Söka asyl i ett annat land efter man har fått avslag i Sverige.

2020-09-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om en person från Irak har sökt uppehållstillstånd i Sverige o väntat i 5 år och sedan fått avslag. Därefter sökt uppehållstillstånd genom arbete. Väntar på besked angående det. Nu är det så att personen det gäller jobbar inte kvar där längre p g a en strulig chef som sa upp honom. Inget nytt jobb i sikte. Nu vill personen lämna Sverige och resa till Tyskland istället för att försöka söka asyl där. Migrationsverket har han pass än så länge. Hur kan man göra och vad gäller?
Orysia Sich |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta vad som gäller om man söker asyl i ett annat land efter man har fått avslag i Sverige.- Att få tillbaka passetMan kan begära sitt pass tillbaka utan att avbryta det pågående ärende hos Migrationsverket. Man kan beställa tillbaka sitt pass här.- Söka asyl i det första säkra landetEnligt Dublinförordningen ska en asylsökande ha sin ansökan prövad i det första säkra landet. I det fallet har Sverige ansvaret för asylsökande även efter personen har fått avslag på sin ansökan. I samband med asylansökan tas fingeravtryck som sparas i tio år i EU:s gemensamma register. Detta innebär att Tyskland kan skicka tillbaka personen till Sverige om de kommer finna att personen redan har sökt för asyl här. Tyskland har i så fall två månader på sig att skicka begäran till Sverige om att ta tillbaka personen eller att pröva ansökan. I fall Tyskland beslutar om överföring till Sverige måste personen överföras inom sex månader. Om Tyskland inte lyckas med det försvinner Sveriges ansvar för den asylsökande, vilket innebär att personen kan söka asyl på nytt i Tyskland. Om det dock beror på personens eget agerande att överföringen inte genomförs krävs det 18 månader innan Sveriges ansvar upphör.Det kan läggas till här att i vissa EU - länder är det vanligt att inget beslut om överföringen fattas eller att personen inte hinner överföras till det första landet inom det angivna tidsfristen. Man kan tyvärr inte förutse utfallet och det är därför upp till personen att bestämma om man vill ta risken och söka asyl i ett annat EU - land.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa de här!

Hur länge kan man få försörjningsstöd?

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |FörsörjningsstödHej! Jag undrar lite om försörjningsstöd, Jag har haft försörjningsstöd i 20 år,får man verkligen ha det så länge?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är försörjningsstöd?Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska bistånd man kan få av Socialtjänsten. (4 kap. 1 § socialtjänstlagen) Försörjningsstöd får avse skäliga kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien, boende, hemförsäkring m.m. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) När man ska bedöma hur stora kostnader som är skäliga tittra man dels på regeringens riksnorm som uppdateras varje år samt på personens levnadsförhållanden i övrigt. (4 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen) Det finns alltså möjligheter för socialtjänsten att anpassa bidraget efter den som ansöker om det. Vem har rätt att få försörjningsstöd? "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt." (4 kap. 1 § socialtjänstlagen) Avgörande i bedömningen är alltså om man kan få fram tillräckligt med pengar för att försörja sig eller ej. Kan man inte det har man som utgångspunkt rätt till försörjningsstöd. Det ställs dock upp några fler krav på den som ska få bistånd. Kan personen arbeta ska den "stå till arbetsmarknadens förfogande", om det inte finns särskilda skäl emot det. (4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen) I praktiken förväntas personen ofta vara aktivt jobbsökande och i kontakt med Arbetsförmedlingen. Socialnämnden kan också begära att den som får försörjningsstöd ska delta i "anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet". (4 kap. 4 § socialtjänstlagen) Socialnämnden får även ge bistånd i andra situationer om det finns skäl för det. (4 kap. 2 § socialtjänstlagen) SammanfattningHar du under de åren du fått försörjningsstöd levt upp till de krav som ställs för att vara berättigad till bidrag har du alltså inte gjort något fel. Det finns ingen bestämd tidsgräns för försörjningsstöd utan det är personens behov som är avgörande. Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?

