Fel i vara - vem ansvarar?

2020-12-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vingar köpt en begagnad husvagn som var nybesiktigad utan anmärkningar. Väl hemkomna så förstår vi att något är fel då den förra ägaren har lastat bland annat förtält och tältpinnar i vagnens främre del för att öka vikten där. Vi upptäcker nu att hela chassit sitter löst då reglar, golv och front är uppruttet. Den förra ägaren har alltså lagt vikt över draget för att det inte skall märkas direkt vid framfart. Jag undrar nu om Bilprovningen som nyss godkänt vagnen kan hållas skadeskyldig då vagnen borde belagts med körförbud. Eller kan jag hålla privatpersonen skadeskyldig som sannolikt har känt till felet. Med vänlig hälsning, Malin
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning och skadestånd är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick påverkar vad som anses felaktigtI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat husvagnens skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Du nämner inget om undersökning, och i och med besiktningen har ni haft denna att förlita er på.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa felet om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, om det är så att du vill häva köpet, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen.SkadeståndetAvseende skadeståndet har du som köpare rätt till skadestånd för den skada du lider till följd av att varan är felaktig (40 § köplagen), om säljaren inte visar att det förelegat ett hinder för att avlämna en felfri vara som ligger utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med (force majeur). Skadeståndsansvaret inkluderar reparationskostnader, inkomstbortfall och andra kostnader relaterade till skadan. Avseende Bilprovningen har det funnits rättsfall på att företaget blivit skadeståndsskyldigt vid en felbedömning som orsakat en sakskada (NJA 1991 s. 138). Däremot torde detta vara en svårare process än att vända sig till säljaren direkt.I och med att husvagnen är felaktig och felet fanns före köpet kan prisavdrag, hävning och skadestånd vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela säljaren att du vill åberopa felet och att du inte känt till detta vid köpet. Om säljaren inte medger detta kan det vara lämpligt att gå vidare. Ett förenklat tvistemål är att föredra om det omtvistade beloppet understiger 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp). Vänligen,

Fel i vara

2020-09-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte nyligen en hundvalp. Redan inom 2 dygn fick vi uppsöka veterinär. Det visade sig var ett sk parvovirus. Våran hundvalp avled bara några dagar senare. Inkubationstiden för detta virus är 3-10 dagar. Så finns ingen risk att det är vi som smittat våran hund. Obduktionen av hunden visade att det var detta virus som var dödsorsaken. Vi har nu veterinärkostnader på ca 10 000kr att betala. Uppfödaren hade ingen dolda fel försäkring. Hur ska vi gå vidare juridiskt med detta för att få ersättning från uppfödaren för våra veterinärkostnader? Är det möjligt? Vi hade ej livförsäkring.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet.Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att parvoviruset funnits före överlämnandet av valpen, vilket alltså är till din fördel. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hundens skick ytterligare (god för jakt, utställning osv) får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett parvovirus är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador (veterinärkostnader) täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes cirka 2 dagar efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring skickas inom några månader. Vad kan du göra?I och med att valpen gick bort och du har skador som följde av detta kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela uppfödaren att du vill häva köpet då valpen vid leverans hade ett väsentligt fel (parvovirus), vilket obduktionen visade och att du inte känt till detta vid köpet. I och med hundens död har du lidit ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Ytterligare ekonomisk förlust lider du genom veterinärkostnader, och i och med att dessa kostnader är följdskador kan du kräva skadestånd som följd av att varan är felaktig (40 § Köplagen).Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. Detta är alltså att rekommendera i ditt fall, om det inte ger något att meddela uppfödaren personligen. Vänligen,

Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil i Staffanstorp för 16 000 kronor, besiktigade den och motorn havererade söder om Ringhals. Jag bor i Göteborg och lät bärga hem bilen. Tyvärr har jag inte råd att betala er den här gången.Frågor:1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet?3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen?4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar?5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 19 § Köplagen reglerar de felansvar som köparen kan åberopa mot säljaren när köpare och säljare har avtalat att varan säljs i "befintligt skick". I och med att en vara säljs i befintligt skick söker ofta säljaren begränsa sitt felansvar gentemot köparen. Tredje stycket av paragrafen reglerar situationen där varan är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta." I sådana fall kan felansvar aktualiseras.Uttrycket "med fog" markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vad köparen i regel förväntat sig av köpet spelar därav ingen roll. I och med att användandet av en "befintligt skick- klausul" i sig anses kraftigt reducera säljarens felansvar blir utrymmet att beakta köparens förväntningar alltså begränsat. Detta betyder dock inte att det inte kan finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en erfaren köpares förväntningar starkt undergrävs av köpet. Vid köp av begagnade varor med enhetlig prissättning kan ett för både säljaren och köparen dolt fel motivera ett pris som är mycket lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att låta säljaren få ansvar för felet trots en "befintligt skick- klausul". I det här fallet tolkar jag det som att felet var dolt, dvs. att varken du eller säljaren vetat om detta. Utgångspunkten för bedömningen ska i första hand vara "varans pris". Om 16 000 är ett pris som i regel används för "fungerande" bilar av liknande slag kan man alltså tänka sig att priset pga felet ska vara ett annat, och felansvar därför enligt 31-40 §§ Köplagen kunna åberopas, förutsatt att varan är i "väsentligt sämre skick än vad priset på 16 000 indikerade." Sammanfattningsvis Även om ni använt er av en "befintligt skick- klausul" kan jag tänka mig att ett sådant pris motsvarar en bil som fungerar mer än 20-30 mil. Sannolikt kan paragrafen därför användas och därmed felansvar aktualiseras.2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet? Om varan anses felaktig enligt 19 § 3 stycket Köplagen kan du aktualisera påföljder enligt 31-40 §§ Köplagen. I regel har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § Köplagen). I och med att avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen inkluderar detta reparationskostnader och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen. Om säljaren inte åtgärdar felet trots att du krävt detta i samband med att du reklamerat varan (35 § Köplagen), har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning (38- 39 §§ Köplagen). SammanfattningsvisAvhjälper inte säljaren felet till ingen kostnad för dig har du alltså rätt att häva köpet. Dock förutsätter hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta. I ditt fall torde detta inte vara något problem, i och med det stora fel som visade sig så pass kort tid efter köpet. Hävning förutsätter att du lämnar säljaren en hävningsförklaring inom "skälig tid" efter att du märkt av felet (39 § 2 stycket. Köplagen). 3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen? Om du väljer att häva köpet ska alla prestationer gå åter (64 § 2 stycket Köplagen). Detta innebär att parterna ska lämna tillbaka var han har tagit emot. Detta utesluter inte ersättning du har haft för skador i form av skadestånd. Här inkluderas bärgningen, i och med att den var en direkt kostnad på grund av skadan (64 § 2 stycket Köplagen). Säljaren ska alltså stå för bärgningen. 4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar? 5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren? Juridiskt kan det vara så att du har rätt att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå, förutsatt att säljaren inte avhjälper felet. Huruvida ett mål skulle vinna gehör i domstolen är svårt för mig att svara på, men det är mycket möjligt att en stämning skulle vinna gehör, beroende på om det är avhjälpande eller hävning du kräver. Vänligen,

