Är rasistiska uttalanden brottsliga?

2021-02-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person är högljudd på bussen till den grad att en annan passagerare ber denne att prata tystare. Personen ser då att passageraren är muslim då hon bär slöja och uttrycker följande svar: Jag tar inget som muslimer säger till mig på allvar, så försvinn och be en etnisk svensk komma hit och säga till mig om du inte klarar av det. Jävla idiot. Min fråga är därför om personens kommentar är brottslig?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I situationen du beskriver har en person uttryckt sig på ett rasistiskt sätt. Det finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) inte någon specifik bestämmelse som reglerar sådana situationer. Brottet hets mot folkgrupp som regleras i 16 kap 8 § BrB tar sikte på situationer där någon sprider rasistiska uttalanden till allmänheten. Bestämmelsen syftar till att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ. Det brott som skulle kunna aktualiseras i denna situation är förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Personen på bussen har uttryckt sig på ett nedsättande sätt i syfte att kränka kvinnan med slöja, vilket innebär att han kan ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När föreligger rätten till nödvärn och hur långtgående är den?

2020-12-18 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående självförsvar, när är det tillåtet enligt lag och finns det någon form av gräns?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självförsvar benämns i 24 kap 1 § brottsbalken (1962:700) för nödvärn. Rätten till nödvärn föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Att det brottsliga angreppet ska vara påbörjat eller överhängande innebär att någon precis ska attackera en med våld eller att attacken redan håller på och sker. Rätten till nödvärn föreligger inte vid misstanke om angrepp eller vid ett avslutat angrepp där det inte längre föreligger något hot om angrepp. Rätten till nödvärn föreligger även mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt sig in/försöker tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg eller mot den som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Vid en prövning av om våldsanvändningen är uppenbart oförsvarlig beaktas angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Bedömningen innefattar två moment. Först görs en bedömning av om det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan våldsanvändningen och den skada som hotat genom angreppet. Därefter ska det utredas om våldet som använts, står i klar disproportion till vad som var nödvändigt för att avvärja den hotande faran (Jfr NJA II 1962 s. 344 och NJA 2005 s. 237). För att självförsvar ska vara tillåtet krävs alltså att det är fråga om en nödvärnssituation och att våldsanvändningen inte är uppenbart oförsvarlig. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik?

2020-12-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän brukar ofta provsmaka godis och naturgodis i matbutiker. Är detta okej eller kan det vara olagligt på något sätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr. Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?

2020-10-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Efter retning och flera försök att stoppa gav jag en tjej ett slag i ansikte så att hon skulle stoppa reta mig. Slagen var inte hård, kan nästan inte har gjort ont.Jag är 16 år.Vad kommer förmodligen händer efter att det blev polisanmäld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett slag i ansiktet aktualiserar brottet misshandel, vilket regleras i 3 kap 5 § Brottsbalk (1962:700). Misshandel definieras som att någon tillfogar någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandeln kan vara ringa, normalgradig, grov, eller synnerligt grov. När det gäller ringa misshandel finns ingen vägledning enligt lag kring hur bedömningen ska ske. Man brukar dock ta hänsyn till om misshandeln lett till skada och om smärtan är snabbt övergående. Hänsyn brukar även tas till om slaget skett med öppen eller stängd handflata. Man brukar generellt betrakta slag med öppen handflata som ringa misshandel och knytnävsslag som misshandel av normalgraden. När det gäller grov misshandel så ska man vid bedömningen ta hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om den lett till svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats (3 kap 6 § 1 st Brottsbalken). Vid bedömningen av huruvida brottet ska betraktas som synnerligen grovt ska hänsyn tas till om gärningen lett till en bestående kroppsskada, om den orsakat synnerligt lidande eller om synnerlig hänsynslöshet har visats (3 kap 6 § 2 st Brottsbalken). I ditt fall har du inte beskrivit om slaget lett till någon skada på tjejen du slog. Du har uppgett att slaget inte var hårt och att det nästan inte kan ha gjort ont. Om så är fallet och slaget har skett med öppen handflata, bör det vara fråga om ringa misshandel. I annat fall bör det vara fråga om misshandel av normalgraden. Grov misshandel och synnerligt grov misshandel bör inte vara aktuellt i detta fall. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse upp till 6 månader medan straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i högst 2 år (3 kap 5 § Brottsbalken). I och med att du är 16 år så är du straffmyndig och kan därmed dömas till en påföljd, enligt 1 kap 6 § Brottsbalken. Det som kommer att ske efter att en polisanmälan har gjorts är att polisen eller en åklagare kommer att besluta om en förundersökning ska inledas. I 23 kap 1 § Rättegångsbalk (1942:740) anges att en förundersökning ska inledas när åklagaren fått vetskap om att ett brott har begåtts. Efter att förundersökningen gjorts ska åklagaren bedöma om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal (20 kap 6 § Rättegångsbalken).När det gäller val av påföljd vid en ev. fällande dom så är det svårt för mig att bedöma då jag inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Jag har inte heller någon information om dina personliga förhållanden och vet inte om du exempelvis är straffad sedan tidigare. Det som kan nämnas är att vi i Sverige har en presumtion mot fängelse vilket anges i 30 kap 4 § Brottsbalken. Detta innebär att man fäster vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis villkorlig dom enligt 27 kap Brottsbalken. Någonting annat som kan nämnas är att det faktum att tjejen du slog provocerade dig innan du tillfogade henne slaget, kan utgöra en förmildrande omständighet enligt 29 kap 3 § 1 p. Detta innebär att man kommer att ta hänsyn till provokationen när man bestämmer straffvärdet. Någonting annat som kommer att beaktas är din unga ålder. Påföljden kommer sannolikt inte att bli fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?

