Vad klassas som förolämpning?

2020-11-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det förolämpning att kalla någon för efterbliven, och sedan ifall den utpekade personen är kort kalla denna för dvärg också? Spelar bakgrundsinformation någon roll här?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Yttrandefrihet - FörolämpningDin fråga rör främst Brottsbalken (Brb) samt även yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Frågan rör gränsdragningen mellan hur fritt man får uttrycka sig och omständigheten att man skadar någon. I Sverige tror vi stark på att fritt få uttala och uttrycka sig eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle, men denna rättighet kan inskränkas i lag, som i Brottsbalken. Förolämpning För att man ska dömas för brottet förolämpning krävs att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan (Brb 5 kap. 3 §). En förolämpning brukar vara ägnad att kränka den andres självständighet eller värdighet. Det krävs att uttalandet är riktat mot en specifik person, inte till ett större sällskap. Det ska vara riktat till den berörda personen, den som förolämpningen är ämnad att förolämpa. Det krävs även att den berörda personen uppfattar förolämpningen, att den exempelvis hörde och var i rummet vid händelsen. Förolämpningar bedöms utifrån de gällande moraliska värderingarna i samhället, uttalandet ska strida mot samhällets grundläggande värderingar. Den som döms för förolämpning utdelas böter som straff. Om förolämpningen däremot bedöms som grov, så kan fängelse i högst sex månader bli aktuellt.Det är svårt för mig att bedöma hur exakt detta hade dömts i domstol. Det beror på olika faktorer, exempelvis om den berörde kände sig förolämpad och kränkt eller inte. Dessa uttalanden skulle kunna vara klassade som förolämpning, men de måste även varit allvarligt menade. Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

2020-11-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en 16-åring grips med 200 gram cannabis, vad kan straffet bli? Han har gripits tidigare med mindre mängder.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga rör Narkotikastrafflagen (NSL). Cannabis är ett narkotikaklassat ämne. Därmed är det olagligt och straffbart att inneha Cannabis (1 § NSL). När domstolen dömer ut straff för narkotikabrott, tittar dem på hur allvarlig narkotika arten var. Arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är således det som granskas. Just Cannabis anses vara en av de mindre allvarliga narkotikaarterna på marknaden, i jämförelse med exempelvis Amfetamin osv. Domstolarna har riktlinjer som de utgår från när det gäller vilken mängd narkotika som ska hänvisas till vilken brottsrubricering. Under 50 gram cannabis brukar anses vara ringa narkotikabrott, mellan 50 gram - 2.5 kg bedöms oftast som narkotikabrott av normalgraden. Slutligen brukar 2.5kg eller mer anses vara grovt narkotikabrott (1 - 3 § NSL). Innehav av 200 gram cannabis borde enligt praxis och tidigare riktlinjer dömas till narkotikabrott av normalgraden. Straffskalan för detta brott är fängelse i högst tre år. UngdomsrabattDet är däremot liten risk att domstolen dömer ut fängelse, med tanke på personens unga ålder (29 kap. 7 § Brottsbalken). Om någon har begått ett brott innan denne har fyllt 21 år, så ska domstolen beakta dennes ungdom och även döma ut ett lindrigare straff än vad straffskalan för brottet ligger på. En person som är under 18 år får endast dömas ut till fängelsestraff om det finns synnerliga skäl för det, men helst inte (30 kap 5 § Brottsbalken). Det är därmed en väldigt liten risk att personen ifråga tilldelas fängelsestraff med tanke på dennes unga ålder, ett annat straff utdelas istället. Omständigheten att han tidigare har gripits för samma typ av brott är inte till hans fördel. Vid straffmätning beaktas det om personen begått brott tidigare, och speciellt om det är samma typ av brottslighet så används det i regel i skärpande riktning. Här beaktas också hur lång tid som har passerat sedan den tidigare brottsligheten skedde. Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Påföljd för omyndig