Hävning av köp på grund av fel i varan

2020-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag köpte en 4år gammal hund i lördags av en privatperson. Den var jättesnäll och go men när jag skulle ta ut den på promenad så började han skälla på ett av grannens barn och gick nästan till attack. Då detta är något helt nytt för mig så blev jag jätterädd samt barnet. Jag skickade sms till ägaren och frågade en gång till om hunden var barnvänlig. Då skrev han att hunden gick bra ihop med hans barn och hans brorsas barn. Det betyder inte att han är bra med alla barn utan bara hans. Jag har en stor erfarenhet av hundar. Jag har haft olika raser - stora som små, gamla som valpar men ALDRIG har någon av mina hundar skällt på barn, ALDRIG. Jag sa detta till ägaren och jag skrev att jag inte kan ha en sån hund när jag har barn i min omgivning. Jag hade dessutom planerat på att ta honom till jobbet och där brukar kollegorna ibland ta med sig sina barn till jobbet. Jag vågar helt enkelt inte ta den risken att något barn blir skadat! När jag skrev allt detta så blev han lite upprörd och skrev att han är besviken och att jag överger hunden då det bara gått en dag. Jag sa aldrig att han behövde hämta hunden direkt men det gjorde han ändå. Jag skickade med allt jag köpte åt hunden (gratis) men när jag frågade om att få pengarna tillbaka då sa han att han inte tänkte ge mig pengarna då det är jag som vill lämna tillbaka hunden. Jag lämnade tillbaka hunden pga ett beteendeproblem inte för att han hade fel färg. Min fråga är nu - har jag rätt att få tillbaka pengarna?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Att prestationerna för köpare och säljare går åter på grund av ett avtalsbrott kallas hävning. Fel i varan är ett sådant avtalsbrott. Om du har haft rätt till hävning av ditt köp av hund ska prestationerna för köpare och säljare gå åter, hunden ska alltså återlämnas och likaså ska betalningen gå åter (64 § Köplagen). När får en köpare häva köpet? Vid hävning på grund av fel i varan krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad som avses med väsentlig betydelse är svårt att svara på. Generellt sett anses ett fel inte som väsentligt om andra påföljder än hävning kan komma i fråga, dvs. omleverans eller prisavdrag. I och med att jag förutsätter att prisavdrag inte skulle underlättat denna situation är detta inte aktuellt. Felet ska vara väsentligt för köparen, och bedömningen ska utgå från dennes synvinkel. I detta fallet, då hunden gör utfall mot barn och du har barn är felet alltså väsentligt då du beskriver att det är det. Har säljaren insett eller bort insett betydelsen av felet för dig? Säljaren måste också ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. I och med att du förklarat för säljaren att du har barn borde han förstå att det faktum att hunden morrade åt barn var ett väsentligt fel för dig. Jag tolkar det som att du hade rätt att häva köpet (39 § Köplagen). För att få häva ett köp krävs att köparen meddelat säljaren om att han önskar köpet gå åter/ att han häver köpet inom "skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet" (39 § 2 stycket Köplagen). I och med att du skrev när det gått mindre än en dag är detta sannolikt uppfyllt. Sammanfattningsvis I och med att felet är för dig väsentligt och säljaren borde insett detta, samt att du meddelade säljaren att du önskade att köpet gick åter hade du rätt att häva köpet. I och med detta ska prestationerna gå åter. Hunden lämnades tillbaka och du har även rätt att få dina pengar åter. Vänligen,

Fel i vara

2020-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en moped som privatperson av en annan privatperson.Denne sa att mopeden rullat bara någon mil och att hans son hellre velat köra en annan moped. Mopeden var köpt ny 2020 och hade två års garanti från företaget den var köpt på. Jag provade den och den fungerade i stort. Väl hemma efter några veckor och grabben fått sitt körkort kom han bara 50 meter innan det blev problem med strömmen. Först slocknade lamporna sedan la den av.Nu säljer firman som sålt den att de bytt motor på den åt förra ägaren. De kan ta in den men en månads väntetid.Jag hade hellst velat häva köpet.Kan jag göra det? Har säljaren någon skyldighet att köpa tillbaka den? Han sa inget om motorbyte..Jag vill ju att min son skall få köra moppe nu. Jag vill köpa en moppe som funkar. Å andra sidan kanske verkstaden löser det, men först om en månad..
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet i och med att säljaren redan gjort ett byte av motorn.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat mopedens skick skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett motorfel är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes några veckor efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring kunna skickas och ändå vara inom tidsfristen.Vad kan du göra?I och med att mopeden är felaktig och felet fanns före köpet (då säljaren tidigare bytt motor) kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är att meddela säljaren att du vill häva köpet då mopeden vid leverans hade ett väsentligt fel (motorfel) och att du inte känt till detta vid köpet. Vänligen,Anna Liss

