamente eller egentjänade pengarDet finns emellertid undantag från denna huvudregel. Om ett barn har fått egendom genom testamente eller gåva med villkor om att den underårige själv ska få råda över egendomen får hen också göra det (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att om 15-åringen har fått pengarna och 17-åringen har fått mobilen på detta sätt kan avtalet bli giltigt. Detsamma gäller för 17-åringen ifall hen har köpt mobilen för pengar som hen har tjänat själv (9 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Har avtalet godkänts av föräldrarna genom samtycke eller behörigheten fullgjorts som ovan beskrivet genom gåva, testamente eller egentjänade pengar är avtalet giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken).Kan avtalet hävas?Om samtycke inte har lämnats av föräldrarna eller om avtalet inte har behörigen fullgjorts kan det hävas (9 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). Barnen ska då återge vad som mottagits och utgivits. Om det inte är möjligt att lämna tillbaka mobilen eller pengarna för att de har konsumerats, alltså redan förbrukats, gäller som utgångspunkt att ersättning för dess värdet ska återbetalas. I detta fall skriver du att 17-åringen har köpt ett par prisvärda jeans för pengarna som hen fick efter att ha sålt mobilen. Till skydd för omyndiga gäller att återbetalningsskyldigheten för en sak eller pengar som har konsumerats endast ska utgå i den mån som den omyndige har haft nytta av den. Det innebär att om jeansen har varit nödvändiga för 17-åringen ska hen max betala tillbaka det värde som jeansen motsvarar. Om jeansen inte anses ha medfört någon nytta behöver inte pengar betalas tillbaka. Det är upp till 17-åringen att visa i vilken mån de har varit till nytta för hen.SammanfattningEftersom både 15-åringen och 17-åringen är omyndiga krävs föräldrarnas tillstånd för att avtalet ska gälla. Om mobilen eller pengarna har förvärvats genom gåva eller arv med villkoret att den underårige själv ska få råda över egendomen kan emellertid avtalet bli giltigt. För 17-åringens del gäller detta även om hen har köpt mobilen för egentjänade pengar. Beroende på i vilken mån jeansen har varit till nytta för 17-åringen så ska 15-åringen ersättas.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?

2020-09-16 i Avtal
FRÅGA |Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?Hej !Min fru har en städfirma och jag är marknadsansvarig fast ej firmatecknare, det är hon det. Jag pratade med Dorunner och dem lovade mig många uppdrag och de vill prata med min fru och hon tackade nej och ville ej. Jag skrev mejlet i hennes namn att teckna avtal i 6 månd. Det vissade sig att uppdragen är oseriösa kunder som svarar ej på tel el email. Min fru bestred fakturorna och sa att finns ej något avtal med dem. Dem vill ändå skicka fakturorna till kronofogden.MVH
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du signerat ett avtal under din frus bolags signatur genom att beställa en tjänst via hennes mail och nu vill du avbeställa. För att svara på din fråga tänker jag redogör för vilka avtal en arbetstagare kan signera för sin arbetsgivares räkning (bolaget) med bindande verkan. Dessutom tänker jag översiktligt redogöra för vad som gäller om man utger sig för att vara någon annan om man signerar ett avtal. Din fråga regleras i brottsbalk (Brb) och avtalslagen (avtL) Kan en arbetstagare ingå avtal för sin arbetsgivares räkning?Den som är anställd omfattas även av en s.k ställningsfullmakt (10 § 2 st avtL). En ställningsfullmakt berättar vilka typer av avtal en arbetstagare kan ingå för sin arbetsgivares räkning. Oftast så begränsas detta av anställningsavtalet, anställningsuppgifterna och vilken befattning man har. Ex om en kassörska som arbetar i en livsmedelsbutik tar emot betalning från en kund har hen ingått ett köpavtal (pengar mot vara) men hen har agerat inom ramen för sin anställning och därmed inom sin ställningsfullmakt och avtalet är därmed bindande för arbetsgivaren. Skulle samma kassörska skriva under ett avtal om att livsmedelsbutiken ska köpa in 300 liter färg är det avtalet inte bindande för bolaget då det inte faller inom ramen för avtal som en kassörska vanligtvis ingår i för arbetsgivarens räkning. Du som marknadsansvarig har troligtvis inte behörighet att ingå avtal av denna karaktären för din arbetsgivares räkning. Således är avtalet inte gällande mot din arbetsgivare och hon behöver inte betala räkningar. Situationen kompliceras något av faktumet att du utgett dig för att vara din fru, och därmed behörig firmatecknare. Vad gäller om du signerar ett avtal under annans namn?Om du obehörigen försöker handla med någon annans signatur bland annat kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brottsbalk). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brottsbalk). Detta är troligtvis isåfall ett ringa fall och rubriceras som förvanskning av urkund. Troligtvis kommer denna bedömning resultera i att du som marknadsansvarig har handlat utanför din behörighet och därmed inte kan binda bolaget till det avtalet som föreligger. Ni ska således bestrida fakturorna och meddela vad som skett. Om de fortsätter häva att ni är betalningsskyldiga kan det vara lämpligt att kontakta en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?

