Bör äktenskapsförord upprättats och vad gäller vid arv?

2007-02-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Bor i sverige har sällskapat 3,5 år med en estnisk kvinna vi har fundering på att gifta oss och att hon flyttar hit, bör man skriva äktenskapsord och vad händer om jag avlider jag har 3 vuxna barn i tidigare äktenskap. Hon har 1 vuxen dotter som redan bor i sverige. Vi kommer inte skaffa egna barn. Hon har sökt uppehållstillstånd i Sverige samt att vi kommer gifta oss i Estland.
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! Vad gäller äktenskapsförord är det något alla gifta par bör upprätta. Vad som ska hända vid en upplösning är nog inte det första man har i åtanke vid ingående av ett äktenskap, men är som sagt något ni bör beakta för att undvika framtida konflikter. När du är gift och skulle avlida gäller enligt huvudregeln att din efterlevande maka har hand om din egendom och eventuella barn får sin del av arvet från sin far efter mamman dött. Eftersom du har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullsbarn, har dem rätt till sin del av arvet direkt efter din död och de slipper såldes vänta tills din fru går bort. Detta framgår av 3 kap. 1§ Ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637 . Om det skulle vara tvärtom, det vill säga om din fru går bort, ärver sedermera hennes dotter henne direkt. Med vänliga hälsningar

Fråga huruvida en bostadsrätt ingår i bodelningen

2007-02-05 i Alla Frågor
FRÅGA |när min svärmor gick bort,bestämde min fästman och jag att vi skulle bli sambo i denna bostadsrätt.Lägenheten varderades,och hans båda syskon fick den summa som dom skulle ha. Jag flyttade in efter ca 5 mnd,och då skrev vi ett avtal att jag skulle sitta kvar i orubbat bo om det skulle hända min sambo något. Vid dödsfall av oss skulle värdet delas till mina och hans barn. Så blev vi gifta efter nåt år,och då skrev vi halva bostads rätten på mig, hos bostadsrätts föreningen.Nu står vi båda som ägare. Nu ska vi skiljas och jag undrar, har jag lagligt rätt till halva bostaden vid försäljning, för min man vill bo kvar?
Lisa Swanson |Hej! Egendom som inte är enskild genom till exempel testamente eller äktenskapsförord är giftorättsgods (se ÄB 7:1, 2 http://www.lagen.nu/1987:230). Allt giftorättsgods skall fördelas mellan makarna vid äktenskapsskillnad (se ÄB 9:1 http://www.lagen.nu/1987:230 och ÄB 10:1). Såvida inte bostadsrätten genom testamente har tillskrivits din make som hans enskilda har du rätt till hälften. Din man måste således lösa ut dig om han vill bo kvar. Vänligen

Aktiebolag undantaget av äktenskapsförord?

2007-02-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Ang.äktenskapsförord.Aktiebolag ägs av make.Enskild egendom.Vi varit gifta i över 30 år.3 vuxna barn,Vad händer vid skilsmässa?Får makan ta del av de pengar som finns i aktiebolaget?
Lisa Swanson |Hej! Din maka får inte ta del av egendom som genom äktenskapsförord gjorts till din enskilda. Endast giftorättsgods ingår i bodelningen. (se 10:1 http://www.lagen.nu/1987:230). Observera dock att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om inte annat föreskrivits i äktenskapsförordet. (se 7:2 http://www.lagen.nu/1987:230) Vänligen

Skydd för ekonomiska tillgångar som sambo/gift.

2007-02-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag lever idag i ett särboförhållande och undrar lite vad som gäller med respektive persons pengar om man sedan som sambo eller gift delar på sig. Jag vet att man kan skriva egendom som "enskild egendom" såsom t ex sommarstuga, hus, bil eller båt osv men hur är det med ens pengar? Jag har avsevärt mer pengar än henne och är skuldfri. Hon har inte så mycket sparkapital och en del lån. Kan jag även "skydda" mitt kapital i form av aktier, fonder och likvida medel på samma sätt som andra ovan nämnda tillgångar vid en eventuell bodelning/skilsmässa?
Sara Edström |I ett samboförhållande är uteslutande den gemensamma bostaden (om den införskaffats för gemensamt bruk) samt gemensamt bohag samboegendom. Andra tillgångar t ex bil, båt eller sparkapital ingår alltså inte i den gemensamma egendom som delas upp vid samboförhållandets upplösande. Se sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att man genom ett samboavtal kan avtala bort rätten till bodelning, och istället helt enkelt behålla den egendom som man själv äger. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter, men behöver inte registreras eller inges någonstans, för att vara giltigt. Om man är gift förutsätts som grundregel att all egendom som inte är enskild ska delas lika vid äktenskapsskillnad, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man enligt 2 och 3 §§ göra all sin nuvarande och tillkommande egendom enskild, alltså även pengar. Äktenskapsförordet måste enligt 3 § vara skriftligt, undertecknat av makarna samt inskickat till tingsrätten för att vinna giltighet. Äktenskapsbalken hittar du http://lagen.nu/1987:230

