Vad gäller när underårig orsakar skada?

2020-06-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en underårig skjuter hål på grannens fönster med luftgevär vem är skyldig. Är det den som äger geväret eller förälder till barnet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilken lagstiftning gäller?Jag tolkar din fråga som att en person som är under arton år har orsakat skada på ett fönster, det innebär sakskada och aktualiseras i skadeståndslagen (SkadeL). Uppsåtligt vållad skada på egendom är ett brott enligt brottsbalken (BRB) och är barnet över 15 år kan denne dömas för påföljd (1 kap. 6 § BRB). Barnet och föräldrarna bär ansvaretOavsett om barnet är straffmyndigt eller ej bär i första hand barnet ansvaret för skada som barnet orsakar (2 kap. 1 § SkadeL). Detta gäller oavsett om det är uppsåtligen vållat och således ett skadegörelsebrott (12 kap. 1 § BRB) eller om det är en olyckshändelse. Däremot så ska hänsyn tas till barnets ålder, utveckling, m.m. (2 kap. 4 § SkadeL). I andra hand ansvarar föräldern för skador som barnet orsakar genom brott (3 kap. 5 § SkadeL). Personen som äger geväret har således inget ansvar då denne som huvudregel inte har skyldighet att utöva uppsyn över barnet (6 kap. 1-2 § föräldrabalken). SammanfattningFrämst är det barnet själv som ansvarar för egendomsskada som orsakats genom brott eller av en olycka. Märk att ett barn kan begå ett brott även om barnet är under 15 år, men lagen begränsar endast att barnet inte kan dömas till påföljd som fängelse eller böter. Det innebär att föräldrarna till barnet kan bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakat skada genom brott. Det är däremot vanligt att denna typ av krav på skadestånd kan ersättas genom ansvarsskyddet som finns i de flesta hemförsäkringar.Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för skador en hund orsakar?

2020-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan!En av mina vänner är hundvakt och nu har den hunden klättrat upp på min bil så nu är den full med repor.Vems ansvar är det när det gäller skadorna på bilen? Hundägaren eller hundvakten?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller skador orsakade av en hund och därför är lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Hundägaren ansvarar för skadorna på din bilHundens ägare har ansvar att hålla sin hund under tillsyn och ta hand om den som behövs för att förebygga att hunden vållar skador eller andra olägenheter (1 § LHK). Det innebär även att hundägaren har ansvar för all skada som vållats av dennes hund oavsett om hundägaren har orsakat skadan eller inte (19 § LHK).Hundägaren kan begära att få ersättning av den som vållat skadanDäremot så har hundägaren så kallad regressrätt mot den som vållat skadan (19 § LHK). Det innebär att hundägaren efter att ha betalat skadestånd till dig kan ha rätt att få betalt av din vän. Varför det är så är för att det var din vän som tog hand om hunden när skadorna uppkom, och kan på så vis anses vara vållande av skadorna.SammanfattningDet är hundägaren som har ansvar för att betala för skadorna som uppkommit på din bil. Däremot kan hundägaren sedan begära betalning av personen som vållade skadan, vilket i detta fall kan vara din vän som var hundvakt.Med vänliga hälsningar,