2020-09-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vår son och hans ex fru fick låna pengar till insatsen av en bostadsrätt, tyvärr utan nedskrivna papper. Nu är de skilda och bostaden såld. Sonen har betalt tillbaka halva beloppet men inte exet. Kan man ändå driva in skulden. Banktransaktioner kan verifiera lånet. Vänligen Kenneth.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Så som jag förstår det handlar det om ett muntligt avtal genom vilket ni kommit överens om ett penninglån samt att det senare uppkommit fråga om möjligheten att driva in den här skulden. I ett scenario som detta gäller följande:AvtaletAvtal kan ingås på olika sätt, antingen muntligt, skriftligt eller genom att man gör något/handling (konkludent). I det här fallet handlar ju avtalet om ett penninglån (försträckning). Att avtalet ingåtts muntligen spelar ingen roll utan det handlar fortfarande om ett juridiskt bindande avtal . FORDRAN Genom penninglånet får den som lånat ut pengarna (långivaren/borgenären) en fordran mot den som tagit emot lånet (låntagare/gäldenär) som i sin tur får en skuld. Återbetalning av lånetOm långivaren vill att låntagaren ska betala tillbaka lånet så får denne kontakta låntagaren. Om då låntagaren trots uppmaning inte betalar tillbaka skulden kan långivaren vända sig till Kronofogden och ansöka om ett så kallat betalföreläggande. I ansökan om betalföreläggande måste långivaren kunna bevisa att en skuld existerar, det kallas att långivaren har bevisbörda. Exempel på bevisning kan vara kontoutdrag som visar transaktioner. Men bevisningen kan även vara andra saker som på ett eller annat sätt styrker att det finns en skuld. Om kronofogden beslutar om betalföreläggande kommer kronofogden därefter att påbörja arbetet med att driva in skulden från låntagaren. För detta tar kronofogden ut en avgift på 600 kronor.Med vänlig hälsning

Överlåta del av fastighet som gåva

2020-09-17 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag äger ett sommarställe till 100 % och vill nu ge mina två vuxna barn 20% vardera av detta, så att jag fortfarande äger 60%. Hur gör jag?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ditt sommarställe är fast egendom blir Jordbalken (JB) tillämplig.Gåvobrev med överlåtelseförklaringNär det kommer till gåvor av fast egendom finns särskilda krav uppställda för att gåvan ska bli giltig. För det första behöver du upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring. I överlåtelseförklaringen ska det framgå vem gåvogivaren är, det vill säga du, och vem gåvomottagaren är, det vill säga dina barn. Det ska också framgå hur stor andel du överlåter. Den fullständiga fastighetsbeteckningen behöver också framgå. Utöver detta krävs att både du och dina barn skriver under gåvobrevet (4 kap 29 § och 4 kap 1 § JB). Man kan även ha med eventuella villkor samt uppgifter på ort och datum. Ett villkor kan vara till exempel att fastigheten ska utgöra enskild egendom, det vill säga att fastigheten inte ska ingå i en eventuell bodelning om någon av dina barn skulle skilja sig. När gåvobrevet är skrivet är gåvan giltig.Gåvobrevet ska upprättas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska också skriva under gåvobrevet. Detta krävs för att Lantmäteriet ska bevilja lagfart (20 kap 7 § JB). LagfartDina barn behöver efter detta söka lagfart (20 kap 1 § JB). Detta görs genom att gåvobrevet skickas in till inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet (20 kap 5 § JB). Detta ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades (20 kap 2 § JB). Ingen gåvoskattEftersom gåvoskatten är avskaffad behöver dina barn inte betala någon skatt på gåvans värde. Du får inte heller göra något motsvarande skatteavdrag för gåvan (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Hoppas att svaret var till hjälp!Om du behöver ytterligare hjälp med att skriva ett gåvobrev är du välkommen att boka tid hos våra jurister. Du är också välkommen att kontakta oss igen om du har några särskilda frågor kring till exempel samägandet av fastigheten. Vänliga hälsningar

Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?

2020-09-17 i Avtal
FRÅGA |Framtidsfullmakt - Jag och min hustru avser att utfärda en framtidsfullmakt. Kan dennavara gemensam eller krävs 2 separata och har ni förslag till lämplig mall?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar vilka formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska vara giltig?För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakt). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter). Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).SammanfattningEn framtidsfullmakt är ett individuellt dokument som en fullmaktsgivare ger till någon annan, vilket betyder att det endast kan finnas en fullmaktsgivare i en framtidsfullmakt. Du och din hustru bör därför upprätta varsin framtidsfullmakt och inte en gemensam.Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt för dig, och en framtidsfullmakt för din hustru. Våra mallar för framtidsfullmakter hittar du här. Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?

2020-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Min pappa har ett företag som ska köpa skruvar av ett annat företag, de kom överens om ett pris över en middag men nu när han redan skrivit på avtalet (dumt av honom att göra det utan att läsa det) så upptäckte han idag när han läste genom det att de skrivit ett annat högre pris istället. Min pappa misstänker detta var med vilje då de hade svårt att komma fram till ett kilo pris. Jag försöker hjälpa min pappa men hittar inte mycket i lagen, tacksam om ni kunde hjälpa mig.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man komma överens om ett pris och sedan ange ett annat i avtalet?Som huvudregel inom svensk rätt gäller att det pris som anges i ett avtal och som skrivits på ska gälla (pacta sund servanda) (1 kap 1 § avtalslagen). När det dock kommer till förklaringsmisstag, dvs ett annat pris än det överenskomna priset som råkat komma med i avtalet, och som du inser och meddelar motparten om, så är det inte bindande (1 kap 32 § avtalslagen). Alternativt skulle bestämmelsen om svek kunna aktualiseras (30 § avtalslagen), då motparten i detta fall enligt din pappa kan ha haft avsikt att vilseleda. I de fall svek blir aktuellt kan det leda till att avtalet inte gäller trots att din pappa skrivit på. SammanfattningSom huvudregel gäller alltså det pris som avtalades under middagen, trots att det är muntligt, är bindande. Även svek skulle kunna medföra att avtalet ogiltigförklaras. Dock så kan jag inte gå in mer i detalj på situationen då jag inte har mer information i frågan. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!