Äktenskapsförord

2007-02-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag har ett äktenskapsförord om att mitt bankkontos (ett nedskivet bankkonto) innehåll är enskild egendom spelar det någon roll om hur mycket pengar där finns och kan jag vara säker på att om min make går bort före mej ärver inte hans barn det?
Susanne Sjölander |En makes egendom är giftorättsgods, vilken skall ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa alternativt ena makens bortgång, under förutsättning att egendomen inte gjorts till enskild. Ett sätt att göra egendom enskild är att skriva ett äktenskapsförord. Så länge äktenskapsförordet uppfyller de krav som ställs på ett sådant enligt lagen spelar det ingen roll hur mycket egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförotrdet. För att avkastning på egendomen skall vara enskild krävs att detta anges uttryckligen i äktenskapsförordet. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att detta upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna samt registreras hos tingsrätten. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det lämnas in till domstolen. Se Äktenskapsbalken kap 7 http://www.lagen.nu/1987:230#K7 . Med vänlig hälsning

Återtagande av gåva till make

2007-02-10 i Gåva
FRÅGA |Kan jag ta tillbaka gåvan som jag har gett för tre årssen? Det gäller fastigheten som jag har gett till min make. Gåvan var på större köpeskillijning än jag köpte den. Sedanefter blev upprättat äktenskapsförord. Kan jag ta tillbaka fastigheten pga, stror otacksamhet från makes sida?
Miranda Berg |Nej, man kan inte ta tillbaka en gåva som har blivit fullbordad, det vill säga då besittningsövergång har skett. Det enda man kan göra i så fall är att försöka visa att gåvan aldrig överlämnats i gåvotagarens besittning och därmed alltså inte är giltig. Egendomen måste vara överlämnad så att den make som givit den inte har den i sin besittning eller inte kan förfoga över den. Det kan vara svårt att i ett gemensamt hushåll visa att besittningsövergång skett, därför finns en möjlighet att registrera gåvor mellan makar, se http://www.lagen.nu/1987:230#K8. Ytterligare regler gäller för gåva av fast egendom, nämligen samma regler som vid köp. Gåvobrev skall upprättas och undertecknas av både givare och gåvotagare. Registrering enligt äktenskapsbalken är en förutsättning för att lagfart för fastigheten ska kunna beviljas den nya ägaren.Med vänlig hälsning

Särkullbarns arvsrätt då viss egendom är enskild

2007-01-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Ett gift par med såväl gemensamma barn som särkullbarn skall skaffa en gemensam bostad. Denna skall finansieras helt genom att den förälder som inte har särkullbarn använder sitt eget kapital, både till insats och till eventuella amorteringar och låneräntor. Detta kapital är enskild egendom enligt äkteskapsförord. Har särkullbarnet ändå laglott i den nya bostaden?
Hanna Adamson |Det framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § att en bostad som anskaffas för kapital som är enskild egendom även den blir enskild egendom. Innan ett arv fördelas görs alltid bodelning på grund av äktenskapets upphörande. Enskild egendom ingår inte i bodelningen och bostaden kommer således inte att delas mellan makarna, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 §. Särkullbarnet har inte arvsrätt och rätt till laglott efter den av makarna som inte är dess förälder. Detta gäller oavsett om den ena maken dör före den andre. Om särkullbarnets förälder dör först har särkullbarnet rätt att utfå sin del av dennes kvarlåtenskap (efter bodelningen). Om den andre maken dör först har särkullbarnet inte rätt till efterarv av denne makes kvarlåtenskap, inklusive bostaden, då den efterlevande maken senare dör. Se bestämmelserna i Ärvdabalkens 3 kap. Om inget ekonomiskt bidrag till köpet sker av den andre maken vid förvärvet finns heller ingen anledning att fundera över den praxis som finns i domstolarna angående dold samäganderätt. Däremot kan det påpekas att vissa rådighetsinskränkningar finns för vad en make får göra med den gemensamma bostaden som han/hon innehar som enskild egendom genom äktenskapsförord. Bostaden får inte utan samtycke från den andra maken säljas, hyras ut, pantsättas/intecknas vilket framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 5 §. Länk till Äktenskapsbalken finns http://www.lagen.nu/1987:230 och till Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637.

Fars tillgångar är överskrivna på ny fru, vad ärver jag

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |min pappa äger ingenting sen dagen då han fick svaret på hjärntumören att den var den elakaste.pappa är om gift utan nya barn.bil,bostadsrätt mm är överskrivet på frun nu.detta betyder då att jag ärver ingenting från min pappa eller.....
Magdalena Åhlberg |Hej! Det beror lite på om din pappa och hans nya fru har skrivit äktenskapsförord angående hela eller del av egendomen. Har de gjort det över all egendom kommer alla tillgångar att räknas som enskilda vid bodelning vid din pappas död. (7 kap 1-2 § Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230)Har din pappa då skrivit över alla sina tillgångar på nya frun kommer du inte att kunna ärva något. Men har de inte gjort det ska den egendom som finns delas mellan dem vid bodelning. Då ärver du din pappas del, enl 3 kap 1 § Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637 (om han inte skrivit testamente till förmån för sin nya fru, då har du bara rätt till din laglott som utgör hälften av det du skulle fått ärva enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken) Med vänlig hälsning