Kan uppgifter i belastningsregistret påverka möjligheten att ta körkort?

Hej, jag fick 2400kr i böter för att jag körde för fort på moppen. Jag fyller 18 om några månader, finns risken att jag inte får ta körkort direkt eftersom jag har en prick i registret?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din fortkörningsbot kan påverka din möjlighet att ta körkort. Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilka regler gäller för att få körkortstillstånd?

Ett krav för att man ska kunna ta körkort är att man har ett körkortstillstånd (3 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)). Ett sådant utfärdas av Transportstyrelsen efter ansökan (se Transportstyrelsens hemsida här). Utfärdandet är förenat med vissa vilkor. Innan sådant kan ske ska därför en lämplighetsprövning av den sökande göras. Detta innefattar en en undersökning av den sökandes lämplighet som förare av ett körkortspliktigt fordon utifrån dennes personliga och medicinska förhållanden (3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)). 

Prövningen av den sökandes personliga förhållanden syftar till att kontrollera att denne inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488)). I samband med denna kommer Transportstyrelsen bl.a. att undersöka i vilken mån den sökande under de senaste tre åren varit misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott (se Transportstyrelsens hemsida här). Tidigare brottslighet kan således påverka möjligheten för en sökande att få ett körkortstillstånd. Lämplighetsprövningen innebär emellertid en helhetsbedömning varför det inte nödvändigtvis måste innebära ett automatiskt avslag (av vad som framgår av Transportstyrelsens hemsida verkar t.ex. störst vikt, föga förvånande, läggas på grova snarare än lindriga brott).

I den mån Transportstyrelsen finner att det föreligger hinder mot att meddela körkortstillstånd p.g.a. sökandens personliga förhållanden, ska en spärrtid bestämmas. Körkort får sedan inte utfärdas innan denna har gått ut. Denna ska bestämmas till som lägst en månad och som högst tre år (3 kap. 9 § körkortslagen (1998:488)). 

Vad som gäller i ditt fall

Eftersom utfärdande av körkortstillstånd innefattar en lämplighetsprövning av den sökande kan jag inte säga om din fortkörningsbot kommer att påverka din möjlighet att ta körkort eller inte. Detta kommer istället vara beroende av Transportstyrelsens bedömning, vilken tar hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är emellertid möjligt för dig att vända dig till Transportstyrelsen med frågor i ditt ärende. Det är inte omöjligt att de kan ge dig ett mer detaljerat svar på din fråga (se kontaktuppgifter här).

Jag hoppas likväl att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning