Utförande av tjänst.

2018-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej ,Jag har lämnat in min bil och kommit överens om att göra en felsökning som enligt verkstan ska kosta max 3000 . Vi skulle sedan få möjlighet att avgöra om reparationen var värd att utföras. Nu ringer de och säger att bilen är lagad . Några kablar utbytta , ett glapp samt ett nytt relä . Jag har inte fått någon räkning än , men jag funderar på hur jag ska göra om summan blir betydligt mer än 3000 ....Är jag skyldig att betala oavsett vad det kommer att kosta ? Han sa i och för sej att ; om vi dyker på någon trasig kabel under felsökningen så byter vi ju den ...!Oklart är dock om det då ska kosta mer än den summan han angivit. Undrar vad som gäller rent juridiskt .Med vänlig hälsning, Ingalill
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om tjänster.När det gäller affärsförhållanden/relationer om att en näringsidkare ska utföra tjänster för en konsument så finns det ett specifikt regelverk för detta, nämligen konsumenttjänstlagen. Med detta blir inte konsumentköplagen tillämplig vilket många tror (1§ konsumenttjänstlagen).Lagen definierar en tjänst som när en näringsidkare utför t.ex. reperationer på både fast och lös egendom samt förvaring av lös egendom. Lagen är inte tillämplig på saker som ska tillverkas, monteras eller avhjälpande eller om tjänsten avser något som har med levande djur att göra (1&2§§ konsumenttjänstlagen).Liksom konsumentköplagen är avtalsvillkor i konsumentens nackdel utan verkan (3§ konsumenttjänstlagen). Priset.Priset för att utföra en tjänst är den som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. Om inget pris har avtalats om så ska konsumenten betala vad som är skäligt (36§ konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skäligt är ofta svårt att avgöra. Mätstockar för att avgöra vad som är "skäligt" är t.ex. jämförelser med vad andra näringsidkare skulle utföra samma arbete för. Dock måste man även kompensera skälighetsbedömningen med tjänstens art, omfattning och tid i vilket en individuell bedömning får göras från fall till fall.Har dock näringsidkaren lämnat ett anbud om pris så ska denna gälla. Undantagen är att priset får ha en differens om 15% från det anbudet näringsidkaren givit (36§ 2st konsumenttjänstlagen). Om dock annan prisdifferens har avtalats om ska denna gälla till den gräns att det inte är oskäligt för konsumenten. Vidare har näringsidkaren rätt att ta betalt för tilläggsarbeten (38§ konsumenttjänstlagen). Detta innebär att om näringsidkaren utfört tilläggsarbeten enl. 8§ konsumenttjänstlagen (arbete utöver avtalet) så har näringsidkaren rätt att få ersättning därefter. (se nedan stycke).Tilläggsarbeten. I viss mån så har näringsidkaren rätt att utföra arbete utöver avtalet och även fakturera därefter (8§ och 38§ konsumenttjänstlagen). 8§ menar att om näringsidkaren med arbetets gång upptäcker t.ex. ett nytt problem under en pågående reperation så ska näringsidkaren, innan denne åtgärdar problemet, rådfråga konsumenten om denne vill ha även det nya problemet åtgärdat. Näringsidkaren får dock utgöra åtgärden utan konsumentens samtycke om prisdifferensen är obetydlig i relation med ordinarie avtalar pris eller om det finns särskilda/starka skäl för att anta att konsumenten hade samtyckt till åtgärderna. Vad som anses med "obetydlig prisdifferens" och "särskilda skäl" varierar beroende på tjänsten. Normalt sett så uppkommer situationer där näringsidkaren p.g.a. dennes fackmässiga utförande anser att denne inte kan lämna åtgärden åt sidan t.ex. byta av batteri i telefon när endast skärmen