Chanser till hävning av köp för vara såld i "befintligt skick"?

2019-07-19 i Köplagen
FRÅGA |hittade en bil på blocket , allt verkade ok på bild o den information jag fick per telefon . Betalade 7000 i handpenning , 10% av priset . Körde 35 mil o tittade o provkörde den , hittade en del fel , bland annat ojud i växellåda o vad jag förstod elfel , lampor som tändes o släcktes utan orsak . Kom fram till att det inte var något för mig . Säljaren godtog ej avslaget av köp , o vägrade lämna tillbaka handpenning eller ens aceptera att diskutera att få en del som kompensation , typ 1500:- . Vad kan man göra åt detta enligt lag .
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga antar jag att du är en privatperson som har köpte en begagnad bil på blocket, av en annan privatperson. Således kommer mitt svar utgå från det och Köplagen (KöpL) blir tillämplig för att utreda din fråga, enligt 1 § KöpL.Jag kommer till att börja med redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommit fram till.Är bilen felaktig?En vara som säljs via blocket är en vara som anses ha sålts i "befintligt skick", enligt 19 § KöpL. Detta innebär att du som köpare endast får reklamera fel då varan är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, med fog kunnat förutsätta. Frågan blir då om felen på lamporna och växellådan kan utgöra ett sådant väsentligt sämre skick. Detta är i slutändan upp till domstol att avgöra, men enligt min mening kan elfel och lampor anses utgöra väsentligt sämre skick på bilen, eftersom lamporna och elen är en förutsättning för att bilen ska få köras i trafiken. En bil med el- och lampfel kan utgöra fara i trafiken men också för föraren, således är bilen enligt min mening att anses vara i väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid ditt köp.Vidare krävs det att felet på bilen har förelegat innan köpet genomfördes och att du fick bilen i din besittning, det vill säga att felet var ursprungligt fast att det inte visade sig förens senare, enligt 21 § KöpL. Utifrån informationen i din fråga kan detta vara en fråga som bli intressant för domstolen att avgöra. Detta då säljaren via telefon lämnade ok referenser angående bilens skick, samtidigt som det är svårt att se att el- och lampfel kan uppkomma efter 35 mil. Det man dock kan konstatera här är att fel föreligger då varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat till dig via telefon, enligt 18 § KöpL. Dock framkommer det inte om du undersökte bilen före köpet mer än att du såg den på bild och intog säljarens information. Om det är så att du undersökte bilen innan köpet, får du inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen av bilen, enligt 20 § andra stycket KöpL. Blinkade lampor kan vara en sådan sak som domstolen kan anses borde ha undersökt innan köpet genomfördes. Medans Elfel eventuellt kan uppfattas som inre fel och är svårt att upptäcka vid en sådan undersökning. Påföljder pga av fel i vara:Enligt min mening är bilen felaktig och således har du rätt att kräva felpåföljder, enligt 30 § KöpL. Men för att du ska kunna kräva påföljderna gällande, krävs det att du reklamerar bilen till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, enligt 32 § KöpL. Detta på grund av att den skäliga tiden hänger ihop med att varan efter avlämnandet ska undersökas i enlighet med god affärssed, enligt 31 § KöpL. Utifrån informationen i din fråga verkar det som om du vill häva köpet, det vill säga att köpet ska gå åter och således att säljaren får tillbaka bilen och du som köpare får tillbaka dina pengar som du har lagt ut, enligt 64 § KöpL. För att du som köpare ska få häva köpet krävs det att bilens fel är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta, enligt 39 § KöpL. Vidare krävs det att du kan lämna tillbaka bilen oförändrad samt oförminskad, enligt 65 § KöpL. Väsentlighetskravet kan förklaras att du som köpare har gått miste om bilens huvudsakliga nytta som du hade anledning att förvänta dig av köpet. Ett exempel på när väsentlighetskravet i ditt fall är uppfyllt, är ifall inte bilen kan köras eller att den utgör trafikfara, vilket el- och lampfel kan anses utgöra. Om du väljer att kärva hävning av köp, har du också rätt till ersättning (skadestånd) för den ekonomiska skada som du har lidit på grund av bilens fel, enligt 40 § KöpL. För att få skadestånd, ska du som köpare ha försökt att avhjälpa skäliga åtgärder för att begränsa bilens skada, enligt 70 § KöpL.Du bör också veta att säljaren alltid har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad även om du kräver en annan påföljd, enligt 36 § KöpL. Dock har du inte rätt till prisavdrag för bilen då den har sålts i befintligt skick, enligt 37 § andra stycket KöpL. SammanfattningDu har köpt en bil i befintligt skick, eftersom du har köpt den via Blocket. Detta medför att du inte kan åberopa fel som du borde ha märkt innan köpet genomfördes och heller inte kärva prisavdrag ifall bilen skulle anses som felaktig. Gällande frågan om bilen kan anses felaktig på grund av att den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta, är en diskussionsfråga och svår att avgöra utifrån informationen i din fråga. Enligt min mening hade jag ansett att bilen var felaktig om bilens el-och lampfel är så som jag uppfattar dem efter informationen i din fråga. För att bedöma dina chanser om hävning av köpet kärvs mer information om köpet, för att väsentlighetskravet ska kunna utredas. Jag råder dig således till att i första hand vända dig till säljaren igen, för att eventuellt komma fram till en annan felpåföljd som säljaren kan gå med på, till exempel att säljaren avhjälper felet på egen bekostad. Om ni inte skulle finna en lösning rekommenderar jag dig till att vända dig till några av våra jurister här på Lawline. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vilka rättigheter har jag som köpare vid fel i vara?