2020-09-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejMin granne har ställt sin skrothög till grävskopa på allmänningen (liten gräsremsa mellan tomt och väg) som går kant i kant med vår tomt (efter att vi bett honom flytta på den då han olovligen ställt den på vår tomt och fördärvat marken med larvfötterna) den har stått här i över ett år. Nu när han flyttat den är det svårt att se mötande trafik på vägen och den är också en säkerhetsrisk för barnen att vara kring. Får man ställa vad man vill på allmänning? Ser ut som ett skrotupplag utanför vårt hus kommer absolut påverka värdet vid försäljning. Vad kan vi göra för att få bort den? Vi har försökt resonera med honom men han hänvisar bara till att gräset är allmänning... kan vi begära ersättning för marken han kört upp?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man ska ställa upp något på en allmänning måste man ha fastighetsägarens tillstånd. I regel är det kommunen. Huvudregeln är att det i princip inte får stå någonting på en allmänning. Polistillstånd krävs för användning av offentlig plats:För att placera något på en offentlig plats är huvudregeln att det krävs polistillstånd (3 kap. 1 § ordningslagen). Tillstånd krävs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Att placera en grävskopa som förstör marken, är en säkerhetsrisk och skymmer sikten i trafiken anses sannolikt vara användning i betydande omfattning. Att grävskopan dessutom varit placerad på allmänningen i över ett år innebär att användandet inte är tillfälligt. Exempel på uppställningar som kräver tillstånd är byggställningar, bodar och containrar. En grävmaskin som är varaktigt parkerad är sannolikt att likställa med dessa. Vid ansökning inhämtar polisen kommunens yttrande och om kommunen säger nej ges inte tillstånd. Det kan även krävas bygglov för uppställningen. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att använda allmän plats för personliga ändamål utan tillstånd från markägaren. Det kan även krävas bygglov för att få ställa upp grävmaskinen varaktigt. Din granne får alltså inte ha sin grävmaskin på allmänningen utan tillstånd från kommunen. Jag rekommenderar att du i första hand kontaktar grannen och meddelar att uppställningen av grävmaskinen inte är tillåten utan tillstånd från polisen och/eller kommunen. Om grannen ändå inte flyttar maskinen kan du kontakta kommunen och meddela att allmänningen inte används enligt sitt ändamål. Kommunen kan hjälpa dig med en bedömning om uppställningen över huvud taget kan tillåtas enligt detaljplanen för ditt område samt om bygglov krävs. Slutligen kan du kontakta polisen och upplysa dem om att allmän plats används utan tillstånd. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När måste en ansvarig utgivare vara angiven?