är trasig. Det är sådana situationer som avses i förarbetena till lagen. Vidare varierar näringsidkarens möjligheter till tilläggsarbete beroende på om avtalet avser specifik åtgärd eller endast önskat resultat på varan (8§ 2st 1&2 punkten konsumenttjänstlagen).Om åtgärden dock behövs för att konsumentens vara inte ska lida skada så har näringsidkaren ytterliga befogenhet att åtgärda skadan. T.ex. byta av vattenledningar i hus om näringsidkaren fruktar imminent vattenskada (8§ 3st konsumenttjänstlagen). I alla situationer ska dock näringsidkaren som sagt rådfråga konsumenten om läget inte är akut.Svar.Svaret beror mycket på det exakta avtalet. Om situationer var sådan att du endast ville få bilen kontrollerad så talar det för att näringsidkaren borde ha rådfrågat dig innan denne utförde arbetet med kablarna. Men om näringsidkaren hade tillåtelse att utföra sådana arbeten eller avtalet avsåg att bilen skulle repareras så talar det för att denne hade rätt att utföra arbetet enl. 8§ och 38§ konsumenttjänstlagen. Om summan väsentligt överstiger 3000 (mer än 15%) bör du börja med att be om underlag och fråga varför han inte kontaktade dig. Det kan vara så att ni uppfattade avtalet olika men kan reda ut problemet mellan er. Om näringsidkaren menade att ni avtalat om att näringsidkaren ska få bilen att fungera så bör du påpeka att du skulle få en chans att avgöra om du ville att åtgärden skulle utföras. Sammanfattat måste du betala priset om prisskillnaden är inom 15% från 3000 kronor. Om priset överstiger 15% av 3000 får du be näringsidkaren att motivera varför du inte blev kontaktat. Kommer denne inte med en, enl. 8§, giltig ursäkt om att läget var akut eller att denne hade särskilda skäl att tro att du ville få åtgärden utförd så kan du kontakta konsumentombudsmannen eller kontakta Lawlines gratis telefonrådgivning. Mvh/

Fel i begagnad vara.

2018-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:932#P17Hej Köpt beg bil "i befintligt skick och utan garanti" av bilhandlare. Volvo v70 åm 2001 för 24900. Fullservad på märkesverkstad (kollade serviceboken) och godkända besiktningar. Fick ingen specifik skriftlig varudeklartion (mer än det som stod i annonsen samt att handlaren sa att "allt fungerar"). Jag gick själv igenom bilen och dess reglage samt provkörde. Missade tyvärr att kontrollera bakrutetorkaren som sen visade sig inte fungera, vilket jag upptäckte efter att jag kom hem samma eftermiddag. Är detta att anse som ett sådant "fel" som jag kan begära att handlaren åtgärdar? Eller har jag missat min rätt för att jag inte kollade att torkaren verkligen fungerade? (Hade jag gjort det hade jag ju påpekat det och begärt prisavdrag. Vi pratade om torkaren då jag såg att det saknades ett "skal/hylsa" över muttern/fästet på torkararmen vilket jag påpekade föe säljaren som sa att "det gör inget för funktionen, det finns att köpa nytt om man vill ha". Jag höll med om det och tänkte att det kan jag acceptera på en så gammal bil). Samma eftermiddag började även en felkod "larm service erfordras" lysa varje gång jag startade bilen. Detta felmeddelande kom inte upp vid min provkörning och jag hade ingen anledning att misstänka att det skulle vara något fel på larmet. Är detta ett sådant fel som jag kan kräva att säljaren åtgärdar trots att jag köpt bilen i befintligt skick? Tack Ingela P