2019-05-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej min sambo köpte en bil av Hedin bil för en månad sen. O nu var där ett fel så vi lämnade in den på garantin (Kia). Då säger verkstan vi lämna in bilen på att den har varit krockad o där e mycket fel på de . Det sa aldrig säljaren till oss när vi köpte den. Finns det möjlighet att man kan häva köpet ångra det? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag antar att du som ställer frågan är en privatperson och kommer därför grunda mitt svar på det. Vid köp mellan konsument (privatperson) och näringsidkare blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, enligt 1 § KKöpL och 4 § Köplagen (KöpL). Vidare är konsumentköplagen tvingande till konsumentens förmån, det vill säga din förmån, enligt 3 § KKöpL.Då er nyinköpta bil inte stämmer överens med vad ni som köpare kunde förväntat er av köpet, är varan att anses som felaktig, enligt 16 § KKöpL. Vidare ska den felaktiga varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet i ert fall visar sig en månad senare, enligt 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom sex månader från att varan har avlämnats till dig som köpare, anses vara fel som fanns vid avlämnandet av varan, enligt 20 a § KKöpL. På grund av din felaktiga vara kan du som köpare kärva säljaren av varan på avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva hela köpet, enligt 22 § KKöpL. För att kunna kräva någon av dessa påföljder av säljaren, måste du som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Vad som anses som skälig tid bestäms från fall till fall, men en utgångspunkt är att du som köpare ska reklamera varan så fort du uppräckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats in i rätt tid, enligt 23 § KKöpL. Av det ovan sagda kan du börja med att kärva avhjälpande eller omleverans för din bil, av bilens säljare, enligt 26 § KKöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga från säljarens sida, kan du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet, enligt 28 och 29 § § KKöpL. För att du ska kunna häva ditt köp av din bil, måste felen på bilen vara väsentliga för dig som köpare. Utifrån informationen i din fråga är det svårt för mig att avgöra om bilens fel är väsentliga. För denna bedömning krävs mer information om varför ni köpte bilen, vad bilen var till för och vad som sades mellan dig och säljaren vid köpet. Ert köpeavtal för bilen blir därför en viktig aspekt för denna bedömning. Så för att ni ska kunna häva köpet måste ni argumentera för varför bilens fel är av väsentlig betydelse utifrån ovan nämnda aspekter. Vidare kan du som köpare ha rätt till ersättning för den skada du lidit av genom att bilen var felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att lämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte kunnat räkna med vid köpet och vars följder han heller inte hade kunnat påverka, enligt 30 § KKöpL. Skadestånd på grund av fel i vara omfattar ersättning för utgifter och inkomstförlust, som uppkommit på grund av den felaktiga varan, enligt 32 § KKöpL. Sammanfattande svarDet finns en möjlighet för dig att häva ditt bilköp, om du bevisar och argumenterar för att din bils fel är av väsentlig betydelse. Om du inte skulle ha rätt att häva köpet, kan det bero på att säljaren hellre föredrar att avhjälpa felet genom omleverans eller prisavdrag. Därför råder jag dig till att diskutera med din säljare om hur han på bästa sätt kan hjälpa dig att åtgärda bilens fel, eftersom bilens fel måste ha funnits vid bilens avlämnade (utifrån informationen i din fråga). Vidare har du rätt till ersättning, för de utgifter som uppkommit på grund av din bils fel.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,