2021-01-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag tilltalade för misshandel av en person som kom in till min butik och började skrika och hota mig. Han var agrassiv och blev jag jette red då jag slog honom på ansikten som orsakade smärta och rodnad. Det fanns bevakning kamera och jag lämnade alla filmar. Vi upphörde av polisen och åklagaren då allmänt åklagaren åtalade mig att jag begick gärningen med uppsåt under lagrum 3 kapital 5 $ brottsbalken . Misshandeln skrev ett brev till åklagaren och valt att lägga ner ärendet men hon näckade det då måsta jag till huvudförhangling. jag undrar vilken dom ska jag få dessutom är första gången jag åtalad.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett slag i ansiktet aktualiserar brottet misshandel, vilket regleras i 3 kap 5 § brottsbalken (1962:700). Misshandel definieras som att någon tillfogar någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandeln kan vara ringa, normalgradig, grov, eller synnerligt grov. När det gäller ringa misshandel finns ingen vägledning enligt lag kring hur bedömningen ska ske. Man brukar dock ta hänsyn till om misshandeln lett till skada och om smärtan är snabbt övergående. Hänsyn brukar även tas till om slaget skett med öppen eller stängd handflata. Man brukar generellt betrakta slag med öppen handflata som ringa misshandel och knytnävsslag som misshandel av normalgraden. När det gäller grov misshandel så ska man vid bedömningen ta hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om den lett till svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats (3 kap 6 § 1 st brottsbalken). Vid bedömningen av huruvida brottet ska betraktas som synnerligen grovt ska hänsyn tas till om gärningen lett till en bestående kroppsskada, om den orsakat synnerligt lidande eller om synnerlig hänsynslöshet har visats (3 kap 6 § 2 st brottsbalken).I ditt fall har du beskrivit att slaget lett till smärta och rodnad, vilket inte är livsfarligt och därmed utesluter grov misshandel. När det gäller bedömningen om huruvida det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden så är det svårt för mig att avgöra då jag inte vet vad det var för typ av slag. Om slaget skedde med öppen handflata och inte var särskilt hårt bör det vara fråga om ringa misshandel. I annat fall bör det vara fråga om misshandel av normalgraden. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse upp till 6 månader och straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i högst 2 år (3 kap 5 § brottsbalken). I och med att du har uppgett att personen som kom in till butiken skrämde dig genom att vara väldigt aggressiv och hotfull så skulle nödvärnsbestämmelsen i 24 kap 1 § brottsbalken kunna aktualiseras. Rätten till nödvärn (självförsvar) föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Att det brottsliga angreppet ska vara påbörjat eller överhängande innebär att någon precis ska attackera en med våld eller att attacken redan håller på och sker. Rätten till nödvärn föreligger inte vid misstanke om angrepp eller vid ett avslutat angrepp där det inte längre föreligger något hot om angrepp. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Vid en prövning av om våldsanvändningen är uppenbart oförsvarlig beaktas angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Bedömningen innefattar två moment. Först görs en bedömning av om det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan våldsanvändningen och den skada som hotat genom angreppet. Därefter ska det utredas om våldet som använts, står i klar disproportion till vad som var nödvändigt för att avvärja den hotande faran (Jfr NJA II 1962 s. 344 och NJA 2005 s. 237). För att självförsvar ska vara tillåtet krävs alltså att det är fråga om en nödvärnssituation och att våldsanvändningen inte är uppenbart oförsvarlig. Om det var så att personen du slog i ansiktet var på väg att slå dig först, så skulle denna bestämmelse kunna vara tillämplig och ditt handlande skulle därmed kunna vara rättfärdigat. Det framgår dock inte av vad du har uppgett att personen var på väg att attackera dig, varför det blir svårt för mig att avgöra om en nödvärnssituation förelåg. Om rätten bedömer att det var fråga om en nödvärnssituation kommer de att behöva göra en prövning om huruvida våldsanvändningen var uppenbart oförsvarlig för att avgöra om gärningen var rättfärdigad eller inte. Om rätten bedömer att det inte var fråga om en nödvärnssituation skulle det i vart fall kunna vara fråga om en putativ nödvärnssituation. Putativt nödvärn innebär att man inbillar sig att det är fråga om en nödvärnssituation. I ditt fall kanske du var så pass rädd för att personen i butiken skulle attackera dig att du kände att du behövde försvara dig själv. Putativt nödvärn utgör en ursäktande omständighet, vilket innebär att gärningen man har begått ursäktas. Det är väldigt svårt för mig att besvara frågan om hur domen kommer att bli. Detta eftersom jag inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Jag kan inte heller bedöma om det var fråga om en nödvärnssituation eller om rätten kommer att bedöma att putativt nödvärn förelåg. Någonting som kan nämnas är dock att det faktum att personen du slog betedde sig aggressivt och hotfullt, kan utgöra en förmildrande omständighet enligt 29 kap 3 § brottsbalken. Detta innebär att rätten kommer att ta hänsyn till det när de bestämmer straffvärdet. Det kan också nämnas att vi i Sverige har en presumtion mot fängelse vilket anges i 30 kap 4 § Brottsbalken. Detta innebär att man fäster vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, som exempelvis villkorlig dom enligt 27 kap Brottsbalken. Att du är ostraffad sedan tidigare är en sådan omständighet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man köpa ut alkohol till en 18-åring?

2020-12-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En 18 åring får inte köpa alkohol från systemet men kan dricka alkohol på krogen. Därför undrar jag om någon får köpa ut från systemet till en 18 åring eller om detta också är olagligt. Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en minderårig att förtära alkohol. Det är istället den som förser den minderåriga personen med alkohol, som bryter mot lagen. Av 3 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att det är olagligt att köpa ut eller sälja sprit, vin eller starköl till en person som är under 20 år. När det gäller folköl eller annan alkoholdryck med en alkoholhalt upp till 3,5 % är åldersgränsen istället 18 år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta och köper ut alkohol till en minderårig kan dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst 2 år, och vid grovt brott högst 4 år. Detta följer av 11 kap 7 § alkohollagen. Det är alltså olagligt att köpa ut från systemet till en person som är under 20 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag fotografera/filma personer på allmän plats?

2020-11-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får man filma och fota vem som helst utan tillstånd på allmän plats?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet att fota och filma hur man vill på en allmän plats. Detta innefattar även personer som befinner sig på platsen. Det finns dock begränsningar i denna rätt i Brottsbalk (1962:700). I 4 kap 7 § Brottsbalken anges att en person som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, gör sig skyldig till ofredande. Ofredande är ett brott som omfattar olika typer av situationer och som även kan omfatta fotografering/filmning om det sker på ett kränkande sätt. Om man fotograferar någon på en allmän plats på ett störande eller hänsynslöst sätt och man syftar till att kränka personen i fråga, så kan man alltså göra sig skyldig till ofredande. Kränkande fotografering är ett brott som kan aktualiseras och som regleras i 4 kap 6 a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att man i smyg fotograferar/filmar någon som befinner sig i privata utrymmen. Brottet kränkande fotografering gäller visserligen inte allmänna platser, utan privata utrymmen men omfattar situationer då någon befinner sig på en allmän plats och fotograferar/filmar in i ett privat utrymme. Sammanfattningsvis är det tillåtet att fotografera och filma vem man vill på allmänna platser så länge detta inte sker på ett sätt som är ägnat att kränka personen som blir fotograferad/filmad. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2020-10-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min mammas exsambo ringer oss båda två konstant fast än vi har sagt till honom att vi inte vill ha något med honom att göra. Samtalen börjar bli väldigt jobbiga och vi känner att vi inte kan få en lugn stund. Kan man anmäla han för något och isåfall vad?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta, trots att du och din mamma har meddelat hennes ex-sambo om att ni inte vill att han ska kontakta er. Dessa upprepade samtal har alltså fått en trakasserande effekt och om ni känner att det är besvärande så bör ni anmäla honom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,