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att redogöra kort hur denna situation hanteras. Sammanfattat svar finns längst ned.Konsumentköplagen: 17§§ konsumentköplagen.Av att döma på frågan verkar detta röra sig om ett konsumentköp. Med andra ord mellan konsument och näringsidkare. Det innebär att du som konsument har ett utökat skydd än om köplagen skulle gälla. Vidare finns det inget krav på undersökning av varan innan köpet som det finns i köplagen. Däremot kan faktumet att köparen vetat om en brist i varan vägas in i bedömningen om fel föreligger enligt konsumentköplagen.Den paragraf som reglerar köp allt begagnade varor är 17§ konsumentköplagen. 17§ konsumentköplagen tar framför allt sikte på varan som helhet och reglerar förhållandet mellan funktion och pris. Gemensamt för alla paragraferna är att felet måste funnits där vid köpet.När man köper en vara som sålts i t.ex. "begagnat skick" eller "befintligt skick" så finns fortfarande vissa minimikrav som man kan ställa på varan. De här kraven är däremot väldigt flytande då man måste göra en bedömning om "vad man med fog kan förutsätta" (förväntad kvalité). Bedömningen innebär att man utgår från priset för att se vad som är rimliga minimikrav. Även andra omständigheter kan vägas in som t.ex. vad säljaren och köparen visste om vara innan köpet. För att kunna få en bild av hur kraven varierar finns ett antal äldre rättsfall.Rättsfall:I ARN (Allmänna Reklamations Nämnden) nr 1996-5602 ville en person häva ett köp av en kamera denne köpt på en auktion. Direkt efter köpet fick denne erbjudande om att kontralera varan men hade ingen kasset och kunde därför inte undersöka kameran. Kameran kostade 2700 och gick sönder samma dag. ARN ansåg att köparen kunnat förvänta sig mer för 2700 kronor och menade att 17§ konsumentköplagen var tillämplig. Eftersom varans funktions understeg de krav som köparen kunnat ställa på varan. Köparen fick häva köpet.I ARN 2002-0134 köpte en person en begagnad bil. Köparen gjorde gällande fel enligt 16§ konsumentköplagen. Felet ska ha varit att bilens motor varit betydliga svagare än vad säljaren sa och kraftig rök ska senare ha utvecklats i samband med köring. ARN menade att detta var att anse som ett fel i köprättslig mening och att köparen kunnat förutsätta mer för bilen jämfört med priset. Priset för reparations skulle ha uppgått till lite mer än 50 000.Sammanfattat utgår 17§ konsumentköplagen från samma grund som 16§. Det måste föreligga ett fel i varan och felet måste ha funnits där vid köpet. Sen görs en bedömning om vad köparen kunnat förvänta av varan. En bil som kostar 5000 kanske man inte kan förvänta sig mycket av medan en bil för 100 000 kan man förvänta sig lång mer för. Ekvationen blir:Fel i bilen (t.ex. kostnad att åtgärd)- Förväntad funktion (priset för varan)= fel eller inte fel.19§ konsumentköplagen.Sedan finns även 19§ konsumentköplagen som reglerar säljarens utfästelser. Om säljaren utfäster att varan har speciella egenskaper eller att en viss kvalité garanteras föreligger fel i varan om den funktionen eller egenskapen inte finns i varan. Därmed måste man inte göra en bedömning om vad köparen kunnat förutsätta jämfört med priset för varan. Däremot måste man göra bedömningen om det säljaren sa verkligen är en garantiutfästelse eller vanligt "säljsnack". Att t.ex. säga att bilens torkarblad fungerar men att den inte gör det är ett fel enligt 19§ konsumentköplagen. Men att säga att bilen torkarblad är i helt okej skick kanske inte räknas som en garantiutfästelse enligt 19§ konsumentköplagen. I ditt fall:Vad gäller torkarbladen bör du kunna göra gällande att säljaren ska åtgärda felet eller att du vill ha prisavdrag. Om säljaren sa att "torkarbladen fungerar" eller "funktionen påverkas inte" bör detta vara att se som en garantiutfästelse enligt 19§ konsumentköplagen för en specifik funktion som uppenbarligen inte finns. Vad gäller varningslampan är det lite mer komplicerat. Som sagt måste vi göra en bedömning om vad du kunnat förutsätta för funktion i bilen. Denna bedömning sker som sagt utifrån erlagt belopp för bilen. Om bilen var ovanligt billig sänks kraven på funktion och tvärt om. Sedan måste felet och anledningen till felet identifieras. Om din varningslampa blinkar utan anledning kanske själva larmet är trasigt. Men det kan även vara problem med motorn vilket är grövre. Så jag skulle råda dig att identifiera felet först. Grövre fel kanske säljaren ansvarar för medan mindre fel står köparen för. Om det skulle visa sig att motorn är trasig eller snart kommer gå sönder helt kan du nog göra detta gällande mot säljaren. Men om själva lampan är trasig kanske du själv får åtgärda felet. Beror som sagt på förväntad funktion kontra pris.Svar:Ta reda på vad det exakta felet är. Om det är lampan eller ett motorfel. Beroende på priset du köpte varan för kanske du kan göra gällande 17§§ konsumentköplagen. Alltså att bilen varit i väsentligt sämre skick än vad som kunnat förutsättas jämför med priset. För att kunna göra bedömningen måste du veta exakt fel. Vad gäller torkarbladen bör du kunna göra det gällande eftersom det verkar som du fått en funktionsgaranti av säljaren som då ansvarar för den (19§ konsumentköplagen). Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Behöver du fortsatt hjälp är du varmt välkommet att kontakta Lawlines betaltjänst.Mvh/Henrik Berg.

Köp av bostadsrätt, fel enligt köplagen

2017-11-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt bostadsrätt. Vi har ej flyttat in än men vi har skrivit köpeavtal samt överlåtelseavtal samt att handpenningen är betald.Vi har nu fått reda på att den avgiften som stod i objektsbeskrivningen är helt felaktig. Står att i avgiften så ingår vatten samt värme men nu har vi fått reda på via en person i styrelsen att så inte är fallet. Vatten och värme ingår alltså inte avgiften. Står i överlåtelseavtalet att objektbeskrivningen är en bilaga till avtalet. Samt så finns några rader om att säljaren ska ha godkänt att objektbeskrivningen är korrekt innan publicering. Kostnaden som tillkommer gör ju att månadskostnaden för bostaden ökar markant och jag och min sambo är nu inte säkra på om vi vill flytta dit med den månadskostnaden som kommer att bli.Finns det något vi kan göra åt detta?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan gå ifrån köpet eller reklamera köpet p.g.a. fel angående el och vattenavgift?När det gäller fel i fastigheter måste man först skilja på om ni köpte ett hus utan mark då köplagensregler gäller. Eller om ni köpte fastighet och marken då i så fall jordabalkengäller. I det här fallet verkar det som att ni köpte fastigheten utan marken (bostadsrätt) vilket gör detta till ett fastighetsköp enligt köplagen. Därför bör köplagen gälla i detta fall.Först måste vi utreda om det finns ett fel i bostadsrätten/varan för att veta vad du kan göra åt problemet. Sedan kan vi utreda konsekvenserna (hävning eller nedsättning av priset). Köplagen innehåller ett nät av regler. Jag kommer försöka sammanfatta huvudreglerna som påverkar just din fråga. Ett kortfattat svar står längst ned.Vad är det för fel?Det här problemet handlar alltså om att varan inte stämmer överens med avtalet. Om så är faller kan det vara ett fel enligt köplagen. Detta innebär att om man avtalat eller blivit informerad att en vara ska kosta 1000 kronor i underhåll men det egentliga priset är 1200 kronor är detta ett fel enligt köplagen (18§ köplagen). Eller om varans egenskap skiljer sig