2020-11-15 i Påföljder
FRÅGA |HejJag är 17 år och blev för ca 1 månad sedan tagen av vakter när min kompis bad mig stjäla en produkt av värdet 38kr. Detta finns på övervakningskameror och man ser även att det är min kompis som ger mig produkten. Nu idag fick jag ett brev hem från polisen där jag är inkallad till ett förhör där jag är misstänkt för ringa stöld. Vad kan mitt straff bli eftersom det finns bevis på att jag begick brottet och har det någon betydelse att det var min kompis som vad mig göra detta åt hen? Tacksam för svar
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken påföljd som kan bli aktuell för dig i den aktuella situationen samt om denna påföljd kan lindras med beaktande av det faktum att din vän bad dig begå handlingen.StraffskalanBestämmelser om brott och straff finns framförallt i Brottsbalken (BrB). Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § BrB. Lagrummet anger att du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Påföljder för omyndigaEftersom att du är under 18 år anses du inte vara myndig. Notera att detta ska skiljas från straffmyndighet. En person som är straffmyndig kan kan dömas till en påföljd. I Sverige blir man straffmyndig när man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). För de som är under 18 år finns det särregleringar för val av påföljd.Då du är omyndig krävs synnerliga skäl för att du ska dömas till fängelse (30 kap. 5 § BrB). Sådana anses inte föreligga i ditt fall. Även sluten ungdomsvård kan du utesluta då detta främst är aktuellt för väldigt grova brott.Man kan även dömas till ungdomsvård om ett vårdbehov föreligger eller diverse åtgärder enligt Socialtjänstlagen samt Lag om vård av unga (32 kap. 1 § BrB). Ungdomsvård kan även kombineras med ungdomstjänst (se nedan) och böter (32 kap. 3 § BrB).Ungdomstjänst kan man också dömas till om man begått ett brott och är under 21 år om detta anses vara lämpligt med hänsyn till personens personlighet och andra omständigheter (32 kap. 2 § BrB).Eftersom du dessutom är under 21 år får domstolen döma till ett lindrigare straff (29 kap. 7 §).Aktuell påföljd i ditt fallDet är väldigt svårt att klargöra exakt vilken påföljd som du kommer att dömas till. Vid bedömningen av val av påföljd beaktar man flera olika omständigheter i varje specifikt fall. Bland annat din ålder, tidigare brottslighet och brottets allvar spelar roll (kap. 29-31 BrB). Din unga ålder och det låga beloppet på varorna talar för att du inte ska dömas till någon särskilt allvarligt påföljd.Det faktum att din vän bad dig stjäla kan påverka ditt straff. Förmildrande omständigheter regleras i 29 kap. 3 § BrB, s.k provokation ligger närmst till hand för din situation (29 kap. 3 § 1 st BrB). Provokation innebär att någon retas eller hetsas att begå brott. När man beaktar omständigheterna ska man vid en objektiv bedömning framstå som förståeligt att du agerat som han eller hon gjort. Misshandel är ett exempel på provokation. Hur din vän gick tillväga för att få dig att stjäla kommer att vara avgörande för om detta ska innebära en strafflindring för din del. Troligtvis lär detta dock inte påverka ditt straff.SammanfattningDet är svårt att veta exakt vilken påföljd som blir aktuell i varje enskilda fall. Det görs en sammanvägning av samtliga omständigheter som föreligger i ditt fall. Dock talar din unga ålder och det låga värdet på produkten du stal för en mildare påföljd.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det lagligt att spela in telefonsamtal med sina medarbetare?

2020-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |ÄR det lagligt för mig som chef att spela in telefonsamtal med mina medarbetare? Låt säga att medarbetaren ljuger om att hen inte fått tagit del av information som klart och tydligt blivit tilldelad hen över telefonsamtal inte bara en gång utan flera. Hen (medarbetaren) har också vid flertal tillfällen kränkt och försökt smutskastat mig både på arbetsplatsen till kunder och direkt till mig öga mot öga. Jag vill alltså använda det här materialet om möjligt för att få hen sparkad eller att min chefer högre upp ska få se hur hen egentligen beter sig "bakom stängda dörrar".Eftersom hen är oerhört kalkylerande i sina handlingar så vet jag inte vad jag som chef kan göra för att få personen att sluta. Hen har redan fått felrtalet andra chefer att säga upp sig då den vägrat medarbetarsamtal, använder sig av psykisk mobbning och gaslightning och ljuger sedan om det till HR och beskyller cehferna i fråga för att ha gjort alltihopa, i det här fallet mig. Jag vet verkligen inte vad som kan göras längre då hen aldrig gör saker skriftligt eller alltid har en lögn som backup i sammanhanget, oavsett vad det gäller.Tack på förhand
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Är det lagligt för dig att spela in telefonsamtal med dina medarbetare?Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst där allmänheten inte har tillträde och som själv inte deltar i eller obehörigen berett sig tillträde till döms för brottet olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Om du skulle spela in telefonsamtal med dina medarbetare utan att de vet om att samtalet spelas in för att sedan använda det som bevis för dina chefer innebär det att du kan göra dig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Om det däremot är så att du faktiskt själv deltar i samtalet som spelas in är det tillåtet för dig att spela in och använda dig av samtalet som material för att visa dina chefer. Om du själv deltar i samtalet krävs det heller inte att dina medarbetare är medvetna om att samtalet spelas in. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

