Jag har beställt en vara från internet som inte kommer, vad gör jag?

2019-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Har beställt från internett men inte fått varan som jag har betalt. Jag har mejlat flera gånger om detmen dom har inte svarat. Jag har också skrivit att jag vill ha pengarna tillbaka. Inga svar.Får inte hellerfram telefonnummer till företaget, Vad kan man göra.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du beställt en vara och företaget inte levererar denna i tid kallas det för dröjsmål. Den beställda varan ska vara levererad senast 30 dagar efter ni ingått avtalet om ni inte kommit överens om något annat. Det finns vissa medel du får använda om du inte har fått din vara i tid, dessa är: Hålla inne betalning Kräva att företaget fullgör köpet Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig Kräva skadestånd för kostnader som du fått på grund av förseningen. Jag tolkar din fråga om att du vill häva köpet och få dina pengar tillbaka, du skriver dessutom att du hört av dig till företaget. Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Om du häver köpet ska företaget återbetala dina pengar utan onödigt dröjsmål. Som jag förstår det har du redan betalat för varan och företaget svarar inte på dina mail. Det du då bör göra är att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få en bedömning. Det är kostnadsfritt och kan göras via deras hemsida (här). Du kan också vända dig till din kommunala konsumentvägledning för ytterligare information och stöd (här).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Får man reklamera en vara som inte lever upp till förväntningarna?

2018-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Får en kund reklamera en vara för att den inte lever upp till förväntningarna? Alltså reklamera en vara som är felfri egentligen. I så fall vilken § hittar man det? Med vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att kunden är en privatperson, en konsument, som köpt en vara från en näringsidkare, i det fallet är det konsumentköplagen, KKöpL (här), som blir tillämplig. Om det istället är så att det är en näringsidkare som har köpt en vara utav en annan näringsidkare så blir istället köplagen, KöpL (här), tillämplig.Eftersom att inget i frågan tyder på att det rör sig om två näringsidkare kommer mitt svar att utgå ifrån att det är en privatperson, konsument, som köpt en vara av en näringsidkare.Vad som avses med fel i vara:Enligt 16 § KKöpL (här), första och andra stycket, skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan skall vidare stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till. Enligt 16 § KKöpL tredje stycket, skall varan anses felaktig om den avviker från första eller andra stycket, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Avvikelser från vad köparen med fog kunnat förutsätta:Bestämmelsen om konsumentens befogade förutsättningar innebär att det som sägs i första och andra stycket inte är uttömmande för vad som avgör varans avtalsenlighet, alltså om det skall anses föreligga fel i vara eller inte. Det kan alltså vara konsumentens befogade förväntningar rörande varan som bestämmer om varan skall anses felaktig eller inte. Det kan alltså föreligga fel i vara när egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad konsumenten har skäl att räkna med på grund av de förutsättningar som man vid köpet har haft för sin bedömning.Sammanfattning: Svaret på din fråga är ja, det är möjligt för en konsument att få reklamera en vara på grund av att den inte lever upp till dennes förväntningar, detta finner du i konsumentköplagens 16 § tredje stycket, tredje punkten. Mitt råd är att så snart som möjligt gå tillbaka till butiken och reklamera varan utifrån detta. Om företaget/säljaren motsätter sig reklamationen kan du gå vidare till att kontakta allmänna reklamationsnämnden, ARN, och anmäla detta, det är kostnadsfritt och kan göras direkt på webbplatsen.Lycka till! Vänligen,