negativt från vad som sagts. I ditt och din sambos fall avtalade ni dels om den som stod i avtalet och dels till vad som sagts. Problem uppstår om avtalet och det muntliga skiljer sig. Du skrev att avtalet menar att vatten och el ska ingå men att det i verkligheten inte gör det. Det låter som ett klassiskt fel enligt 18§ köplagen. Detta gäller däremot inte om säljaren eller annan källa informerat er om den korrekta uppgiften innan köpet. Om ni inte blev informerade innan så gäller det. Kan felet göras gällande? Undersökningsplikt.I köplagen finns en undersökningsplikt innan köpet (20§ köplagen). Det innebär att om du och din sambo fick chans att undersöka bostadsrätten innan köpet får ni inte anmäla fel som ni upptäckt eller borde ha upptäckt. Vad "borde upptäckt" innebär är osäkert. Däremot gäller också att om säljaren säger någonting om en specifik egenskap i varan kan det innebära en undersökningslättnad angående den saken. (äldre rättsfall-Högsta domstolen).Ett rimligt resonemang vore då att eftersom objektbeskrivningen sa att vatten och el ingår borde ni kunna lite på den uppgiften och inte undersöka saken närmare. Detta innebär att ni bör kunna anmäla felet trots att ni undersökte bostadsrätten innan. Reklamationstiden:I köplagen finns även en reklamationsfrist/tid (32§ köplagen). Denna regel säger att man ska reklamera inom /skäligrimlig tid med en maximal tid på 2 år. Återigen är "skälig" en subjektiv bedömning. Dock finns ett rättsfall där högsta domstolen konstaterade att konsumentköplagens regler kan användas om privatpersoner utför köpet. Privatpersoner saknar speciella kunskaper om fastigheter. Reklamationstiden i, den för er bättre, konsumentköplagen är också inom "skälig" tid men medger att inom 2 månader alltid ska anses vara i tid (23§ konsumentköplagen).Reklamationstiden börjar löpa från dess att du eller din sambo borde ha upptäckt felet. Alltså från dess att ni pratade med styrelsen eller fick tillgång till alla papper. Däremot ska ni även få en viss, kortare tid att rådfråga någon expert som i ert fall troligen är en jurist. Lösning på problemet:Det verkar som sagt vara ett fel enligt 18§ köplagen då vattnet och elen inte ingick i månadskostnaden. Eftersom det specifikt stod i avtalet borde ni troligen inte heller undersökt saken närmare.Köplagen ger er nu främst två alternativ. Antingen hävning eller prisavdrag.Prisavdrag blir nog lättare i ert fall (38§ köplagen). Det innebär att ni begär tillbaka en del av köpeskillingen så att priset kompenseras mot bostadsrättens värde. T.ex.En bostadsrätt kan kosta 3 miljoner med en månadskostnad på 8000. Om månadskostnaden skulle vara 12 000 lär priset sjunka till (taget helt ur luften) 2 miljoner. Priset justeras alltså eftersom högt månadspris ofta innebär billigare köpeskilling. Hur mycket ni ska/kan/vill begära tillbaka är helt upp till er då jag personligen inte har så bra koll på bostadsrättsmarknaden. Ni kan även begära hävning men då krävs mycket stora fel. T.ex. att köpets syfte försvinner p.g.a. felet eller liknande.Sammanfattat svar: 1.Det verkar vara ett fel enligt 18§ köplagen. 2.Ni bör kunna anmäla felet då undersökningsplikten mildras eftersom det stod att vattnet och elen ingick i överlåtelseavtalet. 3.Vänta inte allt för länge med att reklamera. Det räcker med att meddela säljaren att ni vill kompenseras för felet. 4.Räkna lite på hur mycket ni vill/kan/ska begära tillbaka (prisnedsättningen). Hoppas att ni fick ett bra svar på frågan. Om ni behöver mer juridisk rådgivning om problemet så är ni varmt välkomna att prata med Lawline juristbyrå. Mvh/Henrik Berg.