kan det vara förtal att sprida bilder av en chatt? Kan det vara olaga integritetsintrång att sprida bilder från en chatt?

2020-11-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En krånglig historia som kortfattat är som följande. 3 personer har under 2 år en helt privat chat på Messenger där allt möjligt diskuteras. Problem med barn, problem på jobb och i äktenskapet samt förstås gemensamma intressen. Vi skämta ganska grovt mellan oss (aldrig kring något som kan ses som kriminellt) och vi skrattade tillsammans åt vår "avancerade" humor. En av deltagarna blir sen av oklar anledning arg på en av deltagarna i gruppen varvid han tar ut olika delar ur chatten, gör en skärmdump och sprider vidare till personer utanför gruppen för att misskreditera. Till slut hamnar skärmklippet hos en idrottsförening där alla 3 chattmedlemmar är medlemmar. Förening kallar alla ledare utan den berörda och meddelar 9 personer att den berörda att han utesluts då styrelsen kommit över en skärmdump med formulering som är "grova" och kan ses som förolämpande. Någon mer information lämnades in. 1 Utlämnande av en privat chatt, kan det ses som olaga integritetsintrång?2 Att klubben via denna information framställer en person som klandervärd inför dennes vänner går det att se som förtal?3 Den personen som får en skärmdump från en privat chat och väljer att sprida den vidare är det ett förtal?Vi är införstådda med att det är civilt åtal som gäller men behöver vägledning om hur man i det här fallet ska tolka lagen. Bör tilläggas att det inte finns något brottslig i dessa chattar utan mest humor som man inte visar upp i fikarummet utan istället i privata forum
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att ni haft en privat chatt som läckt ut till styrelsen i en idrottsförening och att konsekvensen av detta är att en av er blivit utesluten från föreningen. Du nämner att "någon mer information kommit in" och i och med att du inte specificerar detta kommer mitt svar enbart berör konsekvensen av att chatten läckt ut. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar brottet förtal aktualiseras. Vidare om det kan föreligga något annat typ av intrång i sammanhanget. Din fråga regleras i brottsbalken (brb). När aktualiseras brottet förtal? Av 5 kap. 1 § 1 st brb sägs att: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter Vi kan lämna delen om brottslighet utanför då du själv nämner att inget sådant förekommit. Inledningsvis krävs att det är en uppgift som lämnas. En uppgift måste vara så precis att den anspelar på ett visst beteende (eller åsikter) hos personen som denne kan tänkas göra eller gör. Att man inte använder sig av precisa uppgifter, utan enbart antyder på något utesluter inte ansvar (NJA 2003 s. 567). Vidare måste uppgiften vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning eller att denne är klandervärd i sitt levnadssätt. Bedömningen för om uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning tar ansats i hens sociala värderingar på dennes berördes ort och inom hens samhällsgrupp eller personkrets (NJA 2003 s. 567). Bedömningen utgår alltså från den utsattes ståndpunkt och man beaktar inte "allmänna värderingar". Slutligen måste uppgiften ha lämnats till annan. I detta fall är det tämligen klart att andra fått ta del av uppgiften. Man menar att det räcker med att "tredje-person" fått ta del av uppgiften. Undantaget från straffansvarFör att förtal ska aktualiseras krävs att omständigheterna i andra stycket inte föreligger. Andra stycket säger: Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. Undantaget är i själva verket en intresseavvägning mellan den enskildes intresse av att inte bli missaktad och å andra sidan en persons skyldighet att lämna misshagliga uppgifter om annan. Undantagsbestämmelsen tillämpas i de fall den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller Det annars var försvarligt att lämna uppgift i saken, och Den som lämnat uppgiften visar att den var sann eller hen hade skälig grund för den Sammantaget kan man säga att denna bedömningen är en helhetsbild över situationen. Man kommer göra en analys av vilka uppgifter som spridits och i vilket sammanhang och för vilket ändamål. Hur strikt försvarlighetsbedömningen blir beror på graden av allvar i uppgifterna. Aktualiseras olaga integritetsintrång om man läcker en privat konversation?Bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brb som handlar om olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på bilder eller uppgifter som sprids på person som är i en särskilt utsatt ställning. Antingen pga det faktum att det är en bild på någon som blir utsatt för brott eller skriftliga uppgifter om exempelvis någons hälsotillstånd. Exemplet som tas upp i förarbetena rör bland annat s.k hämndporr. Olaga integritetsintrång är även ett uppsåtsbrott, vilket innebär att personen som sprider uppgifterna eller bilderna ska ha agerat med en viss mått av avsikt eller insikt till att agerandet ska leda till allvarlig skada. Utifrån det du nämner i din fråga är min bedömning att det är högst osannolikt att sådana uppgifter som avses i bestämmelsen framkommer av er konversation. Men det låter ju vara osagt då jag inte känner till innehållet. SlutsatsSpridandet av chatten till en grupp personer som inte omfattas av personkretsen i chatten kan utgöra förtal. Det finns däremot undantag till den bestämmelsen som medför att spridandet av uppgifterna anses vara försvarligt, vilket således får konsekvensen av att något straffansvar inte döms ut. Således krävs alltså en helhetsbedömning av vilka uppgifter som spridits och om det varit försvarligt. Olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på situationer där bilder eller uppgifter sprids på individer i särskilt utsatt ställning och spridningen är ägnad att medföra allvarliga skador. I och med att jag inte känner till innehållet i er konversation kan jag inte uttala mig närmare om detta. Om man misstänker att man blivit utsatt för brott ska man alltid kontakta polisen. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon (17/11 - 2020) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad händer om min hund attackerar någon som bryter sig in?

