Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

2021-05-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Får hyresvärden säga upp mitt hyresavtal för att hans dotter vill bo här i stället ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida en hyresvärd har möjlighet att säga upp ett hyresavtal för att själv kunna disponera lägenheten som denne vill. Den aktuella lagen är Hyreslagen. Med andra ord 12 kap Jordabalken (JB). Hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Det framgår inte huruvida avtalet i ditt fall löper på bestämd eller obestämd tid. Om det inte framgår av hyresavtalet anses hyresavtalet löpa på obestämd tid (12 kap 3 § JB). Uppsägningstid vid bestämd respektive obestämd tid. Om avtalet löper på obestämd tid måste hyresvärden enligt 12 kap 4 § 1 p JB säga till tre månader innan denne önskar att hyresgästen flyttar.Om avtalet löper på bestämd tid varierar uppsägningstiden beroende på hur lång hyrestiden är (se 12 kap 4 § 2 st JB). Om det är fråga om en bostadsrätt och hyrestiden är längre än tre månader måste hyresvärden säga upp hyresgästen senast tre månader i förväg. Hyresvärden har enbart rätt att säga upp ett avtal som löper på bestämd tid i förtid om hyresgästen exempelvis är sen med hyresbetalningarna. Hyresrätten måste med andra ord vara förverkad (se 12 kap 42 § JB). Delgivning. För att en hyresvärd ska kunna säga upp en hyresrätt krävs att denne meddelar hyresgästen om detta. Uppsägningen måste komma hyresgästen tillhanda för att den ska vara juridiskt giltig. Detta kan ske genom att hyresvärden skickar ett rekommenderat brev. Då anses nämligen hyresgästen ha mottagit uppsägningen även om denne inte skulle hämta ut brevet. Slutsats. Under förutsättning att en hyresvärd beaktar uppsägningstiderna finns det inget som hindrar denne från att säga upp ditt hyresavtal. Hyresvärden måste upplysa dig om uppsägningen för att den ska vara laglig. Beroende på huruvida hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd kan uppsägningstiderna se olika ut. Om avtalet löper på obestämd tid kan hyresvärden när som helst säga upp avtalet och uppsägningstiden är då tre månader (om du och hyresvärden inte har avtalat om annat). Om avtalet löper på bestämd tid måste hyresrätten vara förverkad för att hyresvärden ska ha rätt att säga upp dig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?

2021-04-22 i Fastighet
FRÅGA |Hej Min sambo ska ge mej halva landstället som en gåva till mej? Vad behöver vi göra? finns inga lån på fastigheten.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på hur man överlåter en del av en fastighet som gåva till någon. Regler som avser fast egendom finns i Jordabalken (JB). GåvobrevNär man ger bort en fastighet, eller en del av en sådan, måste man upprätta ett s.k. gåvobrev. Gåvobrevet visar att en gåva har givits samt vilka villkor som är förenade med överlåtelsen. För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare. Det ska framgå vilken fastighet, samt hur stor del av den, som ska ges som gåva (en överlåtelseförklaring) (se 4 kap 1 § JB och 4 kap 29 § JB). Om gåvan ska vara förenad med villkor så måste det också framgå. Det kan exempelvis handla om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och således inte omfattas av en framtida bodelning. Lagfart När ett gåvobrev har upprättats ansöker man om lagfart hos lantmäteriet. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats (20 kap 1-2 §§ JB). För att lagfarten ska beviljas så krävs det att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB). Sammanfattning Du och din sambo måste alltså upprätta ett gåvobrev för att gåvan juridiskt sett ska vara giltig. Om ni behöver hjälp med detta kan ni ta hjälp av en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hyresvärds och hyresgästs förpliktelser

2020-12-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresrätt angående avlopp.Är det hyresgästens ansvar att hålla vattenlås i handfat-golvbrunn-toalett rena för att undvika stopp.Om hyresvärd ombeds att göra rent i vattenlås kan han kräva ersättning ?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka förpliktelsen som finns för en hyresvärd respektive en hyresgäst. I enlighet med 12 kap 24 § Jordabalken måste hyresgästen beakta en s.k. vårdnadsplikt. Detta innebär att hyresgästen måste iaktta viss aktsamhet och rengöring. Som hyresgäst kan man bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommit under hyrestiden. Hyresvärden måste dock under hyrestiden hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet. Hyresvärden ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 9 och 15 §§ Jordabalken). Detta innebär att det är hyresgästen som ska ombesörja rengöring av vattenlås. Om det skulle bli stopp i avloppet kan hyresgästen bli ersättningsskyldig om denne inte beaktat sin vårdnadsplikt. Om det däremot skulle vara så att stopp i avloppet uppstår på grund av att exempelvis avloppsrören är gamla så ska hyresvärden svara för den skadan och hyresgästen är då inte ersättningsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om hyresvärden begår avtalsbrott?

2021-05-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har precis skrivit på ett hyreskontrakt där det framgår att 'det finns ett utrymme förberett för installation av tvättmaskin'.Vid uppföljning med hyresvärd fick jag en skriftlig bekräftelse att en tvättmaskin skulle ingå i hyran. Då lägenheten är nyproducerad så fanns det ingen möjlighet att se lägenheten innan kontraktsskrivning. Vid inflytt upptäckte jag att tvättmaskin saknas, är hyresvärden skyldig att installera en utan extra kostnad då denne bekräftat detta via e-mail?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på om en hyresvärd är skyldig att tillhandahålla tvättmaskin i enlighet med er överenskommelse. Den aktuella lagen är Jordabalken (JB).Om det är avtalat att hyresvärden ska tillhandahålla en tvättmaskin så ska denne se till att en fungerande tvättmaskin finns (12 kap 15 § 1 st JB samt 12 kap 9 § JB). I första hand kan det vara bra att du tar kontakt med hyresvärden och påminner denne om att tvättmaskin, enligt överenskommelsen, ska finnas att tillgå i lägenheten. Om du inte skulle vinna någon framgång med det kan du väcka talan i domstol för att kräva ersättning för avtalsbrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När måste hyresgästen ansöka uthyrning av lägenhet i andra hand?

2021-02-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hyresvärden vill kasta mig och min inneboende ut för jag har jobb i en annan stad och jag kommer hem varannan helg då tror de att jag inte kommer och jag hyr ut lägenheten på olagligt set jag har jobb kontrakt i ett år då jag vill ej förlora lägenheten samt jobbet
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida du behöver söka tillstånd hos hyresvärden för att din inneboende ska tillåtas bo kvar i din hyresrätt. Om någon bor med dig i din lägenhet kallas det för att du har en inneboende. Oftast handlar det om att någon hyr ett rum i din lägenhet. Under sådana förhållandet krävs inget tillstånd från hyresvärden. Om personen som du låter bo in din lägenhet bor där självständigt, utan att du bor där samtidigt, måste du dock ansöka om tillstånd. Det blir då tal om en uthyrning i andra hand. I 12 kap 39 § Jordabalken (1970:994) (JB) framgår att hyresgästen inte får hyra ut lägenheten i andra hand utan samtycke. I 12 kap 40 § JB regleras dock ett undantag som säger att en hyresgäst får hyra ut i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd ska lämnas enligt 12 kap 40 § JB om hyresgästen exempelvis tillfälligt studerar eller arbetar på annan ort. Enligt bestämmelsen finns även andra omständigheter som kan komma att spela in i frågan om du har rätt att hyra ut i andra hand eller inte. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din hyresvärd och ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand med tanke på att du har jobb på annan ort och inte är hemma så mycket. Om hyresvärden inte samtycker kan du höra av dig till hyresnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,