Kommer ens körkort att återkallas om man begår en trafikförseelse under prövotiden?

Hej, Igår blev jag stoppad av polisen eftersom jag hörde in på en gata där endast boende och bussar får köra på. Till försvar använda jag Google maps som en ursäkt då den visade mig vägen. Jag fick böter på plats ( 1000 kr) och körde där ifrån med mitt körkort. Nu till min fråga: kan jag bli av med körkortet eftersom jag har prövotid fortfarande eller är det inget som kan påverka det? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt körkort kan komma att återkallas eftersom du har gjort dig skyldig till en trafikförseelse under körkortets prövotid. Bestämmelser om trafik på väg, inklusive diverse ansvarsbestämmelser, finns i trafikförordningen (1998:1276). Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Böter vid framförande av fordon i körfält avsett för linjetrafik

Särskilda trafikregler, såsom att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara avsedd endast för linjetrafik, är möjliga att utfärda genom lokala trafikföreskrifter (10 kap. 1 § andra stycket femte punkten trafikförordningen (1998:1276)). I sådana fall får andra fordon framföras i körfältet endast för att korsa detsamma (3 kap. 10 § trafikförordningen (1998:1276)). Eventuella överträdelser av sådana lokala trafikföreskrifter kan resultera i böter för förseelse mot trafikförordningen (14 kap. 3 § tredje punkten b) trafikförordningen (1998:1276)). 

Återkallelse av körkort 

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat vid brott mot en regel som anses vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen (1998:488)). Detta förutsätter, emellertid, att överträdelsen inte anses vara ringa (dvs. av mindre allvarligt slag).

Ett körkortsingripande kan initieras på lite olika sätt. Ett vanligt sätt är att det initieras genom att polisen omhändertar den berörde körkortsinnehavarens körkort efter att denne har gjort sig skyldig till ett brott eller en förseelse och det är troligt att det kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Det kan röra sig om att körkortsinnehavaren har begått ett trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för stopplikt, hållit för kort avstånd till en framförvarande bil med mera. Då polisen omhändertar en körkortsinnehavares körkort skickar de detta till Transportstyrelsen som fattar ett beslut om huruvida återkallelse ska ske eller inte. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida.

Ett körkortsingripande kan även initieras genom att Transportstyrelsen får information om att körkortsinnehavaren har dömts för ett trafikbrott. Transportstyrelsen får nämligen information om domar, strafförelägganden, ordningsförelägganden med mera (bland annat från Polisen). Utifrån denna information fattar Transportstyrelsen sedan ett beslut om huruvida körkortet ska återkallas eller inte. Även detta kan du läsa mer om på Transportstyrelsens hemsida.

Körkortets prövotid

För nya körkortsinnehavare löper en prövotid på två år från det att godkänt förarprov har avlagts (3 kap. 18 § körkortslagen). Den huvudsakliga innebörden av prövotiden är att det krävs såväl ett nytt körkortstillstånd som ett avläggande av ett nytt godkänt förarprov för att ett nytt körkort ska utfärdas om det ursprungliga återkallats inom prövotiden (5 kap. 15 § körkortslagen). Nya körkortsinnehavare bedöms således inte hårdare än övriga körkortsinnehavare. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här

Vad som gäller i ditt fall

Detta innebär att prövotiden inte kommer att påverka bedömningen av huruvida en återkallelse ska göras i ditt fall. Den kommer, emellertid, att påverka vad du behöver göra för att få ett nytt körkort i det fall det faktiskt återkallas. 

Huruvida din trafikförseelse kan resultera i att ditt körkort återkallas är däremot svårt att uttala sig om. Det hela beror på hur allvarlig den bedöms vara av Trafikstyrelsen. Att köra i en s.k. bussfil är, givetvis, inte önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Om det är en tillräckligt väsentlig förseelse för att föranleda en återkallelse är däremot en annan femma. Beslut rörande körkortsingripanden görs nämligen efter en helhetsbedömning där inte bara den aktuella förseelsens farlighet från trafiksäkerhetssynpunkt bedöms utan även andra omständigheter såsom körkortsinnehavarens vanliga beteende i trafiken (se RÅ 2003:95). 

Då jag, på förekommen anledning, inte kan ge dig ett exakt svar huruvida ditt körkort kommer att återkallas eller ej rekommenderar jag dig att läsa vidare på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor, inklusive information om återkallelse av körkort, spärrtid och nytt körkort efter återkallelse. Det är även möjligt för dig att kontakta dem för frågor i ditt ärende. Kontaktinformation till Transportstyrelsen hittar du här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”