2020-09-22 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Frågan gäller kravet på ansvarig utgivare. Vårt företag genomför digitala kundträffar och på vår hemsida kan man även ta del av intervjuer där en expert inom olika områden intervjuas av en moderator. Vi har även för avsikt att lägga ut klipp på Youtube. Vad gäller i dessa fall - finns det krav på att ansvarig utgivare är angiven?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvarig utgivare innebär den person som är ansvarig enligt grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetslagen (YGL). Genom att ha en ansvarig utgivare så kan det som publiceras därmed uppnå grundlagsskydd. Ibland kan det även krävas en ansökan om utgivningsbevis.Vad grundlagsskydd innebär:Grundlagsskyddet innebär bland annat att särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott, samt att utgivaren ansvarar för det som publiceras. Myndigheter får heller inte förhandsgranska eller försvåra publicering, och meddelare har rätt till att vara anonyma. Även YGL sätts ur spel, och dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling gäller inte då grundlagar gäller före andra lagar och regler.Direktsändningar:Jag tolkar din fråga som att klippen ni lägger ut inte sänds direkt. För direktsända videos som riktar sig till allmänheten krävs nämligen alltid att en ansvarig utgivare är registrerad. En sändning räknas som direktsänd om det är material som spelas upp på en tid som bestäms av sändaren. Detta gäller oavsett vilket medium sändningen sker på (exempelvis YouTube, Facebook eller egna webbplatser). För att registrera en sändning går ni till Myndigheten för press radio och tv:s sida för e-tjänster, och väljer kategorin TV.Vad som gäller för hemsidor:En hemsida/webbplats är en databas som kan omfattas av grundlagsskyddet i YGL, nämligen databasregeln i YGL 1 kap. 9 §. Det görs en uppdelning i lagen mellan databaser som tillhandahålls av någon som även driver annan grundlagsskyddad verksamhet, massmedieföretag, och databaser som tillhandahålls av någon som inte driver någon annan grundlagsskyddad verksamhet.Massmedieföretag:Massmedieföretag innebär "sammanslutningar och enskilda vilkas huvudsakliga verksamhet består i att på yrkesmässiga grunder framställa eller sprida massmedier". Hit räknas bland annat redaktioner för tidningar och radioprogram samt förlag, tryckerier och nyhetsbyråer. Massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd, och de är i dessa fall skyldiga att anmäla utgivare och namn på sin databas. Av din fråga tolkar jag det emellertid inte som att er verksamhet hör till denna kategori, och för att få grundlagsskydd för era databaser måste ni ansöka om utgivningsbevis.För webbsidor på Internet är det annars frivilligt att utse en ansvarig utgivare. Ert företag kan dock inte uppnå grundlagsskydd om ni väljer att inte utse en ansvarig utgivare. Ett krav för att åtnjuta skyddet är även varje inlägg eller meddelande kontrolleras och godkänns innan det blir tillgängligt för andra användare av tjänsten.Vad som gäller för YouTube:Det är YouTube själva som bestämmer vad som får publiceras på deras hemsida och inte, och de förbehåller sig rätten att ta bort material om de strider mot deras villkor. I och med detta så kan YouTube aldrig omfattas av YGL då det inte är er verksamhet som beslutar vad som får publiceras och inte. Det straffrättsliga ansvaret för brott som kan begås i ett massmedium ligger istället hos den som fäller yttrandet, och inte hos er. Ni kan däremot ange en publiceringsansvarig om ni vill, men det är inte samma sak som det juridiska begreppet ansvarig utgivare, och ni har därmed inte samma ansvar.Sammanfattning:Första frågan för att reda ut om ansvarig utgivare krävs är om era klipp ni visar direktsänds eller inte. Om det direktsänds så krävs det alltid ansvarig utgivare, samt att sändningen måste registreras vid Myndigheten för press radio. Om ert företag uppfyller kriterierna för ett massmedieföretag så är ni också skyldiga att anmäla utgivare och namn på er databas.Om ni varken sysslar med direktsändning eller är ett massmedieföretag så behövs det inte någon utgivare, såvida ni inte vill att ert material ska uppnå grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär både ansvar, då endast en person (den ansvarige utgivaren) ansvarar enligt lag för eventuella brott som innehållet i publiceringarna kan utgöra. Det innebär dock också att ingen myndighet eller annat allmänt organ får förhandsgranska innehållet före publicering, och meddelare har rätt att vara anonyma. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

​Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?

2020-09-23 i Polis
FRÅGA |Vår skilsmässa berodde till största del utav min före detta frus psykiska och fysiska våld mot mig under lång tid.Nu efter skilsmässan fortsätter den psykiska mobbningen via sms och verbala uttalanden.Hur kan jag juridiskt agera för att försöka få ett slut på detta mycket påfrestande beteende?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du önskar att all kommunikation med din ex-fru ska upphöra. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man ansöker om kontakt- och/eller besöksförbud. Din fråga regleras i lag om kontaktförbud (LOKF). Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF). Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen. Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan utredas på annat sätt än genom kontaktförbud. I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre. Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF). AnsökanDen som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF). Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF). Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls. Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF). SlutsatsDet är svårt att ge en konkret bedömning om din ansökan om kontakt eller besöksförbud kommer beviljas. Men om din ex-frus kommunikation med dig är allvarligt påträngande eller till och med brottslig kan det vara aktuellt. Du bör i första hand försöka lösa situationen med din ex-fru sinsemellan innan du vänder dig till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad ett särskilt fågelskyddsområde är och hur det påverkar möjligheten att få tillstånd för 60 stycken vindkraftverk om det är 15 km utanför det särskilda fågelskyddsområdet?Vad ska man tänka på gällande lokaliseringen? Kan det särskilda fågelskyddsområdet hindra att få tillstånd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FågelskyddsområdeDet finns en hel del inrättade fågelskyddsområden i Sverige, speciellt runt Stockholms skärgård. Dessa områden är till för att skydda fåglarna, samt ge dem goda förutsättningar för att lyckas med sin fortplantning. Det är specifikt till för att skydda hotade och sällsynta fågelarter. Ett fågelskyddsområde begränsar således vår kända allemansrätt i Sverige. Fågelskyddsområden ger fåglar en möjlighet att vara ostörda och ifred under häckningstider. Fågellivet upplever många olika hot, det är därmed viktigt att allmänheten respekterar fågelskyddsområdena och dess regler. Om man inte respekterar fågelskyddsområdena, genom att exempelvis beträda ett sådant område så utdöms böter enligt Miljöbalken (MB 7 kap. 12 §). Bevarandet av fågelskyddsområden tas därmed på stort allvar. Placering av VindkraftverkFör att placera ut vindkraftverk krävs oftast anmälan och tillstånd (MB 9 kap.). Det finns mycket att tänka på när man planerar att placera ut vindkraftverk. Man bör exempelvis tänka på miljön, naturen, landskapsbilden, friluftsliv, störningar, buller osv. Vissa områden har automatiskt eller lagstadgat skydd, och där kan man därmed inte placera ut anläggningar så som vindkraftverk, detta är exempelvis fågelskyddsområden. Länsstyrelsen hävdar att forskning har visat på att vindkraftverk har en måttlig påverkan på djurlivet i allmänhet. Länsstyrelsen har även gått ut med att det emellan ett vindkraftverk och ett känt fågelområde bör vara en skyddszon på 500 - 1500m åtminstone. Man vill undvika att fåglarna kolliderar och skadar sig i vindkraftverken. Man hävdar däremot att mer forskning krävs för att kunna bedöma de riktiga riskerna vindkraftverk har på fåglarna. Jag rekommenderar dig även att vända dig till Länsstyrelsen för ytterligare vägledning kring denna fråga. Det är en regional fråga för just det område där du önskar att ställa upp ett vindkraftsverk. Jag behöver mer information för att bedöma situationen. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens rekommendationer och lagar kring vindkraftverk här. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Regler vid spridning av aska

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man sprida aska efter kremering på privat mark
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd för att sprida ut aska någon annanstans än på en begravningsplats. Du ansöker om detta tillstånd hos Länsstyrelsen (30 § Begravningsförordningen). Detta tillstånd kan endast sökas när personen ifråga har avlidit, inte innan. Tillstånd ges om Länstyrelsen anser att platsen är lämplig och att askan hanteras på ett respektfullt sätt.Olika län har även olika strikta regler, så se till att kontakta den länsstyrelse där du önskar att sprida ut askan. I exempelvis Hallands och Västra Götalands län så beviljar man inte tillstånd för att sprida ut aska på naturreservat, strandområden eller där många personer vistas. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Får en tentamen på universitetsnivå vara 30 minuter kort ?

2020-09-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Finns det ingen lag på hur lång en examination i universitetsnivå ska vara? Vi hade en "tenta" idag som motsvarande nästan 15% av betyget men fick endast 30minuter på oss och svara på följande tenta. Har skolan rätt att genomföra så pass korta tentor? Eller finns det ingen lag som ev tyder på hur lång en examination ska vara. Tex "en examination kan minst examineras i 1h" etc.. tycker 30minuter var lite kort tid och skriva en tenta på...
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Högskoleförordningen är det regelverk som ska följas av högskolor och universitet. Det finns inte några regler som säger hur lång/kort en tentamen får vara. Detta är något som varje universitet är fria att bestämma själva. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till med studierna! Vänligen,