2020-11-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om någon skulle försöka bryta sig in i mitt hus och min hund skulle attackera hen under detta, vilket inflekterar skador hos inbrytaren. Är jag skyldig till något brott?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Vi kan börja med att konstatera att det föreligger ett strikt ansvar för skador som hundar orsakar. Som ägare är man alltid skyldig att ersätta skador sin hund orsakat. Detta oberoende av om du själv vållat skadan eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Skadeståndet är däremot möjligt att jämka om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan som kan vara fallet vid inbrott (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Det brott som kan komma att aktualiseras om situationen du beskriver inträffar är misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Om man får en hund att anfalla en annan person kan man dömas för detta (RH 2004:19). I praxis har man tidigare valt att jämställa hundar med tillhygge. Värt att notera är dock att ägaren i det nämnda fallet bussade på hunden att attackera en annan person. Skulle du då mana din hund att attackera i en sådan situation är det därför inte helt omöjligt att misshandel kan komma att aktualiseras. Däremot nödvärn föreligga, då det rör sig om en person som olovligen trängt sig in i din bostad (24 kap. 1 § 2 st. 3 p. brottsbalken). Nödvärn är enkelt uttryckt rätten till självförsvar. Skulle då din hund attackera någon som bryter sig in så kommer du som ägare riskera att bli skadeståndsskyldig. Det är även möjligt att du kan göra dig skyldig till misshandel. Detta är dock beroende av flera omständigheter, bland annat hur du agerar i en sådan situation samt omfattningen av skadan som uppkommer. Att dömas för misshandel när hund attackerar någon är mer undantag är huvudregel. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny. Med vänlig hälsning,

Oskyldig och åtalad för brott - vad kan jag göra?

2020-11-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej ! hur långt kan man gå tillbaka för en anklagelse en tjej gjorde mot mig i s.k Falsk angivelse gällande våldtäkt ? Har sett senaste tiden många fått rätten på sin sida ..Detta knäckte mig både socialt, arbete, ekonomiskt Men inser varför skulle jag ta detta ?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har blivit anklagad för en våldtäkt av en person trots att du inte har begått något brott och att denna anklagelse resulterade i att åtal väcktes mot dig. Din fråga är därför om du kan göra något åt det trots att det har gått en längre tid sedan brottet begicks. Brott som aktualiserasDin fråga hänför sig till brottet falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken). Bestämmelsen tar sikte på en situation då någon anger en oskyldig person till åtal i syfte att personen ska dömas för brottet. Brottet kan resultera i fängelse i maximalt två år. Om brottet är att betrakta som ringa, dvs mindre allvarligt, så kan det resultera i böter eller fängelse i maximalt sex månader. Ett annat brott som kan bli aktuellt är brottet falsk tillvitelse (15 kap. 7 § Brottsbalken). Skillnaden mellan brotten är att gärningsmannen vid brottet falsk tillvitelse inte har som avsikt att angivelsen ska leda till att den utpekade personen åtalas för brottet. Även detta brott kan resultera i fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, böter eller fängelse i maximalt sex månader. Brotten kan preskriberasAnledningen till att denna information är av betydelse är att brott kan preskriberas (35 kap. 1 § Brottsbalken). Detta innebär att åklagaren inte ska väcka åtal för brottet och att en person inte ska dömas för ett brott som skett för länge sedan. Brott kan preskriberas efter olika lång tid, beroende på vilket straff som är föreskrivet för brottet och beroende på omständigheter i det enskilda fallet (när straffskalan korrigeras). På grund av detta så är det inte möjligt för mig att avgöra om brottet du har utsatts för har preskriberats än eller inte. Det kan däremot vara värt att påpeka att brotten falsk angivelse och brottet falsk tillvitelse inte är brott som är undantagna preskription (35 kap. 2 § Brottsbalken). Preskriptionstiden kan dock avbrytas. Ett avbrott kan ske exempelvis genom att en åklagaren lämnar in en stämningsansökan och väcker åtal mot gärningsmannen. Vad kan du göra nu?Brottet falsk angivelse och brottet falsk tillvitelse är brott som står under allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagaren som väcker åtal mot en person genom att han eller hon lämna in en stämningsansökan (45 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vad du kan göra är att göra en polisanmälan där du anmäler brottet. En förundersökning kommer då att inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Åklagaren kommer under förundersökningen att göra bedömningen av om det finns tillräckligt med bevis som innebär att åtalet skulle kunna leda till en fällande dom. Om så är fallet så ska åklagaren väcka åtal. Om du anser att du har utsatts för ett brott så skulle detta både kunna resultera i skadestånd och upprättelse för det brott du har utsatts för. Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att trolla eller spamma på internet?

2020-11-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, kan det vara olagligt att trolla folk eller spamma forum med skräp på internet? Mvh.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Vi ser ofta beteendet trolling och spamming när vi scrollar igenom diverse sociala medier. Frågan är om det är lagligt att uttrycka sig hur som helst på internet. Är det olagligt att "trolla"?Att framkalla gräl och ofruktbara diskussioner på nätet, så kallat "trolling", är i sig inte olagligt. Lagligheten i beteendet beror mycket på innehållet i det som uttrycks. Uttrycks hot kan beteendet utgöra brottet olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Är det så att kommentarerna är nedsättande och ägnade att kränka någon kan det utgöra brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Utmålas någon som brottslig eller klandervärd för att andra ska missakta den personen så kan uttalanden klassas som brottet förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Uttrycks missaktning mot en grupp av människor med anspelning på exempelvis sexuell läggning, etnicitet eller religion kan uttalandena utgöra hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § Brottsbalken). För att nämna några brott. Är det olagligt att "spamma"?Lagligheten i "spamming" beror liksom i fallet för trolling mycket på innehållet uttalandena. Görs uttalanden som är brottsliga så blir spammingen brottslig. Att spamma någon kan dock utgöra ett brott oavsett vad som uttrycks. Skickas stora upplagor av meddelanden eller annat kontaktsökande till en person med avsikt att dessa ska verka störande så kan beteendet utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Ofredande förutsätter att den som utövar beteendet vet med sig att de upprepande meddelandena uppfattas som störande. Sammanfattningsvis kan spamming vara olagligt oavsett innehåll om det riktas mot en särskild person. Trolling i sin rena definition är inte olagligt men kan utgöra brott om det som uttrycks är brottsligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,