Vad gäller vid frånvaro från huvudförhandling?

2021-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag väntar på en huvud förhandling och undrar om psykisk ohälsa är en giltig orsak till att inte komma? blir den uppskjuten i sådan fall eller avgörs det ändå?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det krävs giltiga skäl för frånvaro. Enligt 32 kap. 4 § rättegångsbalken ska du omedelbart meddela rätten om eventuella förhinder. Om rätten finner att omständigheter föreligger som kan antas utgöra hinder för rättegången ska de ta ställning till om förhandlingen ska ställas in och skjutas upp. Jag kan inte ge dig ett klart svar på hur rätten skulle ställa sig till din omständighet, i regel krävs det dessutom läkarintyg när en person anger ohälsa som skäl till frånvaro. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad händer efter en polisanmälan?

2021-08-01 i Förundersökning
FRÅGA |På torsdagen innan midsommar afton så kom en tjej till mig och började tjabba om en sak. Jag sa att jag inte ville diskutera det och på fredag på midsommar kom hon igen och drog upp det, som om hon ville börja bråka. Eftersom jag har en utvecklings störning blev jag lite våldsam enligt henne puttade henne utan att något hände och enligt henne hade jag försökt klämma henne i en dörr vi stod vid.Hon har polis anmält mig och jag sitter med ångest och är ledsen för vad som kommer hända Polisen hade ringt ett vittne via telefon och ställt frågor.Vad kommer hända nu?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer efter att en polisanmälan mot dig gjorts.Vad händer efter en polisanmälan?När polisen fått in en anmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet. De beslutar sedan om en förundersökning ska inledas eller inte. Om de väljer att inleda en förundersökning är polisens nästa steg att utreda vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet.Under och efter förundersökningenUnder förundersökningen kommer förhör ske med dig, den misstänkta och eventuella vittnen. Då du nämner att polisen ringt vittnen tolkar jag det som att en förundersökning har inletts. Om det under utredningen visar sig att inget brott begåtts eller att det inte finns tillräcklig bevisning så kommer förundersökningen att läggas ned.Om det istället anses att ett brott begåtts och att det finns tillräckliga bevis så kommer åklagaren besluta om att väcka åtal vilket innebär att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång. Om detta sker kommer du få en kallelse till rättegång. Istället för att väcka åtal kan åklagare besluta om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse . Strafföreläggande innebär ofta att man betalar böter och det införs också en anteckning i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att det inte blir en rättegång eller straff, men det införs en anteckning i belastningsregistret om brottet och vem åklagaren ansåg vara skyldig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Syns en polisanmälan i belastningsregistret?

2021-06-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag har fått berättat för mig på snapchat att jag ska bli polisanmäld av personen. Vad kan hända om en polis anmälan skickas in? Kommer jag på en prick i registret oavsett om jag inte blir dömd som skydlig? Eller får man en prick i registret bara av att en förundersökning sker? Om polisanmälan skickas in kommer det att synas i framtiden när jag söker jobb även fast jag inte blev dömd?Tack för svar
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man en prick i registret?Att ha en "prick i registret" innebär att man finns registrerad i belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister, även kallad belastningsregisterlagen. Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och beslut; det står alltså inte något om att du är eller har varit misstänkt för ett brott. Du kan läsa närmare om vilka domar/beslut som tas upp i 3, 4 och 4 a §§ belastningsregisterlagen.Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?Efter att personen skickat in sin polisanmälan så måste polisen eller åklagare besluta om de vill inleda en förundersökning eller inte. Om man väljer att inleda en förundersökning så börjar man samla alla bevis som finns i samband med brottet och i slutet av denna förundersökning väljer åklagaren om denne har tillräckligt med bevis för att väcka åtal eller ej.Om man under förundersökningen kommer fram till att ett brott har skett och att du är skäligen misstänkt för detta brott kommer du att kallas in till förhör enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Åklagaren lämnar då in en stämningsansökan till Tingsrätten, alternativt skickas ett strafföreläggande ut. Att du är skäligen misstänkt innebär att det är sannolikt att du genomfört brottet. Kallelsen till förhöret kommer genom ett hemskickat brev till dig.Nämnas ska också lagen (1998:621) om misstankeregister, där endast den som anses skäligen misstänkt för ett brott enligt förundersökningsledarens bedömning registreras enligt 3 §. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Man har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Uppgifterna som redovisas i utdraget är begränsade.SammanfattningOm det under förundersökningen visar sig att du är skäligen misstänkt för brottet som personen på snapchat anser att du genomfört så kommer du att kallas till ett förhör via ett hemskickat brev. Att du endast är misstänkt för ett brott kommer inte synas i belastningsregistret, d.v.s. du får inte en "prick" endast p.g.a. att en polisanmälan mot dig skickats in till polisen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?

2021-09-24 i Vittna
FRÅGA |Om man vägrat att avlägga vittneseden - och alltså i värsta fall råkar hamna tre månader i häkte - kan man då senare igen kallas som vittne, avkrävas vittnesed och, om man igen vägrar, åter hamna i häkte? Kommer man förresten att få vittna alls utan att begå vittnesed - eller blir det då inget vittnesförhör?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar 36 kap. Rättegångsbalken (RB). I Sverige har vi vittnesplikt, detta innebär att du är skyldig att vittna i domstol om du blivit kallad som vittne. Enligt 36 kap. 11 § RB ska vittne avlägga ed. Undantag från denna regel är den som är under 15 år, den som har en psykisk störning eller den som är närstående till den tilltalade, 36 kap. 13 § RB. Om du utan giltigt skäl vägrar avlägga vittnesed kan rätten besluta om att du ska betala vite, och vägrar du ändå kan rätten besluta att du ska häktas i högst tre månader eller tills dess att målet är klart, 36 kap. 21 § RB. Vid sådana beslut tar rätten hänsyn till vad som anses proportionerligt i det aktuella fallet. Utöver detta kan du bli ersättningsskyldig om din vägran påverkar rättegångskostnaderna, 36 kap. 23 § RB. Sammanfattningsvis är huvudregeln att ett vittne måste avlägga vittnesed för att få vittna, dock finns de nämnda undantagen. Vägrar du avlägga vittnesed kan du som högst häktas i tre månader, inte längre.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?