Fel i vara

2018-03-12 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en begagnad bil privat. Ägaren uppgav att det ändå som behövdes byta var tankmätaren som inte fungerade och att den skulle gå igenom besiktningen. När vi fick hem bilen och tog den till verkstad visade det sig att det var en hel del som var i riktigt dåligt skick. Kostnaden för att få den att klara besiktning uppgår till 12.000 kr. Vad har jag för rättigheter enligt köplagen. Jag köper den i befintligt skick med ord muntligt och skriftligt från ägaren att det inte är några fel på bilen men varan motsvarar ju inte detta.Anki
Henrik Berg |HejTack för din fråga. Jag kommer nedan att förklara hur köplagen ser på "befintligt skick". Kort svar finns längst ned.Köplagen:Till att börja med så är köplagen dispositiv. Det är alltså fritt för parterna i ett köp att välja om man ska tillämpa lagen eller. Lagen är mer till för om man ej avtalat om vissa villkor eller om man inte kommer överens. Som du skrev i din fråga köptes bilen i befintligt skick. Detta innebär att varan rent allmänt brukar hålla en sämre kvalité än nyproducerade varor vilket köparen är medveten om. Däremot kan varan inte vara hur dålig som helst. I 19§ köplagen finns 3 scenarier då varan kan anses vara felaktig trots att den sålts i befintligt skick. Dels kan det vara så att varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat, dels kan säljaren kan ha underlåtit att nämna viktig information om varan eller så kan varan allmänt vara i väsentligt mycket sämre skick än väntat. Fel i vara:För att kunna reklamera en vara krävs att det är ett fel i varan och att felet fanns där vid varans överlämnande. Vad som är fel är lite mer avancerat däremot. Grundidén till fel finns i 17§ köplagen. Fel är t.ex. om varan inte kan användas för ägnat bruk, inte håller samma kvalité som andra liknande varor, utfäst egenskap eller trasig p.g.a. paketeringen. Vanligaste felet är att den allmänt inte fungerar. Den är med andra ord trasig. Däremot kan man inte förvänta sig för mycket. Även om man köper en helt ny vara görs bedömningen om varan är befäst med fel utifrån priset. En dator som kostar 100 kronor kan man nog inte förvänta sig särskilt mycket av medan en dator för 10 000 förväntas hålla bättre. Sedan krävdes det som sagt att felet fanns där vid överlämnandet (21§ köplagen). Den kritiska tidpunkten som bedömningen utgår ifrån är från dess att köparen mottagit eller ska ha mottagit varan. Alltså samma sekund som man betalar i kassan, sätter sig i sin nya bil etc. så har risken övergått på köparen (6§ 2stycket köplagen/7§ 1stycket köplagen) enligt 13§ köplagen. De fel som uppkommer efter denna tidpunkt är köparens ansvar. Men om varan varit "felfri" vid köpet och ett fel uppenbarar sig senare kan det röra sig om ett "dolt fel". Dolda fel är de som inte synts vid köpet eller uppkommer p.g.a. felkonstruktion eller liknande. Dessa anses ha varit där från början. Undersökningsplikten. Köparen ska enligt köplagen undersöka varan innan köpet (20§ köplagen). Undersökningsplikten innebär att man ska undersöka varan efter fel. Om man undersökt varan och har upptäckt/borde upptäckt fel får man inte göra dessa fel gällande senare. Gränsen för vad som "borde upptäckts" är flytande och beroende på köparen så ställs olika krav. I det normala fallet ska man vara noga och kolla så att allting ser rätt ut men man måste normalt sett inte slita isär varan för att undersöka. När det gäller en bil bör man t.ex. öppna motorhuvan för att kolla men man måste normalt sett inte öppna upp själva motorn och kolla. Fel som, med bara ögonen, går att se får inte göras gällande. Fel som inte gick att se kan vara ett dolt fel. Varan ska även undersökas direkt efter köpet enligt 31§ köplagen. Därmed ges en väldigt kort reklamationstid som kan vara nedåt 2 dagar.Garanti:Lämnar säljaren en garanti svarar han även för denna. Det kräver dock att utfästelsen om garanti är någorlunda preciserad. Man skiljer alltså på en garanti och