Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?

2020-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan en hyresvärd tvinga mig att flytta bara för han vill ha in en ny hyresgäst i lokalen jag hyr??
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till 12 kap. i jordabalken (JB), som reglerar förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar. Lagen är tvingande vilket innebär att den inte kan avtalas bort (JB 1 kap. 1 §). Hyra av lokal får sägas upp av hyresvärden oavsett skäl under förutsättning att det sker inom uppsägningstiden. Det indirekta besittningsskyddetDock kan du ha fått ett så kallat indirekt besittningsskydd till lokalen om hyreskontraktet varat längre än 9 månader (JB 12 kap. 56-60 §§). Detta innebär att du som hyresgäst i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomisk förlust som orsakas av att hyresförhållandet upphör. En hyresvärd är alltså med andra ord ersättningsskyldig för eventuella förluster som uppsägningen medför. Det finns dock undantag till det indirekta besittningsskyddet, vilka du finner i JB 12 kap. 57 §. Mot bakgrund av din fråga verkar det inte som att undantagen är aktuella i ditt fall. Jag tolkar det som att ditt hyresavtal gäller för obestämd tid vilket innebär att avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, förutsatt att inte längre uppsägningstid har avtalats (JB 12 kap. 4 § första stycket, andra punkten). Med andra ord är uppsägningen för en lokalhyra 9 månader. SammanfattningMot bakgrund av vad som ovan framförts kan din hyresvärd säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla. Hyra av lokal har inte ett direkt besittningsskydd vilket innebär att dina möjligheter att bestrida uppsägningen är begränsad. Du som lokalhyresgäst har dock rätt till ersättning för den ekonomiska förlust du lidit på grund av att avtalet upphävs, förutsatt att du hyrt lokalen i mer än 9 månader. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Om du skulle vilja mer ingående, juridisk hjälp skulle jag råda dig att ta kontakt med våra erfarna jurister här. Med vänlig hälsning,

Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?

2020-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |vem är skyldig bygga mur mellan 2 tomter
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till 3 kap. Jordabalken (JB) som reglerar rättsförhållanden mellan grannar. Enligt JB 3 kap. 1 § framgår att grannar ska visa skälig hänsyn till sin omgivning. För att du eller din granne ska få sätta upp ett stängsel eller bygga en mur mellan era tomter krävs det därför att ni är överens om detta. Det är därmed inte tillåtet att sätta upp ett staket eller bygga en mur utan din grannes lov. Eftersom staket som står på tomtgränsen ägs av båda grannarna och ålägger båda grannarna en underhållsskyldighet föreligger det inte en ensidig skyldighet att byggda en mur mellan två tomter.Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din granne och kommer överens om att bygga ett staket eller en mur tillsammans och dela på kostnaderna. Viktigt att komma ihåg är att bygglov ofta krävs för plank och murar, samt för staket av viss höjd och utformning. Därför vore det också bra om du tog kontakt med Byggnadsnämnden i din kommun för mer information beträffande vad som kräver bygglov och inte. Det är dessutom vanligt att varje kommun har egna regler kring vad som gäller, varför jag skulle råda dig att undersöka vad som gäller i just din kommun. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,