Fel i vara

2020-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en häst av uppfödaren (momsad) 2 månader efter köp var hästen halt. I 8 månader stod hästen mer eller mindre på box och för en vecka sedan fick hon somna in. Inget står i kontraktet om att hon var skadad vid köp, hon hade haft kotledsinflammation en gång. Hon var besiktad/checkad en månad innan köp. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar? Går det att få tillbaka pengar? Både veterinär och hovslagare hävdar att felen på hästen kommer från tidigare ägare. Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hästens skick får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig. Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelade du säljaren inom den tiden efter att du fick kännedom om felet torde det gå att åberopa. En ytterligare förutsättning för att du ska kunna häva köpet är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes för länge sedan och i och med att hästen avlidit sedan dess kan det vara svårt att idag häva köpet. Vad kan du göra?Det du kan göra är, utöver att försöka med hävning om du anser att du lämnat hävningsförklaring är att kräva skadestånd för de skador du fått till följd av att hästen var felaktig. Här krävs dock fortfarande att en reklamation skett för att du ska kunna åberopa skadestånd. I och med att hästen dör lider du en ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Detta kan du eventuellt kräva av säljaren i domstol. Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. SammanfattningsvisDet kan fortfarande vara aktuellt med en hävning om det är så att du tidigare lämnat hävningsförklaring. Har du inte det kan skadestånd fortfarande vara aktuellt, om det anses att felet förelåg vid köpet och du inte vetat om detta. Här krävs också att du har reklamerat felet inom skälig tid efter att du märkt av felet (sannolikt några månaders tid). Om inte meddelande till säljaren om skadestånd ger något kan det vara lämpligt med stämning i domstol. OM skadeståndet rör mindre belopp (23 250 kr) är en förenklad tvist att föredra då rättegångskostnaderna är kraftigt reducerade och då ytterligare kostnader går att förutspå på ett lättare sätt än i en vanlig tvist. Vänligen,

Fel i vara och befintligt skick

2020-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Sålt min båt och trailer till en annan privatperson.Köparen var och tittade på eget initiativ på båten i dåligt väder när den även var sjösatt i hamnen. De bestämmer sig för att köpa båten och vi kom överens om att den skulle hämtas 2 dagar senare när jag tagit upp den och lagt den på den medföljande trailern som skulle ingå i köpet. I annonsen skrev jag att trailern inte var besiktad. Båten är från 1990 likaså trailern. Priset var satt till 65000:- ,efter att tittat på blocket där motsvarande båt i sämre skick annonserades för 85000:-.Jag körde själv båten i hamnen utan problem dagen den skulle hämtas och tog hem den på trailern. Köparen swishade därefter pengar och hennes make skulle hämta den på kvällen. Jag skrev även ett kontrakt. Köparen bad mig ändra så det inte stod båt utan att det endast var en trailer de köpte. Jag gick med på den ändringen och skrev följande "Fordonet och utrustningen säljes i befintligt skick och anspråk kan inte ställas mot säljaren om inte säljaren skriftligen har utlovat att avhjälpa fel eller brister." Några sådana skrevs aldrig. Nu efter två veckor kommer det krav från köparen om ekonomisk kompensation om 5000:- för reparationer på trailern och även kommande för båtmotor som de har problem med. Kan tilläggas att de inte har någon båtvana. Jag har även gett dem råd efterhand och en längre skriftlig instruktion av handhavandet. Jag har betalt tillbaka 3000:- som kompensation. Kan köparen kräva mer av mig? Jag har bestridit vidare krav.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningen för en köpare att kunna begära prisavdrag är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen).När är varan felaktig om den är såld i befintligt skick?I och med att ni avtalat om att varan ska säljas i befintligt skick begränsas de fel som köparen kan åberopa. Vilka fel som kan åberopas regleras i 19 § Köplagen. Här ingår att varan inte överensstämmer med uppgifter om egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet (19 § 1 stycket 1 punkten Köplagen). Här ingår också om säljaren underlåtit upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om (19 § 1 stycket 2 punkten Köplagen). Slutligen kan köparen åberopa fel om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 1 1 stycket 3 punkten Köplagen). I och med att du inte nämner att du känt till problemen med varan före köpet är det fel som återstår för köparen att åberopa det om varan är i väsentligt sämre skick än hen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. I och med att du nämner att det du sålde var något billigare än en likadan vara i sämre skick gäller troligtvis inte detta. Jag tolkar det som att köparen inte har rätt att kräva prisavdrag/skadestånd. Vänligen,