allmänt "säljsnack". Om man t.ex. säger att en vara är fin eller att man gillar den så är det nog att se som säljsnack. Men om man säger att varan har en speciell funktion eller kvalité är det nog att se som en garanti. Att varan skiljer dig från garantin kan därför vara ett fel enligt 17 och/-eller 18§ köplagen. En garanti kan även minska köparens undersökningsplikt. En garanti har normalt sett till syfte att underlätta köparens undersökning innan köpet för att allt ska gå snabbare. Därmed kan garantin ge köparen en sorts försäkran att varan är av specifik art eller kvalité. Undersökningsplikten faller däremot sällan bort helt och de fel som ändå varit uppenbara får inte göras gällande. Trots garantin. Man kan säga att en garanti ska eliminera risken för de dolda felen. Kort svar. Baserat på ovanstående resonemang bör säljaren utfästelse om "att det inte är något fel på bilen" ses som en sorts garanti. Detta innebär inte att du inte hade någon undersökningsplikt av bilen. Däremot skrev du att först verkstan upptäckte felen. Att du inte såg felen innan talar för att det rör sig om ett dolt fel. Att fel föreligger är relativt säkert beroende på vad verkstan ansåg vara fel. För att kunna göra felet gällande måste du reklamera felet till säljaren snarast. Reklamationstiden enligt köplagen kan vara så kort som ett par dagar (32§ köplagen). Jag råder dig därför att kontakta säljaren. Vänligen/

Köparens rätt vid småhusentreprenad

2017-12-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har beställt ett garage av en entreprenör, garaget är ihopbyggt med sedan tidigare befintligt bostadshus och vi hade en muntlig överenskommelse om ett pris på 500 000kr. Inga skrivna avtal finns då vi tidigare anlitat samma firma och det då fungerat väl. Nu fakturerar entreprenören uppemot 700 000kr (jobbet dock inte riktigt klart än). Är tillbyggnaden att betrakta som småhusentreprenad och är då §51 i Konsumenttjänstlagen tillämplig i det här fallet?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att sammanfatta reglerna runt din situation. Kort svar finns längst ned.Definition av småhusentreprenad:I begreppet småhusentreprenad ingår egentlige alla former av till och ombyggnader. Det framgår inte riktigt i lagen utan i förarbetena till denna. Det innebär att 51§ konsumenttjänstlagen blir tillämplig i ditt fall med villkor att du bor i en fastighet och inte i en bostadsrätt.Vem har rätt vid tvist:51§ konsumenttjänstlagen är tydlig. Om det är så att oenighet uppstår när det gäller t.ex. arvodet så ska konsumentens version gälla. Det gäller inte om säljaren kan visa upp något form av skriftligt avtal eller liknande som styrker att ett visst arvode ska gälla. Att det blir dyrare än väntat att uppföra en byggnad är inte ovanligt. Därför menar förarbetena till konsumenttjänstlagen också att säljaren har rätt till "skälig ersättning" i vissa fall. Alltså rimlig ersättning. Hur mycket "skäligt" är blir svårt att säga. I äldre rättsfall resonerar Hovrätten att konsumentens pris ska gälla men om säljaren har varit tvungen att dra på sig extra kostnader för att kunna göra sitt jobb så måste det vara tillåtet. Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med 51§ konsumenttjänstlagen är att se till att konsumenten inte blir lurad. En normal konsument har ingen koll på vad hus, material, etc kostar. Så paragrafen hindrar säljaren att hitta på olika summor eller göra det dyrare än nödvändigt. Samtidigt menar äldre rättsfall att säljaren/entreprenören måste kunna få oväntade kostnader ersatta eftersom alla kostnader är omöjliga att beräkna exakt. Svar:I ditt fall skulle jag säga att ditt pris om 500 000 gäller. Hovrätten brukar resonera att konsumentens version av priset väger tyngst. Det innebär att om inga andra handlingar finns så följer hovrätten bara 51§ konsumenttjänstlagen.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du har fler frågor eller behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabb hjälp.Mvh/Henrik Berg