2021-08-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har efter en längre tids avsiktliga störningar börjat föra en logg över trakasserier från grannarna ovanför, för att kunna anmäla dem för ofredande (på uppmaning av polisen). Jag känner igen fotstegen baserat på hur tungt de går, och kan således differentiera mellan fadern, sonen och dottern/modern. Problemet är är att även om sonen är den enda som är minderårig, så kan jag inte alltid avgöra om det är dottern eller modern, och därtill så kommer automatiskt funderingar kring om man ens kan anmäla en hel familj för ofredande på det sättet? Vad behövs för att jag ska kunna anmäla, och vem riktar jag den mot? Tackar för svar.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur gör man en polisanmälan?För att göra en polisanmälan kan du antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. De enda uppgifter du behöver ge polisen vid anmälan är ditt personnummer och information om vad som hänt och när det hänt.Vad händer efter att du lämnat in din polisanmälan?När polisen fått in en anmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet. De beslutar sedan om en förundersökning ska inledas eller inte. Om de väljer att inleda en förundersökning är polisens nästa steg att utreda vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Under förundersökningen kommer förhör ske med dig, den misstänkta och eventuella vittnen. Om det under utredningen visar sig att inget brott begåtts eller att det inte finns tillräcklig bevisning så kommer förundersökningen att läggas ned. Om det istället anses att ett brott begåtts och att det finns tillräckliga bevis så kommer åklagaren besluta om att väcka åtal vilket innebär att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång.Sammanfattningsvis behöver du inte rikta din anmälan mot en specifik person, men det hjälper polisen vid en eventuell utredning om du kan berätta om händelsen så detaljerat som möjligt - här är det därför till fördel att du fört en logg över störningarna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad händer när barn under 15 år polisanmäls?

2021-03-27 i Förundersökning
FRÅGA |Om en 14 åring inte betalat nota på en restaurang för 200kr och det görs en polisanmälan. Vad händer då? Med vänlig hälsning,
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer när en omyndig person misstänks för brott. Din fråga aktualiserar bl.a. Brottsbalken (BrB) och lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), särskilt 31 § LUL.Efter en polisanmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet, de beslutar sedan om en förundersökning ska inledas. En förundersökning får inte inledas mot misstänkt under 15 år; omständigheterna kring brottet får dock utredas enligt 31 § LUL under vissa förutsättningar. Enligt 1 kap. 6 § BrB är en person under 15 år inte straffmyndig, denne får alltså inte dömas till något straff. Det är istället socialtjänsten som ansvarar för barnets behov av stöd eller andra åtgärder.Socialtjänstens ansvarSocialtjänsten har det främsta ansvaret vid brott som begås av barn under 15 år. När Socialtjänsten får in en polisanmälan måste de göra en förhandsbedömning där de avgör om en utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen ska ske skyndsamt, oftast senast tio dagar efter att polisanmälan kommit in. Hur förhandsbedömningen går till beror på vilken kommun du bor i; i vissa kommuner skickas endast ett brev till föräldrarna med erbjudande om att ha samtal om det som hänt, i andra kommuner inleds alltid en utredning. Om en utredning inleds är dess främsta syfte att avgöra vilka lämpliga åtgärder som barnet behöver, ofta i form av stöd eller vård. Du kan läsa närmare om detta i socialtjänstens handbok Barn och unga som begår brott.Utredning enligt 31 § LULSom tidigare nämnt kan polis och åklagare utreda omständigheterna kring ett brott genom en utredning enligt 31 § LUL. Enligt 31 § LUL ska en utredning inledas när någon under 15 års ålder misstänks ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år. I din fråga framgår det inte vilket brott 14-åringen misstänks för, men då det i frågan framgår att han/hon inte betalat nota på restaurang så är det sannolikt ringa bedrägeri enligt 9 kap. 2 § 2 st. BrB för vilket maxstraffet är sex månader, vilket talar emot att en utredning inleds. Annat som talar emot att en utredning inleds är att omständigheterna kring brottet redan är klarlagt. Det vanligaste skälet att inleda en utredning enligt 31 § LUL är då socialtjänsten anses behöva den. När barn är misstänkta för lindrigare former av brott inleds sällan en utredning enligt 31 § LUL. Du kan läsa mer utförligt om hur och när en utredning enligt 31 § LUL inleds i Åklagarmyndighetens handbok Utredningar enligt 31 § LUL - Om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år.SammanfattningBarn under 15 år är inte straffmyndiga. När barn under 15 år polisanmäls är det främst socialtjänsten som ska bedöma om en utredning ska inledas, man utreder då barnets behov av stöd och andra åtgärder. Vid lindrigare brottsmisstankar inleds ofta inte en utredning, men det kan också bero på vilken kommun man bor i. En utredning kan under vissa förutsättningar även inledas med stöd av 31 § LUL, i praktiken sker detta dock endast vid grövre brott. Efter eventuell utredning diskuterar polis, föräldrar och sociala myndigheter vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas, ofta i